Goudsche Courant, zondag 1 mei 1870

vv N 887 1870 Miooplng eel D eineente van MEI 1870 wnent IIkt tti n Gouda pn ti teu kan iii te ZmJ 7Mtot 1 Nel GOUDSCHE COURANT leuws en Ailverlenlieblad voor Gouda en Omslreken De inzending van advertenüen kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave len Ion echte bijzonder T MAAG f RING Zy IKRPTE in tl D zg zgo KIJVEND dubbele De uitguve dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG m VRIJDAG Ia de Stad geschiedt de uitgave in den arond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTK LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzouderliike Nommer VIJF CENTEN In heilige weg ir hoek Bak Igenst Iver de Don ll i leD sinds la iifemeen gefit en uit SCHENK N G Ivi l attent te 1 anders de lic en echte lil 1 de hier iij de hier uosje is een In imteekening Zoon Apo bcviiidt op Jefyegeid zyn fiji daar wel oe te zien Alleen die m iidteekening ichten voor 40 sSEL BI 8 morgens borg 7 uren i en s nam De nieuwe Baan Gouda viert feest want de eerste spoortrein naar sHage staat gereed te vertrekken Geen wonder dat dit heugelij feest in staat ia cene korte afwisseling te brengen in de regelmatige eentoonigheid van t dagelijksch leven Het feit b gewichtig zoowel wann fp mea t op zich jself beschouwt als wanuew nen k in verband brengt met de toekoo In lie oumiddellgke nab heid èn va JkMiterdaBi èn van sGravenhageèn van RotÉ dMl i op ditoogenblik reeds onze gemeeuteftp n beogdenswaardig standpunt geplaatsl Waar is in Nederland een tweede plaatsje dat op zooveel bevoorrechting bogen knu Niet alleen dus om al t aangename dat aan den nieuwen spoorweg verbonden is hetScheveningschestrand hetHaagsche bosch of de muziek der grenadiers maar ook om het voordeel dat door onze gemeente uit die nieuwe verbinding te trekken is zjjons hart met vreugde vervuld Wat toch is meer bevorderlyk aan de welvaart eeiier gemeente dan hare ligging Verplaats onze stad breng haar in een streek waar spoorwegen nog niet of althans minder zijn doorgedrongen en g zult weldra weer het oude Gouda herkennen zoo als het eenigejaren geleden werd beschreven in een Engelsch tydschrifb a decaijed old town with a great grassgrown square still visited by the tourists for the sake of some painted glass in its principal church d i een vervalleu oud stadje met een groot met gras begroeid plein dat nog door toeiisten bezocht wordt om eenige geschilderde glazen in de voornaamste kerk Uit die schildering tocli blijkt ten duidelykste dat de biograaf want naar aanleiding eener levensbeschrijving van Erasmus werd dit oordeel geveld vele jaren geleden zjjn indruk van Gouda had opgevangen vele jaren geleden toen liet nog niet et de weldaden van den spoorweg had kennis gemaakt en ook hier de vrees vrjj algemeen was dat het stadje nog dieper zinken zou dan het reeds deed Het tegendeel is geNohicd Het oude vervallen stadje heeft plaats gemaakt voor eene welvareiulc gemeente het met gras begroeide plein is zoolang het WK dnies de halmen met uitrukt minder t teeken eener HiKi toonle stilte dim wel van rjjk voorziene veemarkten naast de onovertroffien glazen in 4e St Janskerk wordt menigeen tot deze gemeente getrokken door hare belangrijke industrie bofenai door hare steai nokaarsenfabnek die hare pioducten naar alle werelddeelen verzendt en d e zoo ontzettend veel heeft bijgedragen om de welvaart van dat vervallen oude stadje te vermeerderen Te recht mocht dan ook het hoold der gemeente bj de feesteiyke opening van dm nieuwen weg getuigen dat de ervariqg ons de weldaden van den spoorweg heeft geleerd Vit rt dan feest stadgenooten met bladen zin ontrolt de vaderimdsche drieklevir en laat in sierl ke guirlandes een zee van licht langs uwe grachten en pleinen en straten golven geniet van t liefelijk geluid der muziek u door den gemeenteraad en van t grootsche vertoon van t vuurwerk u door de Kamer van koophandel aangeboden Verheugt u van ganscher harte de nieuwe spoorweg wijst ons nieuwe wegen tot