Goudsche Courant, vrijdag 15 april 1870

VJ Wivt ia het gevolg van een amendement nVraag eenu aan uwe vrouw aan uwe oudste dochter aan uw nichtje of aan iedere andere dame van uwc familie of het haar wel eens gebeurd is dat zij een nieuw kleedje dat zoo van de naaister kwam heeft versierd met een fraai geborduurde strook P En hoe of die naaister op haar nens keek en beweerde niet oitijtl loiuler grond dat die strook wel heel mooi en kunsiig geborduurd was maar volstrekt niet paste op het kleed dat men er haar werk mede ▼ erkuoeid en de éénheid van gedachte die daarin heerschte geheel en al verbroken had in één woord dat men baar kunstwerk wel veranderd maar niet verbeterd doch integendeel bedorven had Welnu die strook is ook een amendement i Gij ziet dus wat het gevolg is De Groninger Courant bevat in een artikelover de begrooting vu oorlog de volgende opmerking Overigens kan de dienst van den soldaatin menig opzicht worden verlicht Hoe menigenkouden winternacht moet di arme milicien op schildwacht staan om iets te be vaken dat niemand in degedachte heeft om aan te vallen of te berooven De krijgshaftige generaal of het vaandel bij denkolonel of de krijgskas bij den intendant loopenveel minder gevaar om vermoord of wegperuofd ie 1 worden dan de kostbare voorwerpen uit het magazijn van den juwelier of de manufacturen bij denkoopman of de schellen aan de deuren der particulieren Te Arnhem waren in eene dezer dagen gehoudenvergadering van de commissie belast mei hetonderzoek van den stand der arbeidstoonen binnendie gemeente en do middelen tot verbetering opverzoek der commissie drie bestuursleden van dealgemeene arbeidersvereenigiug Hoop op Gerechtigheid tegenwoordig üe heeren Polbarst Walravenen Scheepers waren hiertoe gecommitteerd De voorzitter deelde aan de bezoekers mede tot welk resultaat het onder iock der commissie had geleid envroeg achtereenvolgens het gevoelen der handwerkslieden over de door de commissie aanbevolen gaarkeukens arbeiilfrsv oningen en winkelvereenigiugen Een volksgaarkeuken in den eigenlijken zin deswoords kwam hun niet wenschelijk voor tegen eeneinrichting lot verkrijging van warme spijzen tegenmatigen prijs hadden zij geen bezwaar maar meenden dat er weinig gebruik van zou worden gemaakt Het bauwen van arbeiders woningen zou naar hetoordeel der bezoekers een weldaad zijn voor denhandwerksman wanneer hij daardoor uit de handenvan woekeraars kan blijven vooral bet plan omgoeJe woningen te bouwen tegen een huurprijs van f 0 80 per week wordt door hen ondersteund Alleen zouden zij liever zien dat het hiertoe beuoodigde kapitaal aan den werkman zelveu werd toevertrouwd Ken plan om woningen te bouwen die 1 50 in huur doen en waarvan de huurderUB ongeveer 18 jaren eigenaar kan zijn is volgenshunne mecning te ruim gesteld zij zullen aan decommissie een plan overleggen waaruit blijkt datmen in 10 jaren tijds zoodanig huisje vry kan heb ben Omtrent winkel vercenigingcn waren de gevoelens verdeeld twee van de bezoekers waren daartegen in beginsel één hunner keurde hel beginselgoed Doch wat de algemeene goedkeuring derhandswerksliedeu wegdroeg en waarvoor zy decommissie dank betuigden was de erkenning dat deloonen te laag zijn terwijl de voorgestelde verhooging van iVs i P f voldoende voorkwam De voorzitter der commissie deed een beroepop het bestuur der nrbeiders vereeniging om voorallijnen invloed te gebruiken om den werkman teherinneren dat hij goed en ijverig moet werken voor goed en ijverig werk zal het loon niet achterblijven Na het vertrek der bezoekers benoemde decommissie uit haar midden een vijftal leden omeen rappoit op te maken Een blik op het vroeger gepubliceerde overzicht van de opbrengst der middelen over de maand maart afzonderlijk en vereenigd met de vorige maanden van 1870 is voldoende om ons te overtuigen dat de schrale winterdagen voor de schatkist voorbij zijn Wat januari en februari Ie kort grkomen zijn heeft maart goedgemaakt Deze maand heeft ruim 13 ii ton meer opgebracht dan het 1 12 van de raming over het volle jaar waartoe zij gehouden was Dit 1 12 is berekend op ƒ 6 OÜS OOÜ de werkelijke opbrengst was bijna ƒ 7 60 000 Gelijk te vernachten was hebben de directe belastingen en bepaald de grondbelasting waarvan nu de betaling over het loopende jaar bcgoiineii is het nicest tot deze yoede iiiikomsl bijgeilrificii Volgens de indeeling in maandelijke