Goudsche Courant, woensdag 13 april 1870

Vj ilezo zich niet vertoont daar worJt onderstand verleend door den slant niet om der villo van do nrinen niet uit hefduÜKhcid maar om der wille vau hen die wat te verheien hebben als veiliglieidsmaatregel De ilgemeenc beraadslagingen hielden de kamer iveer germmen tijd be ig ongeveer drie dagen werd over t beginsel der wet gesproken Er waren eenige leden die aan t tegenwoordig stelsel de voorknir g ivcn De grootc gemeenten ïcuden door de wij iging zeer zeker worden ben jld terwijl Ie kleine gemeenleu tegenwoordig doo de ontvangst van 5 van l personeel in goede doen waren Bovenal vreesde men dat de nieuwe wet zou leiden tot slaalsurmenzorg als regel en dat ook finaucieel ds uajeelen groot zouden zijn want de bedelaars zouden voortaan niet meer teu koste van hun domicilie van onderstani maar op rijkskosten in de bedelaarskolonien wordu onderhouden Het was geen aangename i iak voor deze kleine minderheid want bij de eindstemming bleek zij slechts 14 leden sterk te zijn om hare bezwaren te motiveeren daar zij uit het gul onthaal dat dit wetsontwerp in de seolien omving reeds van den aanvang r de aanneming der wet konde voorspellen Zij hield zich echter dapper en lokte een discussie uu die allerbelangrijkst kon worden genoemd wanneer zij in een debaüng clnb ware gehouden maar die hier waar t meer op doen dan pralen aan moet komen veel ie lang duurde De voorgestelde ameiiiiementen konden geen van allen een meerderheid zelfs geen beduidende minderheid verwerven zoodnt de minister van binnenl zaken alleen de eer van dit ontwerp heeft behouden üijne verdediging is dai ook uitstekend geweest Hoewel overlu gd dat de wet werd aangenomen beeft hg op alle bedenkingen met eene welwillendheid geantwoord rlie helaas bij ministers die van hunne zaak zeker schijnen Ie zijn niet altgd wordt gevouden Het miiiislerie vindt steun maar geen sympathie terwijl men voor de meeste leden daarvan onverschillig i lerwjl er wellicht onder zijn die nniipalhie on lervimlen geloovon we niet teveel te zeggen wanneer we den he FocK den eenige der minisleis noemen die men ui sympathie steunt en niet omdat er geen kinis is ern ander te krijgen Onder de iindere eljes die werden behandeld moet nog vernield dal tot verhooging van t Departement van oorlog met een zesde gedeelte van de kosten voor een lueurt pc eer dat bij t leger zal ingevoerd nl het Keaninont ge eer Voor onze wcerb larlicid bleek het noodzakelijk te zijn dat dit nieuw otter aan den krijgsgod werd gebracht want anders zou dit ontwerp niet met 55 tegen 13 stemmen aangenomen ziju terwijl daardoor verniocilelijk toch i te kort al loeneinen Nog eenige conclusien der commissie voor de verzoekschriften en de kamer ging roet varantie naar huis Tot hoe lang Men zegt tot Ilaagiche kermis Laatste Berichten Madrid lO April Van den goi vcriieur van Catalonic is berieht ontvangen dat Uracia een voorstad van Barcelona gisteren morgen Ion i ure is genomen De orde is er hersteld De loting kan rustig vonIcn voortgezet In de Cortes heeft de heer Hivero verklaajd dat de conscriptie op dit oogenblik onmogelijk kan worden afgeschaft De zitting is verdaagd lot 19 de er Weenen ll April De heer Reclitbauer zal geen deel uitmaken van het kabinet l olocki Laatstgenoemde 18 gemachtigd een voorloopig minislerie samen te stellen om de zaken te leiden tot dat er een definitief minislerie uit het nieuwe Huis van Afgevaardigden zal gekozen z jn De Montags retue noemt Benoui en Deprelis als de aanslaande Ministers Keulersberg weigerde deel uit te maken van het Kabinet Lyon il April Mangini is met 15 348 stemmen tot lid van het AVetgevend Lichaam verkozen Fonvielle verkreeg 7827 stemmen BuenOS AyreS 9 April