Goudsche Courant, woensdag 4 mei 1870

MÜMpii tfNMKlHiWO J AIIIPO 1870 Woensdag 4 Nel N 888 54 l voorhanden WSTE MOHOEDEN mme collectie 1 S wsar t endel kst GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdvcrlenlieWad voor Gouda en Oinslrckcn Do inzending van advertentien kan geschieden tot éón uur des namiddag op den dag der uitgave CREEMGINO unstigers als t de gewone uden worden in hetBoven p de Markt IRECTIE aal itsche wijze oflij Prjjs bij 2 ir winkeliers icc per Ned DRIES n 28 s tiage iigen deg Toonnid aon de reeu ige perceelen iüuwland ende in de K ak staande iie lies voonnid BKI LEVrB lila Tan ON 1 tuk GROND nde aan den tot 346 zeer nek aterschap van langen Tien erigt met een uan de Vest de Spiering ïi de Lemdnl ee HUIZEN in een Gang 105 en lOG i70 des Tooïze van Ei isA len öingel te L IL VER I komen ten FOKTULJN De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 WERKSTAKINGEN Terwijl goheul Frankrijk bewogen wordt door dj plebiscitquajstie en met verschillende gevoelens naar de dele betuigingen en holle phnt es van den minister president luistert is een andere quawtie eenigzins op den achtergrond geraakt die nog kort geleden veler aandacht trok Qrèves toch zijn in Frankrijk aan de orde van 4en dag en nu ook tot Parijs doorgedrongen waar vela handwerkslieden het werk gestaakt hebben om van hun patroons gunstiger voorwaarden te bedingen Ilooger loon voor mindar nren afbejé i de eisch di geweigerd of ingewilligd wordt uaiir de behooften van het oogenblik Engeland kent sedert lang de treurige gevolgen voor arbeiders en patronen van de strikes toch komen zij ook daar nog maar al te dikwflls voor Ook uit Duitschland kcmeu soortgelijke berichten Dan zijn het de bakkersknechts dan weder kleermakers dan weder timmerlieden die niet langer onder de gewone voorwaarden willen werken