Goudsche Courant, woensdag 13 april 1870

D TT r r iSaJiJBaElaS 1870 Woensdag 13 April m 879 GOUDSCHE COURANT en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken EN van af OÜVEAU r goede en De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG V G NSDAG en VKIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Ho prijs per drie maanden is 1 75 franco per post j 2 ADVERTENTIEN worden geplaats van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJP CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave biseii o des voorm NieuT e Ha RÓERENDE het Bierhuis u aldaar van NVENTARIS lu 6000 kan sten en getapt de Boeiekade AFBRAAK 70 des voorm Iabmonijo te EN ter BEiouwe Haven rekkende tot lensang chnu KLETNs een straatje ende Huizen Uende grootte m de Nieuwe 186 en 33 140 1 in 11 2 aan den Biljetten omten kantore opmg L 1870 des raadhuis dier RF van t water tl te Gouda D n 668 komen ten e Notarissen ei zijnen ge dat hg zich t ijner Stadte en civiele AU 82 mt ü PENSIOENEN Jaarlijks betaalt de schatkist een vrij aanzienlijke som aan personen die na verkregen eervol ontslag uit s lands dienst hun recht op pensioen doen gelden en dan ook overeenkomstig regelen bij verschillende wetten vastgesteld gepensioneerd worden Die instelling is oud Vroeger was men inct het stelsel om iemand een rustigeu ouderdom te verschaffen züouls men het gelieft te noemen zeer ingenomen De huisknecht van den burgemeester die jaren lang Zjjn Edel Achtb allonge pruik in orde had gebracht ontving tot belooning oor zijn trouwe diensten den post van schoolmeester Men kon toch van den Edel Achtb niet verderen dat hij zelf het pensioen bekostigde De dienstmeisjes der Edel Achtb werden niet zelden te gelijk met een betrekking verkregen Trouwe diensten moesten toch beloond worden en het algemeen de gelieele burgerij kon toch beter die pensioenen met ell ander betalen dan een Edel Achtb alleen En nu moge het sedert lang afgeschaft zijn om persoonlijke diensten aan regeeringsleden bewezen door het publiek te doen beloonen het stelsel om ambtenaren te pensioneeren is gebleven en verandering is daarin vooreerst niet te wachten Toch is dit hoogst onbillijk tegenover liet algemeen en vernederend voor de ambtenaren zelf Een daglooner werkt zijn geheele leven ijverig een klein daggeld is voldoende om in de behoeften van hein en de zijnen te vooreien maar de ouderdom komt hij komt vroeg en met gebreken het werk vermindert eu armoede op z n ouden dag is het loon van een werkzaam leven De aalmoes door het een of ander armbestuur den grijze toegeworpen zal men toch wel geen pensioen willen noemen voor de diensten gedurende een lang leven aan de maatschappij bewezen V Of zijn de diensten misschien minder dan de werkzaamheden aan een dertig of veertig jarig kazerneleven verboiuleu Een koopman legt zich met ijver toe op de behartiging zijner belangen maar met jjn eigen belangen beliarfigl hij tcvi iis die aii het algemeen Blocil ijii zimk dan Ncispicull hu ook welvaart om zich heen en is velen ten zegen Met gerustheid ziet h j den ouderdom te gemoei en hoopt na een wel volbracht leven rust te smaken maar een trouweiooze vennoot slaat die verwachting den bodem in zijn vermogen is verloren Armoede is zyn deel en de giften door vroegere vrienden bjjeengebraoht zijn voor hem een pensioen waarvan hij door nood gedrongen met weerzin gebruik maakt Toch heeft hij zich in zijn leren verdiensteljjk gemaakt de niaatscl appij heeft ruimschoots de vruchten getrokken van zijn jj er van zjju bekwaamheid toch ontvangt de koopman de fabriekautgeen pensioen Zy zjjn geen ambtenaren Maar waartoe meer voorbeelden om de onbillijkheid