Goudsche Courant, zondag 24 april 1870

Heden ochtend is het lijk van een eonvondig f Sc nltze zich door braafhetd on jvcr als da laatste eer hielpen bewijzen viel hem nog ene andere onderechcMduig ten deel slltr 2 ook gedurende vele jaren concierge van de loge der vrijmetselaren ook daar venv er zich achting De officieren der oge R de lijkkoel in een rijtuig P het kerkho prak ae EA meeslor indrukwekkende woorden ter nagedachtenis van den ontslapen broeder d e algetticene aandoening en bel mgslellmg wekten mlsbandelBn terwijl da hoegenaamd gecu reden voor bestaat behoort au niet tot de 7eUl aamhedcn Verschillende auuklaclitch legen politieagenten komen dan ook bij de rocliibanken in V in de e klachten maakt de Dailf TeUgtapli gebruik om aan te driugen op verbetering Q het politie stelsel Eene initelling die zoo apeisliMil vaar de beveiliging der burgers is gemaakt moet bij die burgers geen tegenmaar iiieaw rking ondervinden Indien echter de constables allerlei willekeurige dingen bedrijven is het voor de burgers cmraogelijk ie mot het elfde Tertrouwen te behandelen als zij zouden ondervinden zoo zij oh fatsoenlijk jegens het publiek gedroegen a 4e èolitie èn de burgers lijdep dtider het verkeerde geelrag van de bewakers der orde In plaats echter Van dit gedrag tegen te gaan door strenge strafbepalingen gaat de regeering e in de hand werken door de politie agenten zoo veel macht uogelijk te geven Zelfs wordt eene verklaring van een politieagent veel eerder geloofd dan die van eon gewoon burger Het blad eindigt met de instelling van eene commissie aan te bevelen die alles wat op het politie stelsel betrekking heeft nauwkeurig zal onderzoeken sg SCSSf FEANKRUK Wat den Senaat ook tea laste gelegd kan worden het verwijt dat hij de discuasicn rekt kan hem niet treti en M aandag is de tweede beraailtbging over het senaatsbesluit begonnrn en Dinsdug Ü de discessie reeds ten einde gebracht Slechts drie zittingen zijn das aan het deb il besteed Men zou haast denkeu dnt onze fichtbare senatoren onzen tgd een lijd van aloöm begrypen De meeste artikelen ijijn afgehamerd Deberichten uit eenige industrieele distrieten omtrent de werkstaking luiden gnnsiiger Te t ouril ha mbault b btien een groot aantal werklieden den arbeid hervat ïe Torlerou moeien de grivisten voornemens zijn dat voorbeeld te volgen Te Commentry én te Bezerel hesft de werkstaking uiet de i e eeksnis welke men aanvankelijk er aan heeft toegeschreven en de troepen die naar beide pun ten op weg waren zijn niet vorder voorlgjrukt dan naar M9n lv9 n Daarentegen verneemt men dat eeu deel der werklieden van de gieterij des heeren Cail te Pa rijs den arbeid gemaakt heeft De grovisitèn vragen o u eene verhooging vau loou van IDiQiteaa vyftig centimes per dag f aS A DÜITSCHLAND Dt landdag van Schwarzburg Uudoisladt heef het budget verworpen Dientengevolge heeft de regeering aan den bondsraad bekend gemaakt dat zij vooralsnog de bijdrage van dien staat niet in de hondskas kan storten en mitsdien uitstel van betaling verzoekt De bondsraad heeft deze aanvraag iu handen gesteld van de rechtskundige commissie ten ine vau rapport Volgens een der Berlijnsche bladen zijn de oaderhandeliugen der Pruisische rcgeeriug met de ïlijusche spoorweg maatschappijen over eene subsidie aan deu St Gothard spoorweg met succes bekroond daar de spoorwegbesturen aanzienlijke bijdragen hebben toegezegd Ten gevolge van de invoering der algemeeneweei iliohtigheid is de sterkte der B idensche armeethans vermeerderd liij de begrooting voor 18G3en 1869 was wel reeds gerekend op 42 400 man dooh er zyn er niet meer dan ót8 U00 in dienstgesteld Thans is het cijfer gebracht op 2b ii man voor de staande armee 9174 voor de reserve en 8786 voor bezettingstroepen waaronder 7780 man van de landweer Uet totaal bedraagt altoo43 08ï man waaronder niet begrepen zijn de officieren eu beambieu De veld divisie bestaat uit tien bataillons infanterie te zamen van 19 101 twaalf escadrons kavallerie te zamen van 2031 tienveldbatterijen te zamen van 2481 man C17 pioniers 888 man voor den trein benevens 6700 paarden en 688 voertnigcn BINNENL AND Goui i 23 Apbil Wij maken ons publiek opmerkzaam op de aankondiging der laatste tooneelvooi ilelling