Goudsche Courant, woensdag 6 april 1870

tj 1870 Vrijdag 8 April N 877 GOUDSCHE COURANT Nieuws m Ailverlentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gc scbiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDEEDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 DVERTENTIEN worden geplaats van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot óén uur des namiddags op den dag der uitgave Afkondiging De BUSGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weïen dat bij Kon besliiil viin den 11 Januarij 1870 n 4 is goedgekeurd dal van den 1 Mei 1870 lol den 30 April 1871 ten behoeve dor gemeente Gouda ivorde gelipvcn eene belasting op het gemaal vc or zooveel de larwe en spelt betreft tot liet bedrag in het Unadsbesluit van den 26 November 1869 uitgedrukt in te vorderen overeenkomstig de voomchtiften der verordening van den Ji l Ü 1866 nnde de inhoud van genoemd 31 Maort Basdsbesluit als volgt Ue Baad der 0 imeenle Gouda besluit Er lal te rekenen met den 1 Mei 1870 ten bebotve dier Oecu ente worden geheven ent belasttug oplet gemaal voor zoo veel betreft a de tarwe of tarwe mcl spelt of ander graan vermengd van twee gulden i de spelt of rpe l met ander graan dan tarwe vermengd van eene gulden tien cents eeu en ander gerekend over honderd kilogrammen Meerdere of mindeie hoeveelheid wordt naar evenredigheid in de belasting berekend Van deze belasting is vrijgesteld a tarwe of spelt geheel gemouten zijnde ten dienste der branderyen brouwerijen en aïijnmakerijen 6 tarwe of spelt ten dienste van gezegde fabrieken mits de tarwe ten minste voor een derde en de spelt ten minste voor een tiende gedeelte met mout zijn lermengd ten ware de aard der fabricage eene andere ilsdan door Burgemeester en ongebuild speltemeel eene gulden tien cent gebuild tarwemeel twee gulden acht en vijftig cents gebuild speltemeel een gulden twee en veertig cents ongebuild tarviebrood eene gulden drie en veevtig cents jy ongebuild speltcbrood acht en zeventig cents I gebuild tarwebrood eene gulden vier en tachtig cents gebuild speltebrood eene gulden twee cents beschuit t ee gulden aoht en vijftig cents koek van tarv e en kleingoed eene gulden vier cents Een en ander gerekend over honderd kilogriimmen meerdere of mindere hoeveelheid n i ir cvcnredi jheiii Meel vnn tarwe vermengd met meel van ander graan en het daurvun afkonislij brood v ordl wat de belasting betreft met tarwemeel of tarwebrood gelijk gestold Van uiccl van spelt vermengd met ander dan tarwemeel en het brood daarvi4n afkomstig is dezelfde belasting als van speltemeel en speltebrood verschuldigd De invordering geschiedt overeenkomstig de verordening op de invordering van den 1866 31 Mauri Gedaan Ie Gouda Ier openbare Baadsvergadering van den 20 November 18ö9 De Secretaris De Burgemeester DIiOOGIEK J l l Olll Ul lN v h BEKGEN IJZfcNDOORN En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 5 April 1870 De Secretaris De Burgemeester DROOGLEIiVEK KüU l UIJN va UEKGEN I IZENUOORN Het Vuistrecht Art 92 der grondwet luidt De leden der kamers zijniiict gerechtelijk vervolgbaar wegens de adviezen door hen in de vergadering uitgebracht Die bepaling is nvttig en noodzakelijk de vertegenwoordigers des volks moeten onbewimpeld hun gevoelen knnnen raededeelen zonder gevaar te loopen daarna aan onaangename gevolgen bloot te staan zonder aanzien van personen moeten zij kunnen spreken dat eisrlit het belang des lands en niemand zonde gaarne die bepaling in de grondwet missen Maar heeft de vertegenwoordiger dit recht het is zijn plicht dit nimmer te misbruiken Juist het recht dat hij be it moet hem steeds op zijn hoede doen zijn om niemand te beleedigen of om onwaarheden of lasteringen te uiten en ontsnappen hem in het vuur der improvisatie uitdrukkingen die voor anderen beleedigingen kunnen zijn dan is het zijn plicht zijn heilige plicht de gesproken woorden te herroepen en zijn ongelijk openlijk te erkennen Dit niet doLude geeft hy de waardigheid der vertegenwoordiging prijs hij beleedigt niet slechts in het oog van allen voor wie waarheid en goede trouw geen ijdele woorden zijn zich elven maar ook de geheele vertegenwoordiging die geen middelen schijnt te bezitten om zoo iets te beletten Bij de behandeling der agrarische wet vond de heer NiEiivniASZ afgevaardigde van het lioofdkiosdistrict Dellt goe l eenige beleedigende toospclingen te maken op do maatschappij tot Nut van don lavaan en hare hoofdbestuurders De voorzitter der Maatschappij de heer Bosch eei grijsaard die met eere het land in Indie gediend heeft achtte het noodig tegen de woorden in de vertegenwoordiging geuit in verzet te komen en de herroeping te vorderen nadat hij door verschillende feiten de onjuiafJuul om dit officieele woord nog eeus te gebruiken van de beschuldiging had aangetoond Maar daartoe scheen de heer Niebstuasz de afgevaardigde van het hoofdkiesdislrict Delft niet geneigd Hij antwoordde maar hoe Zou men het kunnen gelooveu dat in 1870 een Nederlandsoli afgevaardigde eene aangedane beleediging denkt uit te wisschen door eenvoudig iemand te vermoorden Of is een duel iet anders dan een fatsoenlijke moord Honderde jaren geleden maakten de rechters het zich gemakkelijk Men liet beschuldiger en beschuldigde met elkander strjjden de kerels met stokken de edelen met lans en zwaard en die in den strijd die niet zelden hoogst ongelijk was overvrinnaar bleef had gelijk Het duel was toen voorgeschreven en de uitkomst werd geëerbiedigd want God zoude de onschuld niet verderven en Hij zou de waarheid aan het licht brengen Den zwakke gaf Hij kracht den lafaard moed den domme verstand in het uur der beslissing Dat geloof is met zooveel uit die tijden voor goed voorbij en niemand ziJ thans meer den trotschen roofridder in het gelijk stellen tegenover zijn zwakkeu nabuur omdat het wapengeluk of de overmacht hem do overwinning bezorgde Zjj zijn voorbij die tijden van het vuistrecht toen lichaamskracht verstand en deugd gaf Zjj zijn voorbij maar het duel is gebleven en vantijd tot tijd wordt in het beschaafd Europa in het verlichte Europa der 19 eeuw nog iemand gedood om tot waarheid temaken wat door ieder voor leugen gehouden wordt Zeker is het een gemakkelijke wijze om zich van zijn bekwame tegenstanders te ontslaan vooral als het grijsaards zijn die hun leven niet doorgebracht hebben om de kunst te beoefenen hun naasten op bevallige en edele wijze te vermoorden Hier te lande komt het duel gelukkig zeldzaam voor De ruwe vollcshoop moge nog somtijds een zaak met do vuist tot bt lissing brengen op het voorbeeld der vorsten die hun geschillen door ilo luas a laten beslissen en de waarheid en Iiot n ilit duo afhangen van de