Goudsche Courant, vrijdag 22 april 1870

regd sWhtt voordrelig ou geweest ziju voor de bierdrtnkera of wel de bicralijters Door de leden eener politieke verecniging vansocialistische rieliting de haid and lakmr lewjue is vcrledwi Vrijdag l IjöBdcn ceM vulk9 rK der iigop de straat geh ud n Daarin is besloten het gouvernement uit Ie noodigen om alle woest 6i nutteloos liggcndt grond n iu het t k tsget den miirktprüs te oateiglnen en te te doeu dieben om eaubroodelooze handwerkslieden produclievcn arbeid teverschaffen De meeling was alles behalve taliijk lij liep ordelijk af Den 6 Ajifil jl werd lo Athene en eldershet groote uSUonlile feest lot herdenking van hetbegin van den Ilellee ischen vrijlieidsuorlog 1S21 schitterend gevierd Koning Georpe heeft te dezergelegenheid een decreet uitgevaardigd waarbij eeninschrijving geopend wordt tot inzameling van gelden ter oprieKtihg vuh een monunlent eeiie gVoote vrouwelijke gedaante Ilellas vouistellen Ie en datop den gedenkditg van 1871 zal moeten worden ODlbuld Het ministerie van builenlandsche zaken heeftvan Ëngelands gelastigden en vertegenwoordigersbulten s llinds rapporten gevraagd omtrent de gesteldheid der van handenarbeid levende volksklassein het land alwaar zij Aangesteld zijn De eerstereeks der dientengevolge ingekamen rapporten isthans van regeringswege in druk openbaar gemaakt Zij wordt door de Tiiiuis aan de opmerkzaambeid der handwerkslieden aanbevolen als kannenüe bijdragen om hen van overdreven eischen of onjuiste v oorstelllhgen te doen terugkomen E sn gerucht zegt dat de regeering vooraeniens is de onderwgswct in te trekken De heer Gladstone zou vreezen dat hare aanneming een deel e er ministerieelé partij van hem zou vervreemden Oo vQornaamsIe bladeu maken van dit gerucht geenmelding = ss =aB a C6Ba ss£ =r If R A N K R IJ K De tweede beraadslaging over het senaatsbesluit l Maandag in het palais du Luxembourg begonnen Ue tribunes waren meer bezet dan Donderdag jl De tenatoren waren bijna allen aanwezig I rins Niipoleou woonde de zitting uiet bij Kepige pjrekets hebben de voortreSelijkheii der Toorgestelde wijzigingen betoogd en zijn de ilgemeene beraadslagingen ten einde gebracht Kaar men verzekert houden de keizer en de heer OUivier zich bezig met een plan tot luvoeriug eener ministerieelé organisatie gelijk in Engeland bestaat Het aantal onzer ministers of leden van het kabi et zou op vijflieii gebracht en hun trncti men 4 p 50 000 frs bepaald worden De conservatieve partg wil niet weder het verwyt verdienen dat zij werueloos toeziet en alles opde regeering laat aankomen De volksafgeraardigilen van de rechter zgdc en van het rechter cenirüAi zijn reeds werkzaam om de bevolking gunstigvoor het voor te dragen plebiscit Ie stemmen Hetlinker centrum is verdeeld doch ook dat deel hetwelk zich van het ministerie OUivier heeft afgeécheiden is ongezind tegen het plebiscit te stempen of te spreken De linkerzijde heeft in overleg met de ouverzoenlijkste vijanden des keizerrijks beslaten afstemming van het plebiscit aan te bevelen maar tevens te verklaren dat zy oiitboudingvap stemmen niet afkeurt Zij zal alzoo vrijheidbehouden om de niet siemmenden tot hare partij teirokenen In eepe door de leden der linkerzijdegehouden bijeenkomst die door de vertegenwoordiger van U Parijsche en 62 provincia e bladenbijgewoond werd is besloten 1 het stemmen metneen verdient onvoorwaardelijk de voorkeur boveneiken anderen vorm van protest tegen het plebiscit ook boven het niet uitbrengen eener stem 1 hetis raadzaam in ieder kiesdistrict een comité vanactie in te tellen 3 de aanwezige vertegenwoordigets vifii dagblailen benoemen zeven gedelegeerden om zich met de afgev iardigden der linkerzijdete verstaan over de redactie van een tegen hetplebiscit gericht manifest De minderheid waarbijde heer Picard behoorde heeft zich legen de medeondcrieekenlng der dagbladschrijvers verklaard Dieulengcïolge schijnt er eene scheuring te zijnontstaan BINNENLAIJD Goum 21 Ai RiL De opper kamerheer en de chef van het militair huis des konings maken bekend dat Zijne llajesleit op Woensdag den 27sten April aanstaande des morgens ten S g ure in het paleis Ie Amsterdam audiëntie zal verlceiien aan commissién civiele en militaire auloriteiten oHieiereii en inilitairrn en op Donderdag