Goudsche Courant, zondag 24 april 1870

V3 MB fl I tHW ii ii m Il udcrdng Ib iiigd aan i crechta I moedjuoodstraf I n welke 9 n 13 lEiangoiiis i verlee ftevange rUle van ien welke tl kracht of lest te kun het vau der luister van Uot van dit i9 bijzon fut ii bevat iu3 Pieler laden in het ijeschreven r ii Auleuil jende vrien f el hebbeu lot Die I OU gestuurd de Jreuir Icntmoediiieü I rtikels v in lipcs uu vent Ine jraengcn zich o ideren zeg bechten te iJD geheel i len die bij oten hebben feiten en leerlliet roemrijk nge dienaara 1 igedachtenis ling Lodewijk i die mij de Ivor hun zelfpnans Com stichter hnnluegcn om it Vi t ons tevens kt omstandig tschapsn hart Het is dus lollïcieren het I complimeuien Het il ur is der orde fer dien brief iUige beschultaudgenooten lij nogtiins byu li oven nu cels loegeroe II eiinden au 0 likvvijU er iIjaiK aiineSf de 1 uningsgezinde ll iden niet kunIn een volk te 1 1 nl die prach vgze worden I in den geest In een ïransclifi n eebe drie Ivcr dien brief Irlijk door het leii onder welke 1 oordoet Het vil zijn b at Hen onJe iif c len omdat liet leve komman 7 t t Is waar voorbeelden de Drenhche viinpenbewaar11 350 gulden De salarissen v in hulpondenvijzors in Drenthe klimuieu van 160 tut 300 gulden W lo van de hulponderwijzers hier ten platten liinde 275 gulden verdient mag niet klagen De belrekking van bewaarster in het tuchthuis moet dus vrij wat gewichtiger zijn dan die va i hulponderwijzer want ik vQtn oaderatel dat in het goede en rechtvaardige Nederland ieder loon naar werken krijgt Dinsdagnacht werd de commissaris van politie aan t Nieuwe Diep die een drietal dronken soldaten vermaande naar de kazerne te gaan bedreigd en aangevallen gelukkig kwam de militaire wacht toeschieten en werd verdere moedwil voorkoaien Bij deze gelegenheid komt het A D v N weder op tegen het wapenen dragen van den militair buiten dienst het blad schrijft Pat dronkun lieden rumoer veroorzaken dat zij zich zelfs aan uitspattingen schuldig maken betreuren wij maar kunnen wij vergeven Dat ook militairen aan dit euvel Igdeu ware eveneens tot zekere mate te outschuldigen ofschoon er eigenlijk geen sprake van moest zijn dat zij gehouden om orde en veiligheid te handhaven daarop inbreuk maakten Maar dat eene bepaalde kaste in de maatschappij bij machte is zich in zoodanigen nbnormalen toestand van wapenen te bedienen is eene sohande De burgerij weerloos over te leveren door t verbod om wapenen te dragen tegenover den militair die in vollen vrede daarmee rondzwerft getuigt van meer dan middeleeuwsche barbiiarschheid Wat doet de soldaat buiten dienst met zijn zijgewcer Welk nut trekt de maatschappij die hem lomer in haar eigen belang bezoldigt van die ijdele parade Wat nut Gevaar en niets dan dat Wij geven dan op nieuw in overweging of t niet wenschelijk ware dat onze ijverige minisier van oorlog lie zooveel raillioenen weet te erlaiiijt n voor zijn praohlig defensiestelsel zich uok beh ilve daiinloor on iterfelijk maakte door deze iiïnige bepaling 15uiten dienst is hei den krijgsman zonder Ohdcrselienl van rang niet geoorlooU in t openb iar te verschijnen met wapenen De JruA Ct beantwoordt de vraag Moet de bijbel in of uit de staaisschool op de volgende wijze Beide partijen zijn missohcn Ie verzoenen Den bijbel wil men uit de schoot weren om ergernis te voorkomen men uil hem op de scholen behouden om den kindereu van hunne vroegste jeugd af eerbied daarvoor in te boezemen Welnu men leze dagelijks een hoofdstuk in een latijnscben of griekschen bijbel Voor de kindertjes is dit precies hetzelfde zij begrijpen het toch niet Daarentegen zal geen enkel knaapje geërgerd worden en nllen zullen toch van hunne prilheid af diep ontzag koesteren voor het boek waarin