Goudsche Courant, vrijdag 22 april 1870

3 1870 Vrijiliig 22 April N 883 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In ue Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG on ZATER DAG De prijs per drie maanden is 1 75 irauco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte AizouderliJU Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Onze Verdediging Weder is een rapport over een couceptschutterij vret uitgebracht Vele leden der kamer achten de behandeling van dit ontwerp ontijdig Eerst wei schen die leden vaststelling van een geregeld verdedigingsstelsel wist men toch eerst wat verdedigd moest worden dan was de tijd gekomen om de legerorganisatie en met deze ook de schutterijen voor goed te regelen Verscheidene wetten zjjn dus eerst nog goe l te keuren voordat onze verdediging o het papier geregeld is Hoevele honderden vellen zullen over die zaken nog wel vol gedrukt worden voor dat ook de quaestie der defensie is opgelost Velen zagen bezwaar in de oplossing der koloniale quaestie de eerste stap is daar gedaan maar nog oneindig moeilijker zal de oplossing der verdedigings quaestie zijn en het verwondert ons volstrekt niet dat de grijze minister van oorlog wel eens moedeloos wordt en er van aftreding sprake is De verdediging moet geld voel geld altjjd meer gc d kosten De klachten over tie uitgaven voor oorlog zijn algemeen uit alle deelen des lands zijn adressen tot vermindering dier uitgaven opgezonden en toch van wetten op de verdediging of de legerorganisatie zal verhooging van uitgaven het gevolg zijn Do oorlogsbudgetten die boven de kracht der bevolking gaan zullen daardoor verhoogd en bestendigd worden Zal de vertegenwoordiging ooit geneigd zijn zulke wetten aan te nemen hoe uitnemend zjj de verdediging ook mogen regelen Maar zelfs buiten dit groote bezwaar is een ander Vooral op het gebied der defensie treden de specialiteiten op den voorgrond en bfl het l espreken van krijgszaken gaat de volksvertegenwoordiging wel eens verloren in den oudofficier of den officier op wachtgeld Waren het nu die specialiteiten die als hot ware den krjjgsraad spanneji over den minister van oorlog hlcchts eens dat is was do inrichting onzer verdediging oon o sliste zaak diui zoude men misschien over die enormo gohlHommen wel heenstappen wjj zjjn wel over grootere Hommon mooteii siiringon muur un iieol t men te wachten dut ons venledicrinj ssrelsel ui even vast zal zijn luider et iiK mei een wet Wat toch verhindert een volgend minister wijzigingen voor te stellen en wiit verhindert de kamer die goedmoedig aaa te nemen De armwet is toch waarlijk ook zoo oud niet on het ƒ 6800 wetje heeft doen zien dat er mot de kamer wol te handelen is IJsel linie of geen IJsol linie Moet Groningen vesting blijven ja dan neen Men zal nog lang daarover twisten vooral ook omdat de liberale party het evenmin eens is in die zaken als de sj ecialiteiten uit haar midden Wij voor ons waren tegen IJselUnie zoowel als tegen alle andere linien wij zouden de Groningers hun vrjjheid schenken maar die oveumin aan de andere vestingbewoners onthouden niet alloen omdat wjj van die Union en vestingen niet het minste heil verwachten maar omdat wjj die ook bepaald onrechtvaardig oordeelen Alle Nederlandera zijn gelijk voor de wet Art 3 der Grondwet zegt Allen die zich op het grondgebied van Let rjjk bevinden hetzij ingezetenen hetzjj vreemdelingen hebben gelijke aanspraak op bescherming van personen en goederen En war zal do kostbaarste wet op de verdediging vaststellen De I lsel zal verdedigd worden Wat oostuljjk ligt wordt aan den vijand prys gegeven Maar de IJsel kan zelfs naar het gevoelen der vurigste verdedigers vun do lJ sellinie slechts korten tijd verdedigd worden Men trekt terug Gelderland Overjjsel Drenthe Limbing Noordbrabant ligt voo den vijand open Wonen daar ook geen Nederlanders ¥ Prengt men ook daar niet jaarlyks zyn belastingen op tot onderhoud van leger en vloot V Wordt ook daar niet jaarlijks door de jongelingschap het contingent geleverd om uit gebrek aan rjjwilligers het Nederlandsche leger eenigzins voltallig te houden ¥ En toch dit geld zal besteed worden om Holland te versterken die jongelingen zullen in tijden van gevaar hun geboorteplaatsen hun vrienden hun blüodverwantcn hun ouders aan de genade des vjjands moeten overlaten om zelf achter do linie in half verdronken land de komst der l oiul eiii iiten af te wuchton Ja waarlijk NeI derliuid is te verdedigen het i fluuwliartighoid lulliiiiiiglieid uls men dauruiin durft twijfelen lioe lilvwijls is liet reeils met geestdrift uitj en e ieii line dikwijK is liet reeds in de vertegenwoordiging verklaard om de budgetten slechts eenigzins genietbaar te maken en zg die dit zoo zeggen zjjn slechts eenigzins met hun tijd abuis Men vergeet dat Nederland en Holland niet meer hetzelfde is en eeu Fransch schrijver moge nog van het koninkrijk Holland spreken de overmacht van Holland is lang voorbij art 3 der Grondwet is duidelijk Moet de verdediging bij de wet geregeld worden dan hooft Winterswijk en Borculo daarop hetzelfde recht als Amsterdam en Gorinchem dan moet s lxravenhage en Haarlem even oed verdedigd kunnen worden als de Helder en Vlissingen en daar dit wel altijd tol de onmogelijkheden zal behooren zal dit eeri rechtvaardige wet op de verdediging wel evenzeer Maar wie kan ook bij oorlogszaken van rechtvaardigheid spreken Is het juist geen kenmerk van den oorlog dat de onschuldigst m het moest moeten bcoten on de schuldigen de vruchten plukken Van rechtvaardigheid kan dan wol geen sprake zijn De oorlog is het uitvloeisel van baatzucht en eigonlxilung Van zulKo oor aken kan men niet anders dan sleclite gevolgen verwachten Nog jaren zal onze verdediging aan do orde zjjn Hopen wiJ dat de tijd spoedig mag aanbreken dat vestingen en batterijen op dezelfde Ijjn zullen gesteld worden als de pijnbankeif en schavotten en de vertegenwoordigers van vrije volken niet langer hun tijd lielioeven te verbeuzelen met vestiugpraatjes soldatenschoenen of slingerende sohoenertjes BUITENLAND ENGELAND De Ecomviist hetooiit nich oer iiigeiiomen met lie ij e w uirop ile heer Lowe het batig snlilo Toortspruitciide uit het jouKst verloopen diensljaar lierft besteed liet bind iou hel betreurd hebben indien de kanselier getracht had het lievelingsdenkbeeld des heeren Bright het oabelait oDtbijt te verne eulijken en dui de belasting op de koffie in thee zoowel als dic op de suiker li id nfgcsftliaft Dit ijn artikelen die belust behooren te zijn en indien die accijn icii Ih uib werden opgeheven dan zou men die later iiiit weder kunnen hcjfen zonder den haudfl gevoelig te lifu MJi eli ii Üiinrenle en betuigt het blad zijne ingpnoniinhcij nio de vermindering lier suikerrcchlfn n m a e d iiirdoor hel algemeen wordt geb ial lieigeee nii l lii t gi vnl zou geweest zjn indien volgi iif dm eii cli v in vcieu de muulbcl isling iii ifp M lwfi i iiigc it n de e m iat