Goudsche Courant, vrijdag 22 april 1870

I BEKROOND i 1867 é V A K IJ S i 1 MmiON EN MKllAIU K Belangrijk Berigt De voortreffelijke uitkomsten welke het gebruik der Schniidlsehe Auti Kheumatische Waldwol Watten ïi 25 en 50 et het pak Ueuiieunnali pii 31ie a 40 en 80 et de fiesch aan duizcode lijders van Jicht en Uheumatiek heeft opgeleverd niettegenstuaude alle andere geneesmiddelen te vergeef beproefd waren de bijzondere nanbevelingen van IIH Geneeskundigen peven voldoende bewijzen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande di pêts alsook de zoo alom beroemde Waldwol Gczond heids Kloedingstukken bekenit als behoed en genoenniddel tegenalle Jicht en Kheumatische nnndoeuiugen Schmidtsehe BOllSTUONIiONS i ao et de doos zijnde het beste middel voor Slijm ll i t Verkoudheid Asthma bcnaauwde Borst enz KlKFEllNAOEL POMAUE ü 60 et de flacon ts een goedkoop en heilzaam middel tegen Rheumatische hoofdpijn zwakheid der hoofdzenuwen het uiivallen van het Haar en het vroeg grgs worden Verders verschillende Waldwol Artikelen volgens prijscourant IIoofd Ageut voor Nederland M J C IIAM VtrecUt Te GOVÜA üdcj de Wed BOSMAN En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEl oT bij M J C HAM UtrecM V liismuuk hul Ml 1 M l i Tü Wrciicn h oc io crUlnlui n lor biikkersVii chls vooikomen door Ic i rMili i ï luinwr nwhcn De gièvc te Cro i ol Kniiulig l lo tourrhiirabault zijn lo tfoonen lUbscl iM brukii moeten kümcii On Gocdon Vrijaaii licbbcn lo Kniitiirk in lerioiul Wocdigc botkinmn pi Rtl tu clicn ni litoircii en burners De hertogin van llcrr moeder Min den grwif vnn Chnmbord i op hunrknhtcel in Sliermnrkeu 72iiinr oud overleden V loii vernachten lo Nederland eeno minutcriceli zuivering Te Jlanchester wordt de aanvoer belet van stceuon op meer dan mijlen afstand vnn de stad vervaardigd Bij het Amcriknansclic dorp Ilackensack i eciie into gl cerine fabriek in do hebt gesprongen do geheile iiiriebliiig is letterlijk Ternicld Vier arbeidir nlleu Ncderlandeis ijn daarbij umgokomen Men rekent dat in Nederland 26000 wee en Icvon waarvan er 10000 verpleegd vjrdon in gestichten In 132 gemeenten vindt men gestichten in 1000 anderen met Ingezonden Toen dezer dagen zoo n dertig solliritanten voor de openbare lagere school van Bennekom examen kwamen afleggen te Eilc in Gelderland vcrramen ze al spoedig iets wat hun althans velen van hen maar lang niet aanstond Tiet geval komt hierop neer Het traktement van gemeentewege is ƒ 600 maar wordt de onderwij er ook tot kosier enz benoemd waarop de sollicilmilen meesUil kunnen rekenen en het zeker ook hier deden dan moet daarmee nog een paar honderd gulden te verdienen zijn Maar nu heeft de domino van Bennekom met zijne kerkvoogden al vast gezegd zuiver in de leer moet hij zijn en goed zuiver ook of hij krijgt dat baantje van koster enz niet en let wel Ie er we bouwen eene school naast de zijne eene echt christelijke nationale waarin de kinderkens in de zaligmakende artikelen des geloofs en den onschatbaren catechismus vromelgk worden opgevoed Heeds moet de predikant van Bennekom tot dat doel oter eene som Tan ƒ 6000 te besehikken hebben Geen wonder dan ook dat enke e sollieilanten de toedracht der zaak vernemende den afloop van t examen niet afwachtten en heengingen Kn wee hunner die genomineerd zijnde niet zuiver in de leer bevonden worden t Zal zijn weg met hem In Ede zelf moet men het dank zij de ne iwilicnde tnsschenkomst van dominu en zijne gedienstigen met de openbare school nog al kunnen vinden Naar men zegt moeten deze brave lui van tijd tot tijd het onderwijs van Ede s school komen opnemen en er trouw voor zorgen dat o a een zeker welbekend Ilaiieboek met zijne onschatbare geloofsformulicren en zooveel meer van dien aard den kinderkens geregeld worde toegediend MARKTBERICHTEN Gouda 81 April Tarwe onveranderd Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 300 lloode KI ƒ 285 Zeeuwsohe per mud oude lü 50 af 11 75 Nieuwe puike ƒ 8 50 Ti 9 60 Mindere 7 4Ü u 8 25 Rogge puike Zeeuwschc ƒ 6 it 7 25 Mindere ƒ B BO i 6 00 Gerst winter 5 00 u 5 50 Zomer 4 00 u J OO Ilnvcr korte 3 50 a 4 50 dito lange ƒ 2 50 u ƒ 3 25 Boekweit per 2100 kilo Noord Br 235 a 250 Bruine boonen puike Zaeuwsche 12 50 a 13 60 Mindere 10 00 tl ƒ 11 50 Witte 11 00 a Ï4 B0 Graauwe erwten ƒ 11 00 it 13 00 Capucijners 13 00 ti 18 00 