zoo plechtig werd vourgelezen en dat zij geen van uilen ook de meester zelf niet verstonden De toepassing vau dezen eenvoud igen raad zou een eind kunnen maken aan het geschil tusscheu de voorstanders van beide richtingen Victor Hugo heeft op het graf van zijn vriend eu medeballing Keiler eene lijkrede gehouden die dus eindigt Vaarwel onde makker Gij gaal dus leven het ware leven Gij gnat vinden de rechtvaardigheid de waarheid de broederliefde de harmonie in de onmetelijke kalmte Gij zijt in het licht Gij zult nu kennen het mysterie van die bloemen die grashalmeu die de wind neerbuigt van die golven die men ginds hoort van die groote natuur die in haar nacht het graf ontvangt en de iel in haar licht Gij zult leven het heilig en onuilblusclibaar leven der sterren Gij gaat waar de lichiciide geesten zyn die verlicht hebben rn geleefd de denkers de martelaren de apostelen de profeten de wegbereiders de verlossers Luister Qy zult aan Jean Iacque zeggen dat de menschelijke rede gegeeseld wordt aan Bcccaria dat de wet zulk een graad van schande heeft bereikt dat ze zich verbergt om te doodeu aan Mirabeau dat negen en tachtig aan de schandpaal is geklonken aan Danton dat Frankr jk aan eene bende ten prooi is erger dan een buitenlandich vijand aan Saint Just dat het volk het recht niet heeft om te spreken aan Marceau dnt het leger het recht niet heeft om te denken aan Robespierre dat de republiek vermooid wordt aan Camille Desmoulins dat het recht dood is en gij zult hun allen zeggen dat alles goed gaat dat in Frankrijk een onversaagde hoop vuriger dan ooit strijdt en dat buiten Frankrijk wij de vrijwillige slachtoffers wij de weinige nog levende ballingen wij nog steeds overeind staan dot wij besloten zijn ons nimmer over te geven slaande met onze overtuiging en hnnne schimmen in die groote bres welke men de ballinschap noemt Laatste Berichten New York Ü April Volgcas berichten uit Ouba hebben de Cubanezen na een heet gevecht Clnpitauio de Sor ingenomen Londen 2S April Oislcron heeft de politie in NewCaslle en Mnnchester beslag gelegd op wapenen en ammunitie die ondcrstebl werd aan Fenians toe te behooren Parijs 22 April Het is volkomen juist dat de Banneville de l ransche nota officieus aan kardinaal Antonclli zal medodeelcn doch hem er geen afschrift van geven zal Berlijn 22 April Volgens de Nord Bentsche ZUj zijn ie geruchten als zon de Pruisische regeeriiig betreffende de Noord Sleeswijksehe queeslie met het kabinet van Weenen nieuwe onderhandelingen hebben aangeknoopt ten eenenmale ongegrond Parijs 22 April Het keizerlijk gerechtshof heeft de heeren Emile en Isaac Pereire en ISalvador veroordeeld tot vergoeding van schade en interessen aan de koopers van aandeelen der Sock te Tmniobilicre gedurende het tijdperk van 19 Mei ISU4 tot April ISB7 De maalscliiippij is voor de betaling verantwoordelijk GemeniJide Berichten IMndainc Nijlpaard is oet 8 lagIla li l lag to Amsterdam bevallen van ttteeHiif eii Du ni gmijange Zoutman is afgekeurd Te KuÜon burg vermaakt men zich met i3c wolvcnjucht de wolf bleek een houd Nsiir de betrekking van directeur dor stadsrciuiging te T ci uwardcn op een tractement van ƒ 1200 hebben zich 212 boUiüitantcn aangeboden Ue Dernsclie minister vau oorlog ie afgetreden Üe familie van Hendrik de Bouibou Wil de toegekende UO 0 U fr niet aennunien voor Montpenaier De Finnsche gezant te Atlieno heeft geprotcBtccid tegen het uitcehrijven ener nieuwe üriekêche leening De Heiersche regeenng heeft bij den landdag ingediend eene iiiiuwe kieswet luateiide op het beginsel van rcehts kiche vei kie ingen l ij geheime stemming e Liverpool li fge i stooinbootcn gereed die 7000 emi iten naar Onnada zullen tiiengcn Tc Hamburg hebben de hecpstimmerüadeu