Goudsche Courant, vrijdag 8 april 1870

rs hinkt hetgeen do beoordceling van dn pcvoljron moeijelijk maakt H i eersto en tweede artikel behelïCM elieel versclullendc onderwerpen van straf I rcgl liet eerste doelt op niets anders dan op het opzettelijk vernielen ywom modo behoudens art 437 Code IVanI van een sehip dat aan een ander toebehoort even als de artt i ii 435 enz overeenkomstig het intitule van de afdeeling van het strafwetboek waarin die artikelen staan alleen handelen over het vernielen of bederven van eens anders goed Natunriijk dat de wet het strafbaar stelt als men opzettelijk en moedwillig zij het overigens zonder doleus opzet zonder die itUmüon crimindle zonder dat Ir mduleuse dat de wel in andere gevallen eischl eens anders eigendom vernielt De schepen wareu ojiiler de arll 434 en 435 niet genoem l d in voor zooveel belreft het in brand steken of door mjiei eu springen en nu wil de min ter nil legen andere middelen van vernieling h d ei In zoover kan hei wets ontiverp as i ieu wil oo ceneaanvulling worden genoemd vi i art 437 Maat art 2 behandelt geheel iels iriders en als men dit aan het strafwet ik wilde ioevocgen dan zou het moeten voorkonf n lu den titel of de nfdeeliag handelende over bauquermile escroquerie ef aiilres eapèces de fraude want die soort van misdrijven wil men hier jnist weren bij soliepen het is wat in het wetboek van koophandel genoemd wordt sclielmerij van schippers In art l wordt geen andere doleuse intentie gevorderd dan dat het feil op ettel ijk zij geschied en zonder toestemming van den eigenaar maar voor het misdrijf van an 2 wordt niet alleen opzet maar bovendien fraudiiieuse intentie vereiüchl De minister heeft er i islereii op gewe en dat dolus boos opzet fraude of hoe men het noemen wil in hel wetboek van strafregt niet altijd wordt gevorderd zoo als bijv in nrt 205 waar ook alleen staat voloutaircment Maar de Minister bedenke ilat by manslag de dolus reeds van zelf in het voloitlai remeiii alleen lif l Wanneer ik iemand dood hetzij donr drift vervoerd hetzij na overleg zal het altijd of manslag h moord zijn Maar voor het misdrijf in oasu bedoeld in art 2 namelijk is bovendien boos op et ncjdig frauduleuse intentie en daarom vereenig ik mij met het amendement van den heer DE L NGB die de frandulense intentie als enlerium van het misdrijf aanneemt want dal is het juist wal men hier wil weren de baralerie du patron sehelmery van een schipper bedrog jegens zijne patroons of de eigenaren viu het sjhip hoezeer het artikel wel iets verder gaat omdat het legen lederen bedrijver van hel feit gerigt is Ik geloof dus dat de beide eerste artikelen niet alleen in de behandeling maar ook in de wetgeving zelve behoorden gescheiden Ie zijn Art 1 is eene uitbreiding vnn art 437 maar arl 2 nooit Veeleer behoort bet bij art 408 want het is een soort van misbruik van vertrouwen van den schipper althans aan wien het vaartuig is loeverlround en die met boos op et zijn patroon benadeelt Intusschen zou hel niet mogelijk zijn dit feit nu onder art 4 US Ie brengen om de bewoordingen van dit artikel maar in den titel handelende over vernielingen bedervingen eu schaden behoort het in geen geval te huis Dit verschil in den aard der beide misdrijven die hier voorzien worden maakt ook dat de gevolgen verschillen en dat er verschillende uitdrukkingen en stralfen noodzakelijk zijn Van daar dat