Goudsche Courant, woensdag 27 april 1870

il 4 M ir M t l i cab h iil plaMs gononi Pi reH tri sprak do n oodcr rji omdat het kii d nici in liet njuiig eatapt inalir er in gelild w is De wet as dus met overtreden De leiiiiins schijnen het voornemen Ic koesteren om even i opru fig lemonstratien in Kngeland te tinproeven In verseliillendc sleden vin BnKoiaiid staiwl lersolie herlier iers onder verdenkiii dat ij hunne lokalen niet alleen openen om hot den fenian mogelyk te maken liijecn lo komen ranar teven dat zij lielanjrr jke hoeveelheden wapenen veibergen In Nen Caslle heef de polilie eene goede vangst ijedaan I ij het doen van huiszoeKiiig in een bierhuis vond 7 ij ellelijke Kieten waarin zich 200 geweroii bevonden In Manchester onldcklo de politie eene pmiitc hoeveelheid ammunitie die mede bij een herbergier 19 geborijen De iürminghainbelie j e ecrfabriekanten hebben op eene vergadering unilag gehouden de beIssliog van ü 1 op het dragon van eeh gewéér welk voorstel van den Munster van I iiiaiicien isuitgegaan afgekeurd als zijnde onstaatkundig ongemotiveerd en nadeelig voor de fabriekanten P B A N K R IJ K Het zaterdag laat vcr eheiieii Joiinia OJj ifiel bevat een deereet van den elfden datum April waarbij het volk legen 8 Mei opgeroepen unit om het plcbiscit aan te nemen of te verHeipen al naarmate het volk de liberale hervormingen goodkeurt die in de eonttiinlie edert iMiO ijii aangebracht door den keizer met raedenerking van de groote staalslichnmen en die geiatificeerd zijn door het senatus consult van 2Ü April 1870 Zondag is een proclamatie van den keizer uitgevaardigd waarin gezegd wonll dat de grondwetvton 1852 door 8 mill st bekrae hligd gedurende 18 jaren aan Frankrijk kalmte en voorspoed hee figegeven De opeenvolgende veranderingen echterhebben de plebi oïtan e grondslagen vrrminkt en moesten onvermijdelijk leiden tot een nieuwe constilutioneelt overeenkomst die door het volk zon wordengoedgelceurd Geef lij een nieuw bewijs van uw routen door nwe stemming waardoor gij dobedreiging van de omwenteling zult Lezneien deorde en nïjheid op een vasten groiuMag opnieuw inll vestigeüi eh in de toekomst de overdracht vande kroon aau igiijn tüot gemakkelijker zult maken Gü waart bynil eens temmig in lb5l toen gij mijonbeperkte macht In de deparlemDmen wordt een buitengewonewerkwatobeid ontwikkeld om het plebiscit te doenplagen Alle staatsbeambten raaires vrederechtersen onderwijzers zijn door de prefecten opgeroepen en hebben bevel gekregen alles aan Ie enden omhet volk l ja te doen stemmen Behalve de proclamatie des keizers zal de redevoering door Ollivier in de senaatszitting gehouden in alle gemeentenworden aangeplakt Onder de personen die vooreen aanzienlijke som voor t plebiscit hebben geteekond bchooren ook de Uoth schilds die elk 10 000 ftes geven De öO Pi rijsche wisselagenten hebben oor 30 000 frcs ingeteekend De heer Srgris de nieuwe minister van financiën heeft per telegraaf al de ontvangersgeneraalen betaalmeesters van het keizerrijk ontboden leueinde hun motidéliog spreekt maar schrijft niet zooals Paillard zegt op t hart te drukken elkegedragslijn zij gedurende den plcbisi itaireii leldiocht te volgen hebben Hij heeft hun aanbevolen alleprocessenverbaal eu inbeslagnemingen vourloopigte laten rusten en dergelijke maatregelen van lankrAoedigheid mjer intusBchen ondervindt de plebiscitaire partij ook nu eu dan tenc échec Donderdag had zij dc or hare organen doen verkondigen dat de afgevaardigden van het linker centrum zich bij het centrale comité zonden aansluiten En ie Vrijdag avond werd dit bericht formeel door don lieer d ndelarrK gelogenstraft