den 2S8teii d iaraanvolgende ten 9 j ure aan partikulierrn Degenen die verlangen iot de o audieiUin te worden toegelaten worden uitgcnoodigd ich m te schrijven op eene der lijsten welke daartoe aan ee e d paleis gereed zullen liggen van heden af tot fn met den W Men verneemt dat de directie van den Rgntpoorweg met den aanvang der zoraerdiensteii en ter gelegenheid der opening van de hjn 8 llage Gouda een nieuwe maatregel ook in het belang van het publiek zal doen in werking treden namelijk om behalve zooals tot heden retourbilletlen geldig voor óéi dag met 50 p Ct verhooging uit te geven ook d iarniboveu verkrijgbaar te stellen retourbilletten geldig voor i dagen met U pbi verhüoging Naar men verneemt zal de verloting der ingekomen voorwerpen ten behoeve van het nieuwe kerkgeliouw der Kemomtr Gereformeerde gemeente alhier stellig plaats vinden in de aanstaande maand Mei De London and China ExpresH is ingenomen met de aanneming der agr wet Zij zegt dat mei deze wet bet ten bate der Nederlandsche schatkist werkende conservatieve stelsel op Java is afgeschaft zoodat voorlaan de onmetelijke natuurlijke rijkdommen van Java zullen zijn opengesteld voor i e werkzaamheid der particuliere industrie en vreemdelingen zoowel als Nederlanders zich in het sclionne en rijke eiland als bebouwers van den groiul zullen kunnen nederzetten Het blad twijfelt niet of de Europeesche kapitalen zullen nu hun weg naar Java wel vinden en doet daarbij uitkomen d it de Agrarische wet alzoo niet alleen van belang is voor Jiva en Nederland maar voor geheel de wereld ilth uis voor ledere ondernemende natie Ten slotte hoopt ze dat nu de eerste stap is gedaan verder in de goede richting zal worden voortgegaan Zaterdag is te Utrecht de vergadering der vereenigiug van leeraren in staatswetenschappen gehouden Hoewel deze niet zoo talrijk bezocht was als men verwacht had waren de mcdcdeeliiigeii en discussion belangrijk Nadat over het wenschelijke van het onderwijs lu de staatsinstellingen vuór dat in de staathi ishoudkunde gesproken was en er luededeelingen gedaan waren omtrent de uitkomst van het onderwijs in de economie uaü de burgerdngen avondscholen in de verschillende plaatsen van ons vaderland werdt ijog gediscussieerd over de coöperaiieve arbeiüersvereenigingeli met betrekking tot onze wetgeving Ten slotte werd het nftredend bestuur als zoodanig herkozen Inconsequentie der politiële Schier overal en van alle kanten minus een wordt op de afschaffing der doodstraf aangedrongen Motieven van onderscheiden aard worden daarvoor bijgebracht Ook door onze regeering is een wetsontwerp daartoe strekkende by de wetgevende macht ingediend Uitnemend Laat ons eerbied hebben voor elk mensoheu leven ook van den boosdoener c i wetsovertreder Ondertusschen leest men thans in de dagbladen dat ten gevolge van den hernieuwden aanval door de ge amenlijke manschappen van de Amstel en de Koopman op de kust van Guinea wederom 250 opstandelingen op de plaats gebleven terwyl onzerzijds eenige officieren en SU manschappen meestal licht gek etst zijn Op nieuw is dus een groot aantal menschcnlevens vernietigd om aan wet en gerechtigheid te voldoen En ik meende dat gij de doodstraf Maar goede hemel manheer dat is immers geheel wat anders Hier moest een geheele volksstam gevoelig getuchtigd worden voor aangedanen hoon en gepleegdeu manslag en daarom zijn we mot een sterke macht er op los getrokken hebben die oproerlingen en deugnieten gestraft en ze bij 20 tallen gedood niet door beulsimnden maar in eerlijken en fatsoenlijken krijg waarin wy immers ook zelf gekwetsten hebben bekomen Dat is toch wel iets anders dan toepassing van de doodstraf O neem mij niet kwalijk mijnheer dat ik ditzoo niet inzag Ik meende dood was dood en doodstraf was doodstraf t zij die op groote of kleineschaal wordt toegepast en onverschillig of ze doorde burgerlyke of door de militaire overheid geschiedt Maar het is zoo en buitendien zijn t immers ookmaar zwarten die daar doodgeschclen of doodgestoken worden Spectator Men deelt mede aan het Utr Dmjllad Op den vrij algemcencn toestand van malaise in Ned Indie maakt Makassar eene betrekkelijk vrij gunstige uitzondering De handel is hier niet zoo gi drukt als overal elders de kofficougst bedroeg dit jaar honderdduizend pikols terwijl