Goudsche Courant, woensdag 27 april 1870

TOLLENS VOLKSUITGAVE Door G T N SURINGAR te Leeuwarden is uitgegeven en bij A BRINKMAN te Gouda verkrijgbaar gesteld TOLLENS COMPLETE DlCllTWEPREN EERSTE AFLEVERING PRIJS DERTIG CENTS e keurige uitgave van al de Dichtwerken vau H TOLLENS Cz zal compleet zijn ïiEN Ai i EvKttiNOKN zoodat het GEHEELK WElUv uiet meur zal kosten dan HDÏ IE OTJLIDEIsr Mi ii toekent in bij deu Boekhandelaar A BlilNKMAN to Gouda bij wien de i ci Ktc Mlovi ring voorhanden is iuuilii Ui uk vnu Uiiukm iu VAN VonaTUfv s Wim sv s van Kr iiKVUJh s JaIÜU I llANsr N V N I TT ll DF Ianub i nIiHLYNKm s Dam 1 u ï Sam eiig DE lloo V N AI UK11W1MIK1 T KNOOr VAN HeKNEN KoMliArll MlBANDOLLB UE liUtTEIl ZïLKKll 3L0KÏ VAN l E BBEI E VAN Svl ESTEYN BiClION VAN Us SÜ MONUÏ VAN Loon Fokkeu Hinost Storm VAN n GbAVESANDE VAN BlOM CoUNEUS VAN HoliïBN VAN UaBDENBIWEK VAN LOCKHOBST 1 E ElEBKBSTEIN JONCKBLOEÏ TaET3 VAN AjIBl ONGBN MoENs Id erda Bots Vebheuen Stikltjp s ViHuw Vebubuoqe van Lynuen van Sandenhubq Bmm van deu Maesen DESoMBBEEi eii le voorzitLer foor hebben gestemd de heeien vAN Küïk Smitz Kien v Nisïen v Sevenaeb Dobbet IIafïmans llEYDENBlJCK IIaSSELMAN SaAÏMANS VaÜEB UE CaSEMBBOOÏ V AKEItl AKEN BK BuAUW V KcK NiERSÏKASZ IIeemskebk A7 Hoefman V GOLSTElN en V 1 Does de VVilleuois rt 7 wordt zouder hoofdelijke stcmmin goedgekeurd Laatste Berichtea Rome 25 April Het concilie heeft net i i4 stemmen de Constitutio de fide aangenome i Madrid 25 April De Imparcial zegt dat Prim Zorilla en Sagasla den 21 de er ecne cinfeieutie hebben gehouden waarin laatstgenoemde et i voorstel tof oplossing der bestaande moeilijkheden ed hetwelk door Prim werd verworpen De regent zal vóór 31 dezer bij de Cortes eene boodschap inzenden De voorstanders van den hertog van Montpensier beschouwen Prim als hun grootsicn vijand Men verwacht dat het tot eene scheuring zal komen zoowel bij de federalen als bij de unionisten Deze laatsten winnen n 5er en meer veld Men verzekert dat de aanhangers van km Alphonans zich gereed maken om de wapens op te vat cn Londen 25 April Kr is hier een verblijf ontdekt alwaar de enians geheime bijeenkomsten hielden De Tinus sprekende over de rooverijen in Griekenland zegt dat de Grieksche regeering wegens hare laatste maatregelen geene beschuldiging verdient doordien hare eer verbood langer met de roovers te onderhandelen Parijs 25 April Het Journal Officiel maakt eene circulaire openbaar van de ministers aan de ambtenaren waarin gezegd wordt hoe de keizerin 18B2 kracht uoodig bad om de orde le handha en doch thans sterk moet wezen tot het grondvesten van de vrijheid Voor het plebiscit stemmen heet het verder is voor de vrijheid stemmen De ware vrienden der vrijheid zullen ons ter zijde staan Zij weten het dat tegenstemmen gelijk zou staan met het in de hanil werken van hen die de transformatie van het keizerrijk bestrijden en die trachten de staatkundige en maatschappelijke toestanden te verbreken aan welke Frankrijk zijne grootheid verschuldigd is Danrom in naam van de openbare rust in naam van de vrijheid smeeken we u uwe pogingen met de onzen te vereenigon Geen bevelen doch vaderlandslievendt raadgevingen Het komt er heden op aan aan het land een rustige toekomst te verzekeren opdat zoowel op den troon als in de nederigste woning de zoon in vrede zijn