van het gezelechap onder directie van den heer Lemaire van Antwerpen D medewerking van roejufvr Beersmans zal voorzeker het genot verhoogen dci tooneelliefhebbers en eene talrijke schare nog eens gunstig getuigen van de algemeene belangstelling in het reeds zoo dikwerf toegejuichte spel van dit tooneclgezelsohap Itct ll i U lad ra l In I lUrlit van donderdag bevat het volgnide Hut heeft M behaagd aan Dirkje Veldhui eii liij arrest van het prov gerechtshof in Utreeht van 26 juli 1m 9 wegens raoedwilligs brandstiohting veroordeeld tot de doodstraf ingevolge ïon b isluit van 21 sept 1369 n 6 vcrwiaieldin tuchihuisstraf v n 10 jaren welke laatste slraf bij bcbluit van 10 nov 1869 n 13 weder was veranderd in correotioueele gevangenisstraf van gelijken dnur kwijtschelding te verleenen van hel nog onvervuld gedeelte dier gevangenisstraf met onthefliiig voor de veroordeelde van de smet van eerlooaheid n al de gevolgen welke geacht zouden kunnen Worden op haar uit kracht of naar aanleiding van het veroordeeleiid arrest te kunnen kleven Bij de gister door burgemeester en wethouders gehouden aanbesteding van eene draaibrug zijn ingekoraeii de navolgende insohrijvingsbilletlen 1 Muliler ƒ 24 200 ü Luijcndijk f 24 04 VV de Jong ƒ 22 973 G A Oudijk f 23 808 1 A van Nugteren ƒ 23 790 P A Burghout 23 570 A Luijeudijk ƒ 20 989 P Verbrnggen O ƒ 19 967 J de Menimeester ƒ 19 099 en voor de sluisdeuren V Verbruggen ƒ 2 594 V A van Nugteren ƒ 2 494 W de Jong ƒ 2 400 A l uijendijk ƒ 2 425 P A Burgliout e 3S0 1 A Oudijk ƒ a HOe J Mulder ƒ 2 SOl i Luijeiulijk 2 298 Tiaar de toeboreidseleu te oordeelen die voor de plechligheid der opening van den rijnspoorweg vau s U igc naar Gouda rp aanst maandag gema ikt worden al die laiet veel luister geschieden De illumiiiaiie zal zich uitstrekken van de Bezuidenhoutsche brug tot het buitenverblijf van den heer Suermondt en verder de Kiju ti a u aan beide zijden langs het station naar den Z O Baiieusingel en voorts langs den Zwarten weg Des avonds gedurende de illuminalie zal van gemeentewege muziek worden uiigevoerd tot welk einde er op den Bezuidenhoulsthen weg twee muziektempels zijn opgericht een tegenover de Rijnstraat en de ander tegenover genoemde buitenplaats Aan den ingang van de llijnslraat aau de zijde van den Bezuidenhoutscl cn eg is een kolossale eerepoorl opgericht die schitterend zal worden verlicht Zij steunt op acht kolommen in het vierki nt Zij rerhcft zich boven de reeds hooge woningen aiin den Bezuidenhoulschen weg Men honilt zich nog be ig met het aanbrengen van wapenschilden enz eii het verdere versieren van de c fr iaije eorepoort Aan de eene zijde bij den ingang van de Rijnstraat prijkt de naam Gouda waarboven het wapen dier gemeente en aan dei anderen kant de naam s Gravenhage waarboven het Nederlandsche wapen Ook de wapens der provinciën zijn ter versiering aangebracht De Haagsche ooijevaar komt boven alles uit Bovendien wordt dfi weg van en naar het nieuwe station met vlaggen getooid als zinnebeelden van het vaderlandsche feest dat Maandag te s llage zal gevierd worden VAij vernemen verder dat het bestuur van het genootschap voor de zedelijke verbeteriug der gevangenen zich op verzoek van den minister van justilie bereid heeft verklaard ziab het lot van dit meisje na haar ontslag uit de gevangenis bijzonder aan te trekken Het Belgisch bind het Velksbelaugu bevat onder het opschrift Een brief van prins Pieter het navolgende artikel Gisteren kondigden bijna al de dagbladen in het geheel of bij uittreksels eenen brief af geschreven door prins Pieter Bonaparte den held van Auleuil en aarin hij al zijne bekende eu onbekende vrienden bedankt die tijdens zijn proces wel hebben willen belangstelling toonen voor zijn lot Die brief werd gericht aan den heer de la Rocca en gestuurd om openbaar gemaakt te worden aan de Afstuir de la Corse het orgaan van den zaohtmoed i geli prins hel elfde blad waarvan een der artikels van zijn programma is de mettre les tripes au vent i aan al de vij uiden der familie Bonaparte Jeremiazuchten en krokodiltranen dcormengen zich in dien brief op de bedroevendste anderen zeggen de verlusliijendste wijze Wij hechten te weinig belang nau dat stuk om het in zijn geheel op te