Goudsche Courant, vrijdag 8 april 1870

lii h kraclit PU 1e hocu c UM dor inss M is m imnt om lici M d onlu KKWdc nuiu ni NimIcvlaml zici ff vu v Tl ind meer iiiMMdu ii 1 pinit van eeu degen of eii pistoolkonvl vn wunrheid PU recht Hooreii zij van een iliiel spreken zij idleii wid zej son Wij beklagen den man dji door vooroordeel verblind ziJn naaste heeft gedood en met een pijni end f e vetpii moet voortleven maar nnnmer zullen zij ze f en Die man had gelijk zijn beschuldigingen moeten waarheid zijn want hij heeft zijn bestrijder doodgeschoten De waarheid of valschheid van een zaak kan nooit afhangen van den uitslag van een tweegevecht Toch heeft deheer Nikrsti sz afgevaardigde vau het hoofdkicsdistrict Delft den heer Boscii formeel tot eeu tweegevecht uitgedaagd Gelukkig ia de heer Bosoi wijzer hij wil niet dat zijn bestrijder zijn geweten met een eervollen moord bezwaart toch wil hij recht geen pistolen of legi nrecht toch wil hij dat de waarheid voor het geheele volk blijke De weg daartoe aangewezen is eenvoudig Laat de heer NiKitsrinsz zich verwaardigen om van zgn hoog standpunt ai te dalen aot hij de woorden door hem ils lid der ver jgenwoordiginc gebezigd in eei dagblad gewoon burger i alen en d m z d de tiit gekomen zijn om do rechtbanken te doen beslissen aan welke Üde e v arheid is Het in iddel door den heer Bosch aan de hand gedaan moge nu burgerlijk zijn ontferend voor èen volksvertegenwoordiger onteorpiK oorden officiir is hf aidt integendeel door ze o te handelen aide wetgever van het Nederhindsche Tolk openuik erkennen dat hij de wetteii zelf eerbiedigt Wetten waaraan allen onderworpen zijn hebben het middeleeuwschevaistrecht vervangen die w tteii moeten gehoorzaamd worden bovenal door den wetgever Zal de heer NrisH TR4SZ aan dit verzoek voldoen Met belangstelling wordt zeker het antv oord verlwid door velen die door de uitdaging onaangenaam getroffen waren Zij waren die tijden van geweiden vuistrecht reeds lang vergeten en hadden niet verwacht daaraan door een volksvertegenwoordiger herinnerd te worden BUITENLAND ENGELAND In de yitting van liet lagerhuis heeft mai ndag de heer Disraeli bij het debat ovei de paragrafen der Icrsche landbill op art 3 een aiuenlenient voorgesteld strekkende om comptn i iticii tie te l eiiiipii aan paelilers indien hun geen algehcele vergoeding is toegekend voor de verbetering der Joor hen gebuurde hoeven of wel indien ij belet worden de door hen gepaehtc landen te liebouwen Na eene langdurige disenssie is dit nuiendement DO bestreden te zijn door den heer Jlai stone mei 296 legen 220 stemmen ven orpen Er Jijii op nieuw geniclileii in ora oop dat ile heer Bright het eer stellige voornemen ou hebben af Ie treden l i president van den Jioard oj Trade De Biriiimgham Vost egt echter i i st i a s e teld te zijn Ie ver ekeren dal de ininislor die Meeds inbelersohnp loeneeml nog geen definitief besluit omtrent zijne nfireding genomen heeft Iu het lagerhuis heeft Dii sdag de heerCladBtone voorgesteld het amendement van ïoriescue nldii i te wij igen jde paehler i d in geval lig vanzijne hoeve wordt onl i i lecht hdiheuop een door den ruchler lo bepalen sehadcvergoeding l iiamendement is met 2y i legen 1S3 stemmen aangenomen F R A N K R IJ K De zitting der kamer was maandag belangrijk Hel ministerie heeft bij monde van den heer OlJivierj verklaaiil dat de wijzigingen in de eonalilntie nadat de boiiaat er zich mede uil heblicii vereeiugd aan de goedkeuring van het volk ml orden onderworpen Doch dit punt was eigenlijk met hut onderwerp vau het debat Het loelit des kci er om eeu beroep op het volk to doen dit recht in t nlg ni cii werd besproken en afgekeurd met enkel door de leden der liiiker ijde maar ook en dil is vuu meer beleekenis door de heoren d Aiidela re eu Martel die tut het linkercelitrum behooren In t algemeen ag men in dat recht des kei ers een groot gev r voor de toekomst vooral voor de vrijheid en het woid ten eenemnle in strijd geacht met den parlementairen regeeriugsvorm liet budget der hoofdstad voor 1870 ia bij de kamer ingediend Het is geraamd op ruim 290 milhoen Eeue ieening van omstreeks 600 millioen wordt voorgesteld Doch daaronder is ook begrepen de Ieening van 213 millioen welke het vori jaar