Goudsche Courant, vrijdag 8 april 1870

jlollJiudsclio Sociëteit van Levensverzekeringen opgerlgt in den Jare 1807 te Amsterdam r o L Cl E F O U R N E E B D Directeur F La agerhuizen KANrOC Reguliersdwaratraat bij hot Koningsplein X 301 Coniract m van DOOULC TpFNOE Verzekering met aar Ieel in de WINST BELEENING V00RS HOT eii iFKOOP VeriMker ng WSDU VilN en WEK EN PENSIOENEN Uitpitte van LIJ iv ENri BJ EVFN zoo dadelijk ingaande nis uitgestelde EBJiJ GGINÖ VAN Ur iD iN weder invor lerbaar in OP iELOOPEN KAPITALEN of LIJFRENTEN 0 ERLKVINGS KASSEN te verdeelen na verloop van 10 15 20 en 25 jaar L riTELlJNG TOT VERKRIJGING VAN OPLOOPENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T Draijer Gedrukte tarieven ten Kantore der Directie en bij HH Correspondenten kosteloos verkrijgbaar Correspondenten in Zuin Hoi i a n u Oudewater de Hr R W Haentjis Dekkeu Burgemeester Rotterdam de Heeren Jas vak DBtt Hoop Zoon Schiedam de Heeren P LoopuiJï C Vlaardingen de Hr Paulus Kikkeut Woenlen de Hr G Groeneveld Delf de Hr Mr C E Overoavuw Pennis üurdieeht de Hr H VRiESENDOttP Gorinchem de Hr C de Gijsei aar tjouda de Hr W J Foetuijn Duoogi eeveu Notaris Gravenhage de Hr P J Lanmiij Leiden de Heeren Lezwhn Eiquman Ijenbarc Vrijwillige Verliooping op WOENSDAG den 27 fC tfyC u u c m f i f Te vecmn U w 9 de a invocr met meer d m KCwooi en d handel in alle soorten uu t levendig foo as bet k n et den handc n magere varkens die rum aren angevücrU Kaas A ngetoerd 11 parlijon prijs fiUiJ 29 Boter ƒ 1 16 ft 1 26 Bur erlijkeHtaid Okbo kn 3 upnl Alula I ndciVa Kliau ouder G Meur ea G E bchoutêu t J ilitniies A 1 C th rlM ouJcr O C Kaaan ea K de n M r Catharia WiHiel nna oader II Huxaaia ei I A Um 9 Lodcujk audcr G M e h cUca f oitBMDKN 4 A r l 11 M Verz jl 19 d 5 J V iVuw 14 d 6 A Jaiisca i J GüHll 6 April 1 iUW D A E r iug ÜVERTENTÏEN Heden overleed ten huize van baren Schoonzoon D P van WAAS te Srhiedam Mevrouw W BLOK geb Fabmtiiis in den ouderdom van 85 jaren Uit aller naam G BLOK Uouda 6 April 1870 Al wi Hets te vorJereu heeft van of te betalen aaix den onder cteekende wordt beleefdelflk jraocbt zich vi iór 30 April eerstkomende met de kwitantie of rekening ten zijnen huize te vervoegen terwijl over het bedrag vftn zjjne na dien tijd nog loopende rekeningen door de WelEd Heeren MONTI IN en Comp per wissel zal gedisponeerd worden Wm van uku ben Gouda 6 April 1870 Pp een KANTOOR hier ter stedie gevraagd een Jongeling boven de 14 jaren goed kunnende schrijven n rekenen Adres franco eigen iamlig lett A aan den Uitgever dezer Courant Veengrond UIT DE HAND TE KOOP ongeveer 11 H A bunders WEI en HOOILAND waaronder met bekomen vergunning tot vervopuing thans verhuurd voor 50 sjaars per H A bunder en 5 H A bunders WATER gelegen in de voormalige droogmakerij onder NoordWaddinxwen Te bevragen ten kantore van den Notaris VOORDUIN l Silwonhovci Men vraagt voor een klein bedrag over te nemen eene GAREN en BAND of KRUIDENIERSWINKEL die door eene Vrouw kan waargenomen worden Opgaven aan het Bureau dezer Courant ÏEMSER Pastilles uit de zouten van de koningWil helmsbronnen dk Ems weteu sch ippelijk aanbevolen tegen maag zuur oprisjTien slechte spijsverteering gebrekkige ademhalingen en graveel In voorraad in geplombeerde dooxen met gebruiksaanwijzing It 50 cents alleen onvervalsclit te dimdn bn J H BOERS te liMevdnm in iiUe Apiithaen Dï ADMINISTRATTK v n o UUfSBHONNEN ttj APRIL 1870 des voor middags ten 9 uur op de Hofstede van JAN ANKER Cz aan het dorp te Stolwijk van 20 KOEIJEN die gekalfd hebben of op het kalven staan 3 VAARKOEiJEN 3 PINKEN één aftands RUIN PAARD 2 ZEUGEN met KEU JEN BOUW MELKGEIIEEDSCIIAPPEN en ecnige MEUBELEN Zulks tegen contant geld en ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Ilaattreelt H riglncicStaats Preniic Loten mogen volgens de wet overal gespeeld worden Slechts 3 50 Ned Ct kost een geheel Origineel Lot in de door de Hooge Staats Regering geautoriseerde en gegarandeerde prachtige Geld Loterij waarvan de trekking reeds op don 20sten April e k plaats heelt en WAARBIJ OP IEDER GETROKKEN LOT ONVOORWAARDELIJK EEN PRIJS MOET VALLEN en de navolgende prezen als eventueel Mk 250 000 200 000 190 000 175 000 170 000 105 000 102 000 160 000 158 000 150 000 153 000 152 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 25 000 20 000 en ongeveer 30 000 prijzen a 15 000 12 000 10 000 8000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 enz nz moeten uitkomen Gefrankeerde bestellingen worden tegen toezending van het bedrag of van post wissels zelfs naar de meest afgelegene plaatsen stipt en ouder geheimhouding ten uitvoer gebragt door het met de verzending van bovengemelde loten belaste llandi lsliuis in Staats Eifecton A GoLDFARB Hoofd Kantoor te HAMJillUG Ik ondergeteekende attcsteer bij deze dat de chocolade fabriek van FRANZ STOLLWERCK en ZONEN a d Rijn voor de zuiverheid van bare fabriekaten instaat en hare bewerking vrijwillig onder de controle van de geneeskundige politie gesteld heeft dat de tot de bereiding vereischte grondstoffen en bestanddeelen zoowel als de gereed zijnde chocoladen worden geanalyseerd en daardoor jegens de Consumenten voor zuivere chocolade cacao en suiker wordt ingestaan Keulen 1 September 1869 Dr HERM VOHL Bovengenoemde met regt aan te bevelen Chocoladen zijn steeds verkrijgbaar gesteld by J J van der Sanden Banket en Koekbakker op de Groote Markt te Gouda lOÊDROÖPËlÜZlIT voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeker IIoflever incipr van H M de Koningin FAUbr Marchen aus schoner Zeit Walzer C ƒ 0 60 KETtEHER Fantaisie sur l Africaine B 0 70 Leubach Faataisie élégante sur Faust B 0 60 Metra Les Roses Valse C 0 50 OsBORNE La pluie de perles Valse B 0 50 Paelow Enclume Polka C 0 30 Voss Der Tyroler und sein Kind B 0 40 Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMANte Gouda artersl onil oot d IJSSFX Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen s morg 7 uren Zondag s morgens O j uur Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Dagelijks lietourkaarten Ooada Druk an Uniikiaun li