Goudsche Courant, vrijdag 15 april 1870

pnclUsom opbreng verkleinen N de verkl iriiiK van Un lieer il lslüiif dal de bdl leruKgctrükken moest orden als het voorstel werd mmKenonien d i r de kleine pachter er dan met door aebaal werd werd het verworyea met 25Q tegen 218 stemmen Niet te vergcteo U bij de discussie over de schadevergoeding dat de genoemde ommen de uiterste ijn die het hof kan toekennen eu dat ij niet kunnen gegeven worden als de pachter niet bewijst dat hij zulk een verlies geleden heeft door de ivillfkeurige handelwij e van den landeigenaar Met Ie aanneming vnn het vourstel der regcering is de bill over een barer gevaarlijkste struikelblokken veilig heen gekomen lu de zitling van het lagerhuis heeft de heer Lowe de rekeningen over 18G9 70 overgelegd De inkomsten bedroegen £ 75 43i 000 de uitgaven £ ö7 5 i OÜ zoodat er een overschot is van £ 7 870 000 waarvan £ 4 300 000 gediend beeft lot bestrijding van de kosten voor den tocht naar Abyssinic Üe regeering is voornemens het ten vorigen jare ingevoerde stelsel voor d hcSng der belastingen toe te passen op de inkomsten en grondbelastingen Van Ie nationale schuld ia £ 7 000 000 afgelost hetgeen met het bedrag dat sedert 1857 afgelost is eene sura maakt van 38 mülioen De inkomsten voor het loopeiiile dienstjaar worden geraamd op £ 71 450 000 de uitgaven op 67 113 000 het overschot op £ 4 337 000 De heer Lowe stelt voor op de vuurwapenen eene belasting te heffen van £ 1 per persoon en dejachtaclen f Ie schaffen De vrijwilligers zullen vrijdom erlangen van deze belasting IJe belasting zal £ 150 000 opbrengen en het saldo dus £ 4 487 000 worden De minister wenscht gecousolideerden te verwisselen in annuïteiten de inkomstenbelasting te brengen op 4 d per £ de belasting af l schalfeu op de kaarten de zeep en de papier fabricatie verder het porto op de dagbladen te verminderen op de helft en de belasting op de suiker te verminderen Zaterdag jongstleden had er in Londen eene meeting plaats van liberale parlementsleden en een groot aantal onderwijzers Men kwam bijeen om te beraadslagen over de beste wij e waarop de quaestie van godsdienstonderwijs kon worden opgelost Het algemeen gevoelen was dat er geen beter middel bestond dan de ouders de bevoegiMieid toe te kennen hunne kinderen aan het gudsdieristonderwijs op de scholen te onttrekken zoodal aim die Itiuderen ander onderwijs zou worden gegeven gedurende de uren als er op de school in de godsdienst andermezen werd FRANKRIJK Het boricht dat de heer Uaru het voorbeeld vau zyn ambtgenoot Buffet zou volgen en zijn ministerschap nederleggen wordt nog niet bevestigd De heer Thiers zou hem daartoe aansporen en t gerucht blyft waarschijnlijk SSl DUITSCHLAND Het ontwerp tot wijziging der tarieven van het Tolverbond is thans in zijn geheel bekend Daarin wordt onder anderen voorgesteld de volgende artikelen te ontheifen vao invoerrecht extracten en tincturen aikohol en ttherhoudende vochten voor industrieel gebruik vernissen b halve alievernis verfstoffen voor schilder en teekenwerken verwen schilderdoozen potlood roodiiarde en teeken krijt roode en witte blauwzure kali loodwit gebrande en gemalen chicorei rijst voor stijfselfabricatie palmen kokosolie enz Voorts worden op het invoerrecht verlagin 1 voorgesteld vonr talken stearinekaarsen uaciuo jonen gebrande koffie enz Er wordt geen nader jnrstel gedaiin tot invoering eener petrcleumbelastin die trounfens reeds tweemaal door het Tolparlnmiiit is vern orpen Tot gedeeltelijke dekking van hel tekort uit de opheffing on vermindering van rechten ontstaande wordt voorgesteld de koffie met een hooger reehl te belasteu en een recht te heffen op etmeelsuiker en dito siroop Do gezamenlijke wijzigingen strekken tevens tot vereenvoudiging waartoe trouwens gereede aanleiding bestond daar iu het tarief onderscheidene artikelen vermeld zijn die nagenoeg niets opbrengen De Wurtcmberger Slaatmmeiger doet hnar best de in den laatslen lijd veelvuldig verspreide beweringen dat de schuld van het koninkrijk sedert 1880 door buitengewone behoeften voor het departement van oorlog van 84 tol 15 millioen gulden ge egen ia