Hennepzaad inlandsch 10 50 De aanvoer ter veemarkt was heden niet onaanzienlijk de handel in de verschillende soorten was cenigzins meer geanimeerd Varkens en biggen waren gevraagd Kaas Aangevoerd 43 partijen prijs ƒ 24 n 27 Boter 1 10 a ƒ 1 20 Burgerlijke Stand fiEBoKEN 17 April Willem l icdrik Hendrik ouders H Snaterse en A Kunsel Murg u tlia ouders N Mclkfrt eu M Sloos Johannes utidera 1 liakivcr en W J Brouwers Magdalenn Mnria Frnneina onJers T II Prinsenbcrg en E Jansen 18 Margaretlie Maria Sophio ouders J Nobel CU J A van Hijsisijk Johannes Knrel ouders l do Bruin en J Sp riii ai l J Korsliaan Adiianua ouders C van der Klif en 11 llosdam 20 Adrianus ouders r Ncdcrliut inO van ccu ni Krijn Oirk oiidcis M do Rniat en M van dir Moot Helena Joscpbina ouders M J ller che en I van der Mrij ÜVEKLI litN 17 April A M Hoek W j A lloo cii doorn t j 18 M vnn llijk 2 j 6 m G M Vcrzijl 2 j N van Wi igcrdcn 3 j 19 Lafeber 1 ra ADVERTENTIEN H d n ontsliep zeer zaclit on kulm luiiu Imrtoli ik Kcliefdc vuiler 1 1 ClIULTZli in len iHiilerdoiii van 4 jaren 1 H lllli PZE ii tii 2t Aiiril 1S7H Voor lie volo bowij on Viiti dcelnpininfr 7 00 van biimon als Imiteii tlezf Stad oiitvan on bjj liet overlijden huuner Moedor Mevrouw de Wed F BLOK geboren Fabeitiu s betuigen do kinderen hiermede hun wehneencnden dank Uit aller uaara G BLOK Gouda 21 April 1870 ONTVANGEN De nieuwste MODELLEN van MANTELS en MANTILLES alsmede eene groote sortcering STALEN der nieuwste JAPON STOFFEN BRODERIES HANDSCHOENEN enz W VAN UEB PALS I BEKROOND 1 1865 1 orouTo I II VEnSN medaili eI s 1 tiisrE Kussf si Aljée L VAUOSSIEAU Z Boikoop J OOIIDKAOK Ilurmeleii G KURVERS IlazermoiiJe Mej J UAAUKEUKEN Moit foorf J A JACOBI Ottdeicater J van LIEFLAND Eene JUFVROUW uit den beschaafden stand P G zeer ervaren in alle Dames handwerken en in het MAKEN en KNIPPEN van alle Kleediiigstukken enz wenscht eenige uren daags te besteden tot het geven van onderwijs in hetzelve Brieven franco letter A bjj A JUANT Kleiweg Gouda Openbare Vrijwillige Verkooplng op WOENSDAG den 27 APRIL 1870 des voormiddags teu 9 uur op de Hofstede van JAN ANKER Cz aan het dorp te Stolwijk van 20 KOEIJEN die gekalfd hebben of op het kalven staan 3 VAARKOEIJEN 3 PINKEN één aftands RUIN PAARD 2 ZEUGEN met KEUJEN BOUW MELKGEREEDSCHAPPEN en eenige MEUBELEN Zulks tegen contant geld en ten overstaan van den Notaris T G BROUWER NIJHOFP te IlaantrecM Raderstoomboot dUSSKL Van iOIIDA Maandag en Dinsdag s morgens G uroD de overige werkdagen s morg 7 uren Zondag s morgens Ü j ui Van ROTTERDAM op gelijke dagen i nam 2 uren imdiig h avonds uren Itin I ll jLs l i loiirkanrteii De ADMINISTRATEUR vnn de Waddinxveen i lio brug lircngt ter algemcenc kennis dat bjj besluit van den Hoer Commissaris des Konings dezer Provincie van don lö dezev magtiging is verleend om de genoemde bnig van den 22 tot den 27 April a s af te sliiten en dat de passage met Rijtuigen Paanlen en Vee zal moeten plaats hebben over Boskoop oi door den Zuidplasfolder terwijl de voetgangers met een schuit zullen worden overgnzet Do Administrateur voornoemd Van BERGEN UZENDÜORN Gouda 19 April 1870 Bij vonnis der Arrondissements Regibank te Rotterdam dd 13 April 1870 behoorlijk op de Expeditie geregistreerd zijn do eclitgenooten JAN MOES BOOTcnANTOINETTASCHIEVEEN op beider verzoek verklaard te zijn gesclieiden van tafel en bed met ui de gevolgen daaraan bij de Wet verbonder MoelofmreiidmtH 11 NADEUMAN Rotterdam Wed 1 de KOSÏEB Scfmanhoven Wed WOLFF en ZOON JToerden Gcb PFKNNING Wmibriiffge A de WILDE IJsiehtein J B MOLLE De Procureur van de Reqniranten Mr VAN REESEMA Geneeskundig Attest De Chocoladen van het huis FR ANZ STOLLWERCK ZONEN te Kkui en a d R n heb ik na naauwkeurig onderaoek bij zieken herstellenden en zwakkeu met uitstekend gevolg aangewend Zü zijn niet alleen vrfl van ieder bijmengsel maar zij onderscheiden zich ook van andere fabriekaten door grootere Cacao gehalte fijnere bewerking fijno geur en duurzame hoedanigheid MiJn op vceljarige ondervinding steimend oordeel is dit dat bovengenoemde Chocoladen in genee skundig opzicht boven alle anderen de voorkeur verdienen Dr STARK koninkl Staf Arts Men vindt deze algemeen goedgekeurde Chocoladen in originele verpiikking te Gouda h J J VAN DBii SAN DEN Banket en Koekbakker op de Groote Markt Ciimil 1 Druk vim A Hiiiikroiiu