Goudsche Courant, zondag 17 april 1870

d 1870 Zonilag 17 April N 881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Mverlenlieblad voor Gouda eo öraslreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In do Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr a per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzondcrlpe Nommers VIJF CENTEN van zaken die hfl ongelukkig genoeg bestrijden moet De heer de Buauw is zeer nauwgezet van geweten bjj hem geldt t niet dat t mindere voor t meerdere moet w ken neen van v ken moet geen sprake zjjn slechts dan wanneer t volmaakte wordt voorgesteld kan hij er zich bij nederleggen t Spreekt van zelf dat daardoor alle hervorming wegb jft maar ook spreekt t van zelf dat de heer de Brauw daardoor nog al dikwijls niet eenstemmig met de politieke vrienden spreekt maar altijd eenstemmig met heil st 3mt Een gewoon mensch zou b V redeneeren Hoewel de voorgestelde hervormingen niet in alles voldoen aan t geen uijjne denkbeelden daaromtrent zijn zal ik toch tot deze hervorming medewerken maar zoo spreekt deze afgevaardigde niet Hij verklaart zich in hoofdzaak volkomen met de hervormingen te kunnen vereenigen er zullen nog wel eenige bijzaakjes te regelen zyn maar die komen later In beginsel is hij t volkomen eens maar de wijze waarop t Ijeginsel wordt toegepast vindt bij hem bezwaar Hij zou dat anders regelen en in aiwachting daarvan misschien werkt h niet mede om tot stand te brengen wat hjj toch eigenlijk ook niet af keurt Dat kenmerk van den heer de Buauw om nergens geheel voor maar ook nergens geheel tegen te zijn vinden we overal en dus ook in zjjn beoordeeling der agrarische wet Ik ben geen vjjand dus een vriend V van hervorming ook niet in Indië Als de hervorming op goede gronden steunt kan ik mjj daarmede vereenigen Een bezwaa tegen dit wetsontwerp vind ik in de groote ruimte die aan de uitvoerende macht is gelaten Ik zie in dit ontwerp niet eene nieuwe regeling maar eene nog niet ingevoerde regeliii van het grondrecht Met genoegen vernam ik dat de minister t met mij eens is Ik ben dus daarin met den minister homogeen In alinea 3 kan ik geen onteigening ontwaren Ik kan mij dus in t algemeen met de bepalingen der wet wel vereeidgeii Zou uit dat alles niet blijken dat de afgevaardigde vóór de wet sprak doch daarom toch ijue be waren niet wilde verzwijgen Maar dan motiveert deze rode zjju stem niet De inzending van advertentien kan esohieden tot u desnamiddags op den dag der uitgave Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeeiite Goudn brengen ter nlgemetne kennis dnt bij besluit van ilen heer Commissaris des Konings dezer provincie den 8 April 1870 A n 2262 1 = afd magtiging is verlrciid om tot het herstellen van eene brug gelegen op het Amsterdamsche rijpad onder de gemeente Boskoop den overgang van dat pad af te sluiten en dat dien ten gevolge van den 21 tot den 27 April aanstaande de passage voor paarden rijtuigen en vee daarover niet kau plaats liebben maar liiiigs de gemeente Bodegraven zal moeten getchieden Gouda den 14 April 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DBOOGI EEVER FORTUIJN van liKUGEN IJZKNDOOKN Pro Memorie II gevende macht omtrent koloniale zaken afkeurde Het opperbe tuur over de koloniën door de grondwet aan den Koning toegekend moest zoo min mogelgk worden beperkt meende hij doch nu is hjj veranderd en vindt dat de minister wel wat al te veel aan dat opperbestuur overlaat Waarop of deze verandering van meening steunt bljjkt niet raaar met t oog op de uitgebrachte stem schijnt hierin vooral het hoofdbezwaar van den afgevaardigde geiegen te zijn Minder gemakkelijk dan de heer HomiAs nam onze tweede afgevaardigde de heer be Brauw het op Hij gaf een drietal redevoeringen ten beste tgdens de beraadslaging over het agrarisch wetsontwerp en we zullen dus daaruit de redenen moeten leeren kennen die hem er toe brachten om zyne stem niet aan dit ontwerp te schenken De eerste redevoering valt onder den wijden kring der algemeene beraadslagingen en is in ons No 8Ü5 opgenomen We lezen daarin dat de afgevaardigde niet alleen bereid is tot hervormingen in ladië mede te werken maar dat hij ook tegen de hervormingen van dit ontwerp geen bezwaar heeft ontleend aan die hervormingen zelve Die gulle bekentenis doet hij op gevaar of van minder homogeen beschouwd te worden met hen die men mijne politieke vrienden zou kunnen noemen Hij is t dus met de heeren Hassklman en Nieustkasz v Loon en V Svi ESTEijN niet eens dat door deze hervormingen een zoo groote rampspoed over Indië en Nederland zal worden uitgestort dat zelfs het noodlot werd te hulp geroepen om dit gevaar af te wenden neen hjj is tegen deze hervormingen op zich zelven beschouwd niet gekant maar er is te weinig bij de wet geregeld cu te veel aan de uitvoerende macht overgelaten De beer m liiuuw is steeds geweest oudev heil dio innit iigmg van de wet Met de hoofddeiikbeelden der wet toch kan hij zich wel vereenigen uitgifte van erfpachtsgrouden en waarborging van t bestaande grondrecht acht hij uoodïukelijk Danrover zou hij t met den minister wel eens worden maar dat bjjna alles zoo maar eenvoudig bij algemeene verordening zou worden bepaald zonder daarin de wetgevende macht te kennen dat was toch al te erg Do minister verwonderde er zich over dat die opmerking van deze zjjde kwam Hij de minister was juist in tegenst lling met zijne politieke vrienden omtrent regeling van koloniale aangelegenheden bjj de wet meer t gevoelen der reactionairen toegedaan en nu juist vindt deze afgevaardigde daarin aanleiding om een bezwaar tegen dit wetsontwerp dat overigens nog zoo slecht niet is te opperen Zoodra blijkt dat de nnnister op dat pui t meer tot t gevoelen der conservatieven overhelt blijkt tevens dat de heer iiE Brvuw in t andt ro schuitje is gestapt en in t geheel niet eenstemmig met de politieke vrienden een bezwaar vindt in hetgeen tot nu toe een aanbeveling scheen Wij vermelden dit volstrekt niet in de meening dat daardoor iets nieuws wordt medegedeeld Deze manoeuvre is om zoo te zeggen één geworden met die partij in den lande die gewoonli k de conservatieve geuoemd doch die alle bestanddeelen in zich opneemt die zich maar willen laten opnemen de partij die alles goedkeurt wat van hare zijde komt en afkeurt wat van andoren komt omdat het eerste van de politieke vrienden t tweede van de politieke tegenstanders komt Tot deze partij die uit den aard der zaak tallooze schakeeringeu aanwjjst behoort ook onze afgevaardigde en zijn kenmerk is nu juist daauu gelegen dut luj ich veelal ceu voorstander verklaart