Goudsche Courant, vrijdag 22 april 1870

X = dsmoiit wordt omachicvon bedcelmg of hnIp oiilvnngcii ill andere gemeenten dun wniir het hoofd des gciuis hetzij vader of luocder in sommige gevallen zich bevindt Verder acht ik de toeliohtiog onnoodig Alleen do ik opmerken dat iu mü voorstel cenigc drukfouten zijn iugeslopeii die ik niet kon verbeteren daar ik de proef niet heb gezien Het woord gehuwden moet zijn gehuwde Achter het eerste lid moet een komma punt siaan evenzoo aehlir het tweede Voorts zijn enkele woorden weg gebleven Het eerste lid moet aldus aanvangen B j ontbiniling van het hunehjk anders dan door den dood kunnen minderjarige kinderen alleen ondersteund worden ter pliiittse waar diegene der ouders zich bevindt enz Nog wensüh ik eenige wijzigingen in het amendement te brengen Bij mij is bij nader overleg deze vraag opgekomen minderjarigen zijn personen tot 1 è jaren in den stand van menschen waarvan in deze wet sprake is moeten zij soms reeds op zestienjarigen leeftijd op weg om iets te verdienen en uu is het niet billijk hen te dwingen tot hun aSste jaar bij de ouders te blijven Overal ivaar dus het amendement spreekt van minderjarigen moeten tussehen gevoegd worden de woorden kinderen beneden den leeftijd van IC jaren üindelijk wensuh ik iu het laaiste lid een paar gevallen bij te voegen Bij afwezigheid van het hoofd des gezins zonder dat zijn verblijf bekend is of ingeval hij zijn gezin verlaten heeft alsmede bij verpleging in geval van ziekte of ougenblikkelijken nood geldt de bepaling van art 22 Het is mogelijk dat een vad r zijn gezin verlai i om werk te zoeken iu eeue andere gemeente daarin niet slagende kan bij zich weder verder begeven en alzoo kon zijn verblijfplaats onbekend zijn In dit geval zou de bepaling geen doel treffen als dus het hoofd des gezius afwezig is zonder dat lijn verblijf bekend is moet men niet verlangen dat vrouw en kinderen worden ondersteund in de gemeente waar hij zich bevindt Ook verlaat de vader meermalen zijn gezin zonder er zich verder om te bekommeren terwijl men uiet weet waar hij zich bevindt Ook in dat geval kan men niet vergen dat gezinnen alleen ondersteuning krijgen iu de plaatsen waar het hoofd ich bevindt Het kan ook ijn dal de in leze wijziging bedoelde personen zich elders bevinden ten gevolge van werk en dat oogenblikkelijke nood ondersleuBing eischt Het zou misschien onnoodig zijn al die gevallen in de wet op te nemen indien er niet een wettelijk regtsgevolg aan verbonden was Wauuecr het verboden is om eene gehuwde vrouw vrier man zich elders bevindt in eene andere gemeente te bedeelen dan in de gemeente waar zij zich bevindt dan kan het gemeeutebestuur die bedeeling uiet brengen onder zijne uitgaven Om die reden moeten deze gevallen omschreven worden Het doet mij leed dat èn eenige drukfouten in het voorstel geslopen zijn èn een volzin daaruit gevallen is alsmede dat ik eenige wijzigingen in het voorstel heb moeten brengen maar in het belang der zaak mag ik dit niet achterwege laten Ik zal de eer hebben het gewijzigd amenderaeut op het bureau van den voorzitter te deponeren Het amendement van den heer uk Bkauw thans strekkende onder andere om art 23 der wet aldus te doen luiden Gehuwde en niet van tafel en bed gescheiden vrouwen en kinderen beneden den leeftijd van 16 jaren in echt geboren of door den vader erkend kunnen in geene andere gemeeute onderstand ontvangen dan waar hun echtgenoot of vader zich bcviiuli Onechte niet door den vader erkende kindereu beneden gelijken leeftyd waar hunne moeder zich bevindt Bij ontbinding van het huwelijk anders dan door den dood kunnen kinderen beneden den leeftijd van 16 jaren alleen ondersteund worden ter plaatse waar diegene der ouders zich bevindt aan wien zij r ijn toevertrouwd en indien zij aan derden zijn toevertrouwd waar hun vader of bij overladen van dezen waar hunne moeder zich bevindt Bij afwezigheid van het hoofd des gezins zonder dat zijn verblijf bekend is of in geval hij zijn gezin verlaten heeft alsmede bij verpleging in geval van ziekte of oopcnblikkelijken nood gelden de bepalingen van art 22 Wordt ondersteund door de heeren V D DoE s BE WlLLKBOIS Saaymans Vadeu uk C ase mukoüt Kien Heemskkiik Az en Vyiii N a en maakt mitsdien een onderwerp van bemadslaging uil Nadat dit voorstel door den miiiisler en gedeeltelijk ook door den lieer V Nisi EN v Sevksaeh was bestreden en door den heer v u Does de WiLi Rlioi s was