Goudsche Courant, woensdag 20 april 1870

Milaan 18 Apnl i igo polUic aRcntni hebben ceq hu 3 overrompeld waar patroneu en revolvers vervatirdigd werden Door de samenzweerders werd ui agent gewond vier der schuldigen zijn gevangen genomen Stuttgart 18 April Op de heden alhier gehouden bijeenkomst van de leden der Duitsche partij is besloten aan de nationale verplichtingen sesland te doen en er loc mede te werken dut Wurlemberg een gecvenredigde krijgsmacht tot bescherming van het Duitsehe vaderland op de been houde Verder stelde de vergadering v isi dat slechts van algeheele aansluiting bij Duitschlund hei te wuflitcn 13 en dat de band met Noord Duitschlund vaster moet aangekuoopt worden opdiit er een volledige Duitsehe boiidsgemeeuschap uit volge Gemengde Berichten Een mfluw kioak voor den sultan lïijii vijftuude jtaliia in Koustautiuopel wordt gebouwd door 1500 werkhtdtu lu do school te luUega zut bijua dt helft vuu 6Ü a 70 lËerlui jeu scheel Een ttlegram van Tonden naar CaUutta kan overgfaeuid usrden m 28 minuten Te BtUast iB club kist ui beslag genomen welke itkrn gewreu en ainmuuUic bevattL JOüO werklieden tn ül iLigroeven bij Augtrs hebbtn den arbeid gestaakt Ben bende van 0 roovera heeft ni een geverht met de gmgdarraes by Marathon den Üritsihtn en den Ual gC7ant flöhujw aecretaris geTan eu genomen lu de apaaiiscUe toite it vogrgcsitcld Lspartero ti kie eu lot kouing Ie Groningen bestaat plan de kerraif dit jiar met te fiouden als voorzorgsmaatregel tpgen mogtlijkf cpidttnie In Montenegro ia voor het eerst een da ïblad uit tkonicn Te M OiUea by Brfl38el is do stoumketel gesprungtn iii oiici pitincrtj waarbij 10 personen oink rmen tu la ando feu gevaarlijk gekwetst weiden Zes duizend spaanscho L uinen zijn uitgeweken nuar Frankrijk o n zich te onttrekken aan e plundemnjen der roovers op he platte 1 ind van Catnlonie In de gevanfren s Final Manna bij Genua ijn 6000 gevaqgeuaa m opstand gekomen de urde is liursleld luet geweersehoteu De spaansche geestelijkheid te Val ncia wcit trt den eed afteleggeii op du constitutie DCB 20 Maart is te Port au Prince de generaal l88age S g t voor vier jireu gtiiistnlleerd als president der republiek Haiti De Franscho senaat heeft dt vaststelling van het militair contingent voor dit jaar oj JO 000 mm gocd keurd In den omtrek van Ciimbndge hebben de vtUirbukrs hel werk gestaakt ten gevolge van vcrinindeniig dtr djggiiden Op Jamaica zij 1 de haï eut ilden afgesehalt T Sithney West Cor Mis is op t eu hoevtn du longziekta onder het boornvi it Gbrokeu Do hr Bae a heeft eon shie aaii eviaagd tot het opruhvan gasfabrieken te Paramaribo en Nickeiie Te Pforzheim in Baden it bij afzonderlijke stemming eu van katholieken en van protestanten met groote metrdeibtid Je gemengde aehool gekoxeu In de fabriek van de hh Knttioven t te s Uagu is ccne borte werkstaking van 200 vurmera voorgi oniui De toentmmg dir katoen cultuur iii Bntseh ludic vcioor aaakt herhiwlden hongersnood in ftadsputana zijn lu 18 9 500 000 