de Minister in art 2 een frauduleuse bedoeling of bedricgelijk oogmerk veronderstelt en aangeeft dat isjuisl miar dan is het ook geeu aanvulling van art 437 Ik geloof dus dat het wetsontwerp hinkt op twee gedachten het heeft een tweeslachtigeu grondslag en daarom kan ik mij zoo als het daar ligt er niet mede vereenigen De heer Dï Lange wil het ontwerp verbeteren en alleen of hoofdzakelijk de zoogenaamde baraterio weren Ik zou daarmede vrede hebben De Minister kan dan b j etn ander wets ontwerp art 43 zoo oel hij verkiest aanvullen Maar wij hebben thans de baralerie Ie regelen of althans vernieling van schepen met bedriegelijk oogmerk en dut geschiedt in het amendement van den heer i Lange waarmede ik mij kan vereenigen De redactie echter acht ik wel wat omslnglig de Fransche wet van 1825 zegt eenvoudig Tout capitainc maitre patron ou pilote chargé de la conduite d un imviie ou autre bailment de commerce qui volontairement el dans une intenlicn frauduleuse Ie fera pcrir ar des ttjensquelconpie sera puni de la peine de inurl Wanneer er is intenii ii Jrauduleuse doet het er niets toe op welke wijze het schip vernietigd wordt Ik acht het dus beter gelijk de Fransche wet te generaliseren want men wil liier niet blralfen liet vernielen op zich zelve mr ar het met boos op el vernielen er moei dus bewezen worden dat dal vernielen geschiedde ten nadeele van een ander of len voordeelc v m zich zelf Hou die vernieling plaats vond is geheel onverschillig ten aanzien van de eerste echter niet ten aanzien van de tweede alinea behoudens altijd art 437 Regelt men uu de baralerie dan moet er nog meer bijkomen nog verscheidene andere beilriegerijen moeten geweerd worden Wat zal bijv gebeuren wanneer een schipper met boos op et zijn schip verkoopt is dat diefstal ot misbruik van vertrouwen Neen men leze slech s art 370 en 403 effel denier marchandises dal alle omvat geene schepen Het kan ook zijn dat de schipper met opzet schade loebrengl aan de lading bijv om fraude te verbergen ook hierin moet voorzien worden Wanneer men duj regelen wil het vernielen van schepen die aan een ander toebehooren heb ik er vrede mede dat dit geschiede bij art 437 maar repelt men de baralerie of schepen vernieling met friuduleuse intenties dan moet dit plaals hebben bij cene daartoe opzettelijk bewerkte wet die duidelijk de verschillende gevallen uiteenzet en dat geschiedt thans niet Waarom heeft men niet de Kransche of Belgische wet gevolgd er uitlatende wat belrekking heeft op de tucht op de koopvaardijschepen voor zoover dit er in mogt voorkomen en waarop de Minister gisteren scheen te doelen Men had dan een behoorlijk geregeld onderwerp terwijl wij nu ook bij aanneminj van het amendement van den heer DE Lanoe zullen hebben niet alleen eene zeer partiele regeling van strafregt maar ook oen zeer partiele regeling van de zaak zelve Hoewel mij dus verklarende voor het bedoeld amendement bind ik mij daarom niet om voorliet welsontwerp te sleminen daar het geheel onvolledig is Ik voor mij kan mij niet verklaren tegen partiele regelingen van het strafregt ook al mogl hel waar zijn dat onze tegenwoordige strafwet minder deugdelijk is Wij moeten de strafwet wijzigen naar de üiustaiidiglieilcn naar veranderde en gewijzigde denkwijze iloeli ik lien tegen partiele regelingen die het onderwerp sleelils ten halve regelen Kil later toen de heer DE Lange