Zoo werd ook Donderdag in een openbare vergadering te Belleville met acclamatie besloten ten op iohle van het plebiscit neg iiief te stemmen De Vu wn en Ga elle de France maken eencollectief manifest van de heide legititnistische vergaderingen bekend die iii de bureanx van genoemde dagbladen zijn gehouden De Onion raadt aan van de stembus weg to blijven de Gasette de Franeen il voor het uitbrengen van een negatief votum DUITSCHLAND Be Beiersoh minister vun Sehlor heeft in de zitting der fiuaneieele c oniir iisic verklaard te zullen orgen dat het aantal professoren bij ile mslellinpeir van teohniBch onder ijs vuurtaan voor 2 i uit Katholieken en voor l ll uit rrutestanten be taat als zijiido dit in verhouding met de godsdienstige gc inilhcdcn bij de bevolking Dit beeft zoo sohryft men uit IVLunclien een hoogst pijnlijken indruk gemaakt Hen kan zijne nogen nau elijks vertrouwen wanneer men in de c oeuw zou iets leest in het protocol der zitting eener ooininifcbio uit de kamer van afgevaardigden Wat moet men in het buitenland wel van Beieren denken als een liberaal minister aldaar tut zulk een maatregel vervalt Wij hebben altoos gemeend dat men bij de benoeming van een professor aan eene technische school alleen had te letten op technische bekwaamheid althans dat de nauinr en scheikunde en nie s met de godsdienstige geloofsbidijdenis te maken had De heer vun Sehlor verkondigt in dit opzicht niet alleen een andere leer maar voegi er nog bij dat hij het betreurt dal men bij ilie benoeiniiigen vroeger niet wat nauwkeuriger is te werk gegaan Inderdaail een fraai eomplinient voor de tegenwooidige heeren professoren Hoe dit zij hij zal voortaan bij eene vacature a n degenen die in aanmerking komen eerst vragen lot welk Kerkgenootschap behoort giji en dat wel om de proportie v n 2 l tegen 1 3 te houden niette enstaamlc hij zelf verleden jaar heeft meilegcdeeld d it er onder de 3300 leerlingen dezer ocholen llil 2 Katholieken ItOti l rotcsl mten en 292 Israëlieten zijn Eveuzoo ichijnt hij vergeten te zijn dal ook weer volgens zijne eigene verklaring het reaalgymnasiiim bezocht wordt door 328 leerlingen waaronder I Katholieken l i9 Protestanten en + Israclieieu lelt llue komt dit nu ait met de verhouding van 2 3 tegen i 3 In welke mate de minister zich daardoor bij de geheele beschaafde wereld heeft gecompromitteerd moge hij zelf berei kenen en voor zich zelf verantwoorden liet tolparlement is bij afwezigheid vim graaf von Bismarck door den president von Delbnick geopend De openingsrcJe bevatie geen enkele politieke of patriousche toespeling t was eene verhandeling over zaken waaronder suiker ce koffie een belangrijke plaats innamen Nu men zon kunnen zeggen dat er in alle andere Duilsche ryks en lauddagen wel reeds genoeg gepolitiseerd wordt laat het tolparlement zijne vereenvoudiging van alle accijnseu eu de vergemaklijking van het binneulandsche verkeer maar tot st iiid brengen zonder politiek wie lust heeft kan in het tolparlement nog altijd de Duilsehe eenheid afgesehaduwd z ien SPANJE Alvorens ile portefeuille van justitie neder te leggen had de heer Zorilla dt tegenwoordige president der Cortes een wetsontwerp ingediend waarbij de regeering gemachtigd erd verschillende hoognoodige wetten al dac elijk zonder voorafgaande discussie in de kamer te doen in werking treden Die wetten hadden betrekking op de instelling van het burgerlijk huwelijk op de afschaffing van openbare tepronkstelling van misdadigers en op meerdere gett ichtige aangelegenheden llti bedoelde wetsontwerp van den heer Zorilla zal thans onmiddellijk in behandeling woi cii gebracht Voorloopig beeft