Goudsche Courant, zondag 10 april 1870

w fitar m 13Ï 4 Vo IP GOUDA De ondergeteekende heeft hiermede J eer UEd te berigten dat hij de zaak van MODES en MANÜFACTUKEN van af MAANDAG a s de nieuwste modellen MANTELS MANTILLES COSTUMES BEDOUINES PARASOLS en verdere NOÜVEAU B ayo S WOLLEN en KATOENEN goederen LAKENS BUCl Mogt hfl reeds als reiziger zoo ruimschoots in de gunst van het publiek heeft Keepend en van de nieuwste modellen MANTELb MA gj jj j im voorzien is en soliede behandeling te vermeerderen vleiende met een bezoek van UEd vereerd te worden heeft hü de eer t ZTJu UEd Dw Dienaar Zich vl ID STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ ¥ ® 1 a M V 1 m DIENSTREGELING Aanvang nemende 11 April 1870 VOOll UM MlllVOEll VAN Lelden v v PASSAGIEKS GOEDEREN VEE EN GELDSWAARDE tusschen de Steden Leiden Gouda Amsterdam en Gouda Amsterdam en mot de tusschen StationsLeiderdorp Koudekerk Hazerswoude Oudshoorn Alphen Gousluis Aarlanderveen Boskoop VVaddinxveen Aardain Kattenbrug of Nieuwveen Tolhuis Vrouweuakker Uithoorn de Nes of Zwaluwbuurt en Ouwerkerk Dienst van GOUDA AMSTERDAM v v V n GOUDA Van AMSTERDAM Maandag en Vrijdag s morgens 4 uur overige dagen s morgens 5 uur Ligplaats Gouda Bolwerk Maandag namiddag 2 uur overige dagen namiddag 2 u ir Ligplaats Amsterdam Biiinen Amstel Factorij I liokin hij de Taksteeg Op PAASCH en PINKSTERMAANDAG is de dienst van LciWe en Gourfa naar wfcnfowi s morgens ten 5 uur in plaats van 4 uur en de daaropvolgende Dinsdagen s morg 4 uur in plaats fou 5 uur Zondugs buiten dienst LEIDEN v V Van LEIDEN Dienst van GOUDA Zondag s morgens 7 uur Maandag s moi 4 uur nam IVj en 5 nur Dinsdag Woensdag en Donderdag s morgens Van GOUDA Maandag en Vrgdag s morgens 4 uur overige dagen s morgens 5 uur Maandag Dinsdag Woensdag en Donderd voorm 9 45 uur Dagelijks namiddag 4 45 uur De dienst van 9 45 en 4 45 uit Gouda correspondeert te Gousluis naar Bodegraven en Zwammerdam Met GOEDE V R IJ D Van LEIDEN naar GOUDA s morg 5 uur nam l j en S j Ligplaats Leiden Haven uur namiddags l j en ö j uur Vrijdag en Zaterdag nsm l j en ö j uur De dienst van b j uur gaat per stoomboot Rflu en Gouwe die van het Utrechtsche veer afvaart mede tot Gousluis Zondag namiddag 4 45 uur AG is de dienst Van GOUDA naar LEIDEN s morg 5 uur en 9 45 en nam 4 45 P Ligpliats Gouda Bolwerk Gemiddelde tgdvaart tusschen Leiden en Alphen is l j uur en tusschen Leiden en Gouda is 3 uur Verder zijn deze diensten zoo veel mogelijk geregeld op de HoUandsche en R nspoor De dienst uit Leideji naar Gouda van 5 30 kan vermoedelflk 15 min vervroegd worden naar uitkomst der zonierdienst Van dfe HoUandsche spoor De DIRECTIE Het Algenfeen IHiU Flnstituut tot Bemiddelfng van Huweiyken te DARMSTADT Flessen Sehlossgraben N 9 hetwelk door zijne ALGEMEEN BEKENDE REALITEIT zich een NAAM door GEHEEL EUROPA verworven heeft en reeds VELE ECHTVERBINTENISSEN zelfs van HOOGGEPLAATSTE PERSONEN alsook in BURGERKRINGEN GESLOTEN heeft recommandeert zich hiermede aan huwehjksge mde van beiderlei geslacht Offerten voor alle standen zoowel voor den hoogsten adel en het militair alsook voor de