Goudsche Courant, zondag 17 april 1870

BUITENLAND ENGELAND De onttverp oiiderwyswet houdt de publieke opinie thans wel het meest ho ig De er dagen werd er in het Wesiminsler l iiliice hotel Ie Londen een meeting gehouden ter bespreking de7 er wet KIj werd bijgewoond door een aantal purlomentsleden en onderwij ers aan de kerkelijke scholen in Ijomlfii en gepresideerd door het lid van het lagerhuis Samuel Morlcy De president stelde de volgende quiestien 1 Belet het tegenwoordige stelsel van bgbellcïing in de scholen der hoofdstad de onders hun kinderen naar die scholen Ie zenden P i Moet het goilsdienstig onderwijs op de scholen op bep iiilde uren gegeven wonlen en ïuü j i liuc is dm beat overeen te brengen met een behoorlijke regeling van het onderwijs 6 Ia het uitvoerbaar den Bijbel voor ïijiie ledelijke voorschriflen als schoolboek Ie gebruiken ïonder eenige zinspeling op kerkelijke leersiukken zoodat de school geen sectarisch k ir ikler zou verkrijgen N i een uitvoerig debat werd de eersie vraag met alg st ontkennend de tweede roet bijna alg it eveneens ontkennend beantwoord Het verh indelde op de e meeting werd aldus geresumeerd Daiir men geen middel kan aanwezen om bet godsdienstonderwijs te beperken tot het begin of tot het einde van den schooltijd acht men die regeling het best waarbij aiu de kinderen gelegenheid wordt gegeven gedurende het godsdienstig onderrigt wanneer de ouders dat verlangen andere lessen waar te nemen FBANKBUK Aan de aftreding van den Frunscben minister van buitenl zaken den beer Dnru valt thans niet meer te twijfelen Volgens de Temp heefl de minister zicb bereid verklaard in het kabinet te blijven op voorwaarde dat de keizer slechts in twee gevallen het recht behoudt een beroep te doen op het volk vooreerst als over de quasstie der dynastie beslist moet worden en ten anderen als eeue wijziging in de samenstelling der beide kamers wordt gebraehi In dit laatste geval zou het plebiscit vooraf a in de goedkeuring van de beide kamers worden on lerwor pen De ïempa zegt voorts dat de aftreding van den heer Uaru een feit is wna uit volgt dat de keizer de voorwaarde au den minister niet beeft willen aannemei Het ministerie heeft op nieaw eene overwinningin de Kamer behaald Het voorstel der regeering om het Wetgevend Liohaam uiteen te doen gaantot na de stemming over het plebiscit is na eenelevendige bestrijding van de zijde der demociatischeoppositie met eene groote meerderheid aangenomen Tegen het voorstel hebben 63 leden gestemd uitdit cijfer kan men opmaken dat de linkerzijde by anderen vermoedelyk bij het linker centrum steunheeft gevonden Het Journal Offlciel heeft het besluit betreffende de aftreding van den heer Buffet nog nietbekend gemaakt Wat kan de reden hiervan zijn 2ou de regeering nog hoop hebben hem van zijnvoornemen terug te brengen t Is niet denkbaar De aftreding van den heer Dam kan men ookals buiten twijfel stellen Er is onder voorzitterschap des keizers een kabinetsraad gehouden doch de heer Dnru heeft er geen deel aan genomen Naar men verneemt zal het ministerie niet aangevuld warden vóór de stemming over het pebliscit De vacante portefeuilles zullen tot dien tijd ad interim door dezen of genen minister worden waargenomen Men beweert dat de heer Ollivier Toorloopig met de portefeuille van buiienlandsche zaken en de heer Segris met die van financiën zal worden belast Overigens wordt de heer de Laguéronnière gezant te Brussel vry algemeen aangeduid als de definitieve opvolger van den beer L aru Omtrent de aftreding vai den heer de Tnlhouct waarvan insgelijks sprake was wordt niets nader vernomen De hooghartige toon waarop de heer Ollivier weigert inlichtingen betiefTende de ministerleele crisis aan de kamer te geven heeft veel verbittering tegen het ministerie te weeg gebracht De linkerzijde heeft naar men verzekert gemeene zaak gemaakt roet de nirersie linkerzijde anders gezegd de onverzoenlijkrn om de bevolking het stelsel van onthouding bij de stemming over het plebiscit aan te bevelen Het rechter cenirnm heeft daarentegen eene bijeenkomst gehouden waarin besloten is een centraal comité op ie ricl icn dal comités in de departementen zal in t leven roepen en waarmede het in verbinding zal blijven met het doel om de bevolking dringend aan te sporen bij de stembus op te komen De heer Ollivier