Goudsche Courant, zondag 1 mei 1870

J uuWT 1 I j l f i pi eon ontbiU liii j der Umir en ou Iimi de pi hu tiliure omiliN veranderd orleu in kll omu 3 iin de e ou nnn d ili d hi liikkii liUn OV r iin iiidi ku sommen Itn in Ie dt nrkii iiig ic ver keren vau dt KO dg Ainili inili li luii Mn pliinniije rsnrvuor a dt pnieluBi iiu les kuucr Sn dl cinnhiires di r biiuhIoh liet terrein retd i IVou geminikt hebben Hel nnli pkbiseilnire cuiuile aihlcr m Il Ruc de In Sonrdiè it oi ivmict vnn illi ijikn ondi rsldiiiing eu niei liet niin t in geld Wotnilig ijn er iijf tien openbare bijeejnkonnlen gtliouden iii inli plebisritairen geeel fut dus r hibbeu illaveiyide ruigen vau dien aard mU dour d imi t mug lijk urue gekcniiarM De griKs bieidcn ich uil Lr is op dil oogeiiblik geen enkel werkmin me r iii de giel rijcii van 0 uin tul Pul til De joiiHeilieden op de kodeu Ial4 n zich niet metr irn Ier pliaKe De heer Neffi er zeg Het plibiSLit brengt cene crisis ever het land doch de kie ers hebben het in hunne miidn de gevireu er vin te verminderen Men zorge slechts het get il ja stemmers te beperken Hit plrbiscit al niituurlijk door eeiie groole meerderheid worden uingenoinin A in eeiie verwerping k in in de verste verte n ti gedicht wor den Die mogelijkheid vervalt len eintiuale Maar het IS een groot onderscheid of htt plebiscit door Tyf of door zeven millioen sieinmcn goedgekeurd wordt Met zeven miMioen cgtvurt de reiene en wordt ZIJ meester vin den toest md Met vyfiiiil Imen I dat gevaar voorbij en jil de vryheul vertrouwen en hoop in de toekomst kunnen stellen want Cesar zul de lust uiet weer bekruipen een beroep op het volk te doen en zoo al hij besluiten tioéleo voortain in vrede te leven met zijne vry heidlievende onderdanen BELGIË Uit h t centraal rapport over het voorstel waarbij door de regeering een crediet van 15 59 i OI franc wordt aangevraagd voor opiiibire werken blykt dat de secticn in hel algemeen gunstig voor le zaak gezind zijn niet het minst ijn ij ingeDomen met het voorstel om anderinail en millioen te bestemmen voor sobsidnn nu gi meentebesturen Toor hel bouwen en inrichten vin bchoollokilen Het centraal rapport wijst bij de e gelegenheid op de goede uitkomsten van hel lager onder ys wnnr van voor een deel de eer aan sn staat toekomt In 1845 kon 2 t pCt van de miliciens meer dan lezen en schrijven 29 pCl kon le en en schrijven 7 pCt kon Mi a lezen 40 pCt had hoegenaamd nleta geleerd Id 1866 kon 35 pCt van de miliciens meer dan lezen en schrjven 32 pCt kon lezen en schrijven 6 pCt allcui lezen 27 pCt had hoegenaamd niets geleerd Men kan zich derhalve in een merkbaren vooraitgang verheugen In een tijdperk vnn 20 jiren i op de domheid en onwetendheid 13 pCl veroverd Op dier weg voortgaande kan de toekomst met vertrouwen worden te gemoet gezien DüITSCHLAND Het komnkigk consistorie voor de provincie Silezie heeft een circulaire gericht aan de geesielijken van de provincie waarin het oprichten van christelijke bewaarscholen ordt aanbevolen opdat de kleineu in den prillen leeftgd van tnce lot zes jaren een allerobrislelijkst onderwijs zullen ontvangen üod it hun lichaam en ziel voor verderf worden behoed en t hun welga BINNENLAND jOUDK 30 Apihi Z M heeft goedgevonden den aaj kwartierm J J van Dieren van het 4de eg inf opKnsioen Ie stellen en het bedrag daarvan te bepaeu op ƒ 1300 i jaars Morgen Zondag 1 Mei zal ten S j uur desnam eene vergaderiug plaats hebben der Mnatschappij Tot Nut van den Javaan boven de Sociëteit de lleiinie op de Haven Wij hopen dntdie op beter opkomst al mogen rekenen dan gewoonlijk alhier aan nuttige en verdienstelijke inrichtingen ten deel valt Morgen tiert ren eenvoiilig burger de In er f M van Minden het our In in zeker beliiijjiijk fust van dcl ijirige uitocftning dei prik lijk als mond heelkuiidigu Jlij genoot hiir steeds do gunst ii sohliiig zuiier stadgenooUn die b j zioh door handel on wandel waardig miikle eu wij kunniq met na laten te vermdden dat hij gedurende die yfen twintig jureu ijne gthe l belangeloo i duaitcn wijdde aao het Wees en iblemoe eniorihitii en b d r de upiiehting aan het iKstiddiiiglinis Morgen wordt de spoorweg n inr s Unge voor t publiek geopend Jteens by du fiestelyke upeiilng op II Miiauilig