Goudsche Courant, zondag 17 april 1870

3 VAN BURG Luitenant ter iee 1 klasse en A C DK VRIES Alffemeene Kennisgeving il Receptie Zondag 1 Mei 1870 lu eene te Hengelo gehouden algemecne rergndering der Twentscbe verceniging tut bevordering van nijverheid en handel is de motie waarbij de Teresniging ali haar oordeel uitspreekt dat door fabriekanteu veel kan gedaan worden om den toeataod der fabriekskinderen te verbeteren en eenige roaatregelau daartoe worden aanbevolen bij acclamatie aangwtmen Voorts is besloten zich tot de tweede kamer te wenden met eenige bezwaren tegen het aanhangige eiaontwerp tot regeling van het toezicht bij het oprichten van fabrieken enz die gevaar schade of hinder kunnen veroorzaken De heer Keppel Hesseliok deelt in de Am Üt het volgende mede Door een vriend opmerkiiaam gemaakt onderzocht ik eenige rijksdaalders eii vond een 15 al kunstig doorboord waarschijnlijk zgn in de plants der daaruit gehaalde zilveren looden ingewanden gebracht Wy meenen verplicht ie ziju daarop opmerkzaam te maken Laatste Berichten Londen 15 April Het gisteren ontvangen bericht uit New York betreffende de zending der Caoadcsche troepen naar de schorsing der Habeas corpusacte is gebleken voorbarig te ziju Parijs 16 April Op de staatkundige vereeniging bij deo heer Cremieux heeft de heer Picard gezegd dat de journalisten geen mandaat hebben om met de afgevaardigden te beraadslagen De beer Delcsduze betoogt dat de linkerzgde voor alles ecu manifest moet uitbrengen ten gunste van de republiek aangezien haar plan geenszins is om te werken ten voordeele van Orleans De heer Ordinaire riep daarop uit gij beleedigt ons De heer Ordinaire en de journalisten bedreigden elkander vervolgens Er heerschte eene groote agitatie De vergadering besluit om een negatie votum ten opzichte vun het plebiscit uit te brengen en om zich niet alleen te onthouden van stemming maar ook andere middelen toe te passej om te protesleereii Weenen 1 April De Jbendpmt tracht aan te toonen dat hei vuorloopig ministerie in eeue moeilijke positie verkeert Het blad betreurt dat er niet dadelijk voor elk departement een minister is benoemd en dringt aan op eene spoedige unnvulling van hel kabinet in het belang vooral vuu het Duitsch nationaal elemput Gemengde Berichten Prim heeft aan Napoleon 20000 sigaren geschonken die door vergulde puiten 1 en een halve franc t stuk kosten Te Delft is eeu dronkaard uit t water gered cu te Micu wedicp een oppassend jongman verdronken De efficieruu te Uosch die onlangs tot gevangenisstraf waren veroordeeld wegens verwonding in duel ttn medfplicliCigUeid daaraan hebben van den koning geen gratie gekregen In Beieren moet de minister minder nieuwe r weren aanschaffen dan hij aangevraagd hud daar de kamers slechts een deel der noodigc som toestonden In de papelaon onder Wassenaar in en jongt dorhtpr nnngerand door een onbeke id manspersoon die haar geld meenam toen hij ceu rijtuig hoorde naderen In t aartsbisdom Muncheu heeft de Pieterspenuing in 1869 opgebracht 18 3r5 flor nen Baron Brtsse de koning der gastronomen denkt er over een keuken academie op te richten met t volgend personeel een saus protessor een voor de bouillon een voor de gerookte tongen en een om te proeven Dirkje VeUihujzen heeft nog geen gratie en de beide kin deren door de Goesscbe rechtbank veroordeeld zitten nog steeds gevangen Het gerucht dat de heer v Lilaar zou aftreden wordt tegengesproken Burgerlijke Stand Gebourn H April Willem ouders F J Bouwer en M van Ëck Martina Barbara ouders C J van Dam en A L Lneh 15 Leonardus ouders H Scheer en W Zuijdveld Frederik Krijn ouders F Kiene cuD van der Helm OvFBiEDFN 12 April h V A Bruikman Ij U C MuUaart Il m 15 E de Weger w ADV ERTEN TIEN Al die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is ftan den Heer THÉODORUS GI TSBERTUS van m i VLIST vroeger l ierhuishoiider aan don Kleiweg te Gouda gelieve daarvan opyaaf of ivtalimj te doen vóór 23 April 1870 ton kantore van Notaris Mr KIST tl Gouda De Oud Chartagena s BergplantenOlie is