vermeerdering der welvaart aan Maar ora uwe ingenomenheid daarmede te betuigen is feestvieren alleen niet genoeg Niet dooi t uitsteken van vlaggen en t ontsteken van lichten niet door de bekende wijzen van een muziekstuk meer of min luidruchtig na te bootsen of door viuiriiijlon en zwernipotten toe te juichen kunt gij die meerdere welvaart verkrijgen Daartoe is meer noodig Door t gewicht te begrijpen dat deze gemeente verkrijgt nu zij als t ware een centraalpunt te lande geworden is geli k zjj het reeds te water was door van de allergunstigste ligging gebruik te maken bjj tal van industneele ondernemingen daardoor voorzfker za de bloei onzer stad in de toekomst belangrijk toenemen Maar er is meer dat verbeteren kan dan de stoffelijke welvaart Vergeleken met vele andere plaatsjes is de geestelijke ontwikkeling alhier gering Het volk is dom en onljeschaafd en de burgers stellen te weinig belang in de algemeene zaak om daarin verandering te brengen Toch moet dat veranderen want de tijd nadert meer en moer waarin keunis do eenige voiirwiiarde van welvaart zal zijn en waarin geestelijke ai literblüvers geen voordeel meer zullen genieten van den stoom al kwamen er dagelijks dui end treinen in hunne woonplaats aan Een nieuwe baan is voor ons geopend moge de toekomst getuigen dat wij haar wisten te gebruikeu tot meerdere ontwikkeling van alle krachten die in ons zjjn BUITENLAND ENGELAND Blijkens de correspondentie geroerd tusscben Lord Cliireudon en ileii Eiigelsclien gezant te Athen Erskiue over den moord der Engelscbea is by de Porte nangedroiigen op mantirgelen om de rooven te arresteeren indieu zij op Turksch grondgebied de wgk immen en werd vergunning gerraa d voor de Griekscha troeoei om de grenzen over Ie trekken indien bet noodig wns Aan Erakine is eeue depövhe g oiut n wnaiin ben olie byrouderbcdeii wurdrn gevmngd betreffende de ooderhuiidelinge met de roovers en ophelderingen wunroiu de beloften gegeven door den koning den presideoi van den ministerraad en den miiii lcr Soul o dnt verdere vervolging der roovers door de roepen ten stelligste ou verboden worden met waieii gehouden en of de troepen den a inval begonnen 7i n Puor lie regei rnig is th ins in het Ugfirüuiseene voordracht gedaan strekkende om de beitourders hoogleerureii en gegradueerden der hoogeioho len van Olfoid en Cambridge Ic ontheffen van df oude verplichting om belgilenis van het geloof der nnglicnansche kerk en vuu den protestantschen godsdienst af Ie leggi n Onderscheidene aireken van Ierland uamelgk Menth Weslmeaih Mavo en deelen van Longford Koscommon C avhii en Kinn couniy yp verklaard IB slaat vuu onrust ie vurkceren e i alzoo geplaatst onder de meun e wet jiondende exceptioneele bepa lingen Ier beveiliging v m have cu leven in terland In het Ier clie graafschap Meath werd de erdagen de heer Rii lclille die Ie paard r ed dour twee personen nnniiehonden 1 n van deus vattehet paard bij den leiigei en de andere zeide hijIS de m iii dien ij oeken en een pistool op den heer Hadclilie aanleggende losle hij eene lading schroot op hem die zonder hem Ie deren zijnenhoed doorboorde De misdaad werd gepleegd op een steenworp afstand van een huis wiuir militairen ingekwartierd waren De aauleiding schijnt geweestte zijn dat de heer Badcliffe in zijne hoedanigheidvan magistraat iemand gestraft had wegens hetstelen van schapen De betrekkingen en vrienden van hen diezioh aan boord der City of Boston bevonden hebbeo thans de weinige hoop die hun nog mochtovergebleven ijn in rook zien opgaan ïe l erranporth aan de lersehe kust is een stuk hout opgcvischt waarop de volgende woorden met een mes gegrift stonden City of Boston is sinking Feb II F R A N K R IJ K Volgens de iV OKfai ou het de taktiek der rechter zyde zijn om vnn de agitatie die in het land tea gevolge van het pleUisuit is ontstaan gebruik lo maken tot het verkrijgen eum r reucliunaire kamer Met hel oog hierop ouden d bladen der reuhierzijde m de stcniBinig op b Mei ivandriugeu op I If