getuigden veto inge etfiien van hunne svmpithie door i uilsi Vdi vin vluggen Vuoril was du het gevd op de Mirkt ie lluogstrant ii den Kleiw omdat de diredic van hei Ryuspour en hari gislen alvorens naiir s Hage te vertrelcken het hun door den gemeenteraad aangeboden dijeuner kwiiiiin bywonen In de doiir den heer H L 1 Uanshuij en hofleverancier vai prins Krederik dnc siniiikïul versierde boveuzalen vui t gebouw rli Legi kwam men ongeveer 12 uui byeen kort vour den illoop vau t keurig dejeuner d it door de firma V Hees en de wed v Soluige was geleverd nam Ie burgemeisler het oord om de dirtclie geluk te ensch n met dei afloop vau hjar moeihjki taak In sierlyke taal ee hy op ulle nederw lar digheden win ciede men te k irapen had ilvouns l üovfr V 13 gekomen lerwyl hy met naliet ook de tolk te yn vui de erkentelykheid der Goudsche bevolking die thuis meer dan vroeger het groole voorree ht kon waardeeen aiii een spoorwegst ition verbonden De heer Ameshofl president der directie betuigde daarop ynen daul en brjcht vooril lu herinnering hoc de rader en voorganger van den tegenwoordigeu burgemeester reeds met onvermoei den yver lol de verwezenlijking van dit plan bad nie l i Htrkt Hy eindigde met den weiiaeh dat de men e spoorweg ook voor Gouda meerderen bloei luoeht len gevolge hebben Nadat nog door een der J ngelsche aandeelhouders t woord is gevoerd ging men ge amenlijk naar t stalion Ie midden eener juichende menigte die zieh eehter eer orelelyk gedroeg Juist k am de keurig versierde feestIreiu die de giHen naar s Hage ouele brengen aan en toen t teeken tot vertrek gegeveu was hieven de muziekaiiten der dd sohuttcry die ook het dejeuner door t bespelen hunner ii slrumenlen opvroolykten nog eenmaal aan Spo dig was alles buiten ge iohl en gehoor en weldra wis men te s Hage Over de feestelykheden daar werd reeds vroeger iloor ons melding gemaikl Genoeg zy t nog ee is te herhalen dat het feesl alhier oiigee ven aard was Was de feostelyke optning uit den aird der aak minder geschikt om duor allen te orden gedeeld inoigen is er gelegeuheid voor al eiueinc feestvreugde Dan voor ekei zal t uitsteken vin vhggeu overal en zonder uitzondering plaals hebben terwyl naar zich verw ichteii laat de illumi nalie niet minder algemeen zal zyii Het inu lekkorpi der Goudsche schAtlery al zich des morgens en dit der Utrechtscbe schuttery des avonds op de markt doen hooren terwyl alles zal worden besloten door een vuurwerk dat door de kamer van koophanelel alhier aan hare stadirenooien aingeboden wordt Zoo het weder slechts gunstig is al t lu en woord een ware feestdag zim die eerste dag waarop geregeld de treinen van hier ook naar de residentie vertrekken De commissaris des konings in deze provincieheeft bepaald dat het lu de maand juni aanstaandete houdeu onderzoek van de verlofgangers te land dat volgens art 3 van het besluit van 4 October1882 in de elaarby aangewezen hoofdpl intseii der militiekaotons moet plaats hebben zal geschiedente Gouda vrydag 24 juni Naar aiinleidiDg van de bekende aanschryvmgdes ministeri van binnenlaudsche zaken betreffendevoor orgsmaatregelen van wege de gemeentebesturen ter zake der in het oosten van ons werelddeelweder opgetreden cholera te nemer en op voorstelvan de vereeniging ter bevordering der volksgezondheid te Groningen hebben burg en weth aldaar aan den gemeenteraad een voordracht aangeboden om de som vai duizend gulden uit te trekken ten einde de woningen der armen te doenreinigen zooals dat daar vroeger herhaaldelyk vanwege de gemeente is gedaan De maatregel zounu vermoedelyk met door tusseheukorast van de nolcrn commissie maar van de gezondheids vereeniging uitgevoerd worden Deze maatregel verdient op zeer vele plaatsen navolging Men schryfl uit üoskoop Ueeds lang voldeed de openbare school binnen deze gemeente met meer aan de behoeften ten pevolge van het groot lantal kinderen dat dagelyks dic school bezoekt Dl feniPdih rinil heeft dairom np voorolcl van burg ini 3ti r en dhoudeis bealiiUn lot hel bouwen v lil leiie seliool met ondirwy ersnoning en daarvoor een plan dodi ontwerpen door den heer I Faul arobiieot te Zevenhuizen Volfons hel door den raad vnsigestelili plar ui de schoei voikomcü naar de ueheo des tyds