Goudsche Courant, vrijdag 29 april 1870

v 0 ft DÜITSCHLAND De Iloicnclin kiimii vmi nf i vaiirdi i li n lioift di verikro In li iiidtliii t vm int vuorslil Uii iifM lmniuj der doodstraf iiiljtfli ld uinil it di voorslilkr iii de zitting van liei tulparli miiiil inuisl duelneiueii Üii I I 111 icli Mcidt birulil du iii do vergnderiu r iüiniuii 8ie vun li DuiHilie Ir nul inten vcieeiii inp iO dt tr op dei Wuribiirg uigidcrd beslciien ia dat Je vijfde Dnilso i Vti auintendng u het liiaisL vnu oi plcinlur nf het beginvan October Ie Diinibtidt il g lioiidm wordenAan de orde al ordtn gis el 1 I Wit Dnil ihluiid tt doen st at tt Liio ei lul uon ilu tii ilc unieder Je nitcn Reltiint dr lilniiisclili vin lloidilbefji 2 Welke is de tiuk dei l rolesl ii lii ma fii lei uiisiht Ivinpliselif fn Il moi rhl rvausdom Ilofeunt prof dr liuimgirien vanEostock In de ellik i nilLverg nlc ring erd eine Aaor Bivtimgui ten untivorgrin uproiping aiin deDuitsche l rolestunliu goedgekeurd en vistgesltld die dezer dagen door do duikpers znl openbaar gemaakt cii verspreid worden S L € i 7 SJ OOSTENRIJK De nationale agili ie ni de uesttlijke proviiuii i des rijks begint thans ook aan de ii lere zijde der Leitha veld te winnen Bij de bevolk ig vm eveubergen wordt et ijverig op gevieikt om mot de ontevreden geweattlijke ii ilionulileiien genicent aik te mikeu ten einde met elkindtr het rijk in een federalistisohen toestand te brengen Men tmjftlt wel niet dit de llongnirsihi regeering ah trgtii over die bewegiug aal dom gelden mi ir dit neen i niet weg la t hei feit bestaat iii dit danrdoor iii den tegenwoordjgen toestand nog meer veruikne iiligen ontstaan In de ff ieit Zeit komt eei e kei erlijke or 49miantie oor airbij volledige kwijlwhel Img van tf if wordt verlieud uui de ptisoiien dit wegensmisdryven en vergrijpen door dt pers tegen dt pe t are orde gepleejjd veroordeeld ijn De urnnestie strekt uh uitt alleen uit tot de givungenis traSen en boeten maar ook tot de gerithtelijke gevolgen van de vonnisnen In het gevil wuirin drveiuordeeling te gelijkertyd liteft gi loopen overeenpersdclict en een andei vergrijp zil het hoogge echtshof beslissen omtrent de straf die wegens hetlaatste nog moet worden ondergaan Voor zooverde nog aanhangige drukpers processen geene per oonlijke kliohlen betreffen zal de vervolging vandeze met doorgaan De Preise legl De kardinaal Uanscher heeftzijofl beschouwingen over het concilie en hetdogmider onfeilbaarheid in een geschrift uitecnge et dat te Napels verschenen is Ie llume was geen drukker die het werk wilde ondiinemeu of misschien tAtltlda de schrijver om het manusciipt a in eenBomeinsuhen drukker toe te vertrounen Tot dusver iija slechts enkele excmphren vm dit bel ingwekkend geschrift hier aangekomen Alen verzekert dat de kardinaal in de voorste geitd uu der oppo title plaats genomtn heeft en iii ijn gsachiift hetbyeenroepen van een oekumenisch toncilie eer onIgdig noemt dewijl duirtoe getm dringende redeDen hestonden en dat tie onfcilbaiiheid geen leerBtuk kan worden oindiit daarian nooit geloofd isen ook nooit geloofd znl woiden Hel zou legtnhet gezond veriiand strijden om iets tot een leerstuk te vtrheHtn t welk met gdoofd kin irdenHet geheele geschrift is ter sclitrp peschreven enstrekt ten bewij e hoe groot tie tweespilt in de ttTiome veretnigilt vergitkring gcwordin h i Voljtens het lagblatt hetft do ge ant tt Koiiie iinexetnplair der biochure van den kaïdiiitl i iii denkeizer ge onden t elk op list an Z M oiimiildelijk Wit de lalijnsthe tial in het duiisih verlaild is rsi ri i == ITALIË De Opimone ver eker dut de commismc der ki Bier zich iet km vere nigen met liet loorslel tot Wijziging der conventie met de nank strekkende om hajir kapunl tot