Goudsche Courant, zondag 10 april 1870

schrede voorwaarts te brengen en zoo doende eindelijk te hebben bereikt wut in IStirJ reeds wa beproefd en in ISdli ruimer werd geformuleerd maar toen door een samenloop van omstandigheden werd tegengehouden en verijdeld Maar gelijk iUldcrdgk in zijne inleiding tot de Vaderlandsche geschiedenis zegt in t voorleden ligt het heden zoo ook is deze wot het logische en praotisohe gevolg van wat sedert 18 18 en 18 5t en bovenal sedert de wederoptreding van bet liberale ministerie van 1S62 op koloniaal gebied is verricht tot diiarstelling van een toestand die zooals de minister zijne rede eindigde weldadig en noodzakelijk is die aan de verderfelijke onzekerheid en de stagnatie een eind kan maken Dagblad Echo ko het Binnenhof Allen die ui t gelijk de beide kamers der StatenGeneranl uitdrukkelijk zijn uitgenoodigd geworden om de plechtige begrafenis bij te wonen van Ne derland s welvaart worden bij deze verzocht op den dag van s Koiiings bekrachtiging van de agrarische wet aan het nationale sterfhuis bijeen e komen ten einde de laatste eer aan de overledene te bewijzen De tweede kamer heeft in hare zitting vangisteren de beraadslaging voortgezet en ten eindegebracht over het wels onlwerp tot wijziging derwet houdende regeling van het armbestuur Naverwerping van een amendement vau den heer UEBiiAUW om bij art 7 eene n euwe alinea te voegen t w 3 verpleging van hen die op hun verlangen worden opgenomen in de rijks gestichlen vuor bedelaars en landloopers of andere rijksinrichtingenbestemd lol hel werk vcrschattcn aan of verzorgenvan aripen en achter de woorden zijn ten hutevan hel rijk te voegen Door ons wordt by algemceiieii maatregel van inwendig bestuur bepaaldwaar eu aan wien de behoeftige mei het verzoek I bedoeld in ii 3 zich heefi ie vervoegen Onze I minister van binnenlandsche zaken beslist omtrent dit verzoek is de wel niet iVl tegen l t stemmen aangenomen Hongaiije geduld zullen worden omdat de llonf ftn iii tllcn toelaten dat prieslerlijke kunstm 1dele e eenheid des volks verbreken Waarsch li k za e koning van lieieren niet in den ban gedaan orlcn als hij nan zijne lulhersohe onderdanen godrens vheid toestaat in een koningrijk dal onder zonderi bescherming der h K g de regeering van Paraguay zal X laten worden de oprichting van = te verhinderen of ter helle te vaieu Verder zal e r spraak van werel llijke reohtba iken over gees elijken in Bolivia v roi leeld i Frankrijk oeg i worden en hel t lichts en feilbaarheid dal in beschaafde 1 n n schaduw zal zijn zal minder ontwikkelde christenen opgedrongen worden S iSA ITALIË Op voorstel van den heer Minghelli heeft de kamer der afgevaardigden met 11 i tegen lU st besloten vier commissien te benoemen een van zeven leden tot onderzoek der voorstellen die op hel leger betrekking hebben een van zeven leden tot onderzoek der zaken rakeode het openbaar onderwijs een van zeven leden tot onderzoek der maatregelen betreffende de rechterlijke macht een van veertien leden lol onderzoek der finaneieele maatregelen in het algemeen Nog een vijfde commissie zal benoemd worden lot onderzoek der voorstellen in zake de parochiegoederen Al deze commissien zu len gelijk ij li hare rapporten opstellen en moeten dezen uileilijk den i Mei bij de kamer indienen B INNENLAND GOUD K 9 APBIl Gisteren avond is eene wel niet druk bezochte maar luoh zeer belangrijke vergadering der hier bestaande afdeeling van hel schoolverbond gehouden waarin 1 verslag is uitgebracht van de eerste oprichting 2 van de pogingen ter opwekking van de algeroeene belangstelling waardoor het getal leden tol ruim drie honderd is gestegen 3 door de afgevaardigden ter olgemeene vergadering le raslerd im Vervolgeus is door de voorloopige oommissie ter tafel gebracht een concept huishoudelijk reglement voor deze afdeeling dal uitvoerig besproken met enkele wijzigingen is aangenomen en gearresteerd Daarna zijn overeenkomstig de reglementaire bepaling benoemd negen leden om uit te maken liet afdeelings bestuur dat zelf voorzitter secretaris en penningmeester zal kiezen Tol bestuurilers werden gekozen de hh dr Julius van Iterson Scheltema vsn Kooien A A Koik van Zeylen TebbenholT Mars en Mcsscnmakcr Kindclijk erden tol het bijwonen der algemcenc ver a leriiig in mei n afgevaardigd