worden ingmoht en on geveer too kinderen kunnen bevatten Hel vooruittioht bestaat dat op de plaats waar de bestaande sehouul leli bevindt een postkantoor met dirceteurswüi ing en genieen ehuis zal norden gebouwd Het 13 te enschen dit vele pogingen door den Raad aangewend Ier verkiyging van een postkantoor en uilbreiding eicr dienstregeling met gnnstigen uitslag uilen bekroond len le iil de behoefte di r U ten yevolo e van de uitbreiding der h ludelsrelatien sinds jiren urdt gevoeld lot dekkuig der kosten reor den aaukoop vnti grond CU het bouwen van een school met wouiug voor den onelerwyver zal eene leèmug worelen aaugigaiH van J 34 Ü00 Men meldt uit Gaasterlaod Alles at te velelc staat wyst op een vruchtbaar jnir De perenbooraen staan ryk m knop aalbessen en aardbezie 11 bloeien dik maar alles zucht om regen vooral de menschen want sedert October heeft het niel oo geregend dat er iets lu de regenbakken 13 gekomen De raeesten zyn dan ook geheel of byiui ledig en dat is in Vriesland eene bedeiikclyke zaak da ir regenwater byna het eenige ater is dit gedronken ordt want welwaler is vry algemeen in minachting weshalve er weinig goede pompen zyn In den stryd over de koloniale queesiie is steeds met groolcn naelruk op den voorgioiid gebracht het belang elat de Neelerlandsche hauelcl by hei consignatie stelsel heeft Zonder dat stelsel oaden on handel en scheepvaart reddeloos te gronile gaan joo hooren we j larlyks van den heer Hoffmann een lofrede op bet consiguaticstelsel en de profdie vpn de namelooze rampen die zyn val zou na zioh Iepen En niet alleeu de heer Hoffmann laudator tempore ach maar ook de conservatieve pers verkoniligi hel luide dat mci het cunsignalie stelsel handel en scheepvaart staan en villen Indien men soms in t onzekere mocht yn hoe de handel zelf over dat stelsel deukt die on ekerheid 18 weggeuoraen door het adres dit door een groot aantal der am ienlykste handelshui en aan do Iweede kamer ia aangeboden Adressanten verzoek len dat by ele regeling eler suiker culUiui in het by ondcr in aanmerking orilc geiminen het aanbod vnn abonneinrnt hierin besla inde dat de fibnekuiilen op Java een vaste som ain het ryk uilen uilkecren ter g de nyze van bewerking dcT suiker en ilc verdere beschikking over het product hun verblyft Het stelsel dus door adressanten aanbevolen il een geschikt eu blllyk middel om aan de langgerekte oii ckerheid een einde te maken IS niet meer en niet minder dan voor ooveel de suiker betreft de geheele opheffing van het consignatie stelsel Dit adres nu is geteekend duor de eerste huizen handeliren reeders enz des lands en een enkele blik op de linge lijat van nimen is voldoende om te zien dnt het hier geen politiek miir illeen bqt belang van handel vaart en industiie is dat alelus het oonsignatiestelscl Neerlandè geminde levensbron veroordeelt Inderdaad voor de zaak der koloniale hervorming een zeer gewiohlig feit iV Rott Ct Van Curaejao wordt geschreven dat deels ten gevolge Van droogte deels ten gevolge van den oorlog in Venezuela de handel nagenoeg stilstaat Men vreesde dat Gu min die op last der Nederlatidsche regeering onlangs nit Curneio verwyderd was door de kanser van bedoelden oorlOf wel erts tol president der republiek Venezuela ou kunnen worden verheven en alsdan moeielykheden aan het koloniaal bestuur op Curaiao VeroorJaken Omtrent den stand van de zaaL der aansluiting van den noorder spoorweg by Pruisen verneemt men dut die hoofdzakelyk door de bemoeiingen van onzen ge ont Ie Berlyn in overleg ipet den minister vin binnenhndsche zaken eerlang in orde zul zyn Oldenburg zou het nog ontbrekende eind spoorweg aanleggen en in exploitatie nemen tegen vergoeding eener subsidie van Nederland en Pruisen Men venuemt met zekerheid dat door het Belgische gouvernement aan den Grand Central Beige weldra en wel gedurende de tegenwoordige zitting der kimer van afgevairdigden concessie z il worden gegeven tot aanleg van een spoorweg vnn Antwerpen op Hoogsiriten en Biurlc Nassiu met ecu zytnk van Hoogstraten op Znudcrt en lircda wat het f J r I I K Tl s tl i lï UU r f C h i Kt l l 11 i IKiiiSk iriMii n a ifc l lO MiiiaMJiüiikiwiiWil flil it 9 jl l JlW K jttal I l iianu i iy i 4 vm y Ï sn k s tJj 5 Hl kB lltlïttowj