is gesloten voorts zullen 100 millioen van de leening afgezonderd orden ten behoeve der kas voor openbare werken en verder zal een gedeelte der som worden anngeneod tot dekking van eenige tekorten In bet wetgevend lichaam heeft de heer Choi seul dtu minister geïnterpelleerd over de noodzakelijkheid om het plebiscit aan een voorafgaand onderzoek van de afgevaardigden des lands Ie onderwerpen Ouk de heer Jerome David wees op het wcnschelijke van een beroep te doen op het volk daar hierin juist immer een waarborg lag legen de revolutie hij toonde vervolgens aan hoe hel programma van de regeering slechts is kunnen vcr ezcnlijkt worden door een beroep op het volk Bij gebreke daaraan beweerde dezelfde spreker zou de regeering niet meer kunnen gezegd worden bet land te verlegen woord igen De heer Gambelta was hot met de vorige sprekers eens ook bij beweerde dat het plebiscit alleen geldig kan zijn wanneer het publiek geweten daaronilrent is geraadpleegd Hij uitte derhalve den uenscli dat de minister de noodige stappen zou doen om het plebiscii iu de oogen van allen te rechtvaardigen OOSTENRIJK Het bericlu van het beslaan eener minislerieele crisis is bij de oppositie partij in Bohemeii laallicie en Illyrie met groolen bijval ontvangen Overal komen de leiders deter part j bijeen om Ie beraadslagen over hetgeen hun tfians Ie doen slaat Te l raag weid eenr vergadering van den adel uit geheel Boheinen en Moravie gehouden waarin de beide graven Bcicredi prins Lobkowiiz en andere voorname personen uit dien stand tegenwoordig waren Men Iwijfeil niet of de opdracht des keizers aan graaf l oiückt lot samenstelling van eeu nieuw kabinet zal in de kringen der oppositie veel genoegen geveu d iar Pütocki ten op ichte der ini delen tot bevrediging der verschillende nationalileilen eene gihecl andere richling was toegedaan dan het thans afgetreden mir islerie GouD 7 Apeil Is hel HamleisblaJ goed otiderrielil dan ou de opeuing van de spoorweglijii s Hage Gouda ellicht verschoven worden lerwijl men verneemt dat de minister de legehng der uren van vertrek en aankomst heelt ifgekcurd hoofdzakelijk op grond dat de diicclie van den llijiispjorweg te veel tref ncn luiigs dien wog zou willen laten loopen Voor het verkeer ia het te hopen dat deze zwarigheid of niet bestaai moge of dat zij zoo spoedig mogelijk uit den weg geruimd zal worden Aangaande de fecslelüke opening van de spoorwegliju sGravenhage Gouda verneemt men nader de volgende bijzonderheden Een eigenlijk ge egde feesllrein zal daarbij niet orden georganiseerd De directie heeren commissarissen en eenige hoofdamblcnaren der Uijijspoorwegmaatschappij zullen zich des ochtends van Utrecht naar Gouda begeven waar door de gemeente een dejeuner al worden aangeboden Naafloop daarvan zal het bestuur de reis naar sGrnvcuhagc voortzetten om legen half drie nre aan het station aan den Be uideuhoMI jhcn weg aan te komen waar het offiücel zal ontvangen worden Van dmr zal men zich begeven naar den zoologisehbotanischcn luiii waar eene matinee musicale zal gegeven ivordcn Inlussehen zal het stationsgebouw lot feestloeaal woiden ingericht De gare zal worden afgesloten en het zich daarin bevindende gedeelte der rails overdekt en gelijk met den perron bevluerd worilen om met de zalen vau het station een geheel uit tl maken waarin dr nvoncU het bal door do RijiispourHcgm iabidiappij zal egeven worden Meii vleit zich dil bil dour de tegenwoordigheid van eenige leden der koninklijke familie vereerd Ie zullen ien Gelijk rccda gemeld is m door de emcente sGravenhage eene illumiuntifl ontetokon worden Niet overbodig achten wij het te vermelden dat alle invitniii u voor de verschillende fe ti iteiteu van de directie der Ilijuspoorneg maatsobnppij zullen uilgaau Dinsdag avond is eene vergadering gehouden van de afdeeling Gou la der Liberale kiesvereeniging waarin door den Secretaris is ui gebracht eeu cHvoerig en nauwkeurig verslag over 18G9 Een missive van het hoofdbestuur houdende mededeeling van voorgestelde wijzigingen in het reglement waarover weldra in eeue algeraeene vergadering beslist zal worden gaf aauleiding tot eeue voorloopige bespreking Nr ar men verneeml is in den nacht vanDinsdag op VVoensd ig een niet onaanzienlijke diefstal gepleegd