nemen Ziehier echter eenige regelen die b jzouder de aandacht van onze landgenooten hebben gaande gemankt Dank aan de heeren officieren cadetten en leerlingen van het Hollandsohe leger Het roemrijk huis van Oranje verdient grootmoedige dienaars die hulde weten te brengen aan de nagedachtenis van Napoleon en van den goeden koning Lodewijk Dank ook aan de Belgische ofBeieren die mij de eer deden mij te schrijven ïrotsch over hun zelfbestaan zijn zij nogtans bijna Franschmans Commandeur der orden van den achtbaren stichter hunner nationale dynastie voel ik mij genegen om nil te roepen Ben ik dan uw makker niet Men leest in de JV Itott Cour Het Volkablad van den heer de Bosch Kernper spreekt van den overdreven lof dien de Arnhemsc te Cl als partijblad aan de Agrarische Wet toezwaaii en van de overdreven afkeuring dier wet in het Daghlad Het een en het ander heet partijdig geschrijf Maar nu het geschrijf van het Volksblad ie t over lie wet Dat is voorzeker niet partijdig Het VolkMad maakt zich tegenover de Agrarische Wet noch aan overdreven lof noch aan overdreven afkeuring schuldig Maar in zijne zucht om onpartijdig te zijn heeft bet orgaan van den heer Kemper in het geheel geen oordeel over de wet Kn omdat het zelf geen oordeel heeft meent het dat een oordeel te hebbon over deze wet een kenmerk van partijdigheid is De gevolgen van het partijdig geschrijf over de wet zullen zijn zegt het Volkshlad dat de wet in plaats van een einde aan de koloniale quaeatie te maken die qqaeslie meer dan ooit een partij quaeslie zal doen worden De mogelijkheid wordt hier ondersteld dat de Agrarische Wet aan de koloniale quaestie een einde make hoe daarmee te rijmen wat het blad tot dusver zeide dat namelijk die wet niets gaf niets regelde niets kon uitrichten Als de wet aan de koloniale qunestie eeu einde kan maken is dan uiet zoowel de warme ingenomenheid van de Jrnhemwkc Courmd als de felle afkeuring van het Dai lilad zeer wel te verklaren zonder booze partijzucht bij die binden te onderstellen Als het waar is dat do wet aan de koloniale quaeatie een einde kan maken dan zal meeneu wij partijdig of onpartijdig geschrijf daaraan niets toeof afdoen De wtt blijft wal zij is hoe er ook de Jrii wmsc ie Cl of het Vulkshlad of hc Daijhlud over gorderle Die regelen bedroeven en verheugen ons tevens Zij bedroeven ons omdat zij ons met omstandighcdeu bekend maken die op ieder recbtschapsn hart eenen pijnlijken indruk moeten maken Het is dus waar dat HoUnndsehe en Belgische officieren het slacidojfer vau Auleuil hunne beste oomplimenten over zijne daad hebben toegezonden Het iii ook waar dat prins Pieler commandeur is der orde van Leopold Doch wij zijn vooral tevreden over dien brief omdat hij eene onpartijdige eo ouvrywillige besehuldiging behelst die de aandacht onzer landgenooten Oï rwaardig is ïrotsch over hun zelfbestaan zijn zij nogtans bijua Pransehmaus Zullen zij het nu gelooven nuhet hun door eenen halven God luidkeels loegeroerocpen wordt ZuUeu onze franscli gezindcn uu begrijpen met hoeveel waarheid wij zoo dikwijls erhebben op aangedrongen dat al de liralmni miim do driekleurige vaandels de warmste koningsgezinde demonstralien en de schoonste patriotaden niet kunnen volstaan om het zelfbestaan van eeu volk te bevestigen wanneer in de wezenlijkheid al die prachtige verklaringen op de blijkbaarsto wgze worden gclügenairaft Dat zij het zich nu wol in den geestprenten tusschen een patriot Belg en een Franschman bestaat nog juist de afstand van eehe driekleurige vodde Wij zijn verder nog tevreden over dien brief omdat hij toonen zal wat men werkelijk door het militaire eergevoel verstaan moet en onder welke vormen zich de e iscrneheschaving voordoet Het is een tweede lesje waaruit alwie wil zijn bqat trekken kan Zal ons ministerie zullen onze tifgevaardigden ook willen Ten derde zijn wij nog altijd tevreden omdat liet nu algemeen bekend zal zijn welke lieve fcommandeurs onze aohtliare Leopoldsorde bezit t Is waar dat er onder dat opzicht nog andere voorbeelden langs de straten loopcn Men leest in de Mepjiehr Cour Het tuchthu ta horen ile srlnml la de Drentsvhe Cour van jl donderdag wordt iie gevangcnbewaarster gevraagd tegen een tractemeiit van 350 gulden i M ii