vader opvolge Washington 24 April De heer Chandler beeft iu den senaat een redevoering gehouden waarbij hij aandrong op eene spoedige oplossing van de Alabama qua stie Parijs 25 April Daar de heer OUivier slechts ad interim minister van binneniandsche zaken is zoo is aan de Katholieke mogendheden eene nota gezonden waarin gezegd wordt dat de minister de instructie welke de hoer Daru aan den heer do Banneville had gegeven heeft gemeend niet te moeten wijzigen Dientengevolge heeft de heer de Banneville de dópêche des hoeren Daru Zaterdag jl aan den Paus overhandigd Maar het is twijfelachtig of zij ook aan het concilie is medegedeeld Berlijn 25 April Het lolparlcment heeft den heer Simson tot president en den heer v Hohenlohe en de i hertog van Ujest tot vice presidenlen gekozen Do hoer v Hohenlohe heeft ceni rede gehouden waarin hij zijn dank betuigt voor de onderscheiding welke hem te beurt valt en waarop hij trotsch kan zijn luiewcl de bevoegdheid van do vergadering beperkt is heeft zij toch daardoor eene gewichtige beteekenis dat zij de Duitsohe natie in haar gemeenschappelijk streven vertegenwoordigt Op het verwijt onlangs aan het tolparlement gedaan dat het eene misleiding is dat het z ich tooit met den nimbus van een Duilsch parlement antwoordt spreker het feit dat de Dnilsche afgevaardigden work aain zijn voor n n en het clfao doel is geen misleiding dat slrcvcii is winst wnaraiin do Uuitschcrs moeten viisthoudcn bet is een vaste bodem waarop üet anker der ualionalc hoop bevestigd is Londen 5 April in het lagerhuis is nnmeus de regcering verklaard dat zij alles duet om te beletten dat do personen die in Griekenland door rooTcrs zijn gevangen genoiaen worden omgebracht en dat zij het Grieksche gouvernement tracht uver te halen tot uitvaardiging eener amnestie Wat den losprijs voor de bedoelde gevangenen betreft daanu zou de regcering geen bezwaar zien Berlijn 25 Apvü GrnafBismarck bevindt zich in zoover beter dat zijn huisarts uit Varzin naar hier is teruggekeerd De internationale Vereeniging voor handel en nijverheid heeft aan de CHOCOLADEN en ÖUIK ER WARENFABIUEK van Fiianz Stollweuck en Zonen te KeuUn a d Eijn de gouden medaille toegekend Het is de hoogste onderscheiding die tot heden in dezen tak van industrie werd gegeven Gemensde Berichten Het uieufte N D strafwetboek dreigt schipbreuk te lijden op de voorliefde van v Bisiuarck en ziju Kunïng voor de doodatrnf Pruisen besteedt 13 u M niilUoeu thakr ööü de uitbreiding der vestingwerken vau Maiut en KcuU n Zaterdugmiddag heeft een vnj hevige bvaml gewoed te A terdam iu de Servetstceg bij de Warn vJi tiaat Te Dordrecht hteft zich eene daroca verteuigiug gevormd t t hulpverlcüiiing aan behoeftige kraamvrouwen ïe Voorschoten zal dit jaar eeue landbouw teut jouötelling wordeu gehouden Morgen woensdae komen 140 cavaleristen dienst doen te Uottcrdjui als voouorg bij de talrijke vpooiwegwerkers De koiiiug van belgie heelt gratie verleend aan den vijfvoudigeu moonlenoar Dcbsous le Moustier en daarmede de doodstr if oo goed nis feitelijk afgeschaft liuiiien veiiiit c dagen zitt mcu a uc algeraeeue werkatukiug vau dt voiuirtcrkcrs gielcrs smeden en kleermakers van Tarijs CU ouibtrtkeu te geoioet Ue vcim ate West Indische stoomboot Vunczudan is 16 april gc8pr aid cu wees naugebodcn hulp af De ven achto uerkMakiug