Goudsche Courant, woensdag 20 april 1870

Va Knoop keurt in ijne nota de jtrekLing an het wctsvuorslel nf d it z i veel goeds bevat en ontegcozeggelijk ecnc g oote verbetering van het bestaande maar dat hij onvoldoende aoht voor den tegenwoordigen tijd He Bchutterijen moeten z i gesplitst worden in twee duidelijk onderscheiden gedeelten het eene gedeelte meer op militairen voet iugerioht moet voornamelijk de taak vervullen van liet handbs en der inwendige ruot De br Sturm eindelijk vestigt vooniiinielijk de aandacht op i én puut nl op do weinige bruikbaarheid die onze schuiterijen ook volgens dit ontwerp zullen hebben onmiddellijk nadat zij gemi uiliseerd zijn en dus om uadel jk het leger te hulp te kunnen komen Omtrent de bezwaren door de regeeriug tegen de dienstregeling op de lijn s Ilage üouda gemaakt meldt het yad dat zij daarin bestonden dnt de regeering meende dat de weg nog niet den kst zou kunnen dragen van zooveel treinen ab de directie wilde laten loopeu omdat de spoordijk nog pas gelegd h ove een veenachtigen en drassigen bodem De directie heeft de gegrondheid der opmerking erkend en daaraan gevolg gegeven Vo gens den Brnsselschen correspondent van het Vaderland zou het lusschen Nederland en België gerezen geschil over ch verhooging va i den accijns op het gedisielleerd vel iu drr minne verellend worden De oor uik van het misverstand zou daarin zijn gelegen dat de mini r van financiën de heer Frcre Orban verzuimd heeft aan zijn ambtgenoot voor builcnl zaken te vragen of er ook een tractaat bestond dnt de ontworpen verhooging van het recht ap gedistellecrd in den weg stond Bij de behandeling m t ontwerp tot wijziging der armwct en el bij art 2 luidende nXn 23 van de wet van 28 Jnnij 1854 Staatsblad n lüO wonll gelezen als volgt Het burgerlijk of algemeen het gemengd armbestuur of bij gebreke daarvan het bestuur der gemeente waar de arme zich bevindt beslist zonder beroep op de u ii vr i S om oudciblaiid dergeneu die verkeureiin het geval bij het vurig artikel bedoeld stelde de Heer Cluemiuis Suatama voor om eene nieuwe alinea vau den volgenden inhoud daaraan toe te voegen Alleen dan wanneer blijkt dat het bestuur eener geniM ute hel burgerlijk of ilgcmeen of het gemengd armbestuur ieoiüud op eenigerhande wijze hebben aangespoord overgehaald ofgeilwongeu of op welke wijie ook in den ruimsten iu hebben doen aansporen overhalen of dwingen om van verblijf te veranderen met het doel dal hij zich zou bevinden in eene andere gemeente op het oogeublik waarop hij onderstand zal behoeven is de verleende onderstand verhaalbaar op de gemeenie te wier behoeve die aansporingen dat overhalen of de dwang zijn geschied Gedeputeerde staten besliiseu het deswege gerezen gesrhil Dit amendement werd door den heer DE Br vt W oudeisteunil Hij zeide Mijnheer de Voorzitter ik heb in 1854 de armenwet met eenige warmte op alle punten verdedigd behalve op het punt van het daarin aangegeven domicili i van onderstand Ik heb ib j er niet tegen verklaard maar ontveinsde mij niet de bezwaren die aao het domicilie van onderstand de geboorteplaats verbonden konden zijn Hoezeer mij die bezwaren voorkwamen niet onjuist te zijn zoo gaf ik evenwel mijne stem aan het toen bepaalde onderstandsdomicilie omdat ik die van de vierjarige inwoning van de wet van 1818 bij oudervinding kende en ik oordeelde d Tt die bezwaren volstrekt voorziening vorderden Ik meende mijne adhiesie niet te mogen weigeren aan eene poging oi die mocielijkheden te verwijderen Ik deed dit mdat ik V allen geval de aanwyziug van een domioilie van onderstand onafhankelijk vin de willekenf van den behoeftige noodzakelijk achtte Onderstandadomicilie toch ia eene bepaling Viin orde en die het onderstaudsdomicilie opheft dreigt wanorde te stichten Oe Minister heft nu het domicilie van onderstand de geboorteplaats geheel op eigenlijk kan men zeggi n heft hij alle domicilie van onderstand op want wanneer nitn gelijk hier don behoeftige de bevoegdheid geeft om overal waar hij verkiest onderstand te vragcu kan men dit geen domicilie vun onderstand noemen Immers een behoeftige die zich heden hier bevindt zal morgen naar l elfl Kottcrdam of A nstcrdani kuiriieu gaan en oveial do bevocgdhuiil hebben om undris tand te vragen Dit IS volstrekt hiel in het leven roepen vaneen domicilie van oiidersUmd maar de behoeftige volle vrijheid geven oni naar hartelust aan zijn willekeur hol tl lereii Ik geloof dat dn tranu vele bezwaren verhouden zullen zijn die nu nog niet lea zijn