Lopez heeft Matto Grosso bemachligd en op de Brazilianen eene overwinning behaald waarbij zij een geheel regiment verloren hebben Weenen n April De Nme Freie Preste meldt dat graaf Taalfe de portefeuille heeft aangenomen Deprelis al die van Koophandel aanvaarden Hij de benoeming van I oiorki en Taaft e zal een keizerlijk patent worden uitgevaardigd tol ontbinding van den Kijksraad en de laiiddngeii en vaststelling van niuu e verkiezingen Parijs 11 April In de zilling der Kamer Tan Afgcva iriligdeii heeft de heer Ollivier in nul woord op eene iiilerpellalic van den heer J ionrd verklaard dat lii t iouvcnicraent nog niet in slaat is medeilecling Ie doen van de ij e waarop de benoeming der uiaires zal plaats hebben Do heer Pavrc verlangde te weten welke di redenen waren waarom do heer BuCTct zijn ontslag als Minister had gegeven Do heer BulTct antwoordde dat die vraag ontijdig was en weigerde iulichting te geven De heer Ollivier heeft in het verloop der zitting verklaard dal het Ministerie getrouw blijft aan zijne beginselen c geenszins beschouwd mag worden als een slaafsch dienaar van het persoonlijk jouveruement In antwoord op een opmerking van den heer Favre sprak de heer Ségris als volgt Ciij kunt een ijverig dienaar zijn van de zaak der Kcpubliek innar zeker zijt ge een vijand van de vrijheid De heer Ollivier verklaarde dat de plebiscitaire stemming binnen één dag zal afloopen Volgens dea ïranfaia zal de demissie van deu Minister Buffel zoo zg werkelijk verleend wordt niet geïsoleerd staan De Keizer zou echter geneigd zijn aan de openbare meening gehoor te geven en zoo zou de ministerieele crisis nog tot een geivenscbten uitslag kunnen leiden Gemengde Berichten Ollivier en Jules Jnnin z jn roet oïcrgroote meerderheid gcko7eii tot lotion ItT Franschc cPtleiiiie lil Frankrijk zijii 3Ü0 000 kinderen geheel verstoken T n onderwijs en 1511 000 geuïctcD slechts zeer gebrekkig onderricht De geruchtmakende Argus i behouden geretourneerd uit Eugelnud Een Fi unscb hlad Ie Soir schrijft de annncming der akkerwet toe aan de welsprekendheid van wraonsieur Miu Tan Col De gréve te Creuxot duurt voort eene nieuwe te Fourchambnult npcmt toe De beweging lu Catalonie neemt een ernstig karakter aan in N Amerika ijn Terschillende plannen ontHorpen voor staombootlijiiin nonr Europa ntcrdag heeft Z M de koning de agrarische wet bokiachtigd De diciihtregtling der hjii s Ilage Gouda is vnslgcstcld De medische liicuUeit te Parijs is gesloten tot 1 inci liiunen kort verv acht men de opening an de liju Groning n Mcppcl Do pnpicrfabriekaiiti ti ui I anc isibire en cldrra in Engeland hebben besloten den prij van het papier 10 pet te verhüogen wegens de rij ing van den jirijs der groiidstoiTcn ïn Bengalen zijn de verwoeitmgen dorr tijgüra bereu uo en CU andere roofdieren aaiigoricht 7 6 groot dat een veldtocht niet veel meer oflcrs zou hebben geeiscbi Volgens ofllciccle upgnven zijn van lhG7 toE nii toe 4218 personen door tijgers 1407 door luipaarden 105 door beren 174 door hïjcna s en 3210 door olifanten wilde zwijnen enz gedood De nieiisch heeft echter uuk wraak gtnoiucii 7275 tijgers üCü3 luipaarden 1G7 bereu 1338 wolven en llÜOO andere dieren zijn in dien tijd gedood zoodat de balans sluit uet 5100 racnschen tegen 25 400 roofdieren Burgerlijke Stand GmotttN 7 April Gccrtruida en Jo ina ouders C Laftbcr en M W Soiinen 9 liartholonieua Cornelis oi ders W Looijanrd en C P Sluijter Jobanna ouders I A NuuwvfU en E van Kijk 10 Agncs Maria ondei M II liolthuijscii en C L Sonsbeek Fetroiiella Maria ouders D A Pousiocn en A Sehotnidernoi rd Johanna Christina ouders li Nieveld en C aQ dco Uerg Jan ouders J Wakkier cu C Melkert OvEHLEDhN 8 April P liul wed J C Kede 80 j 10 M