op SOD niilliuen Ie verli j eii De heer Snvadio hetfl bij de kamer va i dge vaardigden een onl ierp ingiilieiid ot afs i ilfiug v de yedwongtn koers voor bankb Ijelton t ii iio o SPANJE De paus hnndhaift de iiiil uctic aan de geeslelijkh ld betreffende do formule v in den eed vin ge troun ieid iiuii welliii dts Itnds Volgens de instructie is dt geesleli khei 1 tct den eed gemithtigd wanneer hel gonveri cment vtrkliirt tl it Ie cotislilulie luels bevat het tik met de wetttn tltr kerk lu strijd is 1 0 igt dit l iiiii 1 tone progrtssisli i hi biKilomst liieft aan i mdip l d it ili kl ii ni v in Int senuUgiboutt mi vi r il Mi i 1 pluis litbbiii üiilirdut hij tvuiud nis Ie kf iii n gaf oratiiiit Ut wij c wiirop lit al gtstlued i BINNENLAND iDllH S i 51 d I Ulier Line ilgein c v ga riug der lib nle kiesvintiiigiiig pluu Dt opkomst w IS ilttidtr i er i ring In tn II li U ii m m n It ginwourdig Ni ccnigt mt Itdi liii i iniinlii ilt e dut h t lluuflbtsluur iii Itii oviriilni Uur 11 lïliiiktii 1 e ml vtrloor en d il ili illu Ing lijlegrivcn tn antieren looi illir dm 11 ii I I V ii ijk Hiijzer v Ueeneii verkoos onilii de loii e tie liter 1 1 oen met meer heiku i iiwildt wordtii erd de rikeumg over t vorigi iiiiafgelegd en vtrslig uilgibriiht Daarop trim ecmge aan de orilt gestel Ie ij igiiigtn in Lehin deling geiioiiicn en op tnkfit uii onili ringtn iiiverworpen Met t oo op t ergovordtrd nui erilde btnoeramg v m ttn lid vm t Lloofdheituur mpillis vin den lieer Blanken uitgesteld ij vernemen met tkirlaid dat met 1 Mtin 8 v m hier niiir sGrueiihugo vertrekken divolgende tremen fi ib s 21 J Is t ii U ii K fis 1 iü 3 dl 1 JI 7 31 s IJ 10 31 Pilvan sbiivtniivt niir hier b O 7 U S i 10 55 12 Üi 2 2 50 i i 5 I 7 ö ï tlm de m landen Juni Inli en Vu nsliis I II an Ciouila naar llotltrduni sis ib D ii II 1 21 1 53 d is 131 b Ij 2s lü 2b 111 fioiiila nair Utretht ïS 8 20 s s 9 il 11 il 12 f 8 2 H 3 2S d 13 S2i Sis en in de inianiltii Juni Juli en Augustus lU HH AIM de koning en de koningin V 11 de prins vm Oriiije bonevens ilD gevolg zijii Dinsdag mmidiln Itii half t te ure ptrexri spoortrein uit de it i Imtit n lar Aiusterlim vertrokkin ten einde Hl jiAilijksth bezoek aan de hoofdstidte brengt n 1 M tlt koningin heeft miindag morgeneen bezoek gebracht lun het station van tien lUiijiispoorweg ter bt i Iitiging vm het gebouw en tltaangebrichle ft i let i itit Ni met de uinve i tveittgtii oorili crs van ilediretlie tier mailstli ippijen andere p rsuiien geriiimeii tijtl te hebben gesprokenheeft 11 M ook deu slatioiiuchef den heer Ktnips doen ontbifden en ich met dezen op tie meest welwillende wg t ondtrlioutlm De commissaris des koniigs in deze prouneiehet ft bepailii tlat de werk iimhe Itn voor dt primitieve beschrijving der belisting op het personeelvoor hot dienstjaar 1870 71 m al de geraetntenvan dl gentst uilen inivingtn op Vrijtlig denfideii Met ainstiuide Ook il op ilien dig aanvingen de uilrtiking van tie verklaringen in ttvullen door do pitentplichtigen Men inelilt uit Groningen De dag der opeig vun lie spoorweglijn jroningtn Vbseii Mippcl 30 de tr belooft ook voor de statl onzer inwoning een ware feestdag te zijn Behalve de eireboogen die in de Ilierensinat en elders zullen nordon opgelicht zal rle feostlrein vergezelil van het hnr monie orthest des inoraens ten 7 uur vin hier verliekken niir De Delflscfte Cour deelt mede 1 alhier nieuw gebouwde Ncderlandache gist en sfintm abnck erd dezer dagen in werking gesteld Met genoegen vernemen wij da de eerste resul taten zeel gnnstig zijn en vertrouw tn dat de aakkundige directeur de hoer I O van Mirkcn door de toepassing vaneen hier te linile nieuw sjsltem wairdoor het fabrikaat veel zuiverder en dnurza nier ortlt dm de gewone