Goudsche Courant, vrijdag 29 april 1870

3 Q ff MmPlit bMRMH 1870 Vrijdag 29 April N 886 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDACJ DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Do inzending van advertentien kan geschieden tot één uur ddS namiddags op den dag der uitgave Buiteiilandsch Overzicht Gouda 28 April Geheel Frankrijk is in beweging over de aanstaande volksstemming de groote keizer heeft een beroep gedaan op z in volk hg wil zijn willekeur als weldaad doen erkennen en zjjn bezwijken voor het misnoegen des volks bewimpelen onder den schjjn van w ze toegevendheid Maar hij wil meer h wil zich het recht voorbehouden om telkens de verleende vrijheden terug te nemen ter gelegener t d en h al de vei tooning van parlementaire vormen het onbeperkt persoonlijk gouvernement vereeuwigen werkelijk werd de manoeuvre aanvankelijk overgunstig ontvangen het was de wederinvoering van een parlementair bewind de slavenbende van den senaat zou hare uitsluitende prserogatieven verliezen en in eene eerste kamer herschapen worden en het wetgevend lichaam werkelijk eene volksvertegenwoordiging worden En op eens wordt alles verduisterd door de ongerjjmde bepaling der onzinnige volk stemni ing die de volstrekte oppermacht teruggeeft aan den keizer en elke vrijheid tot eene bespotting muakt En daartoe leent OUivier de hand slechts twee ministers vrflken Buflet en Daru de overigen blijven om de macht te herstellen die de keizer ziek en moedeloos te onberaden had opgegeven Jules Fav pe heeft den ministers terecht toegevoegd Gy zijt niet slechts een ontbonden g j zijt een ontmaskerd ministerie c En wat zal do uitkomst zijn De domme menigte zal wel goedkeuren nu keizer ministers en slaafsche handlangers alle krachten inspannen om de schapen bijeen te drijven maar toch zal de uitkomst een echec zijn als het blijkt dat de 8 millioen voorstemmers van vroeger thans onbereikbaar zgn Het Duits che tolparlement heeft veel moeite gehad om i ich te cnnstitueeren dnt toch eindelijk is gelukt Dat parlement is wel van geen overwegend belang maar het is toch oltjjd eene voorafschaduwing der toekomstige Duitsclie eenheid Er komt nog weinig luht in de Oosteniijksche duistei nis Potoiki is vol moed om het onmogelijke te l eiiro voii Do onoplosbare quajstiep zullen nog l iii ilc bekwame stiiuts Ueden bezig houden en de ontknocping zal van eene andere zijde opdi en De hoofdqu83stiën die minder ter harte worden genomen dan de toevallig voorkomende meestal nietige twisten z n geheel anders en ontwikkelen zich als onopgemerkt De eerste is die der onschendbaarheid van het menschelijk leven De afschnflBng der doodstraf is een voldongen feit dat slechts wacht op de wettelijke sanctie noch v Bismarck noch zijn orthodoxe koning keereu het onvermudelijke de orthodoxie is een versleten wapen geoordeeld door het geweten van het verlichte deel der menschheid De tweede qnffistie die met vaste schreden hare oplossing nadert i die der oorlogskosten en der volkswapening de afschaffing der groote staande legers en de derde wier oplossing door de tweede slechts mogeljjk wordt is die der vrijmaking onzer blanke slaven de opheffing der groote volksmeuigte tot menschenrechten tot een toestand van ontwikkeling en welzjjii BUITENLAND ENGELAND De inlernationHl Mid Chaiiuel TeIcKrnph is er in gesliiHgU haar ilrgveiul teleKr iaf stntioii aan den ingang vaD hel EiijceUche kanaal 49 mijlen ten noordoosten ran Ij inds End en 56 mijlen van Luard l oint ten anker te leggen Ook de kabel die dit schip met het rasteland verbindt is met goed succes gelegd Het station heeft ten doel um de laatstmogelijke berichten over uitgaande en de eerste bericbiF n omtrent inkomende schepen te verstrekken Aan boord van het telegraafschip zal des daags als onderscheulingsteeken een groote zwarte kegel en des nachts een sterk kogelvormig licht aan den groolen mast