Goudsche Courant, zondag 10 april 1870

VJ ssr W jaafWffv IPWP lende einli edi was perd maar prdeu werd lik Bilder gcschie den ïoo gevolg van de wedet 1862 op mr van een o eindigde verderfeeiud kan fier Stalengewordeu Il van Ne ciit op den agrurische lu komen riedene te ei II ing van einde i iug der uiur Na beer UE ie voegen lp hun ver liL lilen voor niu hliugen verzorgen gil ten Inste vordt bü uur bepaild et verzoek Ken Ome fsi omtrent stemmen kennis van ej Koniiigs lüborst der lijk afgelegd r de Marine Den de opgave orden tue ezer dagen ld waartoe 1 veroordeeld den l De ilic van 15 ouB uit da de het ge v P kun t volgende Ib t ongevat liO heeft hij Ivolen Aan In Hoewel opgeleverd vordl bcveskuten twijfel lelligemede ing van het blink Deze lp de regee puuakt In Mt immers ounis zelf eroordeeld lij bet oor ptje nog niet tot herstel logelijk ge at er aan dit i litbaurhcid Irlog is bij J 1 et rapport Irt bespreekt bevat de nmandaulen tot het 1 De hoofdcommissie voor de internationale tentoonstelling voor den werkman te Londen heeft tot bevordering der deelneming door den Nederlandsohen werkman alle kosten van vervoer tusachen Amsterdam en Londen en terug tot llotlerd im van assurantie tegen zecschade gedurende de uit en t buisreis en tegen brandschade gedurende de tentoonstelling enz voor hare rekening genomen Men schrijft uit Rotterdam Er is hier reeds een begiu van uitvoering t egeveu aan de pliiunen omt eut den spoorweg door de slad Aan den overkant bchuins over het bolwerk stiian reeds loodsen en wordt tot ophooging en gclijkmaking van den grond zand uitgebaggerd De heipaal dien men ziet is waarschijnlijk een proefpaal foodat al het werk no maar voorloopig werk is Binnen kort zal men i el aan het kisidammeu gaan en zal er spocuig meer leven bij Fijenoord komen Bij de Boezem brug is men al bezig een kanaal te graven Dat kanaal is noodig voor de uitwalering van Schieiand dat na de demping van de Binnen KcUe zijn uater daarin niet meer kan loozen en dus van den staat bedongen heeft dut kanaal te graven muur van zijnen kunt voor een stoomgemaal bij de Oostpoort zal zorgen Van dat kanaal is reeds iets te zien voor het overige ziet men over de landerijen de afbakening er van Het afbreken v in de onteigende en te onteigenen perceelen zal nug wel een puosje duren De Kamper Courant ile iiitdagiug tot een duel besprekende die de lieer Nierslrasz den heer Bosch heeft toegezonden vraagt Al8 de heer Nierslrasz vechten wil waarom heeft bij dan niet verzucht naar de Kust van iuiiiea te worden gezonden toen eene expeditie derwaarts vertrok iiij had legen de Negers van Kwassie Krom wonderen vun dapperheid kunnen verrichten Men schrijft uit Hengelo Het bestuur der Twen tsche Vereeniging ter bevordering van nijverheid en handel heeft tegeh p j Zondag eeiic vergadering in het beursgebouw alhier uilgeschreven Onder de Ie behandelen punten komt vooreen voorslel tot a iiineRiing der volgende motie De Twentsche vereeniging tot bevordering van nijverheid en halldel van oordeel zijnde dat door fabrikanten veel kan gedaan worden om den toestand der kinderen in fabrieken te verbeteren besluit tot aanbeveling van de volgende maatregelen a ïeeu kinderen in de fabrieken aan te nemen die niet lezen en schrijven kunnen b Aan kinderen reeds in fabrieken werkende gelegenheid te geven onderwys te blyven genieten en de werkuren met den daarvoor benoodigden tyd te verminderen c Het oprichten van naai en breischolen d Het geven van zangonderwijs Laatste Berich ten Weenen 8 April Het Heerenhuis heeft het voorstel van den beer von Schmerling met eene groote meerderheid aanginomen Washington 8 April President Graul heeft den heer Uoot benoemd tot gezant bij het Nederlandsclie hof In Canada heerscht groote opgewondenheid ten gevolge van de gebeurtenissen aan de Roode rivier die er toe geleid bebben dat Engeland krachtig zal optreden Madrid 8 April Het proces naar aanleiding van hel duel van den hertog van Montpensier volgt den gewonen loop Er loopt een gerucht dat over die queestic aanstaanden Zaterdag in de cortes eene interpellatie zal worden gericht tot het gouvernement In Catalooie heerscht rust in enkele dorpen