coiitributu n moet de groiiilbdiisliiif leveren ƒ St i OnO Zij heeft gili erd ƒ l Snii 00 l Doch ook de andere bclusliiiiici gcUMi blijK van niilwakciid lovi ii De rrchli ii op Icn invoer gaven aim l ii i üU meer dan de raming de accijnscn ruim ƒ 100 000 meer vooral ton gevolge van eene ruimere opbrengst van den suikeracoyus Een gevolg van deze gunstige wending iii de laatste maand is dat ook over het eerste kwartaal vaB 1870 da werkelijke opbrengst liagenocg evenredig geworden is aan de raming Deze laatste bedraagt voor drie maanden ƒ 18 035 000 de opbrengst ƒ 17 767 000 Eene vergelijking van de ciifcrs van 1870 met de gelijksoortige van 1869 is in alle opzichten in het voordeel van bet loopendc jaar De opbrengst was In Maart 1869 ƒ 6 979 000 In Maart 1870 7 760 000 ƒ 380 000 meer In JanuariMaart 1869 17 400 000 lu Januari Maan 1870 17 767 000 ƒ 367 000 meer Tot dit booger bedrag hebben tot nog toe het meest bijgedragen de accijnsen vooral die op de suiker de indirecte belastingen vooral bet successierecht en de posterijen Bij de behandeling der zaak van Dirkje Veldhuizen in de tweede kamer omtrent welke onwettig ter dood veroordeelde die haar leven alleen te danken had aan de koninklijke gratie die de doodstraf in tienjarige gevangenisstraf veranderde eene daartoe benoemde commissie voorstelde den minister van justitie in overweging te geven geheele kwijtschelding Van straf oun den koning voor te dragen motiveerde de Heer DE BraUW zijn tegenstemmen aldus Mguheer de voorzitter ik betreur eveneens ten zeerste de begane dwaling Doch dwalen it mogelijk en iedereen past op zich zelven toe errare bumanum est Die dwaling eischt herstel en ik wil mij niet uitlaten over de wijze waurop dit gedaan zal worden evenmin over de vraag of de wijze waarop de Minister van Justilie heeft gemeend te moeten handelen kan genoemd worden herstel van hel gepleegde onregt Ik beoordeel die handeling mede niet omdat al de omstandigheden der zaak vooral wat de persoon der veroordeelde aangaat m niet volledig genoeg bekend zijn Maar ik wensch op een ander punt te wijzen De Commissie stelt in hare conclusie voor den Minister in overweging te geven om aan Zijne Majesteit voor te stellen Dirkje Veldhuizen te ontheffen van van al de gevolgen van het arrest van 26 Julij 1869 Ik zou in die ontheffing geen bezwaar vinden maar is er geen bezwaar in gelegen om zoodaiiigen raad aan den Minister van Justitie te geven Licht in dien raad niet een antecedent voor andere gevallen die minder sterk spreken dat aanleiding zou kunnen geven om wanneer er geen gratie of naar hel oordeel van sommigen geen voldoende gratie verleend is de vrienden des veroordeelden zich wendden tot de Vertegenwoordiging met het verzoek raad toch den Minister v n Justitie aan om den Koning te adviseren om gratie meerdere gratie te verleeuen Ik kom dus niet op de zaak zelf ik keur het voorstel op zich zelf goed inaar het IS mijns inziens niet raadzaam om dusdanig antecedent te stellen Het stelt de deur open voor een weg die mg voorkomt minder goed te zijn Ik wensch niet dat men gedreven door het sprekende van dit geval medegesleept worde op een weg die voor het vervolg voor andere gevallen ook zou openstaan Ik wil vour s hands nog geen tegenvoorstel doen want ik weiischlc gaarne te vernemen wal de Commissie mede heeft Ie deeleu maar men zou kunnen aannemen mededeeliiig van hel Veislag aan den Minister van Justitie en verder kunnen volgen het 2de deel van het voorstel der Commissie Als de Minister het Verslag ontvangt kan hij beoordeelen welke de motieven zijn die de Commissie aanvoer en de Minister zal dan wel overwegen wat hem in deze te doen zal staan In de vergadering van 2 April stelde de heer V GoLTSTUN vOor terug te komen op een vroeger be luit door den heer v Lïnden uitgelokt en nog voor t reces het wetsontwerp tot bakrachting eener overeenkomst ten aanzien vnn de vissoherij in den Kijn in de afdeelingen te onderzoeken De heer uk Brauw zeide bij die gelegenheid Ik heb in de centrale afdeeling het voorstel van den heer v Lïnden ondersteund en vvensch de redenen op te geven waarom Het komt mij voor dat de behandeling van deze zaok thans in de sectien met het oog op de argumenten die men er voor bgbrongt doelloos zou zijn Wij hebben heden 2 April en zouden hel oulwerp de volgende week Ml cle serlien moeien oiulori Dekpn Eene eenvoudige zaak is hel nici na