verdedigd zeidede heer UE BitAUW De minister lieefl drieërlei opmerkingen gemaakt met betrekking lot mijn voovstel Hij heeft gezegd het ia cenc meun e invoering van hel domicilie van j onderslanj en dat willen wij niet hetgeen gij te keer wilt gaan gebeurt nu ook volgens de tegenwoordige wet en daartoe zal in hot vervolg minder aanleiding zijn omdat hot rcstitutieslelsel vervalt en wat als er volstrekte oogenblikkelijke nood is als politiezorg ondersteuning eischt Mij dunkt die drie objectieu zijn zeer gemakkelijk te beantwoorden QuRistio van een domicilie van ouderstand ia er in het geheel niet Het beginsel van de wet is de arme kan onderstand krijgeu waar hij zich bevindt Het beginsel blijft hetzelfde Kr wordt nu alleen gezegd Gij kunt het niet krijgen waar uw man of vader niet is Dit is nu geen nieuw ond rstandsdomicilie maar eene aanwijzing van de plaats waar men iu zeker geval geen onderstand kan krijgen Het gemeentebestuur kan altijd bedeelen als het verkiest maar geschiedt het tegen de regelen der wet dan kan het de uitgaven uiet op z ue begrooting of rekening bren eu en verhaal is er nimmer iu geen geval hoe kan hier quDestie zijn van een nieuw onderstandsdomicilic Altijd blijft het de plaats waar de armen zich bevinden want de behoeftigen waarvan hier sprake is zijn geen personen mi Juris indien ik het zoo noemen mug het zijn behoeftigen die behooren bij leiigeen die siii Juria is bij d u vader het hoofd des gezins Kr ia eene uiLzunderiiig voor kinderen boveu de lli jaar omdat deze geacht worden iels voor zich zelven te kunnen verdienen Op de plaats waar de vader ïich bevindt moeten hij en zijn gezin Jen onderstand ontvangen hy behoort de zijnen niet weg te zenden om ie trachten ook elders onderstand te krijgen Het gebeurt ook nu zegt de minister Dat weet ik wel Dat is juist de fout die ik verbeteren wil Juist omdat ik bevreesd beu dat het nog meer zal gebeuren ten gevolge van het losmakend beginsel dezer wet wil ik het tegengaan Alij dunkt dat kan geeu argument tegen de bepaling zyn De politiezorg Nu kau iemand waar het noodig is als politie org niet geholpen worden zoo zegt de minister Het doet rag leed dat de laatste bepalingen er nu eerst zijn bygekomen en dus aan den minister oiilsncpt schijnt wat deze behelzen Als de mii 5tcr het gelieft nu Ie lezen zul hij zien dat er in staat i ei al tan ooi enblikktlijken non Dan wordt er volgeus art 22 bedeeld in de plaats waar dii arme zich bevindt vo jr dieu oogenb ikkelijken nood uit politiezorg is dus gezorgd Het bezwaar van den heer NisI EN len aanzien van gevaugenen uf kruiikzinnigen is gemakkelijk op te lossen AU de man in eene gevangenis of krank zinnigengesticht is aiiroiii zou dan de gemeente van het verblgf niet kunnen bedeelen of anders de gemeente waar het gezin zich bcviiuU Heeft de geachte afgevaardigde echter groot bezwaar hij voege er die woorden by het is zeer gemakkelijk te doen De minister heeft de goedheid gehad aan mijn denkbeeld de qualifidlie van eene sohoone gcdachie te geven Maar waarom dan die schoone gedachte niet verwezenlijkt Welk gevaar zou dat hebben De minisier zegt eene bepaling is met iioodig want men kan weigeren ter juist Men kan nu ook weigeren al doel men het niet altijd al is men zorgeloos omdat lueii voor rekening van anderen helpt Maar wat doet dit tot de zaak die ik behartigen wil het bijeenhouden der gezinnen die dreigen meer en meer uueen ie spatien Het komt mij voor als de gednchle goed is dat zij wel de hulp van den minister mag outvangcu om verwezenlijkt en niet op zijde behoort gezet te worden Ik geloof dat door lil vuurachrift een kwaad door anderen en mg gevreesd zal worden gekeerd namdijk dat door de onbeperkte tot ontbinding leidende bepaling der wet hel familieleven der behoeftigen hoe langer hoe meer zeldzaam zal worden Voor dat voorsiel sprak nog de heer Saaymans Vaueu en er tegen de beer Luyjien De heer de BliAUtv heeft in zijn amendement gesteld de woorden uitart S vervalt hel üjfer 23 De heer de Dkauw wenscht thans art 3 aldus te doen luiden Het art 25 vervalt Dit amendement van den heer dk Buauw zal in stemming worden gebragt Bij aanneming daarvan stel ik voor om over art 3 te stemmen daarna zal in beraadslaging en in stemming gebraht worden het nieuwe artikel dat door den heer de Bualw is voorgesteld te plaatsen achter art 3 De heer JiE Bkauw Mijnheer de voorzitter ik vereenig mij met uw voorstel om de zaak nu te dueii beslissen