woonde de byeenkomst bij De aftreding van den heer Dam zal eene wijziging brengen in de staatkunde der regeuring tcu aanzien van het concilie In roinisterieele kringen wil men weten dat de heer de Banneville die gelijk men weet bet antwoord van den beer Daru op de dópcche van kardinaal Antonelli heeft medegenomen per telegraaf le instructie heeft ontvangen dit antwoord niet over te reiken In dan senaat heeft Donderdag de eerste beraadslaging ovei het senaatsbesluit plaati gehad liet ontwerp is in zijn geheel aangenomen De tneede deliberatie is vastgesteld op Maandag J2Sl i DÜITSCHLAND Het schijnt den jooiaal democratiachen leden van den iVoordDuitschen rijksdag niet naar den zin te gaan Ue heer Bebel die eerst onlangs zitting had genomen is eenigen tyd geleden uit Berlyn vertrokken nadat hij aan zijne kiezers de volgende circulaire hud gericht Ik zal margen Berlijn foor een poos verlaten Liebknecht is ook reeds Zondag op reis gegaan Trouwens t zou jammer zijn hier nog langer tyd en geld te verkwisten Tot nog toe was er geen gelegenheid om iets van belang te spreken en vóór l asuhen zal daarop ook wel geen kans bestaan Ik heb geen zin om over beuzelingen het woord te vragen Dit laat ik aan andere partijen over Daarby wordt de titting zoo slecht bezocht en zijn de discussien zoo flauw dat de afgevaardigden zelven het onbeduidende van dit alles gevoelen Hikinjls zijn er in de restauratie of in de leeskamer veel meer afgevaardigden dan in de vergaderzaal en eerst wanneer het leeken wordt gegeven dat er gestemd moet worden stormt alles naar binnen Als men in de laatste dagen altoos de leden had geteld dan zou meermalen gebleken z jn dat de vergadering tot het nemen van besluiten niet voludlig was Ik zal nu eerst tegen de derde lezing van hel strafwetboek naar Berlijn terugkeeren en waarscliynlijk dan wel gelegenheid vinden om ons standpunt aan te geven De heer Oütz heeft iu eene missive aan zijne kiezer diezelfde klacht aangeheven Uren achtereen sehryft hij onder anderen wordt er gediscussieerd over aangelegenheden waarover eigenlyk niets te zeggen valt Men hoort niets dan hetgeen van zelf spreekt Het is hier dan ook niet langer uit te houden Ik heb nog niets gedaan en lA dit ook niet kunnen doen De i ruisisciie minister v u eerediensl en onderwijs heeft aan de Sleeswykschc autoriteit gelast alle landkaarten tabellen en leerboeken w i iriii het hettugdom Sleeswijk nog als een deel van Denemarken vermeld wordt uit de middelbare en lagere scholen te verwijderen en in pla iis daarvan boeken en kaarten te verschaffen waarin de jeugd uitsluitend met de tegenwoordige g jographische grenzen en verdceliiig wordt bekend gemaakt De Ueensche party komt hiertegen in rerzel op grond 1 dat het onderwijs in de valerlandsche gosohiedenis daaronder noodwendig moei lyden 2 da het jeugdig geslacht daardoor rkrenkt wordt in ile van ouds bekende innige gehechtheid ann Denemarken en 30 dat er geen reden bestaat om de herinnering aan den gelukkigen tijd der vereeniging onder dia monarchie uit te wissehen OOSTENRIJK Eindelijk schynt het dan een weinig zekerder dat Potocki een nieuw Oostenrijksch ministerie zal samenstellen Tiene week lang ging hy van het denkbeeld uit dat hy geen ministerie kon samenstellen zonder de uiterste linkerzijde voor zich in te nemen Vandaar zijne pogingen om dr Kechbauer en later om andere leden van die parlij in zijn kabinet zitting te doen nemen die echter niet met een gunsligen uitslag zijn bekroond Thans is hy eindelyk gekomen tot het pont waarvan hij eigenlijk dadelijk toen de val van het ministerie Hasner werd kenbaar gemaakt had moeten beginnen Graaf Taafl e zijn oude vriend en bondgenoot zal met hem de belangen des lands waarnemen Het is thans zeker dat by da portefeuille van binnenlandsche zaken benevens die van landsverdediging voor zijne rekening heeft genomen Het derde lid der minderheid die in Januari moest aftreden dr Berger zal geen portefeuille overnemen Hoe graaf l otocki verder het ministerie zal vormen is onzeker Allerlei cundidaten worden nog voor de overige portefeuilles genoemd Potocki en Taaffe zullen inlUBSchen wel spoedig hunne benoeming ontvangen en daarmede zal ongetwijfeld ook wel het keizerlijk besluit gepaard gaan dat de landdagen en den rijksraad ontbindt en nieuwe verkiezingen uitBcbryft Nu eerst de