der bokker kuiehts Iu Wecncn il werkelijK begonnen eii heeft aanleiding gegeven tot onstuimige tooueelen De epidemie der tentoonatellingcu is uitgebarsten in Rusland Te Manilla heeft eeu groote brand gewoed die 1 en een half milliücn dollars schade berokkende Douderdagnacht had de kouiüg van Iialic een aanval van koorts met huiduitslag in twee of dne dagen zou hij geheel herstiild zvju Hij de Cortes is ingekomen eene petitie uit Cataloiiic om Espartcro te ku cu tut koning Meu vüiwaüit te Üerlijn de oprichtiug eeuer pimw iijkü uurciatuur De Haagsrhe brood en meel fabriek zal over 18fi9 uitdeelen een divii ciid van 7 pet Te Zutfen m1 meu de zoudagswet niet efachaffeii maar handhaven Do Grieksche roovers hebben ecu ItaUaanachen diplomaat en de overige vreemdellugen die zij als giyelaau bn aarden vermoord De spoorweglijn Groningen Assen Meppel is geheel goedgckLUid Jjcger ea vloot in Frankrijk hebben ook verlof bekomen om te stemmen voor het plebibcit In do laatute 70 jaren stierven in Kuslaud waar de vaccinatie niet verplichtend is 10 350 000 personen aan de kinderpokken Burgerlijke Stand thBoKiiN 21 April Johanna Claziua ouders C Krook eu M an der Vaart 22 Johannes oudnrs G de Kuiter en C de rt af 23 Duia Elizabeth Johanna ouders W G N de Keizer en M J Uutgers Margaretha Cornelia ouders J C Sjiruit en W van Vuuren 21 Jansje Clabina ouders W MuMe en M van der Mast Anna latharina ouders J B Teijgeman en A M van Boxel Martha Johanna Jacoha ouders V J Melkcrt en M T VervQorn Elizabeth Cathariua Johanna ouders P V Kamphuizen en SI VV Suor De 0 nu Li EN 22 April J Scholten 5 j J Zuidam 6 m 23 P de Jong 7 m C K Saalbach VA j 24 W J J Komijn 5 m M Morie 69 j ABYERTENTIEN Oin ten spoidigste in dionat te treden wordt ten kantore van den Rijks Ontvanger aihier gevraagd een JONGELING met Kantoorwerkzaamheden niet oubek ind en eene vlugge hand schrijvende bclooning naar bekwaamheden Adres in persoon ten Kantore voornoemd EEN BEKWAME BLIKSLAGERSKNEGOT vast werk begeerende vervoege zich in persoon of met franco brieven aan den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda By d71 7vAN DÏJkTcÖMR te Schiedam is verschenen PROTEST tegen de TOELICHTINGEN ODE Cents van Mejufvrouw BETSY PERK door J Prijs 5 Uit de hand te koop E ine kapitale Bü IJWMANSWONING met zes xoeden HOOIBERG KAARNMOLEN WAGENÖCHUUR BOOMGAARD TUIN enz benevens STALLING voor ruim dertig stuks vee volgens kadastralen legger groot 2C Bunders 92 Roeden 80 Ellen gelegen in bet beste deel van den Kort BlocmendaaUchen Polder gemeente Broek nabij Gouda aan de rivier do Gouwe te aanvaarden het land December 1871 de woning Mei 1872 bewoond door den bouwman ADRIANUS BREEDIJK benevens een in 1861 soiled gebouwd HUIS in drie perceelen bewoond met ruim ERF en BOOMGAARD in te rigteu tot eene BOUWERLI Te bevragen mot franco brieven bij den Heer PIETER HERFST Jun te Zuid Waddinxveen of ten kantore van den Heer A N MOLENAAR Notaris aldaar Eraser Pastilles uit de zouten van de Koninö Wiluei ms RotsBROKNEN bereid door geneesheeren aanbevolen tegen maagkwalen als catharre verslijming zuurvorming oprisping en slechte spüsverteering Prijs van de geplombeerde doos 50 ets maar alleen onvervalscht voorhanden te Gouda bij Apotliek er J H BOERS te Rotterdam in all Apotheken De Administratie van de Uotsbronnen t NüSJÖMWjjSIBW M