Goudsche Courant, zondag 10 april 1870

VJ eii 1870 Zondag 10 April N 878 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreiien De inzending van advertentien kau geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave EBNINO PALEN of Ljer I krijgbaar tjïS DCKKEII tomeester iiEE Hoop Zoon 6i C ï LllT lieze dat de pLLWERCK u verheid van ewerking vrjj t neeskundige de bereiding Idealen zoowel rorden geanaI onsumenten en suiker VOHL iaii te bevelen liir gesteld hy 111 Koekbakker iziËïT I Franeker Koningin t5 it C ƒ 0 60 Ine B 0 70 iuist B 0 60 C 0 50 alse B 0 50 C 0 30 lü B 0 40 lltATIS In steeds voorpcelaar Gouda JSSEL silag s morgens luorg 7 uren dagen s nam riirten De uitgave dezer Coiirant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In do Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Alweder Récès Het is opmerkelijk hoe weinig er eigenlyk door de tweede kamer wordt uitgevoerd en dus ook door de eerste kamer en de regeering Do eerste kamer moet natuurljjk wachten op den afloop van t werk in de tweede en de regeering gevoelt zich terecht niet gedrongen om nieuwe voorstellen van wet te doen wanneer zfl van te vorei do zekerheid heeft dat voor t oppervlakkigste oudereoek zelfs geen tijd zal zjjn De meer of mindere spoed dien dus de tweede k meronoakt is t dan ook waarvan de geregelde voortgang afliankelijk is En deze kamer schijnt geen haast te hebben in weerwil dat het volk roept on de dringendste wetten Wjj kunnen t opmerken maar wij kunnen t niet verklaren waarom deze volksvertegenwoordiging in dagenlange beraadslagiugen zich verlustigt en weken vacantia neemt terwijl voorstellen van dringenden aard op behandeling wachten Men noemt t gewoonljjk de fout van den parlementairen regeeringsvoriii dat hg langzaam werkt maar zou er dan geen middel zijn om daarin verbetering te brengen Zou er niets op te vinden zijn om de discussiën te bekorten ¥ Waartoe dient het nadat een nauwkeurig onderzoek in de verschillende afdeeUngen heeft plaats gehad nadat de minister door het voorloopig verslag in kennis gebracht van de gevoelens der kamerleden daarop heeft geantwoord andermaal doch nu in t openbaar in een allernauwkeurigst onderaoek te treden alsof men voor t eerst kennis nam van het aanhangig ontwerp Wij kunnen nietgelooven dat de publieke zaak door deze herhaalde behandeling meer wordt gebaat dan benadeeld door t wegblijven van noodige wetten De andere ooraaak van den tragen gang kunnen we ons nog minder verklaren Slechts dan wanneer een allergewichtigst wetHontwerp aan de orde is kan nieu de kamer voltallig noemen b V bij het agraristh wetsontwerp waren gemiddeld 75 vnn de 80 leden tegenwoordig doch nauwelijks is dit afgehandeld of velen snellen naar huis t getal iiauwezigen daalde tot ongeveer tïO In de bijeenkojn ilen iler afdeelingen was t nog Hleehtcr gchteld soms waren goen Ml leden pre ent tcriiiinnerndod dus de helft t Is natauiijjk dat men nu en dan eenigen tgd aan zjjne eigene zaken moet besteden bij de tegenwoordige staatsinrichting moet zelfs afwezigl eid door ambtsbezigheden nog worden geduld maar iraartoe b j de vrijheid derdeden om te komen en te gaan die officieele vacantiën onder den naam van récès bekend en die weken durdn t Is nu eenmaal zoo de gewoonte en t zal dus nog wel eenigen tijd duren eer ve ook daarvan verlost zijn Doch dit is zeker zoolang geen middel is gevonden om deze beide kwalen onzer volksvertegenwoordiging radicaal te genezen zoolang zullen de wetsontworptm zjch opeenstapelen doch de wetten en daar is t toch om te doen zullen er niet door vermeerderen ENGELAND De Glasgow Herald zegt iii stunt Ie 7ijn te verzekeren dut het pliiii van den heer Loive is om het bntig saldo voortspruitende uit het vorige dieustjitiir Ills volgt nnn te wenden I e inkom lenbelastlng met 1 penny te Torminderen de belastingen op de sniker grlijlcvormig te mnken den Inndlieden toe te stnnn hun gerat voor het door heu te brouwen bier te mouten het patent der brouwers te wij igen het pörio voor het vervoer vnn dagbladen Ie Onder het opschrift De natiën vnn Europa en het concilie te Kom e bevnt de l all MjU Galelte eene weigeschreven schels van de houding welke de Duitschers eu de Britten by deo opstand der intelligentie tegen de aanmatigingen des l ausen hebben aangenomen Wanneer op