Goudsche Courant, vrijdag 15 april 1870

i De uitgave dez WOENSD geschiedt DINSDAG DAG De franco per De Ke BüïlGEMK meente Gouda besluit van den provincie den mngtigiug is v ene brug gele onder de geme pad af te sluit 21 = tot den 3 fiaarden rijtui lebben maar moeten geichie Gou De Secre DROOGLEEVhU Pr Minder nam onze t Brauw het ringen ten het agrarisc daaruit de hem er toe dit ontwerp voering val meene ber opgenomen digde niet in Indië tegen do bezwaar h zelve Di vaar of v worden me den zou k de heeren en V Syi e Tormingeii Indië en zelfs het dit gevaai deze hervo niet gekan wet gereg macht ovp Gcmeiift dc Berechten Do Fon icllo 1 to Ijon nul h I lii Hij krcej gi en 800O vnii lo aaono temmen Do kouiloia dor gtuilnrmcric dii nU vcldunchUT Picrro Naiiolion nnor Tours gckidJo 18 ridder van t Icgioeo vaa eer t worden Wylcn do admirnol E Lucaa heeft f 1000 iilcgnt crJ aan do dlokonie der Ned horv gcmeeiito te Vlisaiiigni Tc CoHentz zijti t ce aniiziciilijkc dames ccancstccrd verdaohl Tan t vervaardigen van vulscho useli De dominé te Dalisen heeft van eenigc aaniiomeliugeu een monsïerkoek gekregen van 9 pond Do Parijsche studenten in de medicijnen hclilicn ceustemmig tegen t schorsen der lessra geprotesteerd tii inet groote meerderheid Prof Tardicu s hnodelmjïe afnckeurd Een voor tel om in de hospitalen een grove te doen ontstaan werd uit raenschlievondheid bestreden en uitgesteld De Pruisische consul to Koiro vergat den jongsten verjaardag zijns koulijs te vieren men is aan t hof to Btrlijn daarover met gesticht Te Liverpool is t doodhcricht Tan Lopc ontvaugcn De werkstaking breidt ïich in de Loirestreken uit MARKTBERICHTEN Gouda 1 April De prijzen bleven ongeveer aU lu de vorige week ïnrwe Poolsche per 24 00 kilo ƒ 300 Roode KI ƒ 280 Zeeuwscheper mud oude 10 75 a ƒ 11 85 Nieuwe puike 8 7B ii 9 50 Mindere Ti S Eogge puike Zeeuwsche 4 75 a 7 Mindere ƒ 4 00 a ƒ 4 50 Voerrogge ƒ 4 95 u ƒ t 50 Gerst winler 6 00u 5 50 Zomer 4 Oüa Ö OO Haver korte ƒ 3 75 a ƒ 4 50 dito lange ƒ 2 75 a ƒ 3 50 Boekweit per 2100 kilo Noord Br ƒ i 245 Bruiue hoonen puike Zeeuwsche 1 75 f 13 50 Mindere 10 00 Tl 12 00 Witte ll UO a 14 00 Graauwe erwten 10 UO i f 11 50 Capucijners 13 00 a 15 00 Hennepzaad j lU 50 De aanvoer ter veemarkt wni heden runner doch de handel niet levendig vnrkeus en biggenmet goeden aanvoer doch tragen handel Kaas Aangevoerd 2 i partijen prijs fi K f 38 Boter ƒ 1 04 a 1 14 Burgerlijke Stand Gl BOKFNi 11 April iiielia Fredrica ouders C van der Velden en M 4 eTereijn 12 romclis Mnnnu i oudirs A D van Krieken en M Hordijk 13 AntboniLs ouders T Bons en A M Wagenanr Oteblfdcn 12 April i N Willernse 07 J 18 J Kamphof 28 j APVERTENTIEN De ondergeteekende heeft de eer zynen geachten Stadgenooten te verwittigen dat hij zich alhier heeft gevestigd als Verzoekende vriendelijk de gunst zijner Stadgenooten belooft hij eene prompte en civiele bediening F J SPARNAAIJ Wooiifilaats Zeugstraat ti 82 DIRECTEUREN derVeraekeringS chappy DE IJSSEIi gevestigd te Goudu adverteren dat de Balans over het afgeloopen boekjaar door de Commissie overeenkomstig Art 15 der Statuten in de op 31 Maart 11 gehouden Algemeene Vergadering van Aandeelhouders benoemd is onderzocht en goedgekeurd en dientengevolge het dividend over 1809 is bepaald op twaalf en een half percent over het gestorte kapit ial wordende de Aandeelhouders alzoo verzocht het dividend bewijs N 1 in te vullen met Ttrnnif hMen Vijftig Cents betaalbaar ten kantore der Maatschappij te Gouda en aan ha r Biikantoor te llotlerdam Wijnstrttat 18 5 of ten Kantore vim hare Gevolmugtigden te Amsl ulam de Heeren J BEKOUW C r B MMNSSEN en C H KüHN J Rz Warmopsgracht LL 05 DureHenren t oontound OoMia II VVILliEMSZ H April 187U niLlEN SERRUI IS LEDEN van het sriIOOLVERlJONI die voor minder dan 1 50 hebben iugeteokcnJ kunnen biJ verhooging hmmer contributie tot dat bedrag de geschriften van het Hoofdbestuur uitgaande ontvangen wanneer zij zich daartoe