menseben omgekomen door gebrek U nit heerscht er eeue pest iekte Te Hamburg hebben de scheeptitimincrliedeu het uerk ge fitaakt De piuselijko rcgcenng ia zeer ongerust over Ma zinisti scfao woelingen in complotten De Deensehe 1 olkcthmg heeft verworpen liet voorstel tot aanbouw van groito ooilogscbepen In lerlnnd is nnbi Ihurles weder een agrnribehc nroord gepleegd op een lentmeester die namens de eigenaars huren had opge egd Onlangs IS eene d recte telegriphibehe gpmccngchap g opend tusschen Weenen cii ettinje de hoofdstad van Montenegro Burgerlijke Stand GKBoatN i5 April Ileudrina oud rq A de Knigt en T Bakker Christiaan ouders I Juiiseu en M van der Draaij Johanna I redrica utideia J J Hcnruh en J iin dan Uerg Cornells ouders J J Drotr en A van den Iterg IC lUiitiibah ouders C H Oerueu eu A tiert man Hendnka ondirs U van Duuren en G van deu Berg Johannis Uemlnk ouders I Huurmanen I ünk OVhHLEDkN ia April S H van Houten 3 m W lloosebüom wed W van der J bJ j 17 U Keppel Aved C M etuer 51 ABVERTENTIEN Ordtrtrouwd 1 AN UURfi Luitunanl Ui ee 1 kkifu en A 1 1 VltlEH Ahjt nut lil ht nnit iii nul Riaceptio Zondag 1 Mei 1870 Aanbesteding Op MAANDAG den 25 APRIL 1870 des voormiddags ten elf ure iA onder nadere goedkeuring door de Co aniibsie belast met het be ieer van den WEG van de Hoflaan nab Rotlerdam naar Gouda op het Kaadhuis der gemeente Monrdncht viorden aanbesteed Het onderhouden van de met khnkersteen bestrute en begrmde gedeelten benevens de Hegbepiantingen Schenngen en van den WEG van Rot erdam naar Gouda tusschen de Hoflaan by Rotterdam en de Mallegatsluis by jouda ingaande den 1 Mei 1870 en eindigende den 30 April 1873 De e aanbesteding zal geschieden alleen k inschrijving De biljetten van inschrijving moeten worden ingeleverd op het Uaadhuis der gemeente jLO0idu hf Het bestek ligt tei le mg ten Raadbuizevau de gemeenten Moordreütt Nieuweikerl opd Yiiil Ccptlli op d Yksd en rvlhigen on voorts te Rotteidam ui het Niii iiBlA Ds Hii Wapiin eu jiDb Giiouii Rommn en te Gouda in Db ZiLM en ïHti Huuaris Inliciitingen z n bekomen ter Secretarie der gemeente MoordiidU en b deu Op igter J ÜUDIJK io Nieuivi kerk op d Vtsel De Commissie voornoemd J OUDORl KORTElillANT Voouitter J J SNEL iSecutans liet lu Oostenrijk AiiicfikL eu LUp ulaud gepatenteerde ANATIIERIN MONDWATEIl van Dr J G P O P P Practiyerend Tandmeester te Wiunen 1Ï0G ER éïlUAT 2 Dil Moiidwiter docr de geterdo VNeener genees uiidigc fiicult it goed keard en duor eene eigene 20jiirige ervaring grsiiafd behoedt voortrelfelyk tegen eiken kwaden reuk uit den mond bij verzuimde reiniging zoowel bij kunat bIs bij holle kiezen en wortels alsmede legen tAbiiksreuk het is ee i onovertrellelijk muKUl togen 7iek ligt bloedeud chronisch ontsteekbmr taaJvIceich scorbut in hel bijzonder aij zeelieden tegen rhcuuijtischc en jichtkicspijncn by het loslaten en slinken van hel tandvlees h bijzonder op meer gevorderden ouderdom wiidrdoor eene buitengewone gevoeligheid an hetieWe bij verwisseling