de kamer reeds een voorstel van eenige leden strekkende om aan de bovengenoemde wetten elk afzonderlijk ecu discussie te wijden verworpen BINNENLAND GoüD 2G Ai RiL Gisteren morgen getuigden reeds vroegtijdig vele ingezetenen door het uitsteken der nationale vlag van hunne ingenomenheid met het feest van den dag Want ofschoon de opening van den spoorweg s Hflge Gouda voor de residentie van groot en overwegend bolaug is als aansluiting van s Gravenhage aan de Europesche lijnen zoo miskennen wij geenszins al het goede dat deze gebeurtenis inde stad onzer inwoning belooft Ook wij iraan eene toekomst van stoffelijke ontwikkeling te gemoet die weldadigen invloed oefenen moet op verlichting beschaving en waarachtig welzijn Ons meentebestunr althans begrijpt het belang der zaak en bewees dit in zijn medewerking tot do feestviering De directie der llijnspoorwegmaatsehappij is in onze gemeente waardig en hartelijk ontvan cn en legen l e e ure ijn de van hier genoodigden met den versierden fee sttrein naar s llage vertrokken waar zij in het sierlijke en grootsche stationsgebouw eener koninklijke residentie waardig onlvanfen werden met een clkumslgroei uiigesprukcn door den heer mr Gever = DcmiuoI burgemeester der residentie Hij wees op lirt groot gewicht eenor oiimuldc jkc aanfluiting van de residentie aan hel EuropeschespoorHCgnct op het belang dat handel en iiijverhoiildaarbij hadden en op de vermeerdering der bronnenvan welvaart dat daarvan bet gevolg zou zijn Niunens de directie van den Kiju poarwcg werd dezetoespraak beantwoord door den heer Araeshiiff Dezetrad in eene vlngtige herinnering van ds geschiedenisdezer aansluiting en wees op de gewichtige belangen die da irdoor bevorderd en de wenschen die daardoor verwc cnlijkt erdeii Dit feest zeide hij wasniet een begin v n teleurstelling gelijk wel eens I gebeurde ni iar de iiileuling van de vermeerdering van betrekkingen eu genoegens Daarna oodigde de er mr Gevers Deynool de gasten uit zich te vereenigcii in den zoologischen tuin In dien tuin die eer fraai gedecoreerd was aangekomen werden de gasieu deur eene feestcommissie ontvangen en duur dcu president dier commissie den heer mr tVintgens vt welkomd Door den heer Ameshoff en door enkele Duilsche en Engolsohe aandeelhouders werd die wclkoinsgroet beantwoord Voorts had in den tuin eene matince rausicale plaats uitgevoerd door het muziekcorps der grenadiers eu jagers onder dircclic van den heer Dnnkler Des avonds leverde de geïmproviseerde feestzaal een luisterrijk ge ieht op Het was een waar looverp ileis nu de schitterendste toiletten en de bloem van arisloeratic en burgerij wedijverden tot opluistering van hel feest Het geheel vormde dan ook eun indrukwekkend schouwspel Het behoeft wel niet ge egd te werden dat er eene opgewekte stemming heersehle Het feest is volkomen geslaagd 1111 KK HU de prins van Oranje de priassn Hendrik en Alexander de diplomatie de leden der kamers die van den raad van state der rechterlijke colleges eu verdere civiele en militaire autoriteiien de spoorwegdireclie enz enz ivaren allen hierbij tegenwoordig Ook de pers was onder de genoodigden vertegenwoordigd De orde was onberispelijk en de muziek bijzonder fmai lang zal de ïohoone feestavond in geheugenis blijven Indien onze iuformalicn juist zijn dan zullenvan 1 Mei af van hier naar s Gravenhnge vertrekken de volgende treinen voorm ö B6 8 21 9 18 y 5ü 1J 3G Nam 12 53 1 5Ü 3 31 4 34 5 25 7 31 8 43 10 31 en van sGravenhage naar Jouda voorm 6 5 7 40 8 9j 10 56 Nam 12 5 2 2 50 3 3B 5 4 5 7 30 8 9 30 Als bewijs van schandelijk vandalisme hebben wij te vermelden dat eergisteren nacht al de