Goudsche Courant, vrijdag 29 april 1870

p jiii a w ii MM ÏM V Tot onze diepo dropi lioid nvprlcod hodcnte ioriwhen mrw vcolgelierdc Schoniidochteren Zuste F II BLOM vvn AHSKNDELKTBoon vav isïapk i den ouderdom van 54 jaren Wed Hl OM van ASSENDELFÏ J KLA S A M KüAUti Boon VAN 0 TAi E i rouda 27 Ajiril i 70 A ni II letu isf i P nff aH F il VHiruDivy Tller n lenieente te imihi wo il bekend gemaakt at het buspi len voii ht Orgrl iii di Gr ote Kerk dier tiemcente lor u a iu plaats van des Woensdags iedere wi k gedurei de de m anJen Mei Juuij Juljj Auj ustus eu September met uitzondering der Pink ster eu beide Kermisweken des Dingsdags des namiddags van 1 tot 2 ure zal plaats hebben EENE PRACHTIGE mêMM Q F£Ef Efc met certificaat van ECHTHEID door den Heer PLEYEL onderteekend en heden van Parijs te Gouda aangekomen dus geheel nieuw biedt men door een omstandigheid TE KOOP aan voor den uiterst geringen pnjs an 545 Dit prachtig instrument waarvan do TOON uitstekend is zal voor de H H LiefhebbersDilettanten te bezichtigen zyn gedurende twee dagen niet langer in het Hotel De Zalm aan de groote Markt te Gouda BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op VKUDAG den C MEI 1870 des namiddags 1 ure ten Ilaadhuize aldaar bij enkele inschrijving voor den tfld van drie of zes jaren te verpachten 11 De Ilaardasch Z Het PulH en de Vuilnis V o rvan de Voorwaarden acht dagen vóór den dag der Verpachting de zondag uitgezonderd van des voonniddags 10 tot des namiddags 1 ure op de Plaatselijke Secretarie ter lezing zullen l ggen De Inschrijvings Biljetten zullen om in aanmerking te komen behooren te vermelden de jaarljjksche pachtsom voor 3 of ö jaren ieder afzonderlek en voorts door den inschrjjver en zvjne borgen geteekend op zegel geschreven en gesloten des namiddags vóór vijf ure van den 5 Me 1870 ter Plaatselijke Secretarie moeten zijn ingeleverd GOEDKOOPE fflUZIElT voor Piano Solo uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier an H M de Koningin Faust Miirchen aus schoner Zeit Walzer C ƒ 0 60 Kkttbreu Fautais o sur l Africaine B 0 70 Leijbach Fantaisie élégante sur Faust B O öO MiTiiA Les Roses Valse C 0 50 OsBOttNE La pluie de perles Valse B 0 50 Parlow Enclume Polka C O rSO Voss Der Tyroler und sein Kind B 0 40 Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dp or Uitiriu e ijii steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A B R 1 N K M A N te Gouda TK © p a op ZONDAG den 1 MEI 1870 ter geil genheid van de opening van den GOÜDA DENJAAC Des NAMIDDAGS ten 12i j URE op de Markt door de KAPEL van de DIENSTDOENDE SCHUTTERIJ te Gou Des AVONDS ten 7 URE door de KAPEL van de DIENSTDOENDE SCHUTTERIJ te UnihciiT gevolgd door een scliitterend $ fWftWIft aangeboden door de KAMER van Koophandel en Fabrieken te GOUDA CliInirsUn D van LEEIJWE OPERATEUR VAN DE STEEN IS VERHUISD Mei van den Houttuin hoek der Hoenderbrug naar don Oppert Wijk 6 n 226 nabij de groote Kerk ROTTERDAM Uit de hatid te koop Eene kapitale BOUWMANSWONING met zes roeden HOOIBERG KAARNMOLEN WAGENSCHUUR BOOMGAARD TUIN enz benevens STALLING voor ruim dertig stuks vee volgens kadastralen legger groot 26 Bunders 92 Roeden 80 Ellen ge gen in het beste deel van den