van waschgoeilcren op de bleekergvan J Voorbareudse aan de Knrncmelksloot alhier Men meldt uit sGravenhage dd 5 april Er heeft eene grootc promolie bij liet legerplaats Benoemd bij den groolen staf tot geiieraal ma joor en bevelhebber in de i mil afd de kolonel lackson tol generaal majoor en bevelhebber in de i mil afd de kolonel Schuak tot bevelhebber in de I mil afd de kolonel Mac Leod ieiierale stif tot generaal majoor de kolonel Besier lot ch f van den generalen staf de kolonel Booms van het 4 reg infanterie Provinciale staf tot luit kolonels de majoors Witkop en Deaertiue Bij het wapen der infanterie tot koloueUkom maudanlen reg grenadiers en jagers Lemonte l reg de luit kolonel Maclnine 4 reg de luit koloiiel von Wrange algemeen depot van discipline tot kommandant de majoor Sloop Bij het wapen der cavallerie l reg huzaren lot kolouelkommaiidant Deslombes i reg tot luit kolonel kominanilanl Gueriu Gepensioneerd de geneiaals majoor va i Wickevoort Crommelin en de Sturler en de kolon ls Hamming en Del ampo De uitgevers der ifiJd Cl hebben een adres gerigt aan de tweede kamer waarbij zij verzoeken dat in het etsonlwcrp betrekkelijk eenige wijzigingen in de postwet eene bepaling vorde opgenomen dat voor nieuwsbladen beneden de 20 grammen slechts een port van een halven cent worde gevorderd Dewijl een billijke verhouding tussehen de bladen op grooler of kleiner formaat wensohelijk is zullen zeker velen hunner collega s hun adhffisie aan dit adres schenken De JV Rott Ct wensoht de fabriekskinderen iu Ne lerland in bescherming te nemen door bij de wet grenzen te stellen aan de zucht om te jeiigilige kinderen aan den arbeid te zetten en den duur van den arbeid met inachtneming van de belangen van ouders eu industriceleu Men schrijft uit Dockum In de vorige maand waren de aanvoeren van vlas alhier zoomede aan de markten te Leeuwarden en Groningen zeer aanzienlijk en werd het aangevoerde tot staande prijzen flink opgeruimd het meerendecl voor Ierland Aanzienlijke massa s worden iedere week van hier via Hdrlingeu geëxporteerd de besteede prijzen varieerrn zeer en wel van 1 tot ƒ i jh In granen eu zaden gaat hier voortdurend weinig om de stemming daarvan is voor de verbouwers niet gunstig Gedroogde chichorei met weinig handel en kan met moeite 7 voorde 100 kilo bedingen De handel in aardappelen is mede niet zeer geanimeerd de prijzen verschillen van 2 40 tot ƒ 2 80 naar quahteit Levende have is niet zoo gezocht als voor eenige weken zoodat de prijzen eeu weinigje achteruitgingen Bij gelegenheid der behandeling in de tweedekamir van het wetsontwerp tot aanvulling en nitlirciding van art 437 van het wetb v strafrechtzeide de heer de Brauw Op het eerste ariikel van deze wet zyn amendementen voorgesteld waaronder één van den heer DR L or dal eigenlijk de geheele wet omval Indien wij ons dus eenigzuis meer in het algemeene begeven dan gcwoüiilijl ge elliedl wanneer wij over een artikel h indelen zal de president ons daaromtrent wel willen verschoonen omdat het onmogelgk is althans het nmendement van den heer de Lange in beschouwing te nemen zonder het geheele onderwerp te bespreken ik zal daarin echter zeer matig zij Hel komt mij voor dat het ontwerp gelijk het door do regccring is ingediend op twee gedachten hirkl hefge inueijelijk helzen geli regt Het opzettelijk Code l éna behoort ev komslig he wetboek w over het goed Na men opzett zo ider dui zonder ilii eischl eens waren onrl voor zoov mijnen doe tegen aude In zoover ceneaanvu art 2 behand aan het st moeten vü delende o de fraude bier juist boek van schippers intentie gi geschied maar voor op 1 ma H 1 in bo e zet bei wetboek derJ zoo staat volott bij mans rement a door dri of mausl in casu boos opzet vereeiiig ik DE Lange van het wat men schelmery troons of ariikel wel bedrijver Ik gel alleen in zelve beh uitbreidin behoort misbruik aan wien boos opz hel niet te brenge maar iu bedervingen te huis Dit V die hier verschillen stralfen in art 2 oogmerk dan is Ik gelot gedachten en daaro niet mede De heei en alleen weren kan dan hij verk baralerie met bed nmenden ik mg ik wel zegt een Tout de la con commerce fraud nleu sera pu Wanne niets toe Ik acht generalise re vernielen vernielen vernielen ten voord plaats