Goudsche Courant, woensdag 27 april 1870

D Kam lier oiiimddel jlcf hiii lic t Eiiropeaclic t li iiidc en iiijverhuid loring der hronneii gevolg zou ziju Ijiispoarweg werd de o heer Aineshoff Deze Is van d getiihiedenis de gewichtige belnue wenschen diediiar feest zeide hij was i gelijk wel eens Il de vermeerdering Daarna uoodigde o j a8ieii uit zich te tuin In dien tuin aangekonaen werden niasie ontvangen en Qidsie den heer mr den heer Ameshoff agalsahe nandeelhoubeantwoord Voorts i mu8ic vle plaats uitder grenadiers en js l er Dunkler In plu viseerde feestzaal let w is een waar tootoiletten en de bloem l lijverden tot opluisIheel vormde dan ook pil Het behoeft wel eene opgewekte stem a volkomen geslaagd Oranje de priassn plomatie de tedao der JÏmi state der reohterflr en militaire nutori enz waren allen pers was oQder de De orde w s onhelder fraai lang zal de le iis blijven juist zijn dan zullen lar s Gravenhuge Ter voorrn 6 66 8 21 12 63 1 56 8 31 131 en van s Gra 6 5 7 40 8 9 fO 3 35 5 46 7 30 llijk vandalisme hebben ii n nacht al de kussens van den Küiispoorhtde bedoeling geweest Ide lijn Gouda s Haga luet bereikt ütr Dbl Ing zal morgen woensI in de sociëteit Ons vergadering houden Iv orkzanmheden anderllJ eei ige wijzigingen porige vergadering om aantal Itden niet be II dal nu blijken zal want hut is niet generaal te laten aauleufrrig betoonen in de Jlijk belangen De verdoel de bevordering oikt worden als men Jiij het opkomen als er t nog te veel aan onze ue moeien vooral de tl waar uilen ook de men o ei al de voorzon heid is ter bespréige beginselen ot wijziging dsr nrml crdt gelezen als volgt rging in bedelaarsgeInlloopers krachtens de k van trafregt o rder 102 p atiUttd e van de ouders kuü rufibezorging der onde r uien naar de bedelaarsilegiiig gedurende die InXi Kijk 1 gesteld door den heer lehler ï te voegen lio op hun verjuiigeu Lsgcstichton voor be ilcre Rijksinriglingen iil cu aan uf verzorgcu on achter de woorden ry ten Uitti van het Rijk t voegen H Door Ons wordt bij algcniecncn maatregel van juwendig bestuur bepaald waar en aan wien ilc l eh9e igc met bet verzoelj bedoeld in n 3 ziuh heeft te vervoegen Onze Minister van Binnenlandsche Zaken beslist omtrent du verzoek De hier I S Bjva uw het woord bekomen hebbende tot toelichting viin zijn amendement zegt Bij do algemee ie beraadslagingen is door den heer nt r MSKEliK ide twijfel geopperd of wel bij het vervallei van arlt 33 on 62 uit de wet tol rigeling van het armbestuur door den regter zou kunnen wonen toegcp ist art 19 van de wet van 1854 ter 1 ake van de beilehrij omdat dit artikel onderslell dat er inrichtingen bestaan waar de behoeftigen om niet te behoeven te bedelen verpleegd kunnvn worden even uls art 274 v m dcu Code Pénal Het besluit van 19 Augustus 1859 3 aatsllud n 82 regelt de bestemming van de gestichten te OmmerschaUb en te Veenhuizen en die bestemroin is het verplegen van verouiJoelde bedelaars E enwel geelt art 2 van dat besluit ook aan de gesiichten de bestemming om lieden nldiiar te verplegen die niet veroordeeld zijn als In dohuirs maar zioh bij de gemceuteboatnrcu hebben aii ifroiueld om te worden opgeiiomeu ter voorkoming Jat zij behoeven t6 bedelen daar zij geen werk kunnen vinden Maar dat ut 3 is gebaseerd op art 33 der wet op hel armbestuur hetwelk er ook in wordt aangehaald en nu wordt al i c ehaft In zooverre zou do vrees van den lieer IIlilmüKKIik vor ezenlijkt kunnen woidm dat nu de zoochiiiigeii niet meer in de gestichten te Ommeischaiis rii te Voenhni cn kunnen worden opgiuoincn de beilclanj ophoudt strafbare daad te zijn Zal de stratwct op dcu linur bare toepassing kunnen vinden dan moet er gelegenheid zijn om die licJeii op te nemen Die gelegenheid moet voortvloeijen uit een Koninklijk besluit dat gegruiid is op de wet lu het geheele wets ontwerp en in t vervolg in de wet W t echter niet meer gesproken van inlichtingen wa in ter voorkoming van beilelarij personen kunnen opgenomen worden en daarom iu de eerste plaats