Goudsche Courant, woensdag 13 april 1870

ü nnndsfliiif uit de IB eeuw en een cccmplanr vnn de eerste i ilgavc van la l fgende dorée Lyoii Barlhoméc Buyer l l7ü Vooral dit laatstgenoemde zoücils men weet het eerste Kraiischc bock dat iii Frankrijk gedrukt werd vcrditnt vermelding aangezien het hier verkochte het cenige volkomen exemplaar is dat men tot nog toe kent aan het andere bekende exemplaar in lord Spencers bibliotheek berubtende ontbreekt althans ccii blad misschien wol nieei cii in Frankrijk het geboorteland van dit boek elf is geen exemplaar voorhanden Men meldt uil Smilde Van hier kan gemeld worden dal ten gevolge van de niiHhoudende nachtvorsten onder de veenarbeiders zich versi hillcude ziekten openbaren die na eenig verloop meestal op tweedei of derdendaagsche koorts uitloopen Dit brengt groole btoornis teweeg in de broodwinningen eii daar hel turfgraven zich slechts tot zekeren tijd des jaars bepaalt kau de d ardoor ontstane aobade niet acbtcrhuald worden Het polen van aardappelen en andere zoroervrachten is in vollen gang hoewel de nachtvorst elke ontkieming onmouelyk maakt Gaat de koude droogte nog eenigen tijd zoo door dan kunnen de Hollanders zich eerlang wel op de ontvangst van eene goede massa vceurook voorbereiden Men sohrgfl uit Cappelle op dcu IJsel van 11 April Heden ochtend ten half twaalf ure is in de naburige gemeente Micuworkerk de dijk bij de achtcrkerklaan doorgebroken zoadat het water uit de ringvaart van den Zuidplaspolder in de droogmakerij stroomde De oorzaak van dit ongevnl is dat de mindere drang die tengevcige van de nitmaling der plassen aan de eene zijde ran den dijk ontstaat nau de anilere zijde het evenwicht als t ware verbreekt en een meerdere drang uit de riugvaart van dpn Zuidplaspolder tengevolge heeft De heeren Dijkgraaf en Heemrnden van Sohielaiid waren spoeuig op de plaats des onheils tegenwoordig en door goede maatregelen die dadelijk in t werk gesteld werden is men het kwaad nu al in zoover te boven dat waarschijnlijk geen grooter onheil van deze plotselinge inundatie te vree en is Als cenc bijzonderheid kan nog vermeltl worden dal toen er zoo spoedig mogelijk kistingen in de ringvaart gemaakt werden cenc schuit met potten en pannen geladen in eens op t droge geraakte en tusschen de kistingen in voorbij de brug in het dorp aan den grond is blijven zitten BINNENLAND üüuuA 12 A iui Zaterdag namiddag viel de u elsclaar kneoht C nooge d or bij het afliikken vnn den gevel n lie huis van den koffichuishouder C e 1 eerN van Kijnberk officier van ge ondhc d in gar iizorn alhier dit vernemende ofschoon met geroepen had de menschücveiidhcid onmiddeWk naa de plaats te snellen waar het ongeluk was g beurd en met den Chirurgijn d n heer Spruyt d e iiiroiddeU was geroepen den lijder de eerste voorloopige Nip te verleeuen waarna hij naar zyne woning IS weggebracht Het jl Vrijdag benoemde bestuur der alhier gevestigde afdceling van het school verbond heeft gisteren avond in hare vergadering gekozen tol voorzitter de hr dr W Julius tot secretaris de hr C Messemaker en tot penningmeester de hr A A Koek Naar men verneemt blijft de opening van den spoorweg van s Gravenhage naar Gouda op Maandag 25 dezer bepaald Hetbal dat des avonds op het met den perron gelijk gemaakt en overdekt terrein als bal aal ingericht zal wordtsn gegeven zal naar men zich vleit waarschijnlijk door verschillende leden van het kon ge in worden bijgewoond Onder de genoodigden tot de verscliillende festiviteiten die legen half 3 ure bij de aankomst van d n feesttrein Gouda zullen aanvangen behooren naar men Verneemt