brandersgist aan de in dustne een goede dienst zal bewijzen De gtleele inrichting op iiiinieschnl aangelegd norill uok om dtu uiterlijkeii vorm en de soliditeil vin dt wirkljigen door cm ieder ilie het genoegen had de fabriek te be igtig n eei geroemil en strekt tot eer zoowel vin de ontntrpers ils van de uitvoerders van het plan U t lerwijl onze vijf fibutkcn van dakpannen weder in vollen gang ijn worden aldaar geene der ees jongms meer eio idin diii tlt vn jdrii besloten h bbm hm nut int 11 i in dt IdiiiKialeu if tt stAiKl I 11 II lu 1 jl 1 u I I m II I J I t 11 t h hjkt tlltnde iiriH mill j I liiig op rotidi littft tot dit mu lüuhlit imd busluil goleid Vioogtr s heen nioii wet en in dt jemeenle gt oti hlen leb s houHin alsem laslpf St ildni anilire ouders limni kiinlurtn nul auii ei lerfclgltcn fabriiksarbild opolltim dt wtisjoiigeiis waren 11 iet tt got 1 0 i Dl vo ig 11 11 j t V II door dt t ver iiidtrnig tm voorliild larop wel tlt aaiidatht mag ordm gtvtstigd lilt lil bivit oen artiktl ttgen het onretht dl II iiuhtur 11 iiiigi II lil 11 lil sli d aitl irt hi tltr dr 11 I III Mil ms i ilk n h r ijnt gods ilimsii r iiuiiii iii nul vulkomin vrjliiid bel jdt tirilm 1 ipt uikeiklogian Mtii kiist d larbijtl ik n tri vtiir hit kerkgaan de rat est ongt chikte iirtu als tl ILigt van 2 3 tot i uur ea dik erf It mill ini mimt ktiken ïot welke VI r ikktliii m dil viip iihl kel kginn overigens III tiling km gi V 11 blijkt o a uit t geen uitVlibsingen ordi nenield en daar groot opzien heeft gthiirl Zondig tid tlt luit tltr iiif 6 gekommmlterd de hirv militiiren ter kerk te geleiden 111 ilm ter kt l ii blijvm dtdurondt de godstlieiistotfeniii hiel 1 tlt olli itr licl hoofd j eilekt ttr ijl hij lil een bot 1 ging itttn Ie en Zijnbilde biitirlie Itn tie posttlirecit iir en de komm van policie gaf dit eigernis de een slteg hem detil ikol V lil t ho 1 en de indcr uim hem het boekaf Ut t lïii II 1 I etle i li niet ma ir tiienile eenkil lit UI hij uil kominnidant dio de ziik inh 11 1 11 vin 11 I llii V lu justitie heeft gestild De kirkirul huil viu zijne ijdo iltii ollic tgeiis oiiii rbiiili e handtling bij den mil kuiuiuandantni IJ linlilniin aiiigtkl igd dit hem diirvoor i ilagen huisirrest htift gegeven Men ziet totwelke gi volden d mg leidt Door nu V II Dr Lindo geeft in t Vadeil hetl n een art over t schoolverboiiil en verheugt zich tlat de alLtinteue dteluuiiig tilt het verbond heeft ondervoudtii heefi lii i iii dit Nidtrlmil overtuigd isvun tie nood ikelijkhii I om de meer dan 25 tenhondtid kinderen die thuis hoegenaamd geen ooderrtijb geiiietin niet 1 1 igor in sthier dierlijke onneteiulheid te liten ü grr cien M a de schr vreest dat als hol lerbond het zoover brengt dat 99 petdtr kimlereii tol hun 1 f op dt I igere school gaan ram uo bitter e mg il t ciioinitn hebben als er latermets gedaan wordt Pekmderm vergeten in enkelejaren wai ZIJ tot hun IJi jiar Iterden Daarom moet vooril op avond tn htili ilingsch Icn gelet orden dattlcrc geen bewairstholen uorden voor leerlingen deidagscholen maai sclioleu waar d volleerde kinderen verder ondtr e tn oidto hel ondemijs raoetop ilic scholtn een pi ictische richting verkrijgen lu Terwijl door velen hier te lande zoo krachtigte velde wordt getrokken te en het nentriil onderwijs ook wel godsdienstloos iltor de bestrijders genoemd wordt dit bui enslnnds gcHenscht oo leestmen iii t Spaaiischi bliil Illloihc Het schijnt dal er spoedig een besluit al genomen worden om l 1 1 idi i il 4 1 l ill lm ril inmi Cup llill to i M v wi iwi iUkiiiiiis 7 il ill I lfiijj j JU ofutfJ Iflkilfe i oii iiwdsf 1 IJK kul ui 11 M r 1 1 kauA Vrau BiiBiUiBlm iin ia Witaljtlrtlilijiii Bi vjiMiiiiiiJgiuaQtfeijiiMai WiTstor M u Ik 7 i v t J k j t Wt X