heb ik mijn ameiuleuieiit voorgesteld Wordt het aan genomeu dan is er in do wet bepaald dat er gestichten of inriclitingcii van wegc liet Kijk zullen zijn Haaiin aan armen die verlangen criii opgenomen te wordeu werk of verpleging kan worden versohaft lieu tweede motief voor mijn amendement is dut wanneer het Kijk de kosten van de veroordeelde bedelaars op zieh neemt het ook consequent ile koeljen moet dragen van hen die om niet te bedelen welk verlangen Men kan dunkt mij die kosten van verpleging niet laten ten laste van de gemeente waar de arme zich bevindt alleen omdat hij zich daar beviudt Het zou ene grootc oiibillijkheid zijn de gemeentebesturen te belasten met de verplegingskosten van hen die wenschen te v erken maar geen werk kunnen vinden en daarom verlangen opgenomen te worden in de daartoe bestemde gestichten die volgens het Strifwetboek en de wet van 1854 moeten beslaan Mij dtinkl hij die de kosten draagt van verpleging na veroordoeliiig moet ook die dragen welke strekken om de veiuonleeling te voorkomen Het is mij voorgekomen ofsclioon ik het mol zeker weet dat de Minister bij het ontwerpen vau deze wet aan die aangelegenheid niet heeft gedacht Intusschen is het eene gedachte die moet opkomen zoodra men de kosten van de veroordeelde bedelaars voor rekening van het Uijk iiecoit Dit zijn de beide niotiven voor het voorstel dat ik de vrijheid heb genomen aan het oordeel der Vergadering te onderwerpen Het aiuaiJemtul van den heer j e Bkaiw wordt ondersteund door de heeren Sa vymans Vauer va BKii Dohs DE Wii lehdis Li yuEN van Akekeaken VAN CoLTSTEiN en K IEN en komt milsdien in beraadslaging Nadat dit amendement door den minister en de heeren v Hotjten v Loon en v Lijnden bestreden en door de heeren V Klyk v Akiuieaken V i i I ües de Wiij EBüis Saaymans Vadeu en V Nispen v Setenaer verdedigd was zeide de heer DE Bbalw In de eerste plaats wil ik de qusestie van het trafregt en de wijzigingen daarin door den minister voorgespiegeld behandelen Is het juist te sproken vau eene fictie ten aaniien van de inrigtiiigen Ier voorkoming van bedelarij Ik erken dat de tegtimoordige toestand niet beantwoordt aan hetgeen de i raiischc strafuetgever verlangd heeft Deze verlangde dat er voor elke gemeente of voor ecu rayon van gcmconten eene werkinrigliiig of I ll eri huii zou zijn waarin de armen die zich niet helpen kuniioii hunne toevlugt zor leii kiiiineii nemen Waiiiiror oen arme in dien loobtand veikocrl kan hij zieli liij het prnuoiilibestiiiir of bij het bureau de bienfaisance aanmelden en verzoeken in zoodanig go lioht opgeiiomoii te worden Die toestand is bij ons gewijzigd Door vroeger de kolomen van weldadigheid nu de gestichten te Ommerschaus en ecnhui en to bestemmen als gestichten voor alle gemeenten is wel voldaan aan de atrafHct maar toch ia de toestand veranderd Het is niet zoo gemakkelijk meer voor een arme om opgenomen te v orden in een werkhuis als het strafwetboek veronderstelt en ook de wet van 1854 die in substantie hetzelfde bepaalt als art 274 Code l ciial Eene fictie echter is hel niet want het gebeurt De minister heeft zelf gezegd dat er 200 van die vrijwilligers in de gestichten te Ommerschaus en Veenhuizen zijn Ik weet ook uit eene andere betrekking dat hier en elders soms personen zich aanmelden en werkelijk worden geplaatst Maar waarom vindt meestal gcenc opzending plaats Omdat die opzeuding dikwijls verzocht wordt door valide personen die eigenlijk te lui zijn om werk te zoeken en deze gelegenheid uit gemakzucht te baat neinen als de nood Ie hoog klimt Tot hen zegt men ga werk zoeken en gij zult het vinden Dan gebeurt het veelmalen dat die valide personen werk vinden en anders gaan zij over tot bedelarij om in dt kolonie verpleegd te worden 7egt men dus in algonieonen zin dat er tegenwoordig eene fictie is l in bedriegt men zich en de fictie die men hier liiel t willen vooropstellen moet ik bestnjdi ii llliioer thans een behuelnge zich aanmeldt om nork kaït hij naar de Ommerschaus gezonden