de leden van de beide kamers der stiltengeneraal deputation uit de provinciale staten den gemeenteraad ue rechterlijke macht en andere burgerlijke en militaire overheden officieren van de verschillende wapens in de lesidentie aanwezig de leden van de bcidc casino s enz Het uitgestrekt terrein zal prachtig gedecoreerd worden en met de voortreffelijke zalen van het station één geheel vormen Z M heeft herbenoemd lot kantonrechter te Woerden mr A M Pareau De senaat der Leidsche hoogeschool heeft dezer dagen eene zitting gehouden tot behandeling van hel door hem in te dienen adres aan de t eede kamer over het wetsontwerp tot regeling van het honger onderwijs Het door eene commissie van j vijf lellen opgestelde coneipt adres is in die zitting met eene groote meerderheid verivorpen Nu z il eerstilaags een concept worden Ier tafel gebracht opgesteld door eene nieuwe commissie welke bestaat uil de volgende hoogleeraren Medische f iculteit Heynsins m plaats van Boogaaril Juridische faculteit Viisenng ia plaats van Buys Lillci arische faculteit Cobet in plaats van Dozy i iieologische faculteit Ranwenhoff in plaats van l ionen Philosophische faculteit Suringnr iu p lts van Ilgke Men verwa hi dat deze commissie de mecning van de meerderheid beter zal weten uil te drukken dan de vorige De uitslag der verkiezingen van hoofdingelanden voor de vereenigde vergaderingen van het ho jgheemraadsciiap Bijnland welke eergisteren plaats had is als volgt voor het 4de kiesdistrict is gekozen de heer H F Bultman te Amsterdam voor het 5dc kiesdistrict de heer T P V ruly te Gouda voor het 15de kiesdistrict de heer C H baron van Pallandt te Wassenaar Volgens het WecWnd roor mtarhavibt en registratie zou er sprake ijn van het stellen der voU geilde vcreischten lot benoembaarheiil voor notaris 1 de graad van doctor in de rechten 2 tweejaren werkzaam te zijn geweest op een notariskantoor 3 een voldoend examen over notarisambt registratie enz De heer A van der Linde te s Gravenhage levert in den Spectator eene serie vnn ariikelen om te beloogen dal een uilscher en niet Laurens Jans2 Cosier uitvinder der boekdrukkunst is Li een inf ezonden stuk in de ItaaH Cour komt de heer Mr D van Eek tegen sommige gevolgtrekkingen van den heer v u L op en maakt eene ecnigs ina tegenovergestelile conclusie Volgens hom blijkt uitde Kronyk van Keulen dat de t pografische kunstin Holland heeft bestaan vóijr dal die kunst inDuitschland is ingevoerd WEKELIJKSCH OVËTfziCHT van tbehandelde in do Twekde Kamer der Staten Genertial 18G9 IS O 11 April HiH belangrijkst onderwerp dat in de afgeloopen week de kamer bezig hield was ongetwijfeld de wyziging der armenwet Meer en meer bezwarend was t stelsel geworden door d i wet van 1854 ingevoerd waarbij de geboorteplaats werd aangewezen al t domicilie van onderstand bezwarend vooral voor de kleine gemeenten Do strekking van t ontwerp is dan ook om d it domicilie van onderstand te doen vervallen en de plaats van l werkelijk verblijf aan le wij en ils de plaats waar bedeeld kan worden Hel aantal gemeenten dat door adressen hunne sympathie met dit ontwerp had doen blijken was buitenpevTOon groot Niet alleen toch de finnncieele druK was i the in tic tegenwoordige wet hinderde m nir ook tie administratieve werkzaamheden correspondentie over en weer eerst over de bedeeling en later over de teruggave der gelden dat nllei had het werkcnil stelsel impopulair gemaakt Of de voorgcstelile wijzigingen beter zijn zal de tijd moeten leereii eenvouiligcr djn zij zeker Doch meer kan er voorshaiuls niet van gezegd StaatsI armenzorg is een zoo