binnen acht dagen bij het Bestuur der Afdeeling aanmelden De Pres der Afdeeling Dr W JULIUS GoüDA 12 April 1870 Bij eene alleen wonende Dame te Gouda wordt om dadelijk of met Mei aanstaande in dienst te treden tegen ruime belooning gevraagd eene Dienstbode welke goed met het huis en keukenwerk kan omgaan Adres letter S P met franco brieven en overlegging van goede getuigschriften aan den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Mejufvrouw van ZANEN aan de Wachterstraat vraagt ten spoedigste door ziekte der Dienstbode eene NOODBDLP DIENSTBEID DIENSTBODE Wordt verlangt tegen MEI of eerder eene nette DIENSTBODE in een klein gezin die goed kan strjjken en huiswerk verrigten Loon ƒ 60 sjaars Adres met ranco brieven benevens opgave waar infonnatiën te bekomen zyn onder letter A C bij den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda OrlgliicleStaat Prcnilc LoteiiS i mogen volgens de wet overal geipeeld worden Slechts 3 50 Ned Ct kost een geheel Origineel Lot in de door de Hooge Staats Regenug geautoriseerde en gegarandeerde prachtige Geld Loterij waarvan de trekking reeds op den 20sten April e k plaats heeft en WAARBIJ OP IEDER GETROKKEN LOT ONVOORWAARDELIJK EEN PRIJS MOET VALLEN en de navolgende prijzen als eventueel Mk 250 000 200 000 100 000 175 000 170 000 105 000 102 000 160 000 158 000 150 000 153 000 152 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 25 000 20 000 en ongeveer 30 000 prijzen a 15 000 12 000 10 000 8000 6000 5000 4000 30Ü0 2000 1000 enz enz moeten uitkomen Gefrankeerde bestellingen worden tegen toezending van het bedrag of van postwissels zelfs naar de meest afgelegene plaatsen stipt en onder geheimhouding ten uitvoer gebragt door het mei de verzending van bovengemelde loten belaste Handelshuis in Staats Etfecten A GoLDFARB IIoofd Kantoor te HAMBURG Gouda Druk van A Hiuikman Openbare Viijwillisc Verki oplng 1870 G 1 om contant GEi n op WOENSDAG den 20 APRIL 1870 des voormiddags ten 9 ure ter woonjilaatse van CORNELIS VAN VLIET Dikkszooti in Veerstalhbk onder Gouderak van 11 KOEIJEN die onlangs gekalfd hebben eenig BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN ME JBELEN en HUISRAAD en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden Nadere information ten kantoro van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderke k a d IJssel Uit hoofde van de zoi uldige bepjiding en het groot Cacao gehalte vinden ie Stoom Chocoladen van het huis PRANZ S OLLWERCK en ZONEN algemeenen bjjval Ik beveel myn magazijn van de meest gezochte kook en eet chocoladen dezer zeer gerenommeerde fabriek aan Verkrijgbaar te Gouda b J J van deb SAN DEN Banket en Kookbakker op de Groote Markt Emser Pastilles uit de zouten van de Koning VSTilhblms RotsBuoNNEN bereid door geneesheren aanbevolen tegen maagkwalun als catharre verslijmiug zuurvorming oprisping en slechte spijsverteering Prjjs van de geplombeerde doos 50 ets maar alleen onvervalscht voorhanden te Gouda bij Apotheker J H BOERS te Rotterdam in alle Apotheken De Administratie van de Rotsbronnen KOOLASOH tot HOOGING is op zeer voordeelige voorwaarden zoolang de voorraad strekt te verkrijgen aan het Aschhok te Gouda Nadere informatien bö P DE WERK aldaar GOEDEOOPE HDZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KOKSMA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Faust Marchen aus schoner Zeit Walzer C ƒ 0 60 KEri BUEE Fautaisie sur l Africaine B 0 70 Lt ltuach Fantaisie élégante sur Faust B 0 60 Mn iiA Les Roses Valse C 0 50 Os noiiNK La pluie do perles Valse B 0 50 Pmuow Enclune Polka C 0 30 Vqss Der Tyroler und sein Kind B 0 40 Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bjj den Boekhandelaar A BRINK MAM te Gouda RaderstooKiboot l IJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens O uren de overige werkdagen s morg 7 uren Zondag s morgens O uur Van ROTTKKDAM op gelijke dagen s nam 2 uruu Zond i s avonds 5 iiron Ihtgelijkn iliiio 1 111 ten