van temperatuur ontstr at het dient tol rtmiging der tanden evenzoo it het een bchoediniddel legen vervuiling in het tardvleesch en bijionder a in te bevelen bij loszittende tanden een kwRid waaraan yoovele scrophijleuze personen plegen te lijden het versterkt bet tandvlecsch en be crkt eene vastere aansluitirg aan de tarden het behoedt tegen Itiespijn bij zfkc liezen tegen te groote tandsteenvorming het geeft aau den mond ook eene aangename frischbeid en koelte zoomede eenen zuiveren smaak daar het het taaye sligm hetwelk er in aanwezig is oplost en dit daardoor gcmakkcigk wofdl verwijderd en alzoo verbetering van den smaak te weeg brengt Prijs per Flacon ƒ X 75 TAN 001 lot het zelfplomberen van holle l iindenprijs aoo K k A pr ANA TIILKIN 1 AND ZEEP ƒ 1 50 l lantaardig T M 1 0I 1 LR prijs 88 tls Te verkrijgen te domla bij L Sohenk winkelierop dl Hoogstnint nijk A 12J te Hotlcrd im l J 1 ilil van Sinten Kolll poth en A Si bippiriijn j adinuwe porioli mwinkel te s llifje hij Siiiliilu apoth tilevdenbijl Noordijk to l tf du bij 1 ll iii iipolli te Alnsleuliim bijl viui Uu liiim S vtrkoiipliuH te OuilcHiKr liij I J van reumiiigeii te hehoonhoveii bij A V uia Lokaal Nut en Vcniiaak LAATS IE VOOES IELLtNG iN dit SAlSOEN 1 0011 IlfcT llbiuificli ï i imw f ooneclBfzflstlwp all ANTWERPEN onder Directie van den Heer ELOY LEMAIRE Met medewerking van Mej Beehsmans Op ZONOAG 24 APRIL 1870 DE BEDELAEES ürama m 5 BcJnjvLU DAARNA Ecnc Vrouw die drinkt blijspel met zang in 1 Beilnjf Aanvang T j uren Bureau geopend ö b uren Prijzen der Plaatsen 1 Rang 00 Cents 2 Rang 50 Cents j Itij den kaBl ltin ikr Sociëteit ligt ceiio Igst ter iiiteektiiing De loting il r iilaatscu voor IIH Inteeki naren zal plaatshebben op Zaïerdag den 23 des morgtiis te 10 urtii precis en knnueu op den dag der Voorstelling vei cr plaatsen bospiokeu worden tot des namiddags te 3 uren Openbare Verkooping bij Executie B H V N DB AVERVE deurwaarder bi de Arrondissements Regtbank te Rotterdam wonende te Gouda za ten veraoeke van LEENDERT HCOGENDOÜRN zonder beroep wonende te Gouda op diens Hofstede bewoond door DANIEL TOBER te Gouda wijk Rn 2 in bet openbaar tegen dadeli ke betaling en bfl opbod verkoofen Op VRIJDaU den 29 APRIL 1870 des KÖÖLASCHr tot IIOOGING is op zeer voordeebge voorwaarden zoolang de voorraad strekt te verkii gen aan het Aschhok te Gouda Nadere infoniiaücn by P DE WERK aldaar EMSER Pastilles uit de 70Uten van de koningWil helmsbron nenDcEn s weten schipp lilk aanbevolen tegr11 maag zuur opnspen slechte spi vertee nng gebrekkige ademhahngen en graveel In voorraad m geplombeerde doozen met gebruiksaanwij7ing 50 cento alleen onvervalscht te Gouda b § J IT BOEIJS te Rotterdam in alle Apotheken hr ADMINISIKAÏIE van ui UOTSBRONNEN Raderstoomboot dUSSEL Van GOUDA Maandagen Dinsdag s morgens Tl uren de overige werkdagcv s moro 7 uren Zondag s morgens O uur Vat Tev i nAM o i gcliike dagen s nam 1 iiri I Zondag savoiuN i uren Daiiilijk liiloiiihwitiii hhuIi linik i Hl lil 1