deze het vorig jaar slechts viifligdui end pikoU beliep De koffie hier is eene geheel en al vrijo kuituur jammet echter dat de bereiding nog al Ie weiischen overlaat anders zou zij gewis onder de beste soorten in ludiB geraltv 9 kfltiSeS orden 1 politieke toestand in het f ouvetneo nt faii Celeèes w zoo cewenscht mogeiyk het is niot de füslige rust dic in vele gedeellen van Ncd Indie heerscbt mirnr het is de ware onbcnevelde rust gepaaid met welvaart en vooruitgang Hebben vroegen expediticn de oorlogzucbtigcn tut zwijgen gebracht het kalme maar scherp toeziende bestuur van de iegenwoordigen gouverneur vat Celebes en ondcrhoorighcden heeft daar de juiste partij van weten Ie irekken en den ♦ lestaanden toestand van rust en wtlvaart in het leven geroepen Men schrijft ons uit Ooriuchem dd 20 April Tengevolge van de prachtige zonnige d ii eu is de groeikracht thaus zeer toegeuomell Het gras ontwikkelt zich verbazend Zoodra een overvloedige en malsche regen het aardrijk verkwikt kan het vee de weiden betrekken De vroege aardappelen komen reeds op De vruchtboomen beloven een ruimen oogn Het vee is gezond en de duurte der landbouwproilueten vooral van het zuivel maakt den prijs der grondeigendommen verbazend hoog Land zeggen reeds velen kan thans uiet te duur meer worden gekocht en menigeen toont door enorme prijzen die besleed worden dat het bij geen zeggen blijft Bij de onlangs gehouden openbare verpachtingvan aso peroeelen hooi wei en zaailMulen an de domeinen van Z K H prins l rederik der Nederlanden gelegen onder Oosterhout zijn weder aanmerkelijk hoogere pachtsommen besteed dan de vorige 7 jaren Men schrijft uit Oosterhout Het gunstige weder van de laatste dagen heeft op het planten en dierenrijk eene buitengewone werking nilgeoefend Niet alleen beginnen onderscheiden heesters en houtgewassen thans uit te bottei maar ook de wei en hooilanden liggen overheerlijk droog en de strenge vors heeft vele schadelijke iusectenlarven doen verdwijnen zoodat er enkele landbomvers zijn die reeds sedert eenige dagen hun vee in de weide gedaan hebben Bij do behandeling van het ontwerp tot wijziging der armwet heeft de heer DE BiiAUW voorgesteld na art 3 luidende De artt 23 en 25 der wet vervallen Ken nieuw artikel te voogeu strekkende om art 23 der wet te lezen als volgt Gehuwden en niet van tafel en bed gescheiden vrouwen en minderjarige kinderen in echt geboren of door den vader erkend kunnen in geene andere gemeente onderstand ontvangen dan waar hun echtgenoot of vader zich bevindt Onechte niet door den vader erkende minderja rigen waar hunne moeder zioh bevindt Bij ontbinding van het huwelijk anders dan door den dood waar diegene der ouders zich bevindt aan wien zij zijn toevertrouwd ien indien zij aan derdon zijn toevertrouwd waar hun vader of bij overlydan van dezen waar hunne moeder zich bevindt In geval van verpleging bij ziekte blijft de verpleging ten laste der gemeente waar de gehuwde vrouw of de minderjarige zioh bevindt en bij aanneming uit art 3 te doen vervallen het cijfer 23 De heer de Bbauw tot toelichting van zyu amendement het woord bekonjen hebbende zegt het volgende Ik heb straks zie n 882 dezer Courant reeds aangeduid wat de bedoeling is van de wijziging die ik de eer heb voor te stellen Mijnheer de voorzitter sprak van een amendement op art 3 Het kan zoo geformuleerd worden maar eigenlijk IS het een nieuw artikel De voorzitter Ik heb gemeend dat het een amendement op art 8 was omdat in het nieuwe art 3 staat Art 33 wordt gelezen terwijl art 8 inhoudt dat de artt 23 en 25 vervallen en nan het slot voorkomt Uit art 3 vervalt het cijfer 23 Dit is het eigenlijke amendement opart 3 De beraadslagingen moeten loopen n over het amendement op art 3 én over hc nieuwe artikel na art 3 omdat ze niet van elkander te scheiden zijn De heer de Bii i Ik heb er vrede mede mijnheer de president Het doel van inijii voorstel is tegen te gaan dat gezinnon zich zonder noodzakelijkheid verspreiden ten einde op verschillende plaatsen onderstand te ontvangen Ik heb do wijziging hoofdzakelijk voorgesteld met het doel om het trekken van armen leden van één gezin zooveel mogelijk te bestrijden Dil kan bereikt worden al lucn belet dat gehuwde en met van tafel en bed gcseliiMdeii vrouwen en mliulerjarige kinderen en gelijk