te voorzien maar waarvan men sommii un ua wel reeds kun voorspellen üok in ons land was er een tijd dat er geen domicilie van onderstand was het was iu vorige eeuwen De schromeli e verwarriug at hi gevolg van dien toestaiii landlooperij bedelarij teu pletten lande het egzenden van behoeftigeu nil de gemeenten waai zij zich bevouden en het weren der armen iu de gemeenten waar z j zich vestigen wilden het stellen van borglogt aotcn van indemniteit en dierj clijken wareu later het gevolg toen er eenige meerdere orde kwam het was een heen en weder liekken door het geheele land van behoeftit en waardoor bedelaars landloopera en misdadigers gevormd werden In bet stukje dat ona allen naar ik meen toegezonden is onder den titel een noodlottig ontv rp overgenomen uit een der Groninger couranten worden eenige van de gevolgen geschetst die ht gevolg waren van het gemis van het Uumic lie van onderstand Uit het geschiedkundig onderzoek omtrent het armwei en door den heer DE Bosoii Kbmi eh ons voorma ig mc lelid geschreven en dal bekroond is geworden blijl i niet minder welke gevolgen het gemis van eene goede regeling van hel domioilie vi u onderstand heeft gehad Iu 1G95 onder anderen werdcu door du Staten Cjeneraal en de Staten van Holland op nieuw plakkaten uitgevaardigd tegen de bedelarij en landlooperij cilstaaii uil d i slechte regeling van het domicilie van onderstand waarin wij lezen dat wanneer de landdrosieu vermits de menigvuldigheid of resistentie der bedelaars eenige hulp mogten noodig hebben de dorpsklok moesi geluid worden en dat zoo de bedelaars resistentie moglea bieden zij zouden kunnen dood geslagen worden De doodstraf w r i toen naar het schijnt nog niet afgeschaft men paste ze toen zelfs toe ia facti En in Gelderland werden in denzelfden tijd in het Ambt Over Betuwe 4 bcdeljagerf aangesteld in wier instructie stond dat zij eenen goeden houd moesten hebbeu en met ecnen houwer en een geweer gewapend zijn Zulk een wanorde wna er door het geheele land dat deze en dergelijke maatregelen en toen niet 1 voor het eerst uoodig wareu In dien tijd was ieder in zijne stad of dorp te huis en moest en I behoorde daar onderhouden te worden maar langzamerhand gingen de behoefiigen elders werk zoeken Trokken zy naar andere gemeenten dan werden zij daar niet ontvangen zij trokken weder naar elders tn zoo ontstond dut trekken van behoefiigen dat zulke noodlottige gevolgen bad Nu moet men in aanmerking nemen de omstandigheden van dien tijd zoowel als van den tegenwooriligeu Wilde men beweren dat ten gevolge van deze bepaling dergelijke evolgen te vreezen zouden zijn dan zou men schrLiUelijk overdrijven Niemand heeft ttuns de brwcegdlieid om iemand uit zijne gemeent ie weri ieder heeft het regt zich neder te zetten uveral waar hij wil Evenwel het rijk weert personen die het vreest dat aan de arroenkassen vervallen zul en het weert toch vreemdelingen die zonder middel van bestaan in het land komen De gemeenien mogen dat echter niet Maar al kan dit nu niet geschieden volgens de wet dan kun het toch buiten de wet plaats hebben niets is toch gemakkelijker Wij hebbeu nog van den minister gehoord hoe lieden die in eene gemeente komende onderstand en onderkomen vroegen prden verwezen naar eene schuur zouder dak Die lieden zijn vertrokken en men heeft Mict meer van hen gehoord geen wonder met Z ili e middelen kan men de behoefiigen gemakkelijk uit zyne gemeente doen verdwijnen eu hen naar elders drgvcn Meent de minis er nu dat de geineeutebnsluren dergelijke middelen niet zullen te baat nemen al is het maar om van een tijdelijke ondersteuning beviijd te worden Wanneer nu een persoon vraagt om onderstand wordt hel hem geweigerd dit kon immers volgens den inhoud van d artikel en hij trekt naar eene andere gemeente ook daar wordt hem onderstand geweigerd Weder naar eeiiu andere met hetzelfde gevolg Dal gebeurt eenmaal tienmaal honderdmaal in de elfhonderd gemeenten die er zijn en indien men uu Vermenigvuldigen kan kan men gewaar worden hoe groot die trekkende behoeftige bevolking laLgzamerhand worden kan Zullen de gemeentebesturen het niet doen Hel zon verkeerd zijn zegt de minister Dat geloof ik ook Maar heeft men gfcn cndervinding van hetgeen de gemeentebesturen gedaan hehben onder de et van 1818 en volgens den minister ook onder die van 1854 i ou de minister denken dat de geineeiitcheslnren door deze bepaling op eeuj v iii aard zouden veranderen en geen middelen roter zumleii aanwenden om zich Ie ontslaan vau deu last