helgeeii w j vroeger en thans er van gehoord hebben Kr zal een voorloopig verslag komen en een antwoord van de regering In dien tijd is de tweede kamer op reces en de eerste ook Zal nu de tweede kamer vóór Mei bijeenkomen ora het ontwerp Ie behandelen Ik geloof het niet Zal de eerste kamer er voor terugkomen Mij dunkt evenmin Waartoe zal de aanneming van het voorstel van den heer v Gou stein dus dienen vooral met het oog op het argument der ratificatie op 1 Mei aanstaande Ik geloof dat het beter is dat de regering by tijds wete dat zij zich hebbe te bekwamen om een uitstel van den termijn van ratificatie te verkrijgen Dit is meermalen geschied en zal geen bezwaar opleveren Wal de wellevendheid tegenover de vreemde mogendheden betreft wij mogen de behartiging vau de belangen van ons land naar ons begrip daaraan niet opofferen wanneer er mogelijkheid is om dit te ontgaan Laatste Berichten Rotue 13 April In de algemeene congregatie van het concilie is gestemd over de amendemenlen op bet ontwerp der constitulio de fide Daarna hebben voor het ontwerp in zijn geheel gestemd 615 bisschoppen terwijl 83 slechts voorwaardelijk hunne stem er aan hebben gegeven Er werden geeue stemmen tegen het outwerp uitgebracbt De volgende algemeene congregatie is vastgesteld op 19 dezer Londen 13 April Het bericht betreifende den dood van Lopez president der republiek Paraguay wordl bevestigd Hij had geweigerd zich over te geven en werd bij Aquitana in het gevecht gedood waarna zijn leger werd gevangen genomen Weenen 13 April Het officieel orgaan deelt de keizerlijke besluiten mede waarbij aan de ministers het gevraagd ontslag wordt verleend en do heeren Giskra BrestI en Herbst lot gelieimraden worden benoemd Graaf Potocki treedt op als minister president lev ns belast met de leiding van het departement van landbouw Itatl is benoemd tot minister van biunenl zaken levens btiast met de leiding van het departement van landsverdediging Aan den hofraad Tschabuschung benoemd tot minister van justitie wordt te gelijk de leiding van bet ministerie van eeredienst opgedragen De heer Distier chef eener sectie van financiën is met de leiding van dat departement belast tefwijl de leiding van het departement van koophandel is opgedragen aan den afdeelings clief l c relis Parijs 13 April Men zegt dat de aftreding des heeren Daru als minister van buitenl zaken zeker i Men verzekert dat dientengevolge het zenden eener nota naar Rome uitgesteld is De politiek ton opzichte vnu bel concilie Wordt nu afwachtend Parijs 13 April In het wetgevend lichaam heeft de heer Ollivier in antwoord op eene ♦ raag van dei heer Lefi vre Ponlalis verklaard dat nog niets bepaald is omtrent de bijeenroeping van het hooge hof van justitie om uitspraak te doen over de zaak van prins Murat die indei iijd z ekeren Comie geslagen heelt De minister voegde er by dat by hoopte dat de zaak geschikt zal worden In antwoord op eene interpellatie van den heir de Kératry over de wijze der benoeming van de maires gaf de heer Ollivier te kennen dat deze quffistie beslist zal worden door hel wetgevend lichaam De minister gaf vervolgens de kamer in overweging uileen te gaan lot na de stemming over het plebiscit die den 1 of 8 Mei zal plaats hebben De regeering stelt de kamer voor de zitting tot na dien lijd Ie verdagen omdat zij gelooft dat de meeste afgeva irdigden te midden hunner kie ers verlangen te zijn op tiet oogcnblik dal de stemming plaats heeft De regeering heeft uit achting voor de kamer zelve de zitliiig niet willen verdagen De heer Jules Favre antwoordde dot de reden die d minister heeft opgegeven voor het wenscÜelijke dat de kamer uiteenga onvoldoende is Zot de kamer het voorstel aanneemt dan doet zij als t ware afstand van haar recht bijeen te zijn in gewichtige oogeublikken De spreker gispte verder de handelingen van het ministerie dat veeleer dan de kamer een ontbinding te gemoet gaal De heer Ollivier hernam dat het ministerie allen mogelijken eerbied voor de rechten der kamer heeft Het durfl overigens voor de rust des lands bij de volkstemming instaan Het plebiscit is een werk dat een staat vim z iken duurzaam zal grondvesten De ministers zijn altijd trouwe dienaren van de vrijheid geweest Zij nemen de verantwoordelijkheid voor hunne daden gaarne op zich Het voorstel der verdaging is met 193 tegen BS stemmen aangcnonieii De zitting is daarop gesohorst