oiden maar het behoeft niet te geschieden De deur is dns open maar niet zoo wijd als het BVausohe wetboek van itrafregt veronderstelde Er ia dns niet alleen geen fictie maar er is mogelijkheid ab esse ad posse valet consequentia De minister wil de strafwet len aanzien van bedelarij wijzigen In welken zin Volgeus de stelling van den minister zal niemand zich meer kunnen laiiincldeii om naar de Ommerschans te gaan ten einde het bedelen te ontgaan Dit ligt consequent lil Ie denkbeelden van den minister Maar dan zal geen regier ooit een bedelaar vcroordeeleu en als de miiiibter van justitie zij het ook met de hulp van ileu mini lor van hiiinenlandsche zakeu hier voorstelt om de bedelarij te straffen in bet algemeen zonder dat er gelegenlieid zij om iemand builen de nooJ akelijklieid te brengen om te bedelen dan al geen wotgiier uodaniye lepaliiig aannemen eene bepaling die voorschrijfl dat een arm man eene arme vrouw of een arm kind om hulp vragende aan zijnen boter bedoelden natuurgenoot wijl zij geen brood en geen dak hebben moeten worden veroordeeld wegens bedelarij Nergcu geloof k is zulk eoiie weigeviiig en ik hoop dat Nederland haar ook met zal bezilion Zet men die deur niet meer of minder wijd open dan ia er in het iilgemeen geene strafwet op de bedelarij mogelijk dan met de grootste onregtvaardigheid Er kunnen wel strafbepalingen daartegen zijn art 275 bijv van den Jode Fcnal moet blijven bestaan de heerun V Hü JTEK en V Lïnj en wezen reeds op dat artikel M iar wat zegl dat artikel Dat valide bedelaars die hun werk van bedele i maken in plaatsen waar i eci inrigting oor bedelarij beslaat moeten veroordeeld worden Men moot dus onderscheiden ou o tegeirvuordige strafwet op de bedelarij straft hem die bedelende wordt bevonden in eene plaats waar eene inrigting ter voorkoming vau bedelarij bestaat of liij al of niet er zijn werk van maakt en al of niet valide zij maar bovendien stelt art 275 strafbaar de valide bedelaars ook wanneer er gooiie inrigting is ter voorkoming van bedelarij en als zij hun werk van bedelarij maken Dit zijn dns tivee velschillende kategorien Nu moet de beer V IIotJTEN niet beweren dat de regter toch bedelarij zal straffen ja wel valide bedelaars die er hun erk van maken maar dat is niet gemakkelijk te bewijzen en dat zyn de minsten doch niet degenen tic bedelende in de gemeente worden gevonden het is dus onjuist te meenen dat de regier wanneer er geene wijziging in dit welsontHerp komt art 19 dor wet van 1854 zal kunnen blijven toepassen Ik blijf van meening dat geen wetgever en deze kamer evenmin als cciiige wetgever in eeuig land het eenvoudig vragen om eene aalmoes strafbaar zal stellen wanneer er geene gelegenheid is het bedelen Ie ontgaau Dit ten aanzien van de strafwet at nu betreft de bezivaren zoo d or den minister als den heer V Hou en en andere sprekers legen mijn amendement mgebragt zij lossen zich allen eigenlijk op in een bezwaar dat door den minister het eerst is aangevoerd namelijk gij schept atiiatsarnienzorg Ik betnist dat hier meer staatsarmenzorg wordt gecreëerd dan het wets ontwerp lelf doet en daarom betwist ik ook de meening van ilon heer V llüUTLN dat het an cndcment met in do oikonomio van de wet past het rogrit alleen iets wat mot geregeld is Welke M raudering wordt in de ookononiio v iii de wet geliragt wanneer men tiopaali lilt de kosten van ver lcgiiig van hem die zich vrijwillig aanmeldt om naar de Oramorsehans to wouleii go oiiden ton einde lieilelarij te oiitloopcn door het rijk znllfn worden gedragen Geen de minste Du verpleging te bekostigen van veroordeelde bedelaars even als die iiooilig om de veroosdceliiig te ontgaan hebben immers Ijetrekking op dezelfde gedachie Het is dezelfde zaak Nu zegt de minister dat de gemeenten al die liade naar de Omraersohans zullen verwyzcu en zoodoende zou men een groot werkhuis krijgeu Mynheer de voorzitter de gemeentebesturen hebben niet te verwijten Wanneer iemaud zich bij een gemeentebostuur aanmeldt om onderstand dan