Goudsche Courant, zondag 1 mei 1870

I 1 r r i ng III n n i mr m i ï mi l II llll I M M IIIIWI III L llll n Nederland sell gcdcellr aangaat is bertnla do nooiligc tOMleoiioiug verleend liet VagUad legt diit hel door d wiiidvnnerij van den lieer v d Putlc mogelijk is gcwürden de thans byiiii voltooide revolutie in Iiidie voorte bereiden en aan te kweekcn Wij leeren hiefnit dat de revolutie in Indië reeds bijna vollüoiil is Een piiar dagen geleden heette het dat de eerste stoot nog moest gegeven worden en dat da heer de Waal aarzelde om dieo stoot toe te brengen rjliiig oh jnt dus o0r bondelcu pluuts ge maakt te hebben en alles is zóó gauw in zijn werk gfgAan dat in die puar dagen de vreeselijke rerölutie reeds bijna voltooid is Dat is inderdaad hoogst opmerkelijk N R C Naar men erneemt bestaut bij ecnige studeoteo ia de medicijnen te Utredht het voornementich naar buiteiiLindsche ucudemioii te begeven omdat naar hunne meening aan de Nederliindscbe geneeskundige instellingen eene goede gelegenheid ter TOorbereididg tot het stants ex imen zou ontbreken De bevolking der provincie üirechl bedroegop 1 Januari l S7 176 234 ielen als 983 rtjanneu en 89 251 vrouwen De stad Utrecht had eonebevolking van GO l S Amersfoort 13 5 U ZeislB428 Hhenen 407 Voene Kiwi 8ï30 IJaelslein821Ï Wijk bij Duurslede iWi Monifuort 1774 Mijdrecht AHii Soest 1 190 Maarssen 17SS zielen op 1 Januari lütiy bfdrueg de bevolking iii deprovincie 170 802 vermindard dus intil 5 3 ielen de gemeente Utrecht telde op d it tijdstip üO Ji 9 dU3 een nadeelig cijfer van 571 inwoners ullecnop de hoofdstad van dat gewest Laatste Berichten Buch röSt 29 April De rainistericele crisis houdt aan Men zegt thans dat de heer Opureano met de tamcnslelliug vau het nieuwe knbinet belast is Fai ijSt 29 April De aartsbisschoppen van Chambery en Kamerijk alsook de bisschop van Gap hebben de geestelijk held in hunne diocesen aaiigemaand om niet lechi3 ja te stemmen maar ook de personen voor te lichlen die door jegens de Mgeermg vijandige dagbladen op een dwaalspoor worden gebracht De liotidiiig der geestelijkheid is algemeen gunstig ten opzichte van het pIcbiEcit Parijs 29 April Het gerucht was heilen ter beur e in omloop d it eene poging lot het vermoorden van deu keizer is gedaan Dal gerucht is run all n grond ontbloot De h er Jules Favre heeft een brief geschreven aarin bij verklaart tot het manifest der linkerzijde toe te treden New York 29 April Het gerucht loopt dat een mariiievaarloig haar Detroit is gezonden ten einde Ie Metten dat de Ëngelsche expeditie naar Winnipeg de Amerikaansohe grenzen overschrijde I 1 1 1 I I I I H l Geiiieiigd Berichten Id Suriname is bij rurnmanbo ccnc wolgefiloagde proeve geuomuD met de iuvocrmg der y ijdctcvU Ben der twceltugea van madame Nijlpaard ia dc7 er ucrcid overleden De Siècle steH een millioeii met niieen ingevulde stembilletteu beschikbaar voor de tegenstanders v het plebis it be graaf van Chambord heeft deu paus geschreven dat hij de onfeilbnurheid aanneemt Gcaeraal Cabrera is up verzoek ontHlagen door don Ciuloi Na de rnitiiiemiug un het plcbiscit iuUeii tien fiiatoren benoemd worden aarunde bisschop Dtipaidoup De gemeenteroad van Berlijn heeft opgedragen aan den hr Liernur de vervaardiging der plannen voor eené proeve met pneumatisch riooUtcUel Du 51 0 wevers der fabriek Vurmenticr c s te Geut hebben den arbeid gestaakt wegens de slechte garen Cernuschi een rijk italiann te Parijs heeft 150 000 fr gegeven om do aüti plehiscilairc beweging te itbuuen Drieduizend werkstakers der metsalgieterijcn hebben in ecQc vergadering btslotcn vol te houden De ouvrtcrs rafHuenrs te Parij hebben hei geciachtc