Goudsche Courant, vrijdag 29 april 1870

r ntiiiiiijiifl NMViM i fgffmmmu ii besloten ic bUimj 1 ellende I ll tot dit meeote ge Jfi niidi rc njlieii n m er niet r ilo e vernandnelit t onreoht I art 164 jiie goda lii bel jdt it daarbij i i g ichifc e ir eti lik ot welke overigens i geen uit opïien lieeft j g kom gèleiden de gods ifd gedekt en Zijn de konim eg hem de in het boek dieudc een de zaak ia ïcsteld üe Il ü wegens j amuandant daarvoor i rn ziel tot onrechter te den aanleg r Kérkwerve St Pki i venbergen oorweg van den een art dnt de al li eft onder i vertuigd is I in 26 teu d geen oa üieriyke on 3chr vreest dat 99 pot sobool gaan e alserlater teu in enkele aarom moetel vvordoD dat rrlingeu derHoerde kindeMt rwgs moet g verkrygea Vant men Kng fobrie oorlijk o d it van vijf 11 matrozen n werden de oinmandanten ven soldaten uideren I e r heeFt nieden laag schooier reiile oplellronnen ran I rdcreiide bevolmaking en zullen daarTK gaan viaalles gedaan el ing van den fridvertniiüifig eii Waar han i llen ook de tig biijvBn en lichten waar dreven maar rden oo krachtig e itraal onder iiestrijdcrs ge lit y uo leest i IIet schijnt II worden om is fle oflliMeolr feliolen geen poMiiavcii jfoihdien Jt meer te leereii Hot ia een oer goede nu iireg die ons dcavorkie eiiJo df vnjheiil eheiikl on o kinderen iu Ju iinere cdoleer te ouder ij en mdor bijmeuging van godhdieintigc dogmen Voorts preekt nicn van coiio suhi idiiig tiisscheii kerk en sta il eii wel spoedig ook Vooruit is de weg l Wij zullen uit nloTUe kracliiun Ie regeering loojiiioheii wan ieor zij deze lieiile ikon vcrwe enlijkt die wij allijd als dringend nood ikelijk hebben beschouwd To Amsleniain trekt bijionder do aandacht eendoor den hr ilr K L iunllard predikant aldaar uitgegeven gusulirift onder den titel r e afi ial hi vnii de d iudi li i rerdcilu d li i eu L J mil JiUijn De door gemeluen preiliKant Iu Va jena i oniw keldc stellingen lot behoud der doodstraf wordenacliloreenvolgens door deu schrijver wederlegd Iuhet bijzonder staat luj stil b j de argiiinenten doortien heer van llhijn anii het oude en uiouwc testament voor zijne stellingen ontleend De heer Laurillard ontwikkelt da irbij de zienswij o dat zelfsuit het streng zoogenaamd retht iniiig stelsel vandien predikant het behoud der doodstraf niet noodzakelijk behoeft voort te vloeien Eén opmerkingvau den heer Lnurillard is zeer karak erisiiek Moordenaars die de straffe des dood hel bon verdiend dus zogt des lieereu van llhijn s l Ustestelling kunnen voorzeker genade vinden bij Jod in Ion weg van boete en bcroiitt en opreoht gelootaan den aau hot kruis gestorven Verlosser maarhier op aarde hebben zij die genade verbeurd Hoeis het mogelijk dus antwoordt dr Laurillard hier wordt aan menschen en aan ohrisleumeuschen de toepassing aanbevolen van den regel bij tiodis gena maar niet bij mij I In naam van Christin wiens beginselen vergeten wij dat niet niet enkel voor het onderling verkeer van bijzondere personen moeten geldon maar ook de instellingen van maatschappij eii staat doordringen enadelen moeten proiosleor ik luide en van hartedaartegen Eigenaardig is voorts de wijze waarop de heer L zich uitlaat tegen het aanh ilcn van anioriteileii nis zoovele argumenten iu deze quaestie Op hem maakte het althans bijzonder weinig indruk of hij al las