Goudsche Courant, zondag 24 april 1870

1870 Zondag 24 April N 884 GOUDSCHE COURANT Nieuws en idverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Nog eens het reces De opmerkingen naar aanleiding van t reces der tweede kamer in ons n 878 medegedeeld hebben de aandacht van t Leidsche Dagblad getrokken en eene afkeuring daarover uitgelokt We zouden daarop niet terugkomen wanneer uit onze beschouwingen niet eene geheel valsche gevolgtrekking werd afgeleid wier juistheid wij zouden schijnen te beamen wanneer wfl stilzwegen De gevolgtrekking van het L D uit ona artikel gemaakt was dat wij in de tweede kamer slechts een wettenfabrie kant zien en de taak van de volksvertegenwoordiging in dien zin begrijpen dat de leden van den derden maandag in September tot de sluiting der kamer bigeen zullen z n om wetten te maken even als een ander mpssen mutsen of meubelen maakt Wfl achten t van zooveel gewicht dat de volksvertegenwoordiging niet slechts een wetgevend lichaam is maar dat zfl het zich tot eerste plicht rekene om een immer wakend oog op s lands belangen te houden en dapr tusschen beide te komen waar zy weent dat deze verwaarloosd worden wij achten dit zoo belangrijk dat wij volkomen vrede zouden hebben met de spUtsing dezer omvangrflke taak en dat we b v niet afkeerig zgn van t denkbeeld om naast een vertegenwoordigend lichaam een wetgevend lichaam te plaatsen Doch we kunnen daarover nu niet nitwflden Genoeg is t nu wanneer we na de verklaring dat wij de gevolgtrekkingen van t L D niet toegeven aantoonen dat die gevolgen ook eigenlek niet uit ona aangevallen artikel kunnen getrokken worden Onze klacht gold het weinige dat door de kamer wordt afgedaan want niet alleen dat dagenlange beraadslagingen volgen op een allernauwkeurigst onderzoek in de afdeelingen maar ook de officieele vacantiën die wekenlang duren belemmeren den voortgang t Is natuurlijk zoo schreven wij dat men nu en dan eenigen tijd aan zijn eigen zaken luoet besteden bij de tegenwoordige staatsinrichting moet zelfs afwezigheid door ambtsbezigheden nog worden geduld maar waartoe by de vrijheid der leden om te koiuen en te guaii die ufli cieele vacantiën onder den naam van reces bekend en die weken duren Volgt daaruit dat volgens ons eeu vatbetering van t staatsbestuur hieraan een einde zal maken en even zoo goed als alle andere betrekkingen de betrekking van volksvertegenwoordiger mede zal brengen dat z die haar vervullen het geheele jaar daaraan en daaraan alleen hun tijd en moeite zullen ten offer brengen We betwisten het Niet daaraan en daaraan alleen behoeft de volksvertegenwoordiger zyn tgd en moeite ten offer brengen Heeft hij lust en gelegenheid dan kan hg ook elders z n land en zijn volk van dienst n maar ziJn eerste plicW blijft tegenwoordig te zijn bfl alle openbare en sectie vergaderingen van t lichaam waarl oe hjj door de volkskeuze behoort Wil hfl zijn overigen t d er aan wjjden om de letterkunde van zgn land door zijne studiën te verrijken of de rechtswetenschap zijne diensten te leanen wjj zouden er ons over verheugen De een geniet in de studeercel de ander in den foyei van de opera Maar even verkeerd als t is om b V van alle avondzittingen weg te blgven omdat men naar de opera moet even verkeerd zou de verontachuldigiug zijn s avonds moet ik studeeren Evenmin zouden we reden vinden om het te laken dat mijnheer A eenige dagen wegbleef omdat zijne dochter moest trouwen of dat mijnheer B zijn veijaardag in eigen kring wensoht te vieren We begeeren volstrekt niet dat allen van af den derden maiindag in September tot aan de sluiting steeds tegenwoordig zijn We wenschen hun in dat opzicht volkomen vrijheid te la en om te komen en te gaan Ieder moet dat voor zich zelven weten Maar hier zjjn we tegen dat de volksvertegenwoordiging worde beschouwd als een bijzaak en dat dus de afwezighsid wegens ambtsbezigheden nog altyd geduld moet worden t Is duidelijk dat wig ook daarbij alleen toog hebben op de openbare ambtenaren en dfit we tdus niet goed kunnen vinden dat te X de burgemeester veelal afwezig is dat te IJ de kantonrechter ziJn werk door een plaatsvervanger die niet bezoldigd wordt maar alleen de emolumenten krijgt laat verrichten en dat te Z de heilige justitie moet stilstaan omdat een der leden in de kamer is en er niet uit wil voor dat een of andere beslissing is gevallen Aan den anderen kant bejammeren we het evenzeer dat een belangrijk wetsontwerp slechts door even de helft der leden wordt onderzocht of dat voorgestelde amendementeta vervallen moeten wegens absentie van den voorsteller of dat door onvoltalligheid besluiteia worden genomen die niet in den geest der meerderheid zijn Die afwezigheid wegens ambtsbezigheden dus waardoor èn het ambt èn het mandoat half worden waargenomen die zou moeten vervallen dan waren we reeds een goed eind gevorderd Doch dit is niet mogelijk zonder herziening der Grondwet Afwezigheid om ambtsbezigheden moet alzoo nog worden geduld Niet alleen dus dat de leden vrijheid hebben om te komen en te gaan zoo als zjj goedvinden dat zjj overigens voor zich zelven moeten verantwoorden maar ook kan t hun plicht worden door ambtsbezigheden afwezig te ziJn en nu komt Uj deze speciale absentiën nog de generale absentie het reces dat weken dunrt Zoolang afwezigheid door ambtsbezigheden nog moet geduld z n we zeer stellig tegen t reces en wordt dit eenmaal onmogelijk gemaakt ook dan zien we daarin nog weinig heil Die naar rust verlangt kan hehen gaan maar waartoe allen te dwingen eene rust te genieten die slechts enkelen wellicht begeeren Maar bovenal drukten we op wehenlange vacantie Er wordt door de kamer zoo weinig gedaan er is zoo veel dut dringt de doodstraf de defensie het uniformport de herziening der wetboeken de rechterlijke indeeling enz enz dat een maand meer of minder in t geheel zoo n geringe zaak niet is Juist die maand kan voor velen die een maand later wettig verhinderd werafcr zeer geschikt zijn Acht men in alle gevii reces noodig waarom dit dan niet zoo kort mogelijk gerekt In Engeland duurt t paaschreces slechts 14 dagen s Lands belang vordert niet alleen een simmer wakend oog maar ook een nooit vermoeide hand om overal te doen wat zij vindt te doen BUITENLAND ENGELAND Sedert eenigeu lijil giinn er uit vete plivatsm stemmen op tegen lul misbrnik dut de ngenlen van poUtie vuu kunne ia ichl wiikcn Diit zij persoaen