zichtbaar zijn terwijl tevens des nachts om het kwartier een schitterend licht zal getoond worden Bij nevelachtig eder luidt dag en nacht om het kwartier een klok gedurende 2 minuten In het eerste half jaar iul elk kwartier en daarna om het uur een kanon worden afgevuurd liet schip zal levensmiddelen en kolen aan boord hebben ten dienste van hulpbehoevende sehepen Het bevestigt ich dat de vreemde reizigers die bij Marathon door de roovers waren gevangen genomen vermoord zijn Lord Muncaster die vrg was gelaten om hel losgeld te verkrijgen en eene amnestie voor de roovers te verwerven bevindt loh te Alhone Pe amnestie kon n et vfrUpiid Hordiii dii ir m in strijd is met eenigc bepalingen vim de conslitutie De roovtrs waren door Ie militairen lugesluleii en zoi httn n iar Rubora Ie oDlkmnm Hel as lofii d it ij di gevangenen vermoordden Kr volgde spoedig een gevecht tusscben de troep en de roovers de laatslui verloren hierbij negen man aan dooden waaronder de aanvoerder Twaalf roovers waaronder vier die gewond waren vluchtten doch zy werden vervolgd FRANEBUK In weerwil van den buitensporigen yver der ministers van bet groote centraal comité van d prefecten van de maires en van al wat de liverei van het gouvernement draagt laat het zich aanzien dat men ditmaal bg lange niet zoo ali de organen der rechterzgde voorspeld hebben en zoo als men in de offioicele kringen rekent aeht miUioen briefjes met ja in de stembussen zal vinden Democraten liberalen legitimisten Orieanislen zg stemmen allen fneen of zg onthouden zich van stemming De clericale partg neemt eene afwachtende houding aan Zg zal bet mot d ordre van Rome ontvangen en dit zal nu weldra gegeven worden want de heer de Baiineville heeft reeds de dépêche tbq den heer Daru aan den paus ter hand gesteld Hel Journal Officie il zijn schade inhalen Het IS lang ggend geweest zwggend als het graf maar sedert eenige dagen verrast het ons telkensop iets nieuws Maandag behelsde het eene circulaire van al de ministers aan de openbare ambtenaren In dit siuk orden de e uitgenoodigd hunnepogingen met die der ministers te roreenigen tothet vestigen vim een liberaal keizerrgk dat is om de burgers aan Ie sporen op 8 Mei het gewensohte jabriefje in de slembus te werpen Aan het slotder circulaire uordi ge egd Het is tot de burgersdat wg ons wenden ng geven u geen be el maareen vadcrlandslievenden raad Wat nu een raad van de ministers aan de ambttnareu is en nog wel een vaderlandslievende raad neet men al te goed De bgvoeging wij geven u geen bevel had dus gerust achterwege kunnen bigven De eerlgkheid zou het zelfs geboden hebben De Pargsche drukpers telt veertien bladen die parig geko en hebben voor het plebiscit en sommige daarvan hebben dit nog wel met weerzin gedaan Zes bladen zgn voor onthoud ng en elf voor het uitbrengen van een negatief votum Dedemocratische en liberale drukpers in de provinciën volgen het voorbeeld van die Ie Pargs In allesteden is men bezig met het vormen van autiple biscitaire comités Het groote centrale comité onder leiding vanden hertog d Albuféra heeft nog weinig van ziohdoen hoorcn Kr zou gedurende de plebiscitaireperiode een dagblad verschgnen onder den titel Ie Ph bucde aarvan anderhalf millioen exemplaren zouden gedrukt worden Maar van die ondernemingkomt Ui ts Het geld daarvoor bijeengebracht wilmen nu aanwenden tot het veri preiden van milli oenen slembriefjes met het voor de reg ring zoo welluidende ja er op De PcUl Mali Gai noemt het plebiscit een bedricgerg die de boeren er in kan doen loopen maar lu de steden slechts verbittering zal wekken Om dit luidelgk te maken vraagt het blad watmen in Engeland uu eggen indien kort voor denval van het vurige raiiiibU iic aan het Engelschevolk de vraag nas grsltld of het ich met doopheffing der Iri che slaal kcrk en een ministerieDisriieli ïcr enig li AIcii kan toch met te gelgkja en neen slemnirii