de hh K Mars en L M van Kouten De eerste kamer heeft in de zitting van donderdag de behandeling der agrarische wet voortgezet en afgedaan De minister van koloniën vervolgde zijne woensdag begonnen rede ter verdediging der wel waarin hij achtereenvolgens bij de verschillende alinea s stilstond en de daartegen ingebrachte bedenkingen wedcrlegde Aan het slot zijner rede zeidc hij Ik verklaar ten plechtigste en onder het besef van eene hoogere verantwoordelijkheid dal ik de aanneming dezer wel zoo vo r Nederland als voor Indie beschouw als weldadig en noodzakelijk Na den minister voerden nog het woord de hh Messchert van Vollenhoven Cremers van Nispen en anderen In stemming gebracht is de wel aangenomen uict 25 tegen 12 stemmen Voor stemden de hh Viruly Gcertsema Joost van Vollenhoven Fransen van de Putte van Twist van Swinderen van Meeuwen Jordens van Beek van Vollenhoven Schot Sassen van Bylandt Nobel Hengst Verschoor Siorck de Vos van Sloenwijk Fontein Verschuir Smit Sassc van Ysselt Ilein Eysinga Cremers Beerenbroek en Blankenheym Tegen de hh de Clercq Kessenich van Nispen Messchert van Vollenhoven Taets Tonekens van der 0 je llahusen Villers de Pile Hansen Huydeooper van Maarseveen en van Aylva van Pallandt Afwezig de hh I hilipse en van Ehemeu De kamer is op reccs gescheiden De N Boll C oiir voegt bij de vermelding van deze uitkomst Toen de beslissing gevallen wns ten aanhoore van een overgroot publiek waaronder vele O I nmblenaren of die daartoe de opleiding genieten was er een blijkbaar enthousiasme en de minister ontving de gelukwenschfn van een groot nantnl leden daar hel hem gelukt was na zooveel rampspoed als de koloniale qumslie reeds sedert jaren had opgeleverd eindelijk hare oplossing eene belangrijke liiigcu voor den limddng eu die voor dea njkjr iad zoo bpoedig iia elkaar zullen volgen dal eene vernieuwing van de verkiczingsasilalie met noodzakelijk is OOSTENRIJK Pe nederlaag van het ministerie die reeds zoolang verwacht werd is thans vuor Kocd heslist Hel ontslag van het ministerie wordt gemeld en daarmede tevens dat graaf l olocki bij den keizer is geroepen Nadat bet ministerie ioli zelf iii de openbare metning den grond onder de voeten lieefl weggetrokken laat de kroon het vallen lu Janunri loen de keizer tussehen de meerderheid en de minderheid van net ministerie had te kie en besliste hij na lang dralen en oogenschijnlijk met weerzin voor de eerste deze heeft verder niets gedaan dan dat zij hare luenmalige tegenstanders den terujiweg gemakkelijk maakle Heden schrijft de iyankf f ttordt een lid der minderheid het locr in de handen gelegd en het laat z h vooruit zien dat met hem graaf ïaaffe weder z l optreden Over ileu v van het kabinet kunnen wij niet treuren met zijne werkidooshcid mei zijn volslagen gelirek aan energie met zijne kleine middeltjca uU de wet lol voorloopige regeling der veikieziugen en oplossing van eeuige landdagen was het in de v rslc verte niet tegen de crisis opgewassen Mu ii de belangrijkheid van den toestand laat zich me ontkennen Wy taan nnn het einde voor het burgerminislerie en dit einde is Iegelijk het is onmogelijk het te ontkennen eeiio zware nederlaag van de Duiuche partij Zij heeft bewezen de onbestreden heerschappij die zij in het kabinet en den lijksdag bezat niet te kunnen p ebruiken Graaf Votoiki is een Poolsche magnaat en van zeer weinig gekleurd liberalisme Z jn mirsterie zal in ieder geval de vlag der verrocning voeren Of daarbij de nieuw gewonnen gtond ecbten van Oostenrijk ongemoeid zullen blieven £ al z ich eerst kunnen laten beuordeeleu als men de personen kent die I atocki om zich been schaart Een groole waarborg daarvoor ligt echter in het meermalen herhaalde gerucht dat de aanvoerder der linkerzijde dr liechbauer in h t minislcrie een plaats zal vinden In het Heerenhnl 5 bij gelejenheid van het debat over het budgU stelde dondtrdag v Sehinerliug eene uitvocrioe reiolutie toui luidende dathet Uuis trouw bleef aan de grondbeginselen uitgesproken in hel adres van asitwuord op de troonrede en verklaarde dat hel eikenl dat die Uegeeringbaar taak juist opvat welke vasthoudt aan de beginselen der vrijheid en zich verzet tegen elk streven dal gericht is tegen een sterk centraal gezag De resolutie werd door een gruotc meerderheid ondersteund