W de Leetle 15 j ADVERTEMTIEN Mevrouw de Wed MULLER Spandau DU Jellike betuigt ook namens hare Kinderen en BehuwdKinderen haren hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming bij het overlijden van haren geliefden echtgenoot zoo van hier als elders ondervonden Gouda 9 April 1870 Voor de vele bewjjzen van deelneming ontvangen bij het overljjden van onzen geliefden Broeder en Behuwd Broeder den Heer GEORGE VAN LEE öWEN betuigen wij onzenhartelijken dank zoo binnen als buiten de stad Uit aller naam C L VAN LEEUWEN Wed J VAN Sonsbeek Gouda 9 April 1870 Gevraagd Een MKDIENDE of KNECHT grondig berend ini t het KA SVAK vooral met het ink o i ii op de markt te Gouda en bij de boeren in do oinstri ki ii Tc bevragen ouder letter K mvi franco brieven Poste restante te Rotterdam 8lijin en Maagpillen Deze PILLEN die sinds vele jurcn met het beste gevolg tegen d slijm ii als maagvetSterkend gebruikt worden door hare werking spijsvertoring zqqt bevorderen bijzonder goed tepen de gal en zeer sanht laxerend ïijn ïjj tegen 32Vs cent het dooeie met berigt van het gebruik verkrijgbaar bg Je navolgende lleeren te Aiirlanderveen S F AUart Amsterdara M Cléban C Proogisten Heilige weg Dn 321 en Huidenstr KK 278 Bleiswijk S v d Kraats Bodegraven B Versloot Bommel Zall J v d Vegte Delft E Wilschut llelfshaven J Koch Deventer Gebroed Timan Dirksland D de Vries Dordrecht H J Gillay Gouda L Schenk op de Hoogstraat s Gravensande V v d Boom 8 Hage Visser in de Spuistraat Harderwijk A Greidanus Haastrecht K Oosterling Leijden J T ïerburgh Haarlommerstr Moordrecht G H Post Oudewalrr H 3 Knijper Bollerdiim v Santen KollT korte Hoofdsteeg Schiedam Wed A H Eombouts Schoonhoven A Wolff Tiei A J Vaassen Utrecht F Allena op den Steenweg over de Donkersiraat u 372 Vlnardingen J M Lagerwerff Zevenhuizen A Prins De SL1 M en MAAG PILLEN bereid volgen het echte recept zijn door mij te Gouda alleen en nitulititeud verkrijgbaar gesteld bij den Heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der eoMe en sints onhe igel jke jaren gebruikte Srjm en MaagplUen ia een biljet voor ien roet de handeeekening van J J SC llUEUUER apotheker welke handtcekening zich ook bevindt op hel zegellak waarmede het doosje ver fgeld i Men gelieve daar wel attent op ta zijn en iuA Ie achten voor het gebruik van eeu namaaksel dal men tracht in omloop te brengen 41 Z ijn ons de Winterioaanilen wed r ontvloden en opent de lenle het schoone vooruitzigl dat de zon met hare verwarmende stralen een meer aangename stemming in de gandiclie naiuur zal teweeg brengen desniettemin zijn er nog velen onzer medemenschen bij wien het ko ule jaargetijde een ongunstigen indruk heefl nchlergelalen znodat het liefelijke van de lente en zomer door hen niet onverdeeld ka i worden genoten aangezien een p jnlijk gevoel hen telkens tot hunne neerslagligheid terugroept Om al die veeltijds moeijelijk te overwinnen kwalen achtereenvolgens op ie sommen zal wel niet noodig zijn maar ééne daarvan welke bij veroudering ondragelijk wordt en zoo ontelbaar vele olfers eischt beslaat onder di n naam van rheumatiek Ofschoon hiertegen vele middelen worden aangewend verdienen de ABSHAUBBIN S of ANTIKHEU MATISCHE IVATTEN boven allen de voorkeur zg ontnemen den lijder binnen korten tgd alle pijnen welke onder Bheunialiek rijn Ie rangschikken waardoor men nieuwen kvenslust erlangt en kunnendus dezel e niet genoeg worden aanbevolen Verkrijgbaar a 30 Cent per Pakje aan het HoofdDépótbij A BUEETVELT Az te Delft en verder bij T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerden T W DKN UIL Schoonhoven A KAULING Alphen J GOUÜKADE lioRkoop 3 H KELLEU Westc Wagestraat TJoHerrfaro 1 REIJNAHDT Oostpoort OTTO HÜOGENÜI IK Capelle a d Jml