beambten en burgerstand Personen van het vrouwel k geslacht worden voor de Vrouw van den Directeur geroepen en is voor deze een heel separaat Kantoor Geen VOORUITBETALING zonder het doel bereikt te hebben Frospeotus gratis Strengste discretie Onze verbintenissen zijn ook buitenslands geaccrediteerd DE DIRECTIE Uy lederen bnef is ecu murk van 10 Ct voor frankeering van het tegeuantwoord bu te voegen Openbare Vcrkooplngen op DINGSDAG 12 APRIL 1870 des voorm ten 8 ure vóór het lluis aan de Nieuwe Haven wijk N n 3 i te Gouda van eenige MEUBELAIRE en andere ROERENDE Goederen Tenzelfden dage ten 10 ure in het Bierhuis aan den Kleiweg wjjk E n 108a aldaar van het AMEUBLEMENT en den INVENTARIS van het Bierhuis benevens ruim 6000 kan Heusdensch en ander BIER op fusten en getapt Teii eliden dugo ten 12 ure in de Boelekade achter wijk R ii 17 te G mda van AFBRAAK Op DINGSDAG 19 APRIL 1870 des voorm ten Elf Ure iii het Ko£Bjhuis HAttMONiE te Gouda van Twee zeer geschikte TERREINEN ter BEBOUW ING als eer aap de Nieuwe Haven achter wijk N n 183 186 strekkende tot aan de Vest en een aau de Vogelensang achter wijk M n 63 en 04 zjjnde nu KLEINGARÉNBAAN en strekkende langs een straatje tot aan de nieuw gebouwd wordende Huizen a an den Bleekerssingel NEGEN HUIZEN van verschillende grootte de Stoofsteeg wflk A n 74 en 2 aan den Vogtlensang wflk M n 63 en 64 AUes breeder bij de aangeplakte Biljetten omschreven en nadere inforraatien ten kantore van Notaris Mr KI ST t e Gou da Openbare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG den 20 APRIL 1870 des middags ten twaalf ure in het raadhuis dier gemeente van een PAKHUIS EN ERF staande en liggende in de nabijheid vtm t water van den Turfsingel aan de Bogen te Gouda wijk O n 118 kadaster sectie D n 668 Terstond te aanvaarden Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantoren van de te Gouda gevestigde Notarissen De ondergeteekende heeft de eer z nen geachten Stadgenooten te verwittigen dat hfl zich alhier heeft gevestigd als tS Verzoekende vriendelijk de gunst zyner Stadgenooten belooft hjj eene prompte en civiele bediening F 1 SPARNAAIJ Wiiitii iliKiii Zi iigstraat G 82 uudn Druk oii A Uriiikiuaii 1870 G Mm De uitgave dezer WOENSDAG geschiedt de DINSDAG D DAG De prijs franco per post De inz PENS Jaarljjks betaalt zienlijke som aan eervol ontslag uit pensioen doen gekl stig regelen bij vei gepensioneerd word Die instelling ihet stelsel om ienu te verschaffen zooa zeer ingenomen gemeester die jan i kmge prnik in ordi beloouing voor zi i van schoolmeestev l Edel Achtb niet sioen bekostigde Achtb werflen nie betrekking verkieg ten toch beloond geheele burgerg k j met elkander betj alleen En nu moge h j om persoonlijke bewezen door hetl het stelsel om ami gebleven en vera niet te wachten Toch is dit ho algemeen en verne Een daglooneri een klein daggeld heeften van hem de ouderdom koinl breken het weri zijn ouden dag u leven De aalniod bestuur den grij a wel geen pensio u sten gedurende i schappij bewezen minder dan de wj ot veertig jarig 1 Fer i piiiau behartiging zijn belangen beharti B KeiUeen Bloeit l j 1 rt