Goudsche Courant, zondag 24 april 1870

liükaal Nut en Vermaak LAATSTK VOORSTELLING in dit SAISOEN nOOft HET üla im idï lliüoiiaal JToonei lgfiiisfhai van ANTWERPEN ouder Directie van den Heer BLOY LBMAIRE Met medewerking Tan Mej O Bemismans Op ZONDAG 24 APRIL 1870 DE BEDELARES Drama in 6 BcdnjvcQ DAARNA Eeiic Vrouw die drinkt Hlijspel met nng m 1 liciinjf Aanvang 7 j uren Bureau geopend G o uren Prijzen der Plaatsen 1 Rang 99 Cents 2 = Rang 50 Cents Plaatsen zijn te bespreken op den lag der Voorstelling van 10 tot 3 ure Uit de hand te koop Bene kapitale BüUWMANBWONlNU met zes roeden HOOIBERG KAARNMOLEN WAGENSCHUUR BOOMGAARD TUIN enz benevens STALLING voor ruim dertig stuks vee volgens kadastralcn legger groot 26 Bunders 92 Roeden 80 Ellen gelegen in het beste deel van den Kort Bloemendaakchen Polder gemeente Broek nabij Gouda aan de rivier de Gouwe te aanvaarden bet land December 1871 de woning Mei 1872 bewoond door den bouwman ADRLANUS BREEDIJK benevens een in 1861 sohed gebouwd HUiy in drie perceelen bewoond met rmni ERF en BOOMGAARD in te rigten tot eene BOUWERIJ Te bevragen met franco brieven b den Heer PIETER HERFST Jun te Zuid Waddinxveen of ten kantore van den Heer A N MOLENAAR Notaris aldaar 0ÜVEAIJTÉS Wij hebben de eer UEd de ontvangfst te berichten van eene jrroole eoUeotie VOORJAAUS en ZOMERMAOTELS IIA1 ÏILLES COSTUMES RÉDOI I ES CIIAL LOAfGS en DOEKEiW alsook eene fraaie keuze LYOl SCIlE ZWARTE ZIJDE FRA SCIIE en DÜITSCtlE KLEEDJES JESen MA TELSTOFFEI f en g aan steeds voort MAIXÏELS COSTUMES en JAPOXIXE in den kortst mojjelijken tijd naar keuze op maat te vervaardigen Tevens hebben wij ontvanjyen eene ruime sorteerinff LAKE S moderne RUCKSKi V iS MEÜ bel Xeteldoei ei HAIXIDSCHOEI E fijne BRODER1EIM etc Ons minzaamst aanbevelende hebben wij de eerte zijn UEd Dv Dienaren BAHLMAN N O GOUDA LANGE TIENDEWEG D n 60 Itlli Jl O e II CU m Sïijilfi h rif tni wordfn bimmi dm hortsl inoc flijkfn lijd gtla ml rcfommmidccrt icli i oov tegen zeer billyke prijzen Heeft mede voorhanden ALLE SOORTEN van ALSMEDE ALIZARIN SCHREIBund COPIE R D I N TE KAISER VICTORIA DINTK ANILIN SCHREIB COPIER DINTE TJ vGEN ZKKK LACK PKIJZLN in alle Binnen en Huitenlandsclie COURAIVTEN Avonleii daddijk oiigoMndcn waarvoor irn afschrift voldoemle is t Specialiteit mMi in De Theeën uit het Magazijn van P W TROUSSBLOT Theehandelaar Oppert te RoU terdam Hofleverancier van H M de Koningin en van Z K H Prins Hknduik uitmuntende door kracht geur en waterhoudendheid zfln ook verkrijgbaar gesteld in pakjes van 27j ons 1 ons en Ys ons zonder prijsverhooging voor Gouda en omstreken bij den Heer J J van BK SANDEN Banketbakker Botennarkt wflk A n 67 b j wien Prpcouranten gratis te bekomen zyn CÖMMISSAR ËN der fEconomische Soepuitdeeling hebben de eer aan de Inschrflvers kennis te geven dat de Rekening en Verantwoording over het afgeloopen Wintersaizoen van af heden gedurende 14 dagen ter visie liggen ten huize van den Secretaris des middags van 12 2 ur Nog deelen zij mede dat gedurende dezen winter door hen ruim 28000 portiën soep zijn uitgereikt Gouda 22 April 1870 get W J FORTUIJN DROOGLEEVER Voorzitter N H BE KANTER Secretaris Openbare Vrijwillige Yerkooping op WOENSDAG den 27 APRIL 1870 des voormiddags ten 10 ure in de herberg GouBERAKS Welvaiien te Gouderolc van Een HUIS met SCHUUR BAANLOODS verdere Getimmerten TUIN BOOMGAARD LIJNBAAN en ERF staande en gelegen in de gemeente Goud rak in Middelblok Te aanvaarden 1 Mei 1870 terwjjl de kooppenningen moeten betaald worden op den 14 dier maand Nadere information ten kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk a d IJsiel en bii den eigenaar HILLEBRANDde BRUIN Janszoon te Gouderak Geneeskundige Goedkeuring Ik attesteer bjj deze dat de STOLLWERCKsche BORSTBONBONS bfl ligte catarrhale keel en borst aandoeningen benevens daaruit ontstaande heeschheid en drooge hoest zeer aan te bevelen zjjn Overigens moet nog in het bijzonder daarop oplettend gemaakt worden dat in deze Borst Bonbons met wier zamenstelling ik bekend ben geene voor de gezondheid nadeelige stoffen aanwezig zijn Dr LEMKE koninkl Opper Staf Arts De Stollwerck sche Borst Bonbons zjjn in verzegelde pakjes met gebruiks aanwijzing steeds te verkrijgen te Gouda bij den Apoth J W BOERS te Haastrecht bij j K OOSTERLING te Oudewater bij F J van VREUMINGEN en te Schoonhoven bij A WOLFF Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kismngen over welks heilrjjke werkingen de geschriften van den Hofraud Dr Balling den Hofraad Dr Ehh udt en Dr Dieup handelen Bijzonder aanbevelenswaardig tegen traagheid der spijsverteerings organen gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedsgebrek als ook tegen hiiniorrhoïden neiging tot jicht en scropbuleusheid Prijs per flacon 50 ets Dépöts te Gouda bij Apotheker J W BOERS te Rotterdam in alle Apotheken KON BEIER MINER WATEll VERZENDING iuudn Druk vnu A lliiukuion 1870 G ie De uitgave dezer WOENSDAG geschiedt de DINSDAG DAG Depri franco per po De in EEN BE De Franschen tevreden zou me zin kunnen make niet deze of derg oog is Prankri uitnemendheid den het orgel men van tijd lo naire muzi rustig rustige r heerschen To li deze praatjes verjaagd zondei Fransche chasse Rome geweerd d voort in weerwi De laatste revol zijn allen zondi stand gebracht der soldatenreg voort op den w Vanwaar dan waar die beden gunstige berichte weg door Euro sch nsel dat ee en de oogen va wendden toen d gevonnisd moe t Frankryk dan roemrjk verlede het eerst de mr en gelgkheid w kondigd en in men De omw Europa s toesta betreuren dier o weerzin afwend den naam der dan ook niet d matien en plui WIJK XVI ded emigranten een gevolgde wreed I Napoleon m v een einde de