kussens van de rijtuigen 1 en 2 klasse van den Rynspoor j weg zijn stuk gesneden iVlooht de bedoeling geweest zyn de feestelijke opening van de lijn Gouda s Bags te belemmeren dau is dat doel niet bereikt ütr DU De liberale kiesvereeniging zal morgen woensdag des namiddagsten 5 uic inde sociëteit Ou9Genoegen eene algemeene vergadering houden waarin behalve de gewone werkzaamheden andermaal aan de orde zijn gesteld eenige wijzigingenin het reglement die in de vorige vergadering omhet ongenoegzaam opgekomen aantal leden niet behandeld zijn Wij verwachten dat nu blijken zalvan grootere belangstelling want het is niet genoeg zich den naam van liberaal te laten aanleunen men moet zich ook ijverig betoonou in dabevorderig onzer maatschappelijke belangen De vereeniging is talrijk maar het doel de bevorderingvan goede keuzen kan niet bereikt worden als menzijne medewerking bepaalt bg het opkomen als erte stemmen is Er ontbreekt nog te veel aan onze politieke ontwikkeling Daartoe moeten vooral deandere vergaderingen strekken waar allen ook deniet kiesbevoegden raedestemmen over al de voorkomende zaken en meer gelegenheid is ter bespreking vaiwilgcmeene staatkundige beginselen Op art 7 van t ontwerp tot wijziging der armwet luidende Art 66 wordt gelezen als volgt De kosten van II II 1 plaatsing en verzorging in bedelanrsgeslichteu van bedelaars en landloopers krachtens de bepalingen van het Wetboek van Slrafregt ofder wet van 29 lunij lS5t SiaalMad u 102 eii van hunne kinderen die niet van de ouders knüi nen norden gescheiden 2 overbrenging en terugbezorging der ondey n 1 van dat artikel genoemden naar de bedelaarsgestichten en van hunne verplc ing gedurende dio overbrenging en terugbrenging zijn ten laste van het Itijk Was een amendement voorgesteld door den heer m BuAfiv strekkende om achter 2 te voegen 3 verpleging van hen dio op hun verlangen worden pgcnomen en in Itijksgestichten voor bedelaars en landloopers of amlcre Uijksinrigtingen bestemd tot het werkveraehall en aan of verzorgen van armen OD achter de t voegen Dooi Ons inwendig bcsuij behoeftige met heeft te vervor l Onze Alinistl omtrent dit ver De beer ttc tot toelichting algemeene berKEltK Az de ttil vallen van arli l van het arrabe worden toegepa ter zake van He stelt dat er mJ tigeu om niel kunnen wordenl P nal Het bei llud 11 82 refl ten te Ommerso stemming is hej laars Evenwe nan de gestiohteJ te verplegen die maar zieh bij de om te wotden i behoeven 0 bed vinden Maar der wet op he aangeliaabi en zou de Vrees v itj kunnen woidm in de gestichtcnJ kunnen worden stiafbare daad i hare toep sssing Ij geuheid zijn on legcnheld mppt sluit dat gegrunl wets ontwcrp eobt r nipt meer ter voorkoming genomen worde ik mijn amenden genomen dan is i etichten of iur zijn waarin aan ai i worden werK Üen tweede wanneer het lujl bedi hii rs op kosten moet dr delen weik verj kosten van verpf gemeente waar dl hij zich daar beiT lijkheid ziju de g verptegingskosloil maar geen werk sn qp enonieu t gestichten die v van 1854 moctel kosten draagt vaj ook die dragen te voorkomen ik Jiet niet zeker werpen vau de el heeft gedacht il moet opkomen zl oordeelde bedelanif Dit zijn de bcil ik de vrijheid Vergadering te oJ Het aimniemin ondersteund door BKB Does de i VAN GOM SIEIN raadslagiug Nadat dit amei heeren v HotTi i den en door de T i D Does de V KlSl EN V SETr l BE BBAU r In de eerste pil 3trafregt en de ter voorgespiegeld Is het juist te ien van de inrigl Idrij Ik erken beantwoordt aan verlangd heeft f jemeente of voor c nrigling of een 1 die zich niet heipj kunnen nemen verkeert kan hi i het bureau de h t in zoodanig gesi i