Tot inlichting van de leden die den stand der zaak niet dndelgk voor oogen hebbeu diene dat art 3 der wet alleen de e woorden beval De arit 23 en 2J vervalleu Daar ik nu voorstel een nieuw art i meende ik tevens te moeun voorstellen om het cijfer 23 uit het artikel te doen vervallen Beslist de vergadering i iat art moet blijven zoo als het is dan vervili de slemming over het artikel door mij voorgesteld Ken enkel woord aan den heer Ia YUEN die meent dat het door mij voorgesteld art 3 doet denken aan regt op onderstand Daarvan is geen sprake de wet bepaalt dat iemand onderstand kan vragen en dat er dan over die aanvraag beslist kau worden in do gemeente waar hij zich bevindt Dit blijft volmaakt hetzelfde met de hier bepaalde uitzondering liegt op onderstand wordt er niet gegeven in geen geval noch door de wet noch door mijn voorstel Het tegengaan van hel streven der particuliere liefdadigheid was eene andere objectie Mijnheer de voorzitter waar wordt daarvan in deze wet gesproken En wat heeft die gemeen met de vraag waar de behoeftige ut of uiel door de openbare besturen kan ondersteund worden Kindelijk zulleu de gevallen waar echtgenooten uit elkander gelieven te loopeu zich duukt mij van zal wel redden Nadat de heer LuïBEN nog nader zijne meening heeft toegelicht verlangt niemand meer het woord en worden de beraadslagingen gesloten verklaard De voorzitter Het araeudement van den heer DE BUAUW op ari 3 wordt in stemming gebragt Vervolgens komt art 3 in stemming Indien bet amendement wordt aangenomen stel ik voor te beraadslagen CU daarna Ie stemmen over het nieuwe artikel dal loor den heer DE Bmuw is voorgesteld te plaatsen achler art 3 Het ai ienilcment van deii heer DE Bhauw strekkende om artikel 3 aldus te lezen Art 25 vervnii in slemroiiig gebragt wordt met C3 legen 6 stemmen vcrnorpeo foor hebben gestemd de heeren Dvmbab de Bkauiv Heemskerk Az vax ueu Does de WilEEBOis Saaymans Vade en Kien Bij deze stemming was afwezig de beer D£BiiuYN Kops L i I I I 1 I iii i ili L aatste Berichte n Florence 20 April De Opinione verzekert dat het Spaansche gouvernement sedert de caudidlttuur vau den hertog van Genua zich met geene andere candidatuur voor den troon heeft bezig gehouden Southampton 20 April De Norman it vau de Kaap de Goede Hoop aangekomen Blijkens de daarmede aangebrachte berichten is het Basuloopperhoofd Moshesh overleden en opgevolgd door Lel sea Washington is Apri Het huis van vertegenwoordigers heeft de bill goedgekeurd Wacrb het aantal leden in het aanslaande congres op B76 bepaald wordt zonder de nieuw toegelaten veMttgcnwoordigers er bij te rekenen Het aantal afgevaardigden van Nieuw Kngeland is vermimlerd en dat der westcigke staten met vier vermeerderd Het huis heeft de rechten op gietijzer in blokken gebracht op 5 dollars per ton Parijs 20 April in den senaat heeft de deer Ollivier gezegd lat zoo de regering bij het plehilcit de zege behaalt en dii zal zeker het geval zijn zij dan steeds zonder te aarzelen of moede te worden voorwaarts zal schrijden De minilier bracht den keizer hulde wegens diens liberale gevoelens en zeiile aan het slot zijner rede De zegepraal der consülulinneele vrijheid in Frankr zal niet enkel de zegepraal zijn van het keizerrijk maar ook van de natie De minister werd levendig toegejuicht De senaat heeft vervolgens de nieuwe constitutie met algemeene stemmen aangenomen en i daarna uiteengegaaii tot Donderdag den 12 Mei Het manifest Van de linkerzijde is geleekend door 17 afgevaardigden Daarin wordt aangeraden om ten opzichte van het plebiseit een negatief votum uit te brengen of zinh van stemming te onthouden In dit stuk wordt gezegd dal de nieuwe constitutie geenszins het beginsel huldigt dat het land door het land moet worden bestuurd maar daarentegen de gevaarlijkste praerogatieven van het persoonlijk Gouvernement handhaaft Indien het volk voor het plebiseit slemt dan zou het voor de abdicatie zijner rechten stemmen icnieii de Berichten De vrr oIging door omto tegen prins Murat ingesteld wcpciis bulccdipiiig is jrotniikt De groote meerderheid der Sponnsche gecBtelykhcid weigert den CQd op du coiiplitiitif Ainaterdiim clie damt K ilU ii grntie vrageu voor de klcitio klndcreii te Goc vvroiH dcilil tut cenc gevangenisstraf van 7 L ii ren hall jimr Diiudjig ia tü h llngi oviilulcn de schildiir Tc Vüiilo heltlicii li € uirui ini geduelleerd Mi r riujm heeft te Kuu UintiuoitcI ÜS geestelijken vnn ilf