noodzakelijk kwaad dal elk stelsel kwade vrnclilcn na leli slrepl Particuliere I en kerkelijke licftlailiglicid blyfl regel maar waar Men schrijft uit Deventer Allerwege is men reeds druk bezig met het poten van aardappelen en hel bezaaien der landerijen in de e environs Het sedert den laalsten tijd gcheerseht hebbende koude schrale voorjaarsweder heeft plaats gemaakt voor zacht lenteweder naar hetwelk de boerenstand reeds lang verlangde Sedert cenige dagen komen hier veel aardappelen uit Beieren en Pruisen aan die zeer goed van qualiteil zijn Men verwacht dal tengevolge van den buitengewoon grooten toevoer welke in dit gewest nog van dit product virwachl wordt do prijzen weldra aanmerkelgk zullen dalen Het Nöl v d SoeUi deelt het volf ende mede Voor cenige dagen werd te Londen eene partij boeken nit den eerslen tijd der boekdrukkunst onder den hamer gebracht waarvan voor il een boekje op perkanienl als een werkelgk raadsel voor de biogiaphen de aanilacht trok De illustratiin waroii gels lenrilc houtsneden terwijl ilc tekst in versolnllenilc letlersotirten al het voorkomen van handBchrift h iil l Dventlicn was op ikvclfde auctie nog ecie serie Duilsehc speelkaarten uit de 11 eeuw een IJslandseb mmmmim Am im n i H Ih II van redetieu en niottegeiiat nndc de voorspraak van d a KageUohcii lakgel i ligde en ooi aul te Jlome ut den Korkelijken Sl u erv ijderd aien Tli ms wjrdl gcairld dat die vrouivcu juist toen zij over do grenwii zouden gaan vergunning liebbon ontvangen naar rome ter g te keercn Sir Fnifc s Crossley lid van liet parloincnl ai tot herstel ijner ge oiiillif d naar het Oosten 19 geweest en an daar is tBrUj ïckecrd heeft 20110 i aa 1 een zeilde iiiggeiioot chap K Londen rn 10000 L an 1 hot fonds h i behoeve van ruslende herv predikiiutei geschonkd P R A N k R IJ K fr den sen iat werd Vrijdag lezing gohouden van eeiii wels ontHerf waarbij een buitengewoon crediet wordt toegestaan ajr het ministerie v in opeii iaar onderwijs De vice f esident de lieer Kovrr maakte bekend dai de senaal waarseliijnlgk in de eerste dagen van de volgende weck weder il lii eiigeiocpen wordan Wat verder de binnenlandacbe polilii k betreft S lebiscit en senatus consult zijn de cenige woorden ie men vernfiot Pe eene ministerraad volgt op den ander de seiiatoriale commissie zit om zoo te zeggen van morgen tot avond Men haast ioh men zou gaarne tol een resultaat zijn gekomen Of dat echter gelukken zal is de vraag nog Men verzekert wel dat het plebiaoit den 24 April of uiterlijk den 1 Mei zal plaats hebben doch daarop valt volstrekt niet te rekenen Op nieuw heeft de heer Bullet betuigd dat hij het behouden of nedericggen zijner portefeuille bepaaldelijk zal laten afhangen van het al dan niet goedkeuren der plebiscilaire formule door de kamers Ook de ministers zijn het onderling niet eens Hoe het er iutusschen juist mee staat komt men niet te weten j want de ministerieele bladen üijii voor ditmaal uiterst op hunne hoede Door uen ComtHuümnd wordt echter vrij stellig bericht d it de volksaiemming op 1 en 2 Meital plaats hebhen dat de heer Devienne reeds in het begin der volgende weck zijn rapport zal kunne indienen en dat de senaat zes of zeven zittingen aan de discussie over de gronilwets wij iging teX wijden Dit wordt uok als iniii of meer zeker door het Journal des Déhats bericht Le Rappel maakt een brief openbaar die gelijk dat blad zegt door 20000 burgers uit ile nogen kiesdistricten van Parijs onderteckend is en waarby het bedrag eener inschrijving gevoegd was uit eigene beweging opengesteld om den burger Kocheforl voor het gemis zijner