in den omtrek van Barcelona bestaat nog eenige beweging die spoedig zal onderdrukt wezen Weenen 8 April Op laat des keizers heeft in het heerenhuis en ook in het buia der afgevaardigden de voorzitter eene sluitingsrede gehouden waarna de zittingen zijn verdaagd Berlijn 8 April Het tolparlement is legen i dezer bijeengeroepen De Noord Duitsche rijksdag heeft by de tweede lezing het str ifwelboek aangenomen en is lot den 21n niteengegiian Madrid 8 April Het is overal rustig behalve in Uracia Parijs 8 April In de zitting van het wetgevend lichaam heeft de heer l ortales een ontwerp ingediend waarbij de wet van 1S4 S op de openbare vercenigingeii en vcrgiideriiigeii ook op de bijeenkomsten bi liekkelijk het stemrecht toepasselijk zal zijn I c vergadering zal morgen omtrent de urgentie van dit onderwerp besluiten Gemengde Berichten In do Zwitserscho kantons Fruiburg ea Waltis worden Wüdur vlijtig pauselijke Züuaven ai iigt orven Te Muut H iliur ia i eii poüUchu fubrick vau Kusaische ÏVausche en Ousteurijksche buiikbillutten untdekt Te Loiiduu is iu eene burbi rg loor C ii ccutcu to zien het hoofd van Traupmou o stirk v ater Ten dienste der photographit wordou naar men begeert jaarlijks 5U 00Ü kilu a ilver gebruikt fjonruige Uredaarl e citdetii hebben prins Pierre gecouiplimenteerd met zijne vrijapraak Dti kapiteiu generual vnn Cuba bericht op nieuw dnt de opstand uls gcuiudigd knu bescbuuvd worden In de republiek Venezuela heerscht een dreigende opstand Te itottcrdam ia door een koe eeu kind en door een stier eene diune op de horens genomen en omhoog geslingerd het kind is ernstig gekneusd en du dame be susleloos u egged ragen VEKÜAÜKIUNG van den GKMEENTKllAAD Vrijdag 8 April Tegenwoordig al de leden behalve de beer Koek De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd Ingekome n een besluit van gedep stntcn betreffende het geldelijk beheer ch de boeken von den gemeeute ontvangcr notific eeue missive vau B cu W van s Ilertogenbosch berichtende dut ij nu er door eene geregelde slooravaart in de comuiunicatie wordt voorzien voornemens zijn aun gidep staten de intrekking voor te stellen van het bcurtveer met voorstel om alhier gelijke démarche te doen waartoe vioidt besloten door de eciiige missives vun regenten der gasthuizen enz inicndende rekeningen over 18GU die worden gesteld iu handen van de hb Keuiy van Gennep en Lujten eeu miss e van Commibsarissen der Sociëteit plléunie veiigekcndk ontslagen te worden an een in orfpacht bezeten stukje grund in de Molcnvcrf dit verzoek wordt toegestaan eene missue van de pi achoulcoiDmissie verzoekende regeling ten aanzien vau buitengeHone vacantien ti en W stellen voor de oommissie te mochtigen om daarin te voorzien bij feestelijkheden en wordt dit goedgekeurd Door den voorzitter wordt medegedeeld dal met 1 Mei a s aan de beurt au aftreding is als oornmissnria au de bank van leeuing do lieer Kcniper eu ais librvineester mr J Fortuijn Droogltover Beuouoiiug iu de volgende vergadering Aan do orde is 1 De vaststelling van bet bestek van d o onderbouw vande Jan Knttenbrug Na korte discussie i het ingekomen ontwerp goedgekeurd met 12 tegen 1 stem die un den heer Luyten terwijl de heer Droogleever buiten stemming bleef 2 Adres vau Co nraissaris fat n der Sociiteit Vredehcht om verlenging der huur win het Soeieteitsgi bouw Op voorstel van W eu W wordt dit verzoek ttiegestaou 3 Adressen van de hccren van Ileldvn en van Zeijlcii envan de eigenaren uan jHiudcti vtiif hftt mbardswatertje omin gebruik te hebben du aehter die punden dour noleeiingverkregen grond Het ripport van B en V ui verband met het advies der com iissie van fabricage luidt om het verzoek van de eerstgenoemden af te wijzen eu aun de laatstgenoemd e a toe te staan onder zekere i orwaurdeu oor IU renteu s juurs per centiare en wordt dit door al de leden goedgekeurd 4 een odrea van H 11 Schruve om afstand van grond in de Molenwerf B en W stelden voor om het op de gewone conditie af te stuan voor ƒ 1 25 per centiare en nadat eenige leden hierover het woord hadden gevoi rd is op voorstel van den heer Kist met 10 te rn 1 stemmen besloten uiu het geheelc htuk grouds 123 reiitiureu