van ondcrhoi I diT behoefiigen die zich in hunne gemeente ouden wciischcii Ic vestigen Ja icU s lic er gevestigd zijn Is hel niet in hun behing Indien men dut niet kan imuncincn hut zou ook ongerijmd wezenj dan moet men immert tot de conclusie komen daler gegronde vrees bestaat dat de gemeentebesiureu die middelen direct of indirect zullen aanwenden en wg eene soort van vlottende bevolking zullen krijgen die iu den aanvang niet grooi zul zijn maar langzamerhand moet eu zal vermeerderen Een behoeftige zegt de minister die zich uit de eene gemeente naar de andere begeeft zal ondervinden dal hij ook daar weinig of geen onderstand kan krijgen en hij zal daar niet kunnen blijven hij zal terugkeeren naar de eerste gemeente of naar eene andere gaan Volkomen waar eu ais hij nergens te regt kan komen zal hij trachten sal den kust te komen door rondtrekkende op het platteland eenig werk te verriglen en zoo dit niet gaal te bedelen of zoo als men het noemt op den boer te loopen Dat is juist wat ik vrcen dat het gevolg zal zijn v n deze bepaling ten gevolge waarvan de arme oi derstand kan vragen op de plaats waar hij zich bevindt Desjiettegeiistaande zal ik mij niet er tegen verklaren om dezelfde reden wanrom ik mij ook in 1SS4 niet verklaard heb tegen het aannemen van de geboorteplaats t ls domicilie van onderstand hoezeer ook d iar kennelijk groote hetwaron aan verbonden waren Men heeft de bezwaren met betrekking tot dat domicilie ondervonden en komt er nu na 16 jaren op terug Zoo kan men er ook op terugkomen ali blijken mogt dat de thans voorgestelde regeling verkeerd is Hel zou misschien iets zwaarder vallen als mijne previsie verwezenlijkt werd dat er eene groote vlottende bevolkiug ontstaan zal maar geschieden kan het Er is echter eene remedie tegen in de wet en deze is dat de bedelaars wanneer zij veroordeeld zijn in de koloniën worden onderhouden voor rekening van het rijk want de gemeenten zullen ildus redeneeren Wat heb ik met den behoeftige die eigenlijk in mijne gemeente niet behoort van noode Ik wil mijne kas niet met zyn onderstand bezwareu laat hij dien elders zoeken van gebrek omkomen zal hij niet hij zal bedelen en dan il hij ten laste van het rijk Zou zul men overal redeneren en het gevolg zal zijn dat de man als k i inderdaad behoeftig is gedwongen wordt te bedelen gecondemneerd zal worden en voor rek ning van het rijk onderhouden Ik zie hierin dus een geneesmiddel tegen de kwaal van het rondtrekken dier lieden Ik meen dat de minister ook het argument gebezigd hecfi dal men dal rondtrekken tegenwoordig met ziet omdat de armen aan hunne gemeente gehecht zijn Neen ik wil het aannemen tegenwoordig bestaat het kwaad niet de armen zijn gehecht aan hunne plaats maar men lette er wel op thans is er een dumicilie van onderstand eu in hel vervolg zal dit niet bestaan Di positie rau den arme verandert wel niet maar wel de verhouding van de gemeentebesturen tot de behoefiigen Daar is mede in deze regeling een kwaad waaraan ik heb wilien remedieren dour het voorstellen van een nieuw anikel De vourgestelile regeling dreigt ook de fainilieii der behoefiigen uiteen te scheuren De heer Hlkmskeuk heed reeds op de gevolgen van deze bepaling met hei oog daarop gewezen In de nog geldende wei Is bepaald dat het onderslaudsdoiuieilie van de vrouw en de minderjarige kinderen dat van den man en vader i Ik vrees nu dat het thans voorgesalde een kwaad zal zijn omdat de behoeftige en ondersteuude iu eene gemeente zijne vruuw en minderjarige kinderen naar verschillende gemeenleii zal zenden om in buine ongelukkige positie zusveel mogelijk onderstand te erlangen Dit drijft tie fainilien uiieen en zou zeer demoraliserend werken Om dit nu tegen te gaan strekt mijn amendement dat later in behandeling zal komen Op dit oogeublik wilde ik minder art 2 bestrijden dan wel mijn amendement eenigzini toelichten Laatste Berichten Parijs It April Men verzekert dat de proolamatie van den keizer op Zondag e k verschijnen zal te gelijk met het decreet waarbg de dag voor de steniiuing bepaald wordt Op Maandag e k zullen waarschijnlijk de openbare vergaderingen een aanvang nemen De stemming zai iu 6éa dag afloopen In den Sennt heeft de heer de la GuiJronnicre betoogd hoc het welslagen van het plebieoit voor goed den waan van sommigen zal te niet doen als zou Frankrijk door het vrijzinnig r gim verzwakt zijn liankrijk Inweirdc hij moet krachtig zijn et Kurupa moei van die kracht overtuigd wezen rin Napoleon woonde de zitting niet bij