Goudsche Courant, vrijdag 15 april 1870

O OIHMf RMCitt 1870 Vrijdag 15 April N 880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gonda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG V OENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr js per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaats van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Pro Memorie T De aenneming van de agrarische wet in de Eerste Kamer en de daarop gevtdgde bekrachtiging van die wei door den Koning hebben t zegel gedrukt op t votum der Tweede Kamer over dat onderwerp geveld De eerste schrede is alzoo gezet op een nieuwen weg die tot hervorming van Indië en tot vernieuwden welvaart zoowel dier Kolonie als van Nederland moet leiden De strjjd is ernstig ge reest maar de liberale beginselen hebbeu gezegepraald De vreugde daarover meet kalmz n niet voor dut het einde der baan bereikt is voegt het juichen Het spreekt van zelf dat de 1 nde afgevaardigden van t hoofdkiesdistrict Goudsi te r n de wet stemden Niemand had iets anJets van hen verwacht Mpu is het in de laat te jaren gewoon geraakt dat de hervormingen in t Staatsbestuur 7onder medewerking dezer Heeren tot stand kwamen Het spreekt van zelf dat daarvan nota moet worden genomen dat dit gebrek aan overeenstemming tusschen de meerderheid en onze afgevaardigden tot allerlei beschonwingen kan leiden waarbij echter tot grondslag alleen de vraag kan dienen Hebben de in weerwil hunner tegenwerking tot stand gekomen hervormingen geen vooruitgang bevorderd Is de welvaart niet toegenomen wanneer men eens 20 of 50 jaren terugdenkt En waar dan b eiken stap voorwaarts de heer Hoffman aan het eene en de heer de Brauw aan het andere been dien stap zoeken te beletten en de stap toch wordt ged in en in plaats van rampspoed voorspoed brengt daar brengt t ona van zelve tot de vraag of soms de inzichten dier heeren niet alleen oud maar ook verouderd zijn en dat de wijze waarop ons district wordt vertegenwoordigd geen aanleiding geeft over die keuzen bijzonder ingenomen te zjjn Het is daarom dat wjj sedert de opening van de tegenwoordige zitting der StateuGeneraal de redi voenngen door on e vertegenwoordigers iu de Twioib Knnier gehouden in de counuit overiiiinicu leder die wilde Kon dan zi ii eigen oonleel vellen ovei de nieoiungen door Ik 11 i nit en tcit niidi ie Mi iM eiiiig komen aijner voor of tegeningenomenheid ten opzichte zijner vertej enwoordigers We moeten erkennen dat ait een zeer 7wak hulpm ddel is maar bij gebrek aan btter of liever bruikbaarder doet het in den regel nut genoeg Waar t echter zulke belangrijke onderwerpen geldt al bij de agrarische vet ijn geregeld daar is dit niet genoeg daar moet men zoo goed mogelijk worden ingelicht omtrent de juistheid der argumenten die hen tot t uitbiengen van hun stem brachten dun eerst kan men baoordeelen of zulke vertegenwoordigers en eer z n voor t district dat hen afzendt Onze anti revolutionaire afgevaardigde de heer Hoffman heeft t ons al bijzonder gamakkeljjk gemaakt en zich zelven niet minder Hij heeft zich eenvoudig bepPild tot het uitbi engen van zijn stem Welke beweegredenen j daartoe gehad heeft heeft hij niet de moeit waurdig geacht ons mede te deelen Hij behoort onder de weinigen die la mort sans phrase toepasten We betreuren dit maar half doch we betreuren t toch Onder de eerste plichten van den volksvertegenwoordiger die otde oppositie behoort rangschikken wij deze dat hij bij elke gewichtige aangelegenheid de redenen ontvouwt die er hem toe moeten brengen om tegen de voorgestelde regel ng dier aangelegenheid zijn stem te verheffen Men moet den schyn vermijden v n oppositie te maken om oppositie te maken Zij mag slechts om middel nooit doel zijn Wanneer we nu den heer Hoffman tien dagen lang een plechtig stilzwijgen zien bewaren en hem eindelgk niets dan tegen hooren roepen dan vreezen we dat hij geen ander motief voor die stem ha l dan dit het voorstel komt van liberale zydt dus is t voorstel verkeerd tenzij en dit zou ons niet minder vreeselijk voorkomen wanhoop in de zegepraal zijner anti revolutionaire beginselen hem van den beginne af niet stomheid sloeg en hij in de uiterste ure slechts ter nauwernoovi de krachten koa verzamelen om zijn tegen als laatste noodschot af te vuren en zich zelven te veroordeclen tot een levenslang zwijgen In heide gevallen zou ons dit leed doen voor den heer Iloffnuui Van daar onze h ilvc droefheid Wanneer met iedereen wist hoe t 001 doel van dien idj oviiar ligde zijn zou diui VDoi eUei muien e de e btil wijgenheid ten volle betreuren maar nu troosten we ons met de geduchte dat zijn spreken evenmin als zijn zwjjgen van eenig gewicht wordt geacht Hoe zou de heer Hoffman er over denken wordt nimmer gevraagd hjj denkt over alles ongunstig Van een lid van den Spaanschen bloedraad die onder Alva onze voorviideren naar galg en brandstapel verwees wordt verhaald iat hij niet wakker werd voor het op stemmen aankwam on zonder dau iets vanden gang van t proces te weten was zijn stem naar de galg Is soms de geest van dien Spaanschen inquisite r in onzen afgevaardigde gevaren Holaas hij hult zich in zijn mantel en zwjjgt en laat ons der wreede oiK kerheid ten prcoi BUITENLAND ENGELAND Een der belangnjksle jredeelteii der lersche laiidbill en die het Eiijtelsch lugcrlnii rreda gedurende eene week be ig houdt is § j inhoudeode de bepaling dut de 9ch jdevergoc diiig doui een liinileigcnn ir aiiii den piichirr dien hij van ijn goed verjiiagt ie geven door den reeliler muel worden bepa ld Epê belangrijk debat ontspon ich Don rdagavoud over eeii