Ook Anton Ancrsperg stemde er voor De Keizer heeft een adres aangenomen van hel Huisvan Afgevaardigden waarin het Huis zijn leedwezenuitspreekt over het heengaan van vele leden en als zijne meening te kennen geeft dal verdere scheiding der deelen van i Rijk van hei geheel door het oreËren van nieuwe staatsrechtelijke betrekkingen ten opzichte van het heerschend dnalisnic bedenkelijk voor Oostenrijks aanzien gevaarlijk met de belangen der volken strijdig zon zijn Het Huisziet in de conslitulie de grondgedachte der bescherming van alle nationaliieiti n en zal tegenover ieder die met de consliluiie strijdige experimenten w iagi de zijde der regeering kie en Te Leraberg in Gallicic hebban openbare inanifeslalien plaats gehad Ier ecre an de Toolsehc afgevaardigden die den rijksraad verlaten hebben Er werd een fakkel optocht gehouden en des avonds was de stail geillnmimerd bij elke gelegenheid de gla in der niet verlichte huizen ingeworpen werden Ken aantal personen die zich aan buitensporigheden hebben schuldig gemaakt zijn in hechtenis genomen en worden gerechtelijk vervolgd KERKELIJKE STAAT Uit Antonelli s antwoord aan graaf v Benst trekt cn correspondent van de Times de gevolgtrekking dat de curie van de nieuwe voorrechten die zij zicli door het concilie laat verleencn een zeer voorzichtig gebruik zal maken Niemand zal de kerk beletten zoo schrijft de kardinaal de groole grondbeginselen uit te spreken waarop haar goddelijke bouw rust maar wat de toepassing dezer heilige wetten belrcfl zoo is de kerk op het voorbeeld van Laren goddchjken stichter niet ongenegen de natuurlijke zwakheden des menschen in aanmerking te nemen en verlangl ij derhalve van do mensclielijke gehiekkelijklieid slechts zooveel als van icdcrcn tijden ieder land gevorderd kan worden e correspondent merkt hierop aan Men kan dus aaniifuien dat b V gemengde huwelijken in Tirol verboden zullen worden waar hel volk bigot genoeg is omhel verbod ingang te doen vinden maat dat zij in De Minister van Marine brengt Ier kennis van bclanghehbeinleii dat krachtens bepaling des Konings in dit jaar achttien jongelingen als adelborst der 3de klasse voor de zeedienst na hehoorlijk afgeiegd examen üp het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord kunnen worden aangenomen De Staats Cuiiraul vau Vrijdag behelst de opgave der vereischien om tot het examen e worden toegelaten Naar men verneemt heeft Z M dezer dagen kwijtschelding van de doodstraf verleend waartoe Jannetje Vcrmaas wegens brandstichting is veroordeeld bij arrest van t hof in Zuid Holland van den 1 December jl welke straf is veranderd in dia van 15jarige tuchlhuisstraf Wij lezen in het IlandeUblad Tot aanvulling van hel laatst door ons uit de Aruli Cl overgenomen bericht betreffende het geruchtmakende sterfgeval van de barones v P kunnen wij op de meest stellige w jze het volgende mededeelen Zoodra de Minister van Justitie van het ongeval kennis kreeg een paar weken na het feit heeft hij onmiddellijk het strengste onderzoek bevolen Aan dat bevel is natuurlijk dadelijk volditan Hoewel nu het onderzoek lot dusver niets heeft opgeleverd waardoor het vermoeden van misdryf wordt bevestigd wordt het echter om zelfs den taatsten twijfel weg te nemen nog altijd voortgezet Wij zijn mede in staat gesteld eene stellige mededeeling te doen omtrent de veroordeeling van bet vijfjarig meisje door de Goessche rechtbank Deze zaak heeft na nauwkeurig onderzoek op de regeering een diepen en pijnlijken indruk gemaakt Inderdaad is zij 1 00 ergerlijk moge ijk geweest immers hoe ongeloofelijk het sohijne uit het vonnis zelf blijkt dat een kind van vijf jaar is veroordeeld BU VEH8TEK zoodat de rechtbank toen zij het oordeel des onderscheids aannam het wiehlje nog niet eens gezien had Alles wat de Regeering in deze zaak tot herstel doen kan zal hopen wij zoo spoedig mogelijk geschieden Te betreuren is het echter dat er aan dit feil eerst 18 maanden na do uitspraak ruchtbaarheid gegeven is Van wege hel ministerie van oorlog is bij gebr van leef te s llagc uitgegeven het rapport over het Beaumonl gewcer Dit rapport bespreekt de proeven bij vijf korpsen genomen en bevat de adviezen d r bataillons en regiments kommandanten hencveiis het voorstel van de commissie tot het aannemen van het stelsel de Beaumont