een haarversterkend en haarontwikkelend middel tot bevordering van den groei van het haar Het vóórkomt tijdig gebruikt de vroegtydige grijsheid D bet uitvallen van het haar en kan zonder eenige vrees voor schadelijke uitwerking op de haarwortels gebruikt worden daar het geheel uit plantaardige stoifen is zamengeateld en geen enkel dier minerale bestaoddeelen bevat die ja voor eenigen tjjd een schoonen glani en donkere kleur aan het haar kunnen geven maar ook verwoestend op het behoud werken van dit onontbeerlijk sieraad Het wordt gebruikt even als gewone pomade en ia ook niet duurder daar men aan 3 of 4 fieschjes voor een geheel j iar genoeg heeft Hetzelve is ü 60 Cents per fleschje verkrijgbaaraan het Hoofd Dt pöt Ie Delft by A UKEETVELTAz en verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotterdam Westewagestraat A REIJNAARÜ Oostpoort C WILHELMUS Woerden A PRINS ZevenhuiieH W BARES Gorinchem J J GROENHUIZEN UtrecM F L VAN DETH Dordrecht Eu meer bekende dépóts in ons Rijk OriglneleStaats Premlc Lotenl mogen volgens de wet overal gespeeld worden Slechts 3 50 Ned Ct kost een geheel Origineel Lot in de door de Hooge 8tuats Regering geautoriseerde en gegarandeerde prachtige Geld Loterij 9 waarvan de trekking reeds op den 208ten April e k plaats heeft en WAARBIJ OP IEDER GETROKKEN LOT ONVOORWAARDELIJK EEN PRIJS MOET VALLEN en de navolgende prjjzen als eventueel Mk 250 000 200 000 190 000 175 000 170 000 165 000 162 000 160 000 158 000 156 000 153 000 152 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 25 000 20 000 en ongeveer 30 000 prezen a 15 000 12 000 10 000 8000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 enz enz moeten uitkomen Gefrankeerde bestellingen worden tegen toezending van het bedrag of van postwissels zelfs naar de meest afgelegene plaatsen stipt en onder geüeimhouding ten uitvoer gebragt door het met de verzending van bovengemelde loten belaste Handelshuis in Staats Etfecten A GOLDFARB Hoofd Kantoor te IIAMBURG Aanbesteding Op MAANDAG den 25 APRIL 1870 deg voormiddags te ii elf uvo zal onder nadere goedkeuring door de Commissie bslast met het beheer van den WEG van de Hoflaan nabij Rotterdam naar Gouda op het Raadhuis der gemeente Moordrecht worden aanbesteed Het onderhouden van de met klinkersteen bestrate en begrinde gedeelten benevens de Hegbeplantingen Scheringen enz van den WEG vau Rotterdam naar Gouda tnsschen de Hoflaan bij Rofterduiit en de Mallegatsluis bij Gouda ingaande den 1 Mei 1870 en eindigende den 30 April 1873 Deze aanbesteding zal geschieden alleen by inschrijving De biljetten van inschröving moeten worden ingeleverd op het Raadhuis der gemeente Moordrecht Het bestek ligt ter lezing ten Ri adhuize van de gemeenten Moordrecht Nieuwerkerk op d Yssel Capelle op d Ytsel en Kralingen en voorts te Rotterdam in het Nedeelandsche Wapen en De Groote Romein en te Gouda in Dii Zaim en Het Heuthuis Inlichtingen zyn te bekomen ter Secretarie der gemeente Moordrecht en by den Opzigter J OUDIJK te Nieuwerkerk op d Yasel De Commissie voornoemd J OUDORP KORTEBRANT Voorzitter J J SNEL Secretaris KiasiNOEu FastUles uit de zouten van de Rakoczy te Kimiigen van voor werking te gen traagheid der spgsveiiee rings organen bezwaarlijke ontlasting bleekzucht bloedsgebrek hi morrhoiden en neiging tot jicht en scrophuleusheid De flesch Pastilles welke de zouten uit ee liter Rakoczy bevat kost 50 ct Depots te Gouda bij Apotheker J H BOERS te Rotterdam in alle Apotheken KON BEIER MINER WATER VERZENDING Vervalsching Niettegenstaande het wettig deponeren van de Vignetten bestaat er geen stad van eenig belang in Dnitschland waar de verpakking van de STOLLWERCK sche BORST BONBONS niet meer of min wordt nagemaakt somtijds zelfs onder misbruik van den naam en gelieve derhalve op het zegel te letten Raüersloonibodt d l ISSEL Van GOLDA Maandagen Dinsdag s morgens O uren de overige werkdagen s morg 7 uren Zondag s morgens O j uur Van ROTTEIiUAM op gelijke dagen snara 2 uren Zondiig s avonds 5 iiron Dmii lijLi Hituiirkaiivlen