loon varkr en Ook de PariJBche kQaiwerkerB iUen eenegrèvo orgauisceren In de gemeente Kapello op Duivelaud is de lon u ziekto nttgebroken onder het rundvee Pe Doesburg hebbeu herhaalde vcehtportijen plaats gehad tnsscheu burgert n i ifmttcristcn De Grcot Eostern is door de mantschuppij voor de con Btructie van telegmuf kabcU grduixudu vijf jurun afgehuurd togen 80 ÜÜ0 p het jnur OUivier heeft dinsdag een brief aan z jnc kic cr doen opnemen in bet Journal UlUcicl liuiten Arnhem wordt men gi plaagd door eene vevbazcride menigte röpsen Voor de gebr Grimm de t roote nulkenocrB zal in hun geboorteplaats Hanaii een slumlberM worden opgericht bc bukkerskutchts te Den i pril ijn uit Ilarhiigcn pr HulUche stoonihoot Mi pcrbonni vcrti ukken al hindvcrhtii rrs unar N Amerika UiiiMl ti IS lil vliHi M df aiil il T al q aiiHlif ili II tiKuliuioiiil Uk Vuguiiu iiiKevuUc ii waatdüui 40 icrt uuen wu i liii i diiuil en i j grkwitn Uc küiMiig Vit tor Kuiaiuiil dic iu twee dagen beter zou ziju vervalt nu m ecu lincndc nekte Hl iniksihi ngceiiiij al traft wordun met M hcrpo luiia ii l it Vew York meldt mrn dat do Üioux ludianen de mjaudclijkhediii hervat hebben mtt 0üO moi la dH Italiaansehen hclintkist i geld voor df juli coniio Diiisilii imuid hl bill u lu laiijc ougtKtl l lhLjcu phi its gehad tt K ila Ll a ui ook ti hau Jugo Du nu ivii i laiisUn bi= chü icn hebben Uc jinettera vergund en zilfi aaug ptturd om mede te temmi ü op 8 mci De i u Ligi t V fVauscte i ♦ r Ie dci u na btit concilie In i cni week zijii IJÜÜ Ieren vtrtrikkcn naar de verpcnigdc sttituu VKHGADEKING v n dkn UHMKISNTKUAAD Vnjdug 2y Apt il Tegcuwoordig do heereu van Uergen ÏJrciidoorn de Grove Vllul I u tcn Pi uicc linit gaur Wtsicrbaan Ucwj Drooglecvii van Genneji Kirt vun tttraatt i u Koek Uü notuiun der vongu Tcrgudcrmg worden gelezen en guulgt kuurd un du heereu Huchnvr en Kiutingcr is bericht ingekomen dat ZIJ vtrhindenl ziju de vergudenug by te wontu Zijii ing liuiiuii 4 ili pa i M n uil lih jtiliinitctrdc htsten houdfudc pücdkeuriug di r laa lsbt tiiiti n IjuIuirLiidc hel hjigui VHU tt ci lunncn door K J Virhtyk voorzijnc woning uuu de V ii ia en at CU uvciachnjving fan pusten 3a vcrkixip van giund auu bchrave in du Molcnweif h vcihuniig vüu liLt Socitlcilsgiiboiiw uun de Markt atxtitiul van grond aaii Langtiaar e s door iiüleering vei kregen ufigavc van deu termijn tot inzending vau gemcentO rekcuingLU niit ivc van B en W iiiiendende het versluf brtr Teudo den tue slanJ der geuicentc over ltJO l dit vcfilag zul rui Jgeilei Ui wnidiii aan di leden rapport v tn li tn W tp d klacbtcn over de duurte der gusvi ilu liliiig dooi den lictr J G Itoosebooüt Du klacht it in haiideB geiiteld vnn do dn ctic der gasf ibriLl da dl juisUuiii daurvuu ontknit eu WLUbchte eene er nirii H benoemd te ii u tot ouderiock Dut 11 daar dit lual ite jiu met luetr docUrcH cnd kan ijn sttilui U en V vuor daarop afwijzend te bchehikken co lic tukken ter visie te leggen l c lii er iaijten weusiht dic tukktn te verzenden aau de gczuiidli idncunuui su i f vuüriilter betwijftiU of dit behoort tot don werkkring diei iiJHiinissiu De heer J uvteii adstrueert nader jne opinie doch vindt tene oudeiitl uuiug uu woidt besloten tot het ter viaic leggeu iL UC mitisue vau den schutterAruad inzendeudeudu de lukening omi 1 SöO i gestild in handen van de bh Kemj van ieuurp en Ki st et u ndrta van i ti vim du Garde c s verzoekende dan gioiid vau lilt kauloiu tltr radiratouuibuot voor twintig jaar in te iiiugi n liurru dit woi dt uif ovf ilHgd gcdxircnde tien j iieu tigcii ƒ lil a jauis een ailies vtiti du diiLiiiu der hteuiiuc kaurscuiiibriek ver otkinde b j de krann aan