groud vnn wijsgeerige of rcligiense onderzoekingen de Duilseher kennis maakt met eene nieuwe stelling dan is zijn eerste vraag of zij waarschijnlijk de Engelschmnn wil daarentegen weten of zij gevaarlijk is De I ril van den gewonen stempel is doorirokken met den geest die den voorraaligcn koning van Napels dreef om zich met ijver te ver elten tegen het onderzoek van llerkulnnische manuscripten om lat er misschien wat kon instaan of dnt zij tot eene ontdekking konden leiileii die in tegunspriiak zou kunnen we on met het chnsielijk geloof en d in zou hij nimmer absolutie kunnen erlangen De ourl moilische ICngelsidic katholieken bewaren het stilzwijgen tegenover hel concilie Hunne Iraditicn knnten zich eigenlijk tegen de overdreven dogmatieke drijfvecren van den huldigt n dag maar ij hebben geen energie genoeg uni bepaald te kie en zij wii htcn demoedig de dicreleii van lid concilie af Maar de Eugelsche bekiihkii M iii ni üüfcligni vooral hun getal in acht giiionien icne eer ini ius iiil groep Zy zijn ijverig nlhonsiasli eh vast besloten Frankrijk moge ADVERTENTIEN worden geplaats van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS wolden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Noramers VIJF CENTEN Inag neer zien op huane aanspraak om de leiding op zich te nemen DuilschInnd doge zieh vroolyk maken over hunne beperkte kennis mnar hunne eenheid hunne driestheid hunne absolute minachting voor onpartijdige waarheid ten gunste der waarheid hunne Êngelsche bnlldog sche partijdigheid die door Jezuietische subtiliteit wordt verËjnd mankt hen tot eene krachtige lijfwacht roor den paus evenai hunne Inndslieden in de grijze oudheid die ali Igfwacht van den christelijkeu keizer vnn Konstaniinopel optrnden Onze natie ia een nntie vnn partijgangers De Engelsehmau zoekt niet naarde wnnrheid hij wil alleen die waarheid leeren kennen die strookt met zijn eigen pnrtij inziehteu FRANKRIJK Volgens den Consütiiiionnel ïnl hel volk zijn oordeel moeien uitbrengen over de beide nieuwe puttteu welke in de consiiiutie vuu 185S niet tgn op nomen de ininisterieele verantwoordelgkbeid e i de twee wetgevende kamers Teveus zou het volk geraadpleegd worden nog vóór de opening der discussie over de gewgzigde cons iiuiic in den senaat Dit bericht is in lijnrechten sirijd met de verklaring door den zegelbewnnrder in de kaner afgelegd Toch kan de Comtitutionnel wel gelijk hebben Het besluit om het volk te raadplegen is zoo onverwaekfe en overhaKst genomen dat men waarschijnlijk niet gedacht heeft nan de vraag of het volk vóór f na de discussie in den senaat zijn slem moest uitbrengen Is nu de eerbied dien het bewind voor den volkswil heet te koesteren werkelijk zoo vurig en oprecht als het beweert dan moet bet wel in de cersie plaats dien wil zich laten openbaren daar het noch fatsoenlijk noch rationeel is om van het plebiseit eene soort van notarieele bekrachtiging van gedane zaken die geen keer nemen te maken In de zitting der kamer vnn Afgevaardigdenheeft de heer Ollivicr donderdag de zienswijze létdedigd dat in de nieuwe wet het houden vaa ge heime vereenigingcn hel openbaar maken van vuls he tijdingen en hel aanhelfeu van oproerige kreten als sl ialknndige delicten moeten beschouwd worden De hr Crémieiix bestreed die zienswijze en maakte van de gelegenheid gebruik om de arrestatièn die in Februari plaats hadden te veroordeelen DUITSCHLAND De agitatie in Wurlemberg duurt voort De volkspartij verklaart niet tevreden te zijn met de voorgestelde inkorting van den werkelgken diensttijd by de armee Zij wil een nog korter termyn en verklaart niet te zullen rusten voor zij dien verkregen heeft Inmiddels is door de hoofden der Unilsche partij eene algemecne vergadering tegen Faasobmaandag te Stuttgart bijeengeroepen ten einde te beraadslagen over de middelen om ann geheel Uuitschinud te toonen dat eene talrijke en machtige partij besloten is den strijd tegen alle anii Dnitsche agilatièn voort te zetten en de vereeniging lusschen Noorden ZuidDuitschlnnd ten krachtigste te bevorderen In goed onderrichte kringen wordt verzekerd dnt de verkiezingen voor de Pruisische volksvertegenwoordiging niet voor September kunnen plaatshebben Definitieve besluiten zijn nog niet genomen j men kan echter als zeker aannemen dnt de verkie i m W S wsS ï