den arbeid gestaakt De Zwitsersehc bondsraad heeft be lotcn de uitsluiting der Jezuiien volgens de constitutie kniehtig te handhaven Te Arnhem is be loti n ii t de opi lehting cener hoogere burgerschool voor mei jcs die men met 1871 houpt te openen Te llauover hebben ile verHersgezetlen htt werk gestaakt Düor den hr I Hlus é van Zuidland is gelegateerd aan de diaeunie der Iierv gem te Dordreelit f 5000 en aan het bcstedelmgshnis ƒ lifÜÜ Den 18 april werden te Wondrichciii in de rivier voor de Htad binnen 1 0 ureu 4000 stuk Ift gevangen De photographic Teralimlt jaarlijks in Kuropu vier niilliocu en in Amerika een imUioen eieren Burgerlijke Stand Gi miKfN ilO April Anthonie Lnmbertus ouders M Mol en M phof 21 Ilerinunus ouders I Wijnholf eu C vnn iter i ol Tenni lu l eli na owders A Zwnnenbnrg en M Jaske Maria Eh abeth oodcra W II Danjela en C Wamstieker OMJUJiitN 20 Apiil 1 r SehuUzr 51 j F Swijscn II m H Labij 37 j 21 P J U van Werkhüoven 2 j ADVERTENTIEN 55 JARIGE ajl van den Heer p G WESSELS en Mejufvrouw J C KABEL Hunne dankbare Kinderen Behuwd en Kleinkinderen Gouda 23 April 1870 5 ©5 w óiï pSJrrs iWra ïc3öSs êAviG Ondertrouwd E KOKTENOEVER en M B BIIIUIERSDIJK iouiw 22 Aiu il 1870 Voor lift vi li bcwjj eii van doohieming zoo van Ijiiuicii als Luiten ili i Stad ontvangen bj liet overlijdoii liunner Moeder Mevrouw de Wed K BLOK Tcbdren Fauiiitius betuigen de kindereu hiermede hun welnieenenden dank Uit aller naam G BLOK GoiiOA 21 April 1870 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op VRIJDAG den 6 MEI 1870 des namiddags 1 ure ten Raadhuize aldaar bij enkele inschrijving voor den tijd van diic of zes jaren te verpachten 1 De Ilaanlasch 2 Het Puin eii de Vuilnis Waarvan de Voorwaarden acht dagen vóór den dag der Verpachting de zondag uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure op de Plaatselijke Secretarie ter lezing zullen liggen De Inschrijvings Biljetten zullisn om in aanmerking te komen behooren te vermelden de jaarlijksche pachtsom voor 3 of 6 jaren ieder afzonderlijk en voorts door den inschqjvM en zijne borgen geteekend op zegel geschreven en gesloten des namiddags vóór vflf re vaa den 5 Mei 1870 ter Pla tseljjke Secretarie moeten z ju ingeleverd EEN BEKWAME BLIXSUGERSSNl HT vast werk begeerende ver oege aich in per ioon of met franco brieven aon den Boekliandekar A BRINKMAN t Gouda Die wcllïe liet ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordecleii ovtir dda l 8t het ongerief en tijdverlies van dat artikel rn zotida zeker gaarne ontheven zgn dieii te nxieteu gebruiken welnu er bestaat een middel Hen wier oogen nog niet tot in den hoogsten graad l ja wrsleten kunnen daarvan onislagcn worden door het bestendig gebruik van Dr Chunt 0melai lU8 Oogenwater 15ij elke nassohing der oogleden 7 al men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen ïoelin ederkeeren zoodat men in vele gevallen de bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon IS opgebruikt Maar vooral ook zij die nog geen bril behoefden te gebruiken is dat het middel om voor aliijd daarvan bevrijd ie blijven bij velen ja Bij oneindig velen is lo h reeds het beginsel van verzwakking merkbaar ar nwezig men lette maar op dal men voortdurend verpligt is op verderen afstand te zien dat letten zioh dubbel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen beginnen te steken enz enz Welnu gebruikt ür Cliantoniclanus OOGENWATER en gü zult u beier bevinden liet U verkrijgbaar u 0 ot per flaoon bij T G VAN DKTII Gomla 1 J BEUZEMAKKli leiden J H KELLEU wesie wagenstraat Motierdam Mej L A S iiot TENs S iii uTF R Oüsi molenstraat A riUNS Xiwihümi A J5ÜTS Nieiiu kuop J J GltOENliniy KN u co Vtmht CU meer bekende ULjiilta in ons rijk 14 I