af te taan luur f 2U I 5 Adres van de bewoners van de uidzgdu van de Kariiemclksloot om den weg voor hunne be ittingtu gelegen te bestrateu De commissie vau fabricage adviiieert ufnijziMid omdut die wi g niet behoort aan de gemeente eu vereeuigt zich daarmede de vergadering Adres vnn de gebr van Vollenhovcn te Hotterdam betrekkelijk het wegnemen van het waterrad uit den grouteu volmolen en wordt de voorgestelde schikking goedgekeurd Insgelijks nordt goedgekeurd een voorstel tot af en overschrijving van posten op de begrooting VoortK wordeu benoemd tot regent van het wees eu lelemoezeniershuis de heer M L A Koek tot leeraur iu de mechanica en technologie aan de burgeravondschool de heer K Mars tut schipper in het veer naar Ijciden A H Kabel Daarna gaut de vergadering over in eene niet gesloten deuren De vergadering weder geopend zijnde wordt die verlaten door de hh Jlnehuer Lujten en van i trai ten De vuorzitter deelt mede dat bij hem ontvangen is eene mededeeling van de Diree ie der Ned Khijnspoorweg maatschappij beriehtcüdü de voorgenomen opening der lijn op s Hage op 25 April a a en stelt dïen ten gevolge voor aan de feestcommissie adn te bieden een d jeunci op het rjadhuis of ren ander gemeentelokaal eu op den dog van de opening der publieke dienst vermoedelijk 1 Mei die te viereu door muziekuitvoeringen dei morgens en desavouds Beide voorstellen worden algemeen goedgekeurd Nog wordt voorgesteld en goedgekeurd eene kleine uitbreidiug der nachtwacht Eindelijk wordt besloten tot uitvoering zonder resumtie en eindigt de vergodering Ten aanzien der voorgenomen feestviering ver mmen wij nog van goeder hand dat de kamer van koophandel en jnhrieken alhier plan heeft het feest van den 1 Mei op te luisteren dooreen ehifterend ruurwi r c Burgerlijke Stand fiinuin N o Ap il WiUulfninn ouders E Sliedrccht en J Vi r ct n 7 I e ronrlln ouders J de Koning en P Blonk Margarelha Jaeoba retrvnella ouders A van M urs en J van Vliet Johaona Maria ouiüers H Slunge en J M Jansen OvEULBDaN 5 April F Ilarmsen 2 j 8 m C C A Belonje huisvr van P J Smits üO j A M Lacan 2 j 8 M II van Asttn w ADVERTENTIEN Heden ovörleed ten huize van haren Schoonzoon D P van WAAS te Miedam Merrouw W BLOJK gel FABiimus in den ouderdom van 85 jaren Uit aller naam G BLOK Gouda 6 April 1870 Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onzen geliefden Broeder en Behuwd Broeder den Heer GEORGE VAN LEEUWEN betuigen wjj onzen hartelijken dank zoo binnen als buiten de stad Uit alier naam C L VAN LEEUWEN Wed J VAN SONSBKKK GoiJDA 9 April 1870 De ondergeteekende brengt zijn wel gemeenden dank ook namens wederzjjdsche familie voor de hartelijke en ondubbelzinnigste bewijzen van belangstelling en deelneming bjj de ziekte en het overlydeu z jner onvergetelijke gade ondervonden G LANTZENDöRFFER Gouda 9 April 1870 REGENTEN van het Vereenigd Wees en leiuoeseniershuis alhier brengen NAMENS DE KINDEREN openlijk EWÏ S E FM BéMK aan de jeugdige Beotfenaars van het Lief heb beriJ Tooueel voor d edelaardige wflze waarop aan huuue Weezen is gedacht geworden Nog ouder den ijidruk van een genotrollen avond welke hun werd verschaft mogten zy bovendien dezer dagen de aanzienlijke som van honderd één en twintig cjulden ontvangen als zuivere opbrengst eener Tooneelvoorstelling ten hunnen voordeele gegeven Eer eu lof aan die Jongelieden welke aan hun jeugdig talent weldadigheid wisten te verbinden De aangename belooning der zelfvoldoeuing zal bjj zóó een liefderjjk beginsel niet achterblijven Namens de Regenten Gouda C KNAAPy 9 April 1870 Secretarü Gevraagd Een BEDIENDE of KNECHT grondig bekend met het KAASVAK vooral met het inkoopen op de markt te Gouda en bjj de boeren in de omstreken Te bevragen ouder letter K met franco brieven Poste restante te Rotterdam j UalS téXtif ttCt fg a verouderde hoest MalS ExtraCt tegea maRgkwalen Mah Extract AVolfrre Mals ExlraCt tegen Termagering 6 flesscben 2 60 13 fl 6 05 28 fl 10 05 met inbegrip tier ftesschen die a 5 Cent worden teruggenomen TOHANN HOFF s CentraalDépot Smalle Hlocraninrtt bij de Slilstejg F 154 Mede echt te verkrijgen te Gouda bg J Cv ViiKiMiNOEN te If oerdi i dj Henri J v d Rt vlc I r