Goudsche Courant, zondag 17 april 1870

NOUVEAUTÉS 1870 G Niei De uitgave dezer WOENSDACx geschiedt de DINSDAG DAG Deprij fetnco per pos De in Pro De 4 alinea ker de belangri die de inlanders èezit hadden aaa den in eigendom volstrekt niet niu maar nog nimme geselireven en bij genoemd Zy be woonte Het bes voudig door de vestigd Het is bekend stelde die alinea zgne oVertuigin staan den toestan Javaansche gron ondersteunde dat n 868 dezer voorgrond staat noegen den mi hem op den to volgen kan en woorden van d zigde toen hy streed t Is d eens met zQue met zijne politie h weer een komt hem wiit moet hg toch Hfl zou zoo g maar als hg krijgt zou hi heer v Goltst nister hem bev niei bevredigd z reserve bg moe derden ook o aan nielwnlande ïou misschien t een verloren ga district Gouda te duidelgk s ir uitliet zooals hij voegde er i OPENBARE VERKOOPIIVG op WOENSDAG 20 APRIL 1870 des morgens teu 9 ure in het Lokaal wjjk E n lC 17 in do Nisuwsteeg te Gouda ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST van MEUBILAIllE en andere ROlilRENDE GOEDEREN waaronder eene groote partjj BE HANGSELPAPIER eenige honderden WOLLEN DEKENS MANUFACTUREN PETROLEUMLAMPEN enz Alles daags te voren van 2 tot 6 ure te bezigtigen Bij eene alleen wonende Dame te Gouda wordt om dadelijk of met Mei aanstaande in dienstte treden tegen ruime belooning gevraagd eene Dienstbode wcllvc goed met hot huis en keukonwerk kan omgaan AdiTs IritiM S P f anco brieven on Mliv j iii VIM g icl g tiii r l rift i aan den IkHkliiiudduai A BRIMvMAN alhier Ondergcteokende heeft de eer do ontvangst te berigteii dor Nieuwste Modellen van Vooi jaars Maiitcls cii IHaiitilIcs HKDOÜINBS CHaLES DOEKEN KLEEDJES STOFFEN BRODERIES CRINOLINES benevens eene groote partij GOEBIIH NETELDOEKEH LAKENS BUCKSKINS VESTEN HANDSCHOENEN mz en Mij gunstig aanbevelende heb ik do oer hoogachtend te zijn CEd Dw Dienaar V W D Schenk GOUDA Spccialltc Ic Dames et rEni anls + e3t E t De ondergeteekenden hebben de eer zichminzaom aan te bevelen tot het vervaardigen san COSTUMES TOILETTEN CONFECTIES MANTILLES MANTELS en al wat vurder tot het modevak behoort Daar wy ons in betrekking hebben gesteld met een eerst huis in mode artikelen vApi wij in de gelegenheid eene runno keuze der nieuwste stoffen op staal aan te bieden Wij zullen zoowel acht gevei op de smaakvolle en élégante vervaardiging der kleeding tukkea als op de soUditeit der door ons te leveren stoiïen Na ons in uwe gunst te hebben aanbevolen zfltt wy met achting Uwe Dw Dienaressen Gez PEETERS LEDEN van het SCHOOLVERBOND die voor minder dan 1 50 hebben ingeteekend kunnen bg verhooging hunner conl ributie tot dat bedrag de geschriften van het Hoofdbestuur uitgaande ontvangen wanneer zjj zich daartoe binnen acht dagen bjj het Bestuur der Afdeebng aanmelden De Pres der Afdeeling Dr W JULIUS Gouda 12 April 1870 Openbare Verkooping op DINGSDAG 19 APRIL 1870 des voorm ten elf ure in het Kofüjhuis jIKrmonil te Gouda van een ruim HUIS bewoonbaar in verschillende perceelen aan de Nieuwe Haven wijk N n 18 te Gouda en zich ook uitstrekkende achter de perceelen 183 184 en 185 me een groot TERREIN daarachter geschikt ter bebouwing drie HUIZEN aan de Nieuwe Haven aldaar wijk N n 183 184 en 185 een dito aan de Nieuwe Haven aldaar wijk N n 33 naast het Stadserf een dito achter de Vischmarkt aldaar wijk I n 140 een dito in de Stoofsteeg aldaar wijk A u 71 twee dito aan de Vogelensang wijk M n 63 en 04 aldaar eene KLEINGARENRA N met daarop staande BOOM EN en LOODSEN aan de Vogelensang aolitcr M n 03 on 4 uitkomende aan do nieuwe straat en geschikt ter bebouwing Alles breeder bij biljellen omschreven eu nadere inlbnnatien ten k intore ui Noüiiis Mr KIST te ïoudii Wij hebben de eer lIEd de onlvanfjst te berichten van eene ptooIc collectie VOOttJAARS en ZOMEUMAOTELS MAIVTÏLLES COSTUMES CIlALLOMiS en DOEKEX alsook eene fraaie keuze LYOI SCIIE ZWAKTE ZIJDE F AI SCIIE en DUITSCIIE KLEEDJES en MAI TELSTi EFE en jyaan steeds voort MAIXTELS COSTUMES en JAPOilJl Ei in den kortst mogelijken tijd naar keuze op maat te vervaardigden Tevens hebben wij ontvangeen eene ruime sorteerinjy LAKE S moderne BUCKSKII GS MEUBELI ETELDOEKEl 11A 1 D S C H O E l E 1 fijne BKODEKtElM etc Ons minzaamst aanbevelende hebben wij de eer te sijn UEd Dv Dienaren BAHLMANN C ATTENTIE s v p Soliede personen geneigd zjjnde zich te belasten met den Verkoop en Verhuur van WIMPELS VLAGGEN VLAGGENSTÜKKEN CHINEESCUE GRIEKSCHE en EGYPTISCHE ILLUMINEER BALLONS en GLAZEN alsmede FAKKELS voor Optochten enz enz bg gelegenheid der aanstnande Feesten ten tijde van de opening der Spoorweglijnen vervoegen zich met franco brieven aan het Vlagj en Magazijn van de Wed S J SAKS S M SAKS Dam boel Vlschsteeg n 4 te Anmli nhiin H H Aannemers Timmerlieden en Winkeliers worden hierop zeer attent gemaakt genietonde een ruim rabat Bierbrouwerij H lltlllStSi van A NT SMITS te sHertogenbosch Het nitnuiiitende GEKSTE en Bitlll BIEli uit voornoemde Bronwerlj alsmede ECHT STRAATSBUIlGEIl BIER Is steeds verkrijgbaar in liet depot bij A iVORTÏER Gouwe wijk C n 34 te Gouda Openbare Vrijwllll4 e Verkooplng op WOENSDAG den 27 APRIL 1870 des voonniddags ten 10 ure in de herberg GouDEinKs Wii vauen to Goudcvah van Een HUIS met SCHUUR BAANLOODS verdere Getimmerten TUIN BOOMGAARD LIJNBAAN en ERF staande en gelegen in de gemeente Gouderak in Middelhlok Te aanvaarden 1 Mei 1870 terwijl de kooppenningen moeten betaald worden op den 14 dier maand Nadere information ten kantore van den Notaris G J SPRUIJT te 0 derh rh a d IJsiel en bjj den eigenaar HILLEBRAND ni BRUIN Janszoon te Goudemk ER WORDT GEVRAAGD een bekwame SMIDSR ECHT Zich te vervoegen in persooii bij F OTTü ZONEN te Knmpni a d 1Jsk I Ouuda Duik v iii A liiiiikiiuii JJi i SV ♦ iMnmxmü i