dat de hoor voii Bethniaii HoUveg zegt ik ben voor de doodsirnf en dat de heer Oerlach hetzelfde zogt en dat de heer Gess dit op zijne beurt ook al weer zegt Wel wordt daarbij herinnerd dat laatstgenoemde een hoogleeraar ij de middelste een apellalioiis gerichts president en de eerste een oud hoogleeiaar des rechts ondpresi dent van den Duitsolion Kircheiitag oud raiuistor van eeredienst en onderwijs in l ruisen maar ook dat laat den heer L koel Namen en titels van voorstanders der doodstraf zijn volgens hem evenmin argumenten als de namen en titels der talrijke tegenstanders Keeds vroeger maakten wg melding van deinternationale tentoonstelling voor deu werkman die dezen zomer te London wordt gehouden enwaardoor eiken werkman de gelegcnhoid jeopendwordt oin zijn eigen work ten toon Ie slellen Werklieden van vefschillende nation zullen daar molelkander wedijveren Thans is weder ceiio oproepiigtot onze werklieden gericht w iarop wij g i iriio deaandacht vestigen De Nederlandwhe handwerksman die in zijn vak belang stelt besohame zijn landniet maar geve zich de moeite ecu of ander eigen crkvoor deze tentoonstelling in Ie zenden opdat hol lilijke dat Nederland wat de ontwikkeling kunde en ijverzijner werklieden betreft niet voor het buit iiland behoeft onder te doen De inzendingen niueion plaats hebben voor 4 luni te Amsterdam en deopgaaf gedaan worden voor 10 Mei e k De bepaling voor inzending en terugzending voor verkoop zoo die gewenscht wordt enz zijn zoo gemakkelijk mogelijk gosleld Alle vereischte inliohtingen znllen op franco aanvrage door de hoofileoniin of de verschillende plaatselijke commissien wordenverstrekt In Frankrijk is een plan op het getouw gezet waarby de doorgraving der landenjtle van Suez kinderspel is De ingenieur Hippolj e l eut heeftnamelijk reeds eenigen l jd geleden voorgesteld Fraiiryk in twee deelen te splitsen door een kanaal datde Atlantische zee met de middellandsohe verbindt de reis om het Iberische schiereilaud overbodigmaakt en den krrtsten weg oplevert van het noordwesten van Europa naar Indie In oorlogstijd zoutevens het kanaal de escaders van Cherbourg metdie van ïoulon in spoedige vcrliiiiding itelleii ende vesting iibrallar nutteloos maken Het kanaalzou van het Noord weslen van Frankrijk ii ar Marseille loopen on aldus het gehoolo zuidwesten vanEuropa tot een groot eiland maken Het Tfeekbl van ie Ilirld ohrijft Men vestigt onze naudaoht op een werk vau den heer Pros per IVipiiie ovrr de nalunilijkp paynhnlogio in verband niet het stralrecht I o schiijvcr verdoold do schuldigen aan groote misdaden iii tweo klassen De eerste klasjo bestaat uit hen en d it ijn de minvioii die het misilrijf plegen in hun volkomen bewHst ijn met opzet onder d n oogouhlikkelijkon indruk v iu don ecu of undeian hartstocht als vrees j iloe ie geldzucht enz In de tweede klasie r ingsohikl liij hen die hij noemt ccdclijic iilm ni niet 10 verwarren mot n nttuiiddijh idiuleii dat is lieii die geen juist gevoel hebben van goed en kwaad De slotsom waartoe de schrijver komi is dat men de iloodsiraf eii ille iiidere lijf str dl en moet iifschaffeu CU vervangen door gov mgenis niet voor een bepaalden tijd muar tot zoolang dnt de voroor éejjoV deerne uujuen zal lieUuCn Ie zijn In het Al emeen FuUtiehlad waarschuwt de heer Commissaris van Politie te