moet het beslissen of die onderstand zal gegeven worden j i dan neen eene verwijzing komt hier dus niet te pas Volgen mijn voorstel beslist en verwijst de minister Onderstelt uu eens dat het gemeentebestuur den onderstand weigert maar den arme zegt dal hij zou kunnen vragen oin naar de Ommerschans te gaan zal de arme dat dan wel doen En strijdt zoodanig beweren niet met hetgeen wij in deze discussie laa den beginne af gehoord hebben van den minister en anderen ter verdediging van de wel De arme zeide men gevoelt volstrekt geen lust om naar do Ommerschans te gaan VVannefr zich iemand bij eene gemeente om onderstand n iumcldt en men verwijst hem naar de bedelaarskolonie dau zal hij daarvoor bedanken Vooral zal dit het geval zijn wanneer s nunisiers profetie mogt opgian om die koloni zoodanig in te rigteii dat het verblijf aldaar niet zeer aangenaam z il wezen Derhalve zal de arm eerst in den uitersten nood vragen om daarheen ta gaan en zullen die gevallen zich nog minder voordoen dan thans Ik ducht dus niet de gevolgen van deze bepalingen welke de miaister en anderen daarvan vreezen Het amendement is in overeenstemming met de geheele oekonoraie van de wet Wanneer de mi nister voor rekening van het rijk neemt de kosten van de veroordeelde bedelaars dan moet hij ook eveneens doen met diegenen die zich aanmelden om lu de bedelaarskolonien te worden opgenomen ten einde niet te bedelen Gebeurt dit niet dan zal deze wet bedelarij in het groot doen ontslaan Wanneer een arme om onderstand vraagt zullen de gemeentebesturen geneigd zijn hem onder de hand aan te zett Mi tot bedelen zoo hij niet iemand is dia m de gemeente thuis behoort Immrrs dan is het gemeciitebestnur van dien arme geheel af Wordt de gelegenheid dus niet opengesteld en moeten de gemeentebesturen den onderstand in de kolonie ze f betalen dan zullen zij hem daar nooit heenzenden maar hem door weigering van onderstand of ook door indireclen drang brengen tet bedelarij Om die wanorde in de maatschappij zooveel mogelijk te voorkomen heb ik dit amendement voorgesteld Nog een enkel woord ten aanzien an Ce wijziging der strafwet Wanneer de minister van justitie zou ondernemeii de strafwet op dit punl te wijzigen dan vraag ilt na al de bawijzen die de minister gehad heeft viiu de moeijelijkheden verbonden aan het partieel wgi zigcu van onze wet pving of zoo iets een gofld gevolg belooft Ik geloof het niet Ik vermeeU dat dit voorstel volkomen strookt met de wet U een noodwendig complement daarvan is wil toen geen wanorde stichten Het is regtvaardii om de kosten van de verpleging van hen die zich vfywillig aangeven om in de bedelaarskolonien te worden op genomen voor rekening van het rijk te doen komen evenzeer als die van verdleging der veroordeelden het een hangt met het ander naauw zamen Ik wenschte mij niet te verklaren egen de wet maar indien mijn amendement niet wordt aangenomen zou ik er misschien tae moeten komen omdat d logica mij zegt dat wanneer wij niet eene dergelgkt bepaling in de wet brengen men bedelarg in het groot in het leven roept Hierop voerden de hesr Sandbebg en de minister nog tegen en de heer Heemskerk Az voor t amendement t woord en daarna werd het amendement vaL den heer DE Brauw strekkende om achter 2 van art 7 te voegen iiS verpleging van hen die op hun verlangen worden opgenonion in de Hijksgesliohten voor bedelaars en laudloopers of andere Bijksinrigtingen bestemd tot het werk verschaffen aan of verzorgen van armen en achter de woorden iijn ten laaie van het rijk te voegen Door Jns wordt bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur bep nld waar en aan wien de behoeftige met het verzoek bedoeld in u 3 zich heeft te vervoegen On e minister van binncnl zaken beslist omtrent dit verzoek in stemming gobragt wordt met 50 tegen 18 stemmen verworpen Tft fii hebben go lemd de heeren RuTOEBS VAN liozENuruo JjiivnoN Hi i van OtD AliHEAS BnoHiM VAN l Ml v s atwijck Lenïino VAN Dk 1I N l l MEIlS W l STi ittl01T Dü MAitfimi fel m M f 1 A i f90