du azijuplaiiu ecu uet buisje te mojiui iilaatsen dit wotd toegebtaan lut wcdcrepzegjjiug voor eciii laailijksehe huur vnn f l ecu iuliiH van de weil Ualting die ontslag verzoekt als brngvvacllt tel aua d l tiLt btsiliu brug aan de haven eu om zi n mo filijk met ecnig pensioen te wordiu begunstigd li en W htcllen vuor dit ontslag cerx ol te verlcencu t j eii 1 jnni ducb ouder pensioen aaiigczitui ij daarop geen aanspraak heeft HMe adiisseii van v Maaren en ao Verkerk ver ockcude aanijesifld te wordiii alt briigwachter trr visie een adrca der dii tetie van de btaombftotdieugt Volharding vcr nikrnde wfgcnsde vMandenug der brug eene aanlegpl iats vüui de woning van den heer Lafeber Ter visie Duor diu vuüi iltii wDidt medegedeeld dat de boeken vw de ka vau deu ontvang r ziju migezieu en in orde bevonden almt de dal het pukhuis aau de bogeu iü verkocht vour f ll iii Nog wurdt mcdegedfeld de uitkam t der BBubcstcding van den onderbouw der Jan KHlteiibrug Wordt gt U ïen een adres valide lircy en Miulincfster waarbij een ver otk om het wr rk te gunnen aun do lircy die de inschrijving van Meulmcei ter ovniiecint Uit ina gaat de vergadering over in eene met besloten denreu Na heropening wordt door den voorzitter voorgesteld afwijzend tu beschikken op dit adres en het werk te gunnen uau den tweeden uibchrijver firma do heereu Verbruggen eu van Rooyen te Waddintveea In steiimiiuK gebraeht wordt dit voorstel aangenomen met 12 stiiamen tc cn een die vau dec heer vun Geunep Thans komt in lx handeling icne missive van den arroudisseini ntsinspectcnr der posteryen betreffende de ongelegenheid dic dreigt te outsttion door de opzcjigiug der buur van htt postkantoor en dsnrto0 iu honr vrugende bet gebouw der sucicteiteit aan de markt Deze missive is dd Si april en het gebouw was 8 upril weder voor een jaar verhuurd waarop later het verzoek is ingekomen om het iio expiratie te mogen huren Uit de deliberutien blijkt dat men biurtuc minder genegen is omdat men een goeden huurder heeft eu dan liever het gebouw zou willen vcrkoopen en wordt bcslotcu hiervan kennis te gevun Voorts wordt bcsUiten tot af en overschrijving van posten op de begruoting van l tlD Ue heer Kist verlaat de vergadering Kindelijk worden bmoemd tut lid der commisaic van administratie over de bank van It iinng de lieer A K Küinpcr en tot librynieestcr mr J Kuittiijn Diüuglccvcr Wordt verleend muehtiging tut uitvoering zonder resumtie daaiua ciiidiut de vnpideriug Burgerlijke Stand lUnniiiN i Annl Man nndcrs 1 Mes eu M C p tyn iS Mnri 1 Afiits ondeM J Oostciwijk en J ll Troinpcrt KarcI oudeia J M Groenunda il en II Vastpulionw OvmiiniN y pnl G de Muuy 5 ni A van dii Miiden O m A van eeu 1 w i S do Bij 1 m ADVERTENTIEN alsmede dat bij liein verkrljgbanr Kijn alle soorten van VEuivWARKN en VENöTlillGLAS met besclieiilonheid üich in UE 1 gunst aanbevelende heeft hy de eer te z jn UEd Dw Dieonaar cr V o s Hoek Kürte ïiendewe J n 10 De omlergcteekende necint de vrijheid zich bij zyne geachte stadf euooten aan te bevelen als ilISSflIIMii Hij zal zich beijveren om zijne begun itigcradoor eene goede en promjite bediening tö voldoen en zich aller recoiuniandatie waardig to maken M BINNENDIJlt Kuipersteeg K 200 De Theeën uit het Magazjjn van P W TilOUHiSELüT Theehandelnar Oppert te RoU ierdarii liofleveriuicier van H M do Koningin en van Z K H 1 riii s Hisnduik uitmuntende door kracht geur eu waterhoiidendheid ziju ook verkrijgbaar gesteld iu pakjes van 2 j ons 1 ons en j mi oiuIit prijsverhooging voor Ittiula en oniMtrckeii bij den lle r J J vN Dïii SANDEN üiiiiKetlmklier Dotenuiirkt wiJk A n 07 bjj wieu i l iiscouriuiteii gratis te bckdiiicii ijii