Alkmaar voor zekeren koopman wonend te Ainslcrdani ilies oowol daar als elders verkoelit heeft twee snoeren roode koralen waaraan liveo gouden slootjes door de snoeren voor echt door te doen gaan zonder evenwel te eggen dat zij echt zijn iN idat de kooper heeft ontdekt dat zij valsch zijn wordt uit vrees voor eoue strafvervolging die j tot dusvene niet is iiigesteld kuiiiien worden iu oono schikking getreden welke steeds Ion voordeele van den verkooper uitloopt De bedoelde koopman be oekt veel naar het schijnt de provinciën Noord en ZuiJholland en hoeft zoo te Amsterdam als te Alkmaar die praktijken uitgeoefend Men schrijft uit Viauen aan het D v N Ken groenen 1 Meidag hebben we zeker in dit jaar want reeds nu nadat het aardrijk door een heorlijkcu regen gedrenkt ie heeft de natuur zich in een kostelijk groen kleed getooid De abrikozen hebben niets van nachtvorsten te lijden gehad en zijn reeds gezel de peren staan in vollen bloei vau do appelen schiet evenwel het blad sterk vooruit wat op den bloesem altijd een iiadeeligen invloed heeft doch zeer wanrichijnlijk zullen ook zij ons oen goeden oogst beloven POLITIE Aan de luweelen singel alhier is gevonden een ijzeren band van een iel Daarop rechthebbende kan dit lerug bekomen bij den heer Commissaris van Politie alhier Londen 37 April De Times maakt ecu brief openbanr van Hobari Pacha waarin hët toenemen van de slruikroovenj in Jriekenland wordt toegeschreveu aan den terugkeer van een groot aantal patriotten uit Creta Hel Cily blad maakt uit dit bericht de gevolgtrekking dat de Grieksche minister van oorlog voikomen van de onveiligheid der wegen moet oiiderrieht geweest zijn De raededielingtn nopens hot protest van de porie tegen de door den kbedive uitgeschreven geldleeiiing worden gelogriisliaft Bukarest 7 April Te Tecoug hebben zond ig jl uiigeiegeldheden tegen de Israëlieten plaats gehad Verscheidene hnizeii en eene kerk werden gepliiridord Lr zijn troepen op weg om de orde te heitellen Athene 1 April Do minister Soutzos beeft zijn oiit liig iiigodieiid de heer Volaorilz is ad interim met de poitefcuille van oorlog belast Florence 7 April Men verzekert dat de bank een coininissie benoemd hei ft die belast is om met den miiii ster Ie onderhandelen len einde de financicele moeilijkheden uit den weg te ruimen De koning zal tegen het eiude dezer week alhier terugticeren Florence 27 April De Gazette del Fopolo ver kert dat de parlementaire commissien voor hot openbaar onderwijs en het leger TOornemeus zijn ceuige deelen van Je raiuistericelo voordrachten te verwerpen Berlijn 27 April De Provincial CorrespondéHH heriehl dat vou Bismarck hersteld is Dezelfde Corn i jmiiikiiz moldt ilat de vertoogen van Praiikrijk bij hot liof van Roiue zeer krachtig alhoewel welwillend luiden de meeste mogendheden zullen zich daarbij aansluiten llel tolpaiieinent heeft het verdrag met Mexico riii eiiomen Post Ü7 April De minisier Miko is ad inleriin 1 erlangen door don hoer Corves Madrid 27 April De Impm cint logenstraft het gerucht als zouden er onderhandelingen gevoerd worden mol prins Vrodorik van Truisr n liolrelTende Ie eandidatuur voor ilcu Iroon van Siiaiije Konstan tinopol 27 April llel contract iiegeiib don a iiileg uiii een lelograallijn tusschen Konstaiitinof el en Ode M js geleekead Geiiieiii de Hcricliteii In Je 