toelage als afgevaardigde schadeloos te stellen Het i maar al te waar dat de qutpstic betreffende het plebiscit oneenigheid in den boezem van het ministerie heeft doen ontstaan De heer Buffet die aanvankelijk zich verklaard heeft tegende teruggave van het conslitueereu l g zag aan het volk maar bij wijze van trans ictie beieid was hel plebiscit aan te nemen op voorwaarde dit het voorafaan de beraadslaging van de beide kamers werdonderworpen heeft zijn ontslag ingediend De schikking dic hij voorgesteld heeft is dus verworpen Men meende dat de heereii D iru en de Talhouël ministers van buiten en binnenlandsche zaken het voorbeeld van Bufl ct zouden volgen Maar blijkens een zondag ontvangen telegram blijven de overige ministers aan het bestuur DÜITSCHLAND Geen vuriger en oprechter vriend vnn het éénc groote Diiilsohl ind dan de groothertog van Baden Hg heeft den landdag van zijn hertogdom gesloten met een rede waarvan dat meer en meer tot werkelijkheid komende denkbeeld van Duitschland één I schering en inslag is De groothertog dankt zgne kamer voor den steun dien zij hem leent Zij helpt hem om eene national politiek voort te zetten en het Badcnsche volk voor te bcrenlcn dat het komt dit oogenblik als een waardig liil m den allen omvntlenden vaderlandschen bond kan worden opgenomen € i c r 5 5i = 5 OOSTENRIJK Men wil dat van gr mf von Beust het volpcnde programma is uitgegaan voor de nieuwe politiek door het eenmaal gevpsligde minislerie l otocki te volgen t ontbinding van rijksdag en lanildagcn en nieuwe verkiezingen naar de bestaande et Drie onderwerpen zouilen bij nitdrukkelijke keizerlgke boodschap aan tien rijksraad ter afdoening op geven worden de hervorming van het kiessielse in den geest der reohtstreeksolie keu en bet bgleggcn van alle verschil met de oppoMiic die nch builen de grondwet stelt einilelgk genezing van het chrouiicbe tekort in de staatskas deze ioh niet vcrlini Iccnd door den sl iii armen niet uit li ld vau hen die wnt to maatregel Dealj de kamer weer gerul dagen werd over t f waren cenige leden de voorkeur gaven dooi lie wg ig iig terwijl de kleine ge ontvnngst van Vb waren Bovenal vri zou leiden tot slaat financieel de nadeele bedelaars zouden vo hun domicilie vi n in de bedelajrskolon was geen aangeuaim beid want bij de 14 leden sterk te z veeren daar zij uit ontwerp in de sec aanvang af de aan spellen ij hield discussie uit die all noemd wanneer zij houden maar die bil dan praten aan moeti De voorgestelde f allen een meerderhe derheid verwerven zaken alleen de eer 1 Zijne verdediging il Hoewel overtuigd f beeft hj op nlle ba heid geantwoord dl hunne zaak zeker sJ gevonden Het miil sympathie terwijl van onverschillig isj die antipathie on ler te zeggen wannefr ministers noemen niet oindtit er gem Onder de aiuleie moet nog vernielt tement van oorloi kosten voor een uil ingevoerd nl het Voor onze wecrbl zijn dal dit nieuwj gebracht want ai i tegen 13 stemmen vermoedelijk toch t conclusien der coraj en de kamer ging hoe lang Mf jL aatst l Madrid lo Calalonié is berii voorstad van B ir is genomen D kan rustig worilin In de Cortes li de conscriptie op den afgeschaft Weenen i geen deel uitmake genoemde is gen samen te stellen een definitief mii Afgevaardigden zi De Montafft rev de aanstaande 1 ü uit te maken van Lyon 11 Ad men lol lid van Fonvielle verkree Buenos Av Grosso bemnohtid winning bebanld verloren hebben Weenen meldt dat grn i nomen Deprelisl den Bij de lic een keizerlijk pa binding van de i stelling van lu Parijs 1 i van Afgevaardi woord op een verklaard dat li is mededeclint benoeming der