Goudsche Courant, vrijdag 29 april 1870

mmmümim lEN 1870 VrUdag 29 A irll N 886 1 reden w rd + vonger alhier G 1 I ijiibukend Ix loouing persoon ten GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advei leiitieljlad m Gouda en Ouislreken De inzeiiidiag van advertentien kan geschieden tot één unr des namiddags op den dag der uitgave ECHT ik in persoon I iekhandelaar P te Schie de aEN ERK koop ONING met MOLEN WA TUIN enz dertig stuks fjroot 26 Bunnen in het beste ischen Poldei aan dt livier land Decembtr woond door den IJK beaevens IS 1 drio perF en BOOM 150ÜWERU en by den Heer idWaddinxveen A N MOLE illes ir HELMS ROTS rou aanbevolen re verslijming clito spijsverteedoos 50 ets anden te Gouda t Rotterdam in otsbrounen De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG W IENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAd en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 Büiteiilandscli OverzicM Gouda 28 April Geheel Frankrijk is in beweging over de aanstaande volksstemming de groote keizer heeft een beroep gedaan op zjjn volk hij wil rijn willekeur als weldaad doen erkennen en zijn bezwijken voor het misnoegen des volks bewimpelen onder den chijn van wijze toegevendheid Maar hij wil meer hjj wil zich het recht voorbehouden om telkens de verleende vrijheden terug te nemen ter gelegener tijd en bfl al de vertooning vua parlementaire vormen het onbeperkt persoonlijk gouvernement vereeuwigen werkelflk werd de manoeuvre aanvankelijk overgunstig ontvangen het was de wederinvoering van een parlementair bewind de slaven bende van den senaat zou hare uitsluitende praerogatieven verhezen en in eene eerste kamer herschapen worden en het wetgevend lichaam werkelijk eene volksvertegenwoordiging worden En op eens wordt alles verduisterd door de ongeremde bepaling der onzinnige volksstemming die de volstrekte oppermacht teruggeeft aan den keizer en elke vrijheid tot eene bespotting maakt En daartoe leent GUivier de hand slechts twee ministers v ken Butfet en Duru de overigen blijven om de macht te herstellen die de keizer ziek en moedeloos te onberaden had opgegeven Jules Pavre heeft den ministers terecht toegevoegd GiJ zjjt niet slechts een ontbonden gg zijt een ontmaskerd ministerie t Er wat zal de uitkomst zijn De domme menigte zal wel goedkeuren nu keizer Jiiinistrrs en slaafsche handlangers alle krachten inspannen om de schapen bijeen te drijven maar toch zal de uitkomst een echec zjjn als het blijkt dat de 8 millioen voorstemmers van vroeger thans onbereikbaar zjjn Het Duitsche tolparlement heeft veel moeite gehad om zich te constitueeren dat toch eindelflk is gelukt Dat parlement in wel van geen overwegend belang maar het is toch altjjd eene voorafschaduwing dor toekomstige Duitsche eenheid Er komt nog weinig licht in de Oostenrjjksche duisternis Potocki is vol moed om het onniogpljjku te beproeven De onoplosbare najBtiep zullen nog lang de bekwamr staats lieden bezig houden en de ontknooping zal van eene andere zijde opdagen D hoofdquaastiën die minder t r harte worden genomen dan de toevallig voorkomende met stal nietige twisten z n geheel anders en ontwikkelen zich als onopgemerkt De eerste is die der onschendbaarheid van het menschel jk leven De afschafSng der doodstraf is een voldongen feit dat slechts wacht op de wettelijke sanctie noch v Bismarck noch zijn orthodoxe koning keeren het onvermijdelijke de orthodoxie Js een versleten wapen geoordeeld door het geweten van het verlichte deel der meuschheid De tweede quiestie die met vaste schreden hare oplossing nadert is dio der oorlogskosten en der volkowapening de afschaffing der groote staande legers en de derde wier oplossing door de tweede slechts uiogeljjk wordt is die der vr making onzer blanke slaven de opheffing der groote volksmenigte tot menscbenrechten tot een toestand van ontwikkehng en vi elzijn BUITENLAND ENGELAM D inlernntional Mid Chaiiuel Telcj rapb is er in gesl agd buur irijvend teiegraaf station aan den ingiiiig van het Eit elsche lianaal 49 mijlen ten noardoosten van L iiids Knd en 56 mijlen van Lizard Point ten anker Ie leggen Ook de kabel die dit schip met het vasteland verbindt is met goed succes gelegd Het station heeft ten doel um de Inntstmojjelgkc berichten over uitgaande en de eerste beriobfn omtrent