tegen te spreken Het officieele bind verklaart dat van de vermeerdering der schuld slechts 3 100 000 gulden op de biiil iigev one militaire behoeften komen de overige 7h i j l ilO gulden daartegen ijii geleend om liet spoon egiiet uit te breiden In t geheel bedraagt de VVurt mbergsohe schuld tcgcnwoonlig 154 000 000 gulden waarvan 133 100 000 gulden voor spoorwegen ijn gebruikt OOSTENRIJK Men verneemt dat de heer llechbauer een zeer invloedrijk en werkzaam lid vao het huis van fi evaardigden bedankt heeft voor eene portefeuille in het ministerie van graaf Potooki dte gemachtigd zou zijl tot de vorming van een voorloopig ministerie om de zaken ga inile te houden lot dat een parlementair iflinisterie uit het nieuw verkozen huis van afgevaardigden gevormd zal kuunon worden De Czechische bladen beweren dat te Praag een vertrouwd afgevaarligde van graaf Potocki is iiangekomen De heereii itieger en Sladkowski hadden eene conferentie belegd om te beslissen omtrent de vraag of de Czechen ook tegenover een autonomistsch ministerie in hunne tegenwoordige houding zouden volharden Door de Neue Freie Prease wordt gemeld dal graaf Taalfe zich bereid heeft verklaard in het ministerie l otooki als minister vau binuenlandsche zaken en landsverdediging op te treden Laatstgenoemde heeft van den keizer machtiging gekregen een voorloopig ministerie samen ie stellen tot het beheer van s lands aangelegenheden totdat uit een nieuw gekozen huis der afgevaardigden eeu p irlemeutair ministerie zal kunnen worden gevormd De Monttu arevue doodverft de heeren Benoni en Depretis als toekomstige ministers en meldt dat de heer Kellersperg geweigerd heeft in het nieuw te vormen kabinet zitting te nemen SPANJE De voorspelling dat de conscriptie aanleiding zou geven of voorwendsel zou zijn tot een opstand heeft zich maar al Ie zeer bewaarheid Te Madrid IS hel rustig gebleven maar op tal van andere plaatsen heeft er verzet plaats gehad gevolgd door oproerige tüoiieelen Nopens de gebeurtenissen op sommige plaatsen heeft men nog geen voldoende zekerheid want hier eu daar is de telegrafische gemeenschap afgebroken Te Gracia een voorstad van Barcelona moet t hevig zijn toegegaan Den Oden hebben de bothoofden der republikeinsche piirtij dezulken die men de ouverzoeiilijkeii kan noemen getracht ook te Madrid een opstandte weeg ie brengen In de straten zag men aanplakbiljetten waarin de republikeinschejongelingschapuitgenoodigd werd eene vergadering in de Lolustraatte komen bijwonen De politie heeft de leiders derbeweging gearresteerd en gedurende den daarop volgenden nacht bleef een talrijke hoop lieden voorhet hotel van Binuenlandsche zaken staan onderhet geschreeuw Laat de gearresteerde personenvrij wij willen ze onder ons midden zien l c beweging had geen verdere gevolgen Sedert is het in de hoofdstad rustig gelileven Misschien heeft daartoe ook de omstandigheid bij gedragen dat de gemeenteraad e en als ten vorigen jare besloten had voor de lotelingcn die een laag aominer zanden trekken uit de gemeeutekas plaatsvervangers te stellen Volgens berichten uit Barcelona bevindenzich in de citadel dier stad tal van krijgsgevangenen De krijgsraad is permanent vergaderd De kapitein generaal van Barcelona heeft den Ssten dezer aan het revolutionair coraiuï van Gracia het ultimatum doen toekomen om zich onvoorwaardelijk denzelfden voormiddag over te geven bij gebreke waarvan de plaats Gracia hoewel een soort van vnor tad van Barcelona is een afzonderlijke gemeente gebombardeerd zal worden Het comité heelt daarop geantwoord dat het zich niet alleen niet overgeeft maar dat de opstandelingen naar Barcelona zullen oprukken om de stad aan de vier hoeken ia brand te etekea De daaropvolgende nacht is toen voorbijgegaan zonder dat er iets gewichtigs is voorgevallen Wie maar suspect is wordt op last van den ka piteingeneraal ia hechtenis genomen De krygswet wordt slreng toegepast RUSLAND De Uegeering aldus schrijft meu uit St Petersburg aan de Libtrté gaat voort op den ingeslagen eg tot emancipatie der vrouw Het is bekend dat ecnige honderden vrouwen reeds bij den lelegralischen dienst zyn werkzaam gesteld