portefeuille van binnenlandsche zaken is bezet zal Potocki wel spoedig personen vinden die zich met de andere portefeuilles willen belasten De taal der Czccbische pers tegen de politiek van graaf Potocki is lang niet die van tevredenheid Narodiii LMi o a wcnaoht don graaf in een lang artikel goeden nacht Uw XOB gaat onder roept het blad uit Een enkele Duilsohe autonomist dr llechbauer verliet vóór de stemming over bet jongste adres Tan het bait der afgevaardigden aan den keizer de vetgadereaal en gy wilt uit de leden 8q die party een autouomisch kabinet samenstellen Ja deze enkele Duitsoher ii niet eens eeu goede autonomist Nog eens mijnheer de graaf uw zon gaat onder goeden nacht I binnenland GouD v 17 Apbii Met genoegen vernemen wij thans dat op de Internationale Tentoonstelling iu A P te Amsterdam gehouden door bet bestuur der Ambaohtsvereeniging alhier het reglement en de statuten zijn iogezondea die volgens de uitspraak der Jury eene eervolle vermeldiagwerden waardig geacht en ten gevolge daarvan dezer dagen zijn bekroond met een fraai eerebrevi t Naar aanleiding van eene mededeeling aan de leden der tweede kamer van de staten generaal gedaan kunnen wij berichten dat de eerste bijeenkomst dier kamer vermoedelijk zal plaats hebben Dingdag deu 10 Mei a s AUdan kan de beraadslaging over de navolgende onderwerpen aan de orde worden gesteld 1 wels ontwerp tot regeling der suikercultuur i idem tot afschaffing der doodstraf 3 idem tot verhooging van hoofdstuk III der begrooting voor 1870 Chinesche missie 40 idem tot wijziging van hoofdstuk IV J der begrooting voor 1870 ingenieur architect der gevangenissen j 5 con clusieverslag wegens de overeenkomst tot regeling der suikerbelasting Ondor de belangrijke wetten welke reeds in de afdeelingen onderzocht doch nog niet iu staat van wyzen zijn behooren die op de schutterijen de wet regelende de voorwaarden waarop aan de calamiteuse polders in Zeeland tegemoetkoming kan worden verleend de wet houdende bepalingen omtrent den accyns op den wyn en die tot herziening van onderscheidene bepalingen der wet betreffende de brievenposlerij Naar men zegt zullen da ontwerpen wetboek strafvordering en regterlijke indeeling waarschynlijk niet in de afdeelingen worden onderzocht zoodat die ontwerpen met bet einde van het zittingjaar vervallen Gedep staten der provincie Zuid Holland hebben aan de heeren burg en wetb der gemeentenin deze provincie doen toekomen het benoodigd ma terieel voor de statistiek van het armwezen over18Ü9 Ook hebben gedep staten dringend uitgenoodigd het jaarlijksch verslag omtrent den toestandhunner gemeente spoedig iu tr zenden en daartoeniet den uitersten termyn van nlt April af te wachten ter bespoediging kan die inzending ook bijgedeelteii geschieden zoodra eenig deel van hetverslag ia afgedrukt In eene dezer dagen gehouden vergaderingvan het kon instituut van ingenieurs werd doorhet bestuur medegedeeld dat de overleden hoofdinspecteur van den waterstaat F W Conrad aanhet instituut waarvan hij medeoprichter was hadvermaakt eene som van ƒ 500 vertegenwoordigendezyiie gekapitaliseerde jaarlyksche contributie meibepaling dat de renten van dit kapitaal zoudenmoeten oploopen en om de vijf jaren tot een bedragvan ƒ 100 bijeengevoegd worden tot een Conradspremie te schenken aan den schryver van de bestgekeurde verhandeling in de werken van het instituut of aan hem die eene gewichtige uitvinding zouhebben gedaan Woensdag morgen heeft te s Hage de nieuwbenoemde kommandant van het regiment grenadiersen jagers de kolonel Le Maitre in de Maliebaanhet kommando over dat korps overgenomen Bijdie gelegenheid hebben de kolonel Mac Leod aftredend kommandant die benoemd is tot bevelhebber in de eerste militaire afdeeling en de kolonelLe Maitre optredend kommandant de officieren ooderofScieren en manschappen van het regiment ophartelijke wijze toegesproken Toen hebben de v r bataillona van dat regiment voor hunnen kommandant verschillende krijgsbewegingen uitgevoerd Na afloop daarvan werd het vaandel van het regiment onder begeleidinjg ran het muziekkorps voor het eerst naar de woning van den nieuwen kommandant overgebracht De MidMb Cour meldt dat de heer Mr G A l okker het voorneroen heeft bij het eindigen dertegenwoordige zitting van de 8t jeneraal zgu ontslag te nemen als lid vun de iwecde kamer