inkomende schepen te verstrekken Aan boord van het telegraafschip zal des daags als onderscheidingsleeken een groote zwarte kegel en des nachts een sterk kOj elvormig licht ann den groeien mast zichtbaar zijn terwijl tevens des nachts om het kwartier een schitterend licht zal getoond worden Bij nevelachtig weder luidt dag en nacht om het kwartier een klok gedurende 2 minuten In het eerste half jaar zal elk kwartier en daarna om het uur een kanon worden afgevuurd Het schip zal levensmiddelen en kolen aan boord hebben ten dienste van hulpbehoevende schepen Het bevestigt zich dat de vreerade reizigers die bij Marathon door de movers waren gevangen genomen vermoord zijn Lord Muncaster die vrü was gelatea om het losgeld te verkrijgen en eene amnestie voor de rot vers te verwerven bevindt zich te Athene Be amnestie i n niet verleend or len daar ze in ftrijd is met eeiiige bepalingen van de constitutie De roovers waren door Ie militairen inj esloten en ioehtc naar Euboea ie ou k ra n Het aa locn dut zij de t eviingenen vemoordden Er volgde spoedig een pivcchl tusscben de irocpcn en de ruovcrs de laatsten verloren ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 i igels a 50 Centen iedere regel meer 10 Ce Len GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzouderiyke Nommers VIJF CENTEN hierbij negen man aan dooden waaronder de aanvoerder Twaalf roovers waaronder vier die gewand waren vluchtten doch zg werden vervolgd FRANKRIJK Id weerwil van den buitensporigeu ijver der ministers van het groote centraal ir ié van de prefecten van de maires en van al wat de liverei van het gouvrnemeut draagt laat het zich aanzien dat men ditmaal bg lange liet zoo als de organen der reehter iijdr voorspeld hebben en zoo als me i in de ofScieele kringen rekent acht millioen briefjes met ja in de slembussen zal vmdeo Demoeraten liberalen legitimisten Orieanisten zij stemmen allen nceuo of zij onthouden zich van stemming De clericale partij neemt eene afwachtende houding aan Zy zal het mot d ordre van i me ontvangen en dit zal nu weldra gegeven worden want de heer de Banneville heeft reeds de ilépêche ran den heer Parn nan deo paus ter hand gesteld Het Journal Offickl wil zijn schade inhalen Het is lang zwijgend geweest zwijgend als het graf maar sedert eenige dagen verrast hel ons telkensop iets nieuv s Maandag behelsde het eene circulaire van al de minisiers aan de openbare ambtenaren In dit stuk orden deze uitgenoodigd hunne pogingen met die der ministers te voreenigen tothet vestigen Van een liberaal kei errykj dat is omde burgers aan ie sporen op 8 Mei het gewenschtejabriefje in de stembus te werpen Aan hel slotder circulaire worji gezegd Het is tot de burgersdat WIJ ons wenden wij geven u geen S evel maareen aderlandslievenden raad Wat nu een raad van de ministers aan de ambtenaren il en nog wel een viiderlandslievendo raad weet men al te goed De bijvoeging wij geven u geen berel had dus gerust achterwege kunnen blijven De eerlijkheid zou het zelfs geboden hebben De Parijsche drukpers telt veertien bladen die partij gekozen hebben voor i iet plebiscit ensommigb daarvan hebben dit nog wel met weerzingedaan Zes bladen zijn voor ontnouding en elf voor het uitbrengen van een negatief votum Dedemocratische en liberale drukpers in de provinciën volgen het voorbeeld van die te Parijs In alle steden is men b zig met het vormen van anti plebisc lmre comiius Het groote centrale comité onder leiding vande nog d Albufi ra heeft nog weinig van zichdoe I honren Ër zou gedurende de plebiscitaireperiode een dngbl id verschijnen onder den titel Ie Plr biKite waarvan anderhall millioet exemplaren zouden gedrukt worden Maar van die ondernemingkomt niets Het geld daarvoor bijeengebracht wilmen nu ianwenden tot het verspreider van millioenen stembrieQes met het voor de rogeering zoo welluidende ja er op De Poll Mali Oai noemt het plebiscit eenbedriegerij die de boeren er in kan doen loopen maar in de steden slechts verbittering zal wekken Om dit duidelijk te maken vraagt het blad watmen in Engela I zou zeggen indien kort voor deoval van het vorige minibteiie aan bet Engelsohevolk de vraag was gcsicld of het zich met do opheffing Ier lericlie sla ilskork en can ministerie Diataeli vcreenigde M kan toch iet te gelijkja en neen sleminrn