van het telsel van pensioneeren in het licht te stellen Het is nog protectie bevoordeeling van enkelen door het algemeen Hebben de particulieren reeds lang met het pensioen stelsel gebroken de staat handhaaft het Wij kennen d bedenkingen daartegen De ambtenaren zoo al men zeggen worden over het algemeen te gering bezoMigd de jaarwedden zijn dikwijls volstrekt niet in evenredigheid met de behoeften het is voor de meeste ambtenaren onmogelijk iets over te leggen voor den ouden dag üe regeering moet dus wel pensioen verleenen wil zjj niet verplicht zijn om door ouderdom onbekwame ambtenaren in dienst te honden of aan broodsgebrek ten prooi te geven Maar dit bewjjst niets tegen het verkeerde van het pensioenstelsel hoogstens bewust dit dat het een noodzakelijk kwaad is Betaal de ambtenaren dat zij bshoorlijk kunnen leven v rminder het ge al opdat allen behoorljjk werk hebben en vermeerder de traktementen der overblijvenden in evenredigheid met hun redelijke behoeften Worden de ambtenaren goed betaald dan zal men ook goed werk kunnen vorderen en het overdreven aantal ambtenaren aanmerkelijk kunnen verminderen Om een voorbeeld te noemen De telegrafie is bjj financiën overgebracht Is dit len eerste stap om den dienst der telegrafie met den dieiLst der po sterijen te vereenigen da a verdient dit alle to juii hing De dienst zal daardoor zeer verbeterd worden ambtenaren iliu zeer weinig te doen hcbbi ii denk sieclits aan directeuren van Klfine tcli ffra il kantoren nllen meerdere verkzaamhedeii erlangen verscheidene meestal slecht bezoldigde ambtenaren zal men kunnen ontslaan en daardoor in staat zjjn de traktementen der oveiblijvende te verhoogen zonder bezwaar der schatkist die toch heeft zooveel te betalen aan onwillige oorlogschepen slingerende zeeofficieren en Beaumont geweren dat voor burgerlijke ambtenaren niet veel meer te missen is Worden de traktementen beter dan zullen de ambtenaren in de gelegenheid zjjn iets voor hun ouden dag te besparen en de pensioenen even als ieder ander burger kimnen ontberen Maar zal men zeggen de ambtenaren betalen hun pensioen zelf jimrljjks betalen zjj 2 jiC t van liun traktemei t behalve de tijdelijke stortingen bij verhooging in rang Juist dit is het vernederende voor de ambtenaren De staat verklaart hen daardoor onmondig voor zichzelf te zorgen De staat treedt daardoor op het gebied der maatschappijen van levensverzekering en dwingt de ambtenaren om voor hun toekomst t e zorgen Ieder ander burger moet zelf zorgen de staat neemt die zorg op zich voor zijne ambtenaren alsof deze daartoe zelf niet in staat zijp Een voldoend getal goed bezoldigde ambtenaren die door eigen zorg in de behoeft n van den ouderdom moeten voorzien met afschaffing der pensioenen is een eisch der toekomst Alleen zoude men kunnen bepalen dat ambtenaren die ill s lands dienst gewond of op andere wji e onbekwaam werden voor het vervullen van die betrekking behoorlijk schadeloos gesteld werden Dat cischt de billijkheid niet alleen van den staat maar ook van particulieren BUITENLAND ENGELAND De regncring heetl m bet lagerhuls aangekondigd lat ij Voorstellen ui de stadjes Bridgewaler en Bcverlej lot straf voor de veilheid hunner stemgerechtigde bevolking verv illen Ie verkinren vnu hun aloud recht oai een eigen fgeviiiirdigde voor het lagerhuis te verkip en liet was uit het gerechtelijk onder oek omtrent de jongste veikieiingen eder gebleken dut de bcvulknig dier plinilsen het slemrecht als eene koopvMiiir beschouwt en dat omkooping er een iiigik uikerd en schier algemeen kii iiad IS lle er dagen is lieii lil dut wee Kngelsche dames door de pauselijke icgeeiing zonder opgave