zijn amendement gewijzigd had Wanneer uil de wet en uit den considerans het verband met art 437 verilwijnl kan ik stemmende voor het amendemoiil van den heer dkLano waarrloor de wet evenwel eene geheel nieuwe wel wordl ook stemmen voor de wet Ik weet dal dan de raak niet in haar geheel zal gerejfeld zijn en er veel zal ontbreken maar ik erken met den geachten afgevaardigde dal bel althans gc d is dat dan een punl waaraan behoefte liestaat vuor het oogenlilik geregeld zij Ik zie dus in Laatste Berichten Madrid 5 April De telegraafdraden zijn afgesneden Uit Barcelona zijn geene berichten ontvangen Men weet slecht dat er in üarcin cene voorstad van B irceliiiia barricaden zijn opgeworpen Londsn April Volgens de Times is de ministerieelu crisis in Spanje geëindigd e heer Echagaray blijlï deel uitmaken van het kabinet Brussel April Volgens de Etoile zou het Nederlamisi h gonvcrnemeni lol de Belgische regeoririg een vertoog heblien gericht tegen het voorstel tjt verbuoging der rcchlen op alcohol als zijnde in strijd met bel haiidelstractaal De FJoile voegt er bij dal België niet erkent dat het ten gevolge van dat tr ieladt geen recht zou hebben tol wijziging van rechten liet blad meent Ie welen da van hier een antwoord in dien zin aan Nederland is gegeven Weenen 6 April clubs der linkerzijde en lier uiterste linkerzijde in den rijksraad zijn overeengekomen om vóór de sluiting der zitting een adres aan den keizer te richten Ue heer Brestl heeft len stelligste geweigerd andermaal als lid van het kabinet op te treden Parijs C April De kamer heeft de discussie over de wet lot regeling van het fonlingent uitgesteld tot den 8 dezer maand De heer l elletan heefl hel woord gevoerd over de algemeeiio discussie betreffende de wel op de drukpers overtredingen Hij wees op de ontoereikeiidheid v m het ontwerp en drong ten slotte aan op de uitvaardiging eeiier amnestie ten gunste van alle staatkundig veroordeelden Parijs J April De senaat zal waarschijnlijk hel senaatsbesluit bij acclamatie aannemen Hel weig lichaam heeft de interpellatie van den heer Choiseul belieifinde de noodzikclijkheid om bij het uitschrijven van een plebiscil de termen daarviiii vooraf aan ile goedkeuring der kamer te onderwerpen overeenkomstig het verlangen der regeering met 171 si tegen 48 twee maanden uitgesteld Madrid C April Id de Jorles is een voorstel van den heer Figueras strekkende om opheldering te verzoeken betrelfende do roinistericele crisis met i3 legen 41 stemmen verworpen Uo minisleri Kivero en Sagasla beweerden dal er volstrekt van gen crisis sprake is en dat integendeel volmaakte eendracht in hel kabinet hecrsoht NeW Yorll 0 April Volgens lijdingen uit Venezuela maak de revolutie aldaar vorderingen De insurgeuten nadereu Caraccas De Canadusche regeering heeft bericht ontvangen dat de fcuians een inval te Toronto voorbereiden IiODden fi April De Kngeliohe regeering heeft geprotesteerd tegen de nieuw ontworpen Grieksohe leening vai negen millioen drachmen op groi d dat het Iractaat van 1832 aan Griekenland de verplichting oplegt 001 den intrest van de door de drie beschermende mogendheden gewaarborgde leening te voldoen vóór de rente van elke andere leeiiiug Gemeurde Bericiiteii Ia Ic nabijheid van N Orlcaua z ju drie passugierswageiif door hut insturlfii van ecu brug van ten viaduct 40 voet ULdtri üfatort waarbij 17 personen oinkwamfn hl