Goudsche Courant, woensdag 20 april 1870

j I Ulijn I PU 1 5 1870 Woensdag 20 April N9 882 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenliebiad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot èón uur des namiddags op den dag der uitgave berlchBS BSen OSTü M k ecne UDE fES on t iiia n kortst ardi en Ic sortee IWEÜ Ij de eer ren r Juur van WIMEGYPÏISCHE pil enz enz bjj li nen vervoegen U S M SAKS gewaakt genie sch voornoemde Ih is steeds re wijk C KCl liPI 1870 des morgens E n 16 17 in o erstaan van de Ï T van loERENDE GOEboote partij BEJ honderden WOL TUREN PETRO 2 tot 6 ure te Dame te Goitda piei aanstaande in looning gevraagd jitbode keukenwerk kan 1 iiiini brieven en livifton aan den N alhier De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond vnu DINSDAG DJNDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 Pro Memorie III De 4 alinea der agrarische wet is voorzeker de lielflugrijkste daarbij wordt de grond die de inlanders tot nu slechts in altijddurend hesit badlden aan hen onder zekere voorwaarden trt eigendom afgestaan De toestand is dus volstrekt niet nieuw zij bestxmd reeds eeuwen maar nog nimmer was zfl door een wet voorgeschrev jn en bjj haar juisten naam eiyendom genoemd ZJj berustte eenvoudig op de gewoonte Het bestaande wordt dus daarbj eenvoudig door de wet geregeld en derhalve Ixivestagd Het is bekend dat de heer v Goltstein voorstelde die alinea te doen vervallen omdat naar zijne overtuiging de wettiging van den bestaanden toestand te veel indruischt tegen t Javaansche grondrecht De heer uk Bkauw ondersteunde dat voorstel en sprak holgeen in n 868 dezer courant afgedrukt is Op den voorgrond staat alweer dat hij met groot genoegen den minister gehoord heeft dat liij hem op den tot nu toe betreden weg veilig volgen kan en ten bewijze daarvan haalt hy woorden van den minister aan die deze bezigde toen h den heer Heemskerk Az bi streed t Is dan alweer t zelfde hij is t eens met zijne politieke tegenstanders oneens met zflne politieke vrienden Maar nu krijj t hij weer een bezwaar Die 4 alinea to h komt hem wat al te kras voor Daarover moet hg toch eenige inlichting ontvaugeu H zou zoo gaarne laet den minister gaan maar als hij geen vredigende explicatie krijgt zou hij zeer geneigd zijn met den heer v Goltstein te gaan Maar als de minister hem bevredigt dan zou hg toch noch niet bevredigd zijn w vut dan zou er nog eenige reserve bg moeten s ijn voor de rechten van derden ook zou hjj gaarne zien dat verkoop aan nietiulanders verboden werd maar dan zou raisschieu t belang der alinea voor menigeen verloren gaan De afy cviiunlijfdo voor t district Gouda gevoeld zeker dut hij niet al te duidelijk sprak toen hij zich in hoofdzaak uitliet zooals wij hier rusumccrilcn Althans hij voi le or aaii toe dat liij af zou wucliten of nadere verklaring nog noodig was En voldoende expUcatie verlangde hjj nuV Hij wilde weten welk belang met deze alinea gemoeid is Een agrarisch belang Ik zie het niet in Een economisch belang Wordt dan de Javaan in zjju landbouw gehinderd als het woord eigendom niet in de wet staat Ja indien gij zijne regten niet eerbiedigt neen indien gjj ze wel eerbiedigt En gij eerbiedigt ze immers daartoe strekken al uwe wetsbepalingen Ik moet dan ook vragen aan den minister ter bevordering van welk belang wilt gg een woord in de wet zetten dat regtsverwarriug zal doen ontst ian De heer de Biiauw schijnt dus alleen op te komen tegen t woord eiijeiidom hetgeen onder dat woord verstaan wordt heeft de Javaan maar het gebruik van t