Goudsche Courant, woensdag 27 april 1870

D 1870 Woensdag 27 April N 885 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant g eschiedt ZONDA G WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlöke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave EEN BEDROGEN VOLK De Franschen zijn toch altijd onrustig nooit tevreden zou men het hun wel ooit naar den zin kunnen maken Hoe menigmalen hoort men niet deze of dergelijke uitdrukkingen In veler oog is Frankrijk het revolutionaire land bij uitnemendheid De Fransche woelgeesten treden het orgel en in andere landen hoort men van tijd tot tjjd de echo dier revolutionaire muzi Bleef het in Franknjk slechts rustig rustige rust zoude in geheel Europa heerschen Toch is uiota minder gegrond dan deze praatjes Spanje heeft zijn koningshuis verjaagd zonder Fransche tusschenkomst de Fransche chassepots hebben de revolutie uit Rome geweerd de revolutionaire Bismarck werkt voort in weerwil der Fransche bedenkingen De laatste revolutionaire bewegingen in Europa zijn allen zonder Fransche tusschenkomst tot stand gebracht Terwjjl Frankrjjk den druk der soldatenregeering gevoelde ging Europa voort op den weg der vrijheid Vanwaar dan die vrees voor Frankrijk vanwaar die bedenkelijke gezichten als minder gunstige berichten uit Frankrijk s hoofdstad hun weg door Europa vinden vanwaar het verschijnsel dat een Rochefort alom bekend is eu de oogen van geheel Europa zich naar Tours wendden toen daar de vorstelijke moordenaar gevonnisd moest worden Frankrijk dankt die belangstelling aan een roemrijk verleden Het Fransche volk verbrak het eerst de middeleeuwsche ketenen vrijheid en gelijkheid werd het eerst in Frankrijk verkondigd en in de wetgeving des lands opgenomen De omwenteling van 1789 veranderde Europa s toestand en moge men de slachtoifers betreuren dier omwenteling mogen wij ons met weerzin afwenden van de wandaden toen in den naam der vrjjheid gepleegd vergeten wij dan ook niet dat Bruuswijks pochende procUimatien en plunderingen het hoofd van Lo ukwijk XVI deden vallen en dat het verraad der emigranten een der hoofdoorzaken van de daarop gevolgde wreedheden is Napoleon maakte aim uUe vrijlieidsdroomcn een einde de ontaarde zoon der rev hitu ver loochende zjjn moeder en hij gaf voor vrijheid krijgsroem en gedwee volgden de Franschen de overwinnende adelaars bedrogen in hun verwachtingen teleurgesteld in hun hoop verlangden de vrijheidsvrienden den val der soldatenregeering daardoor slechts konden zij het herstel der vrijheid verwachten Napoleon viel LoujswijK XVIII besteeg den troon Een charter een grondwet zoude vrijheid en gelijkheid waarborgen Weder im verheugden zich de Franschen Zouden dan nu de Bourbons geven wat hun door het kind der revolutie onthouden was Bedrogen werd weder het volk Dolzinnige emigrauteu dweepzielte priester verdwaasde prinsen sti lden de gekoesterde verwachtingen te leur Die dwazen zij hadden niets vergeten zij wilden niets vergeven zij hadden vergeefs in ballingschap geleefd In weerwil eener krachtige bestrijding werden de noodlottigste wetten afgekoiuligd als met blindheid geslagen holde men voort op den weg der reactie het bedrogen volk dat vrijheid vroeg ontving kamerontbindingen en drukpersordonnautien De Julidagen verdreven een koningshuis dat in strijd met den geest der eeuw in strjjd met gedane beloften in strjjd met bezworen wetten een geheel volk had willen bedriegen liet bedrogen volk hernam voor eemge oogenblikkeu zjjn rechten De liourbons mochten wijken voor Orleans het koninkrijk der emigranten en priesters moest voor het koninkrijk der burgers plaats maken LoDiiwijK Philips de burgerkoning zoude dan de sedert lang gekoesterde wenschen vervullen Helaas Een regeering van 18 jaren stelde de vrienden der vrijheid te leur Weder werd het Fransche volk bedrogen weder werd geen acht geslagen op de wenschen des volks weder ging het belang van den vorst van zyn dynabtie van zijn vrienden boven het algemeen belang en de Februari omwenteling maakte ook aan dit bestuur een einde De republiek verving het koningschap eindelijk zou dan de gelykheid hersteld de vrijheid bevestigd worden De Fransche geschiedenis IS ecu eontüonigc geschiedenis Weder werd het volk door zjjn leidors bedrogen en liet viel den neef van den grooten oom niet moeilijk ich van liet ge aK nieester te maken De man van den tweeden December nam de geheele hand toen hem slechts de vinger WM toegestoken en als ballingen moesten zjj ronddwalen buiten hun vaderland die het gezag van den sabel niet wilden stellen boven eed en plicht Achttien jaren lang strijdt een klein hoopje voor vrijheid en geljjkheid voor recht en wet tegen geweld en dwang Schijnbaar hopeloos voerden zij de eerste jaren den strijd maar zfl hielden vol het bedrogen volk leerde langzamerhand zijn ware vrienden kennen het getal bestryders der soldatenregeering nam steeds toe en de machtige keizer der Franschen moest van tijd tot tjjd toegeven Het bedrogen volk vroeg terug wat schandelijk was geroofd eerst vroegen zij en toen eischten zij en de keitet moest bukken De pulilieke opinie niet meet tevreden met schijngiften eischte steeds meer eindelijk jubelde Frankrijk wat zoolang onthouden was word geschonken het persoonljjke gouvernement bezweek Napoleon moest zich aan een parlementairen regeeringsvorm onderwerpen Toch werd het volk bedrogen Meerenmeef blijkt dat alles wat de laatste maanden in Frankrijk heeft plaats gehad coraediespel geweest is De keizer is oufeilbaar hij kan zich beroepen op het volk en het volk door ma res en eldwaehters bewerkt zal den wil van den cesar vervullen even goed als onder de oude nu afgekeurde constitutie Het bedrog is weder gepleegd Weder is het Fransche volk door schoonschynende woorden bedrogen Kan men dan nog over een ontevreden onrustig oproerig volk spreken als het die herhaalde bedriegerijen en teleurstellingen moede zichzelf recht verschaft Aan wien de schuld wanneer de driften des volks worden opgewekt en geheel Europa angstig uitziet naar de boorden van de Seine 1 B BUITENLAND ENGELAND Dat er iu En elii d niet ten onrechte wordt gisklnngd over de toepaasinfc der weltel ke bepalir gdi bewijst bet navolgende feil Onlangs ia ttne wet in het leven geroepen krnrhiens welke het ieder die aan cenc bcsoieitelijke huidziekte lijdt yrrboden is in een publiek rijtuif Ie stappen om iich niar het ickt iihuii to lillen lirenpcn Nu toiiil er d er dagen eene moeder liToohl onder bcsohnldiging die wettelijke bepaling Ie hchheii overlreden omdat zij met een kmd di i aiui vrlLirliikcnkoorts leed in tei