Thans is men bezig aan de medi ehirurgische academie te St Petersburg een speciale afdeeling Ie vormen tot opleiding van dames artsen Om aan die inrichting als leerlinge te worden toegelaten is het voldoende een diploma verkregen te hebben op een der gymiiabicn voor mciejcs De lessen wor den gegeven in hel gebouw der academie doch On uren diil de mannelijke sludenlen afweeig zijn Het verschuldigd honorarium tot bijwoning der le stn is vistgcsteld op O roebels jaarlijks Volgeus den Golos is de Minister van Openbaar OndarwiJB voorusmeus ten behoeve vau de meisjesgymnasién een buitengewoon krediet van 50 000 roebels aan te vr gen BINNENLAND GouD i 14 Apwl Te Oosterwijk bij Leerdam is tot herderen leeraar beroepen de heer E A Bemy predikant Ie Kenawoude Blijkens eene mededeeling der Frausche poatadministratie zullen de pakketbooteii der MessageriesImpériales van de Indo Chineesche lijn voortnaa hiireii weg nemen door het kanaal van Snez Iuverband daarmede zal het vertrek van Marseille twelk lot dusverre elke maand des Zaterd tgs ten 5 ure s avonds plaats vond voor het eerst op den 17 dezer maand des Zondags ten 8 ure s morgensgesehieden De correspondentie naar Nederlandsch liidie door middel van de IVansche pakkelbootente verzenden zal dien ten gevolge uiterlijk tot Donderdag avond in a Gravenhage Amsterdaiu enz terpost kunnen bezorgd worden Het Nieum ran den Dag zegt Het verheugt ons wanneer een man van dekennis en de vastheid van geest hIs de heer deWaal zegt Van natuur ben ik niet geneigd om los heen te loopen over ernstige zaken Ik til misschien wel zwaarder dan menig ander Deze wet is geen lang gekoesterd lievelingsplan van mij en er komt bij hire verdediging geeiie personeele ijdelheid in t spel Ik ben gewoon ernstig te wikken en te wegen meer in het besef mijner persoonigke verantwoord lijkhcid dan om mijn ministerieel leven te rekken Nu heb ik alles aan en om deze wet nog eeni nagegaan en oveiwogen In het besef mijner verantwoordelijkheid niet tegenover deze of geene brochure van vroeger niet tegenover partij en parlijgenooten niet tegenover eigenliefde of valsche schaamte niet uitsluitend tegenover mijn Vorst en de vertegenwoordigers der natie tegenover de wet en hare eischen maar iii hel besef eener hoogere verantwoordelykheid beschouw ik de aanneming dezer wet als weldadig en noodzakelijk Dit is nu nogmaals niet meer dan een persoonlijke overtuigiug Eu de persoon kan dwalen Maar ons eenvoiidigen in den lande die wel eeo verbasterd worden door de tegenstrijdige adviezen der geneeshceren voor Indié geeft de heilige overtuiging van zulk een persoon vertrouwen Dit is veel en het verdere zullen w j zien De palmpaardenmarkt heeft aan de Bilt ente Utrecht vrij wat vertier aangebracht De handelwas druk Men gaf zelfs 1800 a 1800 perspau Cp de markt aldaar waren 740 paarden aan delijn de handel was levendig zoowel door Franscheais Duitache kooplieden Maandag werd de ambachtsschool te Botterdam geopend door den heer L Pincoffs voorzittervan het bestuur die in eene rede een overzicht gafvan het ontstaan der inrichting haar doel eu demiddelen om dat doel te bereiken Nadat verschillende sprekers waaronder ook de min v binnenl zaken nog het woord hadden gevoerd vereenigdenzich de door t bestuur geuoodigden wa ronder demin van binii zaken de comm des konings in deprov ZuidHolland eeuige leden der tweede kameren een commissie uit gedeputeerde stalen alsmedeverschillende autoriteiten en medeoprichters der vereeniging aan een gemeenschappelijk diner in t gebouw der Kon Ned Jachtclub Het WeeMilad van het Regi geeft de volgende beschrijving van een amendement Wat is een amendement Eeiie invallende gedachte die dienen moet om eene wetsvoordracht te verbeteren en die Jktione Juris geacht wordt haiir niet t bederven Wie maakt een amendement Hy die gevoelt dat voor hem hel uur geslagen heeft om eene redevoering te houden maar die voor het oogenblik geen geschikt onderwerp by de hand heeft Wanneer wordt een amendement gemaakt Daar zijn geen vaste tijden voor maar in den repel geschiedt het op eg van het slation of van het hotel of van de sociëteit naar het Binnenhof