woord zal vreest lijj tot regtsvorwarr ng aanleiding geven Waartoe dan dat woord De afgevaardigdu wist zeer goed te antwoorden op t geen hj vroeg Hij wist evengoed als ieder dat zoolang het woord niet gebezigd werd dat t grootste recht uitdrukt dat door iemand op eenige z iak kan worden uitgeoefend dat zoolang dat recht zelf nog niet als onwederlegbaar kon worden aangenomen Hij wist evengoed als ieder ander dat het verschil tuaschen de i en 4 alinea juist hierin gelegen was dat de gebruiker vun den grond toch nooit zoo gerust kan wezen op bestendiging van dat gebruik dan de eigenaar op bestendiging van den eigendom Welke rechtsverwarring zou ontstaan blijkt alweder niet Het antwoord dat de heer de BiiAuw ontving én van den minister èn van een paar ambtgenooten gaven op de door hem gestelde vraag welk belang eischt het een voldoende exjilicatie voor ieder althans die voldaan kon wezen Het eerste waarop het aankomt sprak de minister is de behoefte voor den inlander Wanneer wij deze in verband beschouwen met de vorige alinea zou men theoretisch zeggen de inlander door de derde alinea in zjjn gobruiksrecht beschermd kan eigoiidoni ontberen Doch de blijken van begeerte l ij deu inlander naar eigendomsrecht ziju onmiskenbaar Er zijn honderden kleine stukken grond viui die welke door den gouveriii urgeneriiu iiiiigcn verkocht worden iu vollen ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nomraers VIJF CENTEN eigendom in handen van inlanders Het is voor den ontwikkelden inlander een ideaal om een stuk grond in vollen eigendom te bezitten Wanneer nu de inlander in weerwil van zgn zoo beschermd gebruiksrecht een eigendomsbewijs begeert welke reden zou er bestaan om het te weigeren Men kan niet aanvoeren dat de inlander geen begrip heeft van de waarde van den grond wfnt hij zal er eerst om vragen wanneer hij van de waarde van grondeigendom doordrongen is Wil men dit antwoord beknopter hebben dan zouden we zeggen Het algemeen belang eischt t dus Sta de b gferten de idealen van den Javaan niet te veel in den weg vervul ïijne wenscheu wanneer t u mogelijk is Onder de kamerleden die op de vraag welk belang eischt het een antwoord gaven behoorde ook de heer V Houten Hij toonde aan hoe in t belang van den landbouw deze alinea dringend noodzakelijk was De heer de Braüw had zich een vriend van hervorming genoemd ook in Indië Die hervorming zou toch wel daarin moeten liestaan dat het monopolie dat door deu staat duur tot nu toe wordt uitgeoefend plaats maakt voor particuliere industrie Java moet mettertijd een land worden even als een ander land De staatszorg moet zich daar niet verder dan elders uitbreiden De geheele Indische maatschappij verwacht en verlangt dat Van die aanstaande hervorming btvat deze alinea slechts de kiem meer niet Zoolang de gronden niet in eigendom in niet op gewoonte recht maar op de wet gebaseerd eigendom kunnen toebehooren aan particulieren zoolang kan de particuliere industrie er nimmer bloeien Geef den Javaan dus het eigendomsrecht het komt hem toe maar beschouw hem voorloopig nog als een onmondige en beperk zjjn recht om dat eigendom te vervreemden Al weder dus als antwoord op de vraag welk belang eischt het Het algemeen belang Nadere verklaring achtte de heer de Ürauw noodig althans hij hield somdat hij aangevallen was nog eene redevoering zie n b71 der courant Wanneer we alle l ijzaken vergeti ii en alleen op de hoofdziiak letlcii dun is deze laatste lang niet de beste Niet omdat ilaiuin du homogeenvi ikiuriiigen met den iiiiiiister ontbreken niet f