de strafgcvaugeuis te bin ina zijn 2 Z A boeven iu opstnud gekomen tn hebben zich hevig verdedigd legen ao troepen die toch eindelijk ineeBter blijven Op Java wil men bettwortels telen en meent men te kunnen cüncurieercn met het euikerriei liet eeidgu Hunebed iu de proviuciu Grouiugeu ia rijkacigendom gewordiii Ook te Haarlem zal een volksgaarkeuken wnrdcu opgericht Maandng a a zal de Ambachtsschool te Rotterdam worden ingewijd In den vrotgen oehteud van Ifi februari is te Uuïtenxorg eene vrij sterke aardbeving waargenomen De 150 leden ïellende nldeeling Uarlingen van het schoolverhoud heeft bubloten geen werk te geven aau kinderen beneden de VA jaren Het door den Kn j gerant te Peking gcfeloten verdrag zal met geratificeird worden In Kngi lnnd bi liuin 146 godsdiei stige scctcn Üc Anicriknnien pliinten met goed gevolg dt n alnapbol naast den katoenbüom e i bedieigen den opium liaudcl met eene gevaarlijke rünenruntie Ju b Jd zijn op de Kngelbche spoorwegen omgekomen 331 personen en meer of min ernstig gekwetst 1232 In do maand maart werden uit Liverpool met 33 laartuigen vcrM heept 12 81 J landverhuizers i e loiig i kte verspreidt zieh meer en meer in NoordUoUanil vuunil m de omstreken vnn Hoorn ïedureiide de diie eemte maandiii van dit jaar heeft het Ncd zeadi liiiggenwtschap onttitugeu aun giften en Icgutea 7300 7 6 De bevolking va i S Domingo op Haïti heeft zirh b Ql ecnöfemmig vciklaard voo de aiiiisluiting bij de N unie Het ministerie te Florence wil de kamer ontbinde Uit Frankrijk zij vele curlistibclie hoofden vejtrokken naar Spanje om oproer te maken Tc Genua hebbeu oproerige bewegingen i Iaats gehad die door de troepen zijn bedwongen Te liarcelona heeft men zieh ernstig verzet tegen de loting voor den milititiren dienst Naar aanleiding vait de onheusche bejegening hem tan de zijde der lagere Tolksklasöen aniigedimii bij de onlangs pliiatK gehad hebbende oogenaiunde pa rdeiivleesch dej mnstratic h eft de heer dr J A n Kitwieh Verschuur zgo omslag aid armen geneesheer geivaagd de cenige praktijk welke hij nug had aangehouden sidert zijne benoeming tot secretaris van het geneeakundig stotostoezigt in Overijssel CU Dren hc Zondag jl is de btuemen tentoonstetliDg in het pahis fan volksvlijt te Amsterdam be oeht door ongeveer 10 000 pei soncu Diii dng avond is hier en elders waargenomen een prachtig noorderlicht Gister avond ia ann den hoogcn zeedijk bij Kotterdam de katoendrukkerij vnn de hh brauw de Lange door feilen brand vernield Op de plantenlentoonflelling te s Hage is eene collectie A alea Pontica van den hr H W Ofto alhier bekroond met den eersten pnj en een verzameling bloeiende heesIers voor din kouden grond en eeu partijtje Reseda Odorata btide met deu tweedeu prijs MARKTBERICHTEN Gouda 7 April Bij lustelooze stemming bleven de prijzen ongf veer als in Ar vorige eek Tar ve Porlsche per 24UI kilo 290 a ƒ 300 Itoode KI ƒ 27 5 h fin Zeeuwsehe per mud oude 10 75ri 11 75 Nieuwe ƒ 8 75 ü 9 C0 Mindere soorien ƒ 4 75 ii 8 Kogge puike ƒ 4 75 7 35 mindere soorten 5 50 a ƒ 4 54 üerst winter ƒ 6 25 Ti 5 40 dito lomer J 4 a 5 Haver korte 4 ü ƒ 4 25 uito lange ƒ 2 S6 a 3 25 Boekweit Fransche per 2100kilo 200 ii ƒ 210 NoordBr 230 i ƒ 235 lïruine hodiien puike ƒ 10 Ti ƒ 11 puike Zeeuwsehe ƒ 12 a 13 Witte booiien ƒ 11 a 14 ji aanwe erwien ƒ ü DU h f 11 00 api eiji ers ƒ 13 a l i OO Hennepzaad op ƒ 10 5 gehouden