Kort Bloemendaalschen Polder gemeente Broek nabij Gouda aan de rivier de Gouwe te aanvaarden het land December 1871 de woning Mei 1872 bewoond door den bouwman ADRLA NÜS BREEDIJK benevens een in 1861 soiled gebouwd HUIS in drie perceelen bewoond met ruim ERF en BOOMGAARD in te rigten tot eene BOUWERIJ Te bevragen met franco brieven bij den Heer PIETER HERFST Jus te Zuid Waddinrve of ten kantore van den Heer A N MOLENAAR Notaris aldaar Om ten spoedigste in dienst te treden wordt ten kantore van den Rjjks Ontvanger alhier gevraagd een JONGELING met Kantoorwerkzaainheden niet onbekend en eene vlugge hand schrijvende belooning naar bekwaamheden Adres in persoon ten Kantore voornoemd In het SmrCATHAKiNA Gasthuis alhier wordt met 1 MEI e k gevraagd Een Knecht voor de Zieken Adies 111 jKTsoou bi den Onder Directeur vau büvengenoeiud Gesticht Openbare Vrijwillige Vcrkooplng van een uitmuntend goed Perceel HOOILAND gelegen op BroeUwld binnen de gemeente van u mnerdam op DONDERDAG 12 MEI 1870 des middags ton 12 ure in het logement Hkt StiiAAMKuiD op den Kleiweg binnen Gouda Nadere inform itiën zjjn te bekomen ten kantore van leii Notaris MOLENAAR te ZuidWdddin rvi eii Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG en weike n hcilznam op de SPIJSVEBTEKING Zg zijn uitmuutend tegen de GAL SCHERPT in het PLOKD en UITSLA J der HUID zg zgn Z CHT L XEIIEND en SLIJMAFDIIJJVEND Verzegelde doozen van 37V3 Cent en dubbelii doo7en zijn verkrijgbaar bg de hh Jaihiiderreen 3 P Allnrl Alhlanenliim M Punt VVz Alphen a d Mijn C van Arkel Ainiterdam M Cli b ui C droogisten heilige weg Yi in en huidenslr KK n 278 ISeiilhHi i n V den Boumeesler Mkiswijk S V d Kiiiats Bmhgraven B Versloot Delft H W de Krugff Deventer Gebroed Timon Gouda L Schenk op de Hoogstraat Gravesaitde VV v d Boom Hamtrecht K Oosterling Leydeii J T Terburgh Haarlemmerstr hoek Bak kersteeg Moordrecht G H Post Omkwater H J Kugper Rotttrdam A v d Toorn VVeste Wageast ScliooiiAovm A Wolff Tul A F r inssen Utrecht F Alteua op het Steenw over de Don kerstr n 372 tl oerdm L Ruijten Zecenhuizm A Pruis Het depot dezer echto Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gk uda alleen en uitsluitend geplaatst bg den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instautelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bg niemand anders de UrbanusPillen bereid volgens het oude en echte Recept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en plaatsen dan bij de hiefbovengenoemde Depóthoudera In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Keunen Zoon Apothekers welke Ilandtcpkening zich ook bevindt ophet Zcgellak waarmede de Doosjes verzegeld zgn Wg verzoeken de gebruikers instautelijk daar welop te letten eu raden hun ann wel toe te ZieU bg wicn men de Doosjes Pillen haalt Alleen dieDoosjes waarin een biljet met onze Ifnndteekeningis zich aan te schaffeu en zich te wachten voorhet gebruik van de vele namaaksels 40 Radcrstoomboot diJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen s morg 7 uren Zondag s morgens O j uur Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Zondag s avonds 5 uren Ikiijflijks llrlourkaartev Guuda Druk vau A Urinkman MP rflstotK l i i Hun k 1