8 iiritu fulirnik Ie I cslh ijii door ceue üutplonillg 11 jttTsuiieii üaigekouitiu cii 4 zwaur üwoiid Mw llarluii van ilroiiklijii is te St I uui bciürtlcni tot ini esleris iii tic ttcule reelileil ca tti itli vcötlgcü aU udMinijit te Ntw Vofk i Düu iiier ijii Iwec zidiiicu in den Ysc gevangeu vau ca M Mo Ia nul nieliim zijn rolaqsiilo beadiiipen puniio ontilokt Jle deinuei aibi lic mk uili U che hui ilcmuiikLls hebben turhifürt een liopd ii Ml cbolleIl daar liij er eea verlour op den dag zijiicr urre slulic Men wil Itiimc lul een zoehavcu inukca door hst graven vnn een kiiiiii ii l kilomctri lang rn 100 uicters breed l c s m iii lii regeel mg beci l de outmijuea vurkouht om euntanl gild iu gten kiezerB aanstoot te gevou zal Ueaoii eurÉt na liet lebiseit beiiücind morden tut profeasor aii het college de France Meeea vereenii de dit jaar bij de plechllge feesten vaa dt n i t ui h n ielgriiiislocht 200 000 geilvrucbtige inuitetaianiien Dl iiiciM l i ii Ie Miiii sler hebben het werk gCBtaakt evaouls de huissielnldcr lo llaliuvcr In da eerste K daf eu van ajiril hebben reeds 23 debepea het kaïiiial Tc iiirliav 11 in Diineclieal wordt een fabriek opgericht ter vei aaidi iiip va i iia iici uit aardappchtelen Posterijen Lijst van brieven met o feX e adressen verzonden in de maand Maart 187 1 Van Gouda aan U Brngmai Alkmaar Daaaer L itnmerink B AVolters Uiienbogaerl te Amsterdam j A Vermeulen Borgerveen W v d Hoeven Leiderdorp K van Pors Rotterdam Boerse Uden Van Bodoup aau V J Trichl Driel Van llaanirecht aan J van Kadden Boskoop j AI C Nadorp Rotterdam Van Moordrecht aan A van Krimpen Lekkerk rk Van H adiiingmecn aan C van der Helm te Stoinpwijk In December 1809 van Gouda naar België Mile Catherina Broxeiles Van Waddmgnvtm naar DuiUchlaiid C F Muller Prankfort a d U M A HK TB ERICH TEN Gouda 28 April De markt verkeerde in vrij vaste slemining hoewel de koopers slechts voor dadelijke behotl ie de hoogere vraagprjzen in willigde Tarwe Poolsclie per 24i Ü kilo ƒ i iö ii ƒ 300 Roode KI ƒ 290 Zonnwsdieper i nn l oude 10 75 i 11 5 Nieuwe S 86 fi SI 4 Witle poWer Tarwe van J i M a S 20 Voertarwo 7 ii 7 aO Bogge puike Zceuwsche 7 7 üO Mindere ƒ 0 36 a ƒ i 50 Gerst wiiiier 5 7 i a IJ 0 isomer 5 00 11 6 00 Bultenlandsclie I jO a 5 Haver lange 2 85 a li 50 Korte ƒ H 25 i 50 Boekweit per 2II Ü kilo van ƒ 2 15 fi ƒ Ï45 Bruine boonen puike Zeeuivsche 12 75 ixf 13 00 Mindere 11 00a 12 00 Buitenlandsche 9 75 a f 10 50 Witte 11 00 14 25 Graauwe erwlcii 11 UO ü ƒ 13 00 Japucijners ƒ 12 00 n 1 j üO Hennepzaad inland cli 10 50 De aanvoer Ier veemarkt was niet meer d ngewoon de pnj en werden hoog gehouden de afzetging iraag van de hand Mageie varkens en biggenwaren moeilijk te verkojpen Kaas Aangevoerd 8b parijen prys ƒ 22 a 25 Boter ƒ 1 Kf l H Burgerlijke Stand Omolil N 25 Apiil Alido Ocertrudis I elronulla ouders ItaUha ar ouders K de Petrus oudfrs A Iitroa L C Bik rn P A Ooilervcld Tong ea M 1 vaa Waas 20 ca A Vcriej D Mol wed J Bet 66 j 1 A Oroesbeck 1 j i ra C Stigtcr 6 w i te üroekhorst en J T Hn 11 M f aii Ier Linden Ovriu hlji 2 i April V Haiiiie H d üli 27 P Schollen V j lïHiiwn 27 April J Puiircn 1 van West ADVERTENTÏEN Hudpn ovi rli cil ons Jongste kind LAMbEilTUSöKRAItnUS Hlceiits 5 maandou oud i tiK MOOI l Jr V iiK INIOOI Ï iSriimi KNiunto JouiiA 27 Ajiril IS7ti i