Goudsche Courant, woensdag 13 april 1870

Si 4 fmilBITO LAGE GOUWE n 75 neemt de vrjjheid zich bij voortduring aan te bevelen tot het inkoopen van MEUBEIjEN KLEEDINGSTUKKEN OPRUIMINGEN van WINKELS enz enz alsmede van allerlei ANTKiUlTEITEN en Oude PORCELEINEN KOOLASCH tot HOOGING is op zeer voordeelige voorwaarden zoolang de voorraad strekt te verkrijgen aan het Aschhok te iuuda Nadereinformatienjjü P DE WERK aldaar I NIETS ï goranlkeiijker om eene Verkoudlieid kwijt Ie r iken lUii liet gebruik der alom be kende MALZ BONBONS v Ui JO IIANN IIOKK ie Berlijn Deze Gcpa leuleerde BONBONS ij binnen g p konen tijd gen ordeu een probaat huiS g8 i middel orüti lle klussen oiuler alle S a stniulen Dl Kolossala coiisu ulie daarvan SSs in alle landen is een onbetwistbaar bewijs j IP voor de populariteit die zich dit zoo fe eenvoudig middel teeft verschaft m JOllANN HOFF s Cenlraal Dépot Amèjf sfenlam Smalle Bloemtnarkt bij de StilIj sleeg F 154 Te ff oarfa te verkrijgen bij J C v VuEUëil MiNGi N en Ie Wed A C Soiiouïf n te IFoerdeH bij Heniu J v Beiui flIF Aanvrage om Dépots franco tSi H iLH III unAUUuwv i Werpt uwe Paruiken weg Voopt geen kwakzalverij maar als THEOPHILE 11 per contract aanneemt om het HAAR weder te doen groeijen geen haar geen geld dan mag men wel gelooven dat de bewonderingswaardige AinericanBuhem met geen goud te betalen is Onfeilbaar tegen Roos en Uitval van Haar Het contract is f 50 te betalen na VOLKO MJJN HEIiSTEL Franco aanvraag a 2 de flacon b j THEOPHILE Hofleverancier 403 St Nicolaasstraat Amitterdam Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kix ingen over welks heilrijke werkingen de geschriften van den Hofraad Dr Bai i iso den Hofraad Dr Eiiiuitirr eu Dr Duur handelen Bijzonder aanbevelenswaardig tegen traagheid dei spijsverteerings organen gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedsgeljrek als ook togen hiinio rhoïden neiging tot jicht en scrophul irdieid Prijs per flacon 50 ets Depots t rouda bij Apotheker J W BOERS te liotterdari in alle Apotheken KON B EIER MINriR WAT ER YEH ZENDINO Stollwcrk sche Borst Bonbons Met premiën begiftigd op alle tentoonstellin gen Eene za menvoegingvaii suiker en zulke kruiden extracten wier weldadige werkingen op de ademlialinga organen door de geneeskundige faculteit is vastgesteld Déjióts dezer Biirst Bimbonf zjjn te i la bij di ii Ajioth ker L W BOKWS te ll n lt bij 1 K OOSTKIii lNG te hdcralcr bi I 1 VAN Vi EU liN KN en ie Kh onh nn bi A WOLKF Openbare Aanbesteding BURGEMEJiSTElt en WETIIOUDEES vau CrOHdu zijn voornemens op V111JDA G den 22 APRIL 1870 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bij insclirijving aan t besteden 10 Het maken vanden ONDERBOUW van eeae DRAAIBRÜG met twee openingen ieder van 10 00 meters en verdere bijbehoorende werken 2 Het maken en aanhangen van twee Buitendeuren aan de IJsselhaven sluis en een Binnendeur aan het Moordrechtsche Verlaat Waarvan de Bestekken en Voorwaarden dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie eu aan de St ids Tiinmerwerf tor in age zullen lig Ieder BESTEK is ad 50 mi o A LGE1VIEENE VOORWAAaOEN ad CO Cents te verkrijgen ter Plaatselijke Secretarie Inlichtingen worden gegeven door der Gemeente i rchitect De INSCll ilJ VJNGSBILLKTTENzxa len op zeijcl ge chmen door den Inschrijver m zijne Borgtn jeteekend en behoorlijk gesloteti vóór des namiddags 5 ure van den 21 ipril ISIO op gezegde Secretarie moeten zijn ingeleverd Openbare Vrijwillige Verkooping om content iKi n op VRIJDAG den 22 APRIL 1870 en zoo noodig ook den volgenden dag telkens te beginnen des voormiddags ten O ure aan de bouwmanswoning bewoond door Akie Ba vs te Berkenwoude van 16 KOEIJEN en 2 VAARZEN die gekalfd hebben of op t kalven staan 6 PINKEN 1 bruinbles aftands MERRIEP AARD 2 SCHAPEN 1 ZEUG inet biggen eene jiartij goed gewonnen HOOI BOUW en MELKOBREEDSCHAPPBN MEUBELEN HUISRAAD enz Nadere inforraatiën ten kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk a d I hsel Hoogbeemraadsehap HIjnland DIJKGRAAF en IIOÜGIIEEMRADEN van Rijnland brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden 1 dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1809 op do Secretarie van het Hoogheemraadschap ter inzage van het al gemeen zal worden nedergelegd van 9 tot 23 April a s van des morgens 10 tot des namiddags 2 ure en aldaar tegen 15 cents voor elk exemplaar verkrijgbaar zal zijn 2 dat de ingelanden volgens art 105 vanhet reglement vm ü diilij 185 Stai tsbludn 90 hunne bezwaren tegen deze relceningbinnen acht dagen nadat die tei visio heeftgelegen en dus vóór 30 April aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Zaturdag 30 April in het ojienbaar zal overgiiantot de behandeling van bovenbedoelde rekeiTir Leiden 2 April 1870 Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland H C HOO i Dijkgraaf W G i K ÜRULIN KOPS Secretaris Al wie iets te vorderen heeft van ofle betalen aan den ondergeteekende wordt beleefdelijk verzocht zich vóór 30 Aj ril eerstkomende met de kwitantie of rekening ten zijnon huize te vervoegen terwijl over het be dra r van ziine na dien tijd nog looiiende rckenin gen door de WVlKd iKereu MONTI IN en omp per wissel zal gedisponeerd worden Wm v iN 1 1 11 BEN GoiUM Il Aj ril 1S7 OrlglneieStaals PrenilC Lotc mogen volgens de wet overal gespeeld worden Slechts 3 50 Ned Ct kost een geheel Origineel Lot m de door de Hooge Staats Regering geautoriseerde eu gegarandeerde prachtige Geld Loterij waarvan de trekking reeds op den 2 sten April e k plaats heeft en WAARBIJ OP IEDER GETROKKEN LOT ONVOORWAARDELIJK EEN PRIJS MOET VALLEN en de navolgende prezen als eventueel Mk 250 000 200 000 190 000 175 000 170 000 165 000 102 000 160 000 158 00 156 000 153 000 1 52 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 25 000 20 000 en ongeveer 30 000 prijzen ii 15 000 12 000 10 000 8000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 enz enz moeteii uitkomen Gefrankeerde besiei ngon worden t gen toezending van het jedrag of vau postwissels zelfs naar de meest afgelegene plaatsen stipt en onder geheimhouding ten uitvoer gebragt door Let met de verzending van bovengemelde loten belaste Handelshuis in Staats Eftecten A GOLDFARB Hoofd Kantoor te HAMBURG HrvON GÜIIBÖRN Apotheker en Fabriekant van ChemischTech nische Preparaten te Emmerik a d Rijn Specialiteiten Zuiver Malz Extract Moutsiroop uit TC o raoulsuiker dextrine eiwitnohtige slolTen en phosphor Hrp 7outen samengesteld i ordt door piof VON LIEBIO Dr BOt K en alle geneeskundige autoriteilen als een licht te verteereu en voedzanra middel zeer aanbevoL n by hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en voornamelijk bij scrophuleuse kinletziekteu iii plaats van den walgelijk amakenden levertraan De flesch van S ned oneen 75 Cents Staalwijn een aangenaam en licht in te nemen pijn en vooral bij beginnende longtering De llfsoh a 1 Universeel Zuiverings Zout bekend nis het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen alle mangl alen als maagpijn maagkramp slechte spijsvert r g znnr enz in pakjes v in s l lo 10 1 1 ido a 33 en kilo n Is Cents Wormpatronen tot verdrijving der wormen bij kinderen en volwassenen per stuk a 6 Cents Haarbalsem ë u de coLOCiNE philG COME zuivert het hoofd van de schilfers belet dadelijk het lilvallen der haren en brengt in eenen korten tijd e en geheel nieuweii groei te voorsehijn Jroote flacons a 110 en kleine ii 45 Ct Idiaton droppels tegen kiespijn zonder schadelijke beslanddcelen bevrijden oogenblikkelyk van de hevigste kiespijn Het lleschjeéS Cts Aromatisch Mondwater vcrwydert den kwadei reuk uit den mond en zuivert de tanden Het sterkt het gebit eu ziek tandvleesoh eu houdt al de deelen van den mond gezond en frisch De tlesch il 90 Cents Dr Romershausens Oogwater tot behoud herstel en cr iorking v in het ge icht in grcotp flacons f 1 en in kleine 1 fluo i 30 Cts Origineel flesSChen van Apotheker GEISS ïi 1 50 Te Gu n bij L WELTER en L SCHENK te Oiiileiinler bij T JüiNKhli IDENHLRCJ te l otter ihin hij V SANTEN KOLEF U S nmJwcm bij de wed F VZ leZ om f ajij 1 kUA l lENl RlNK I ij ieder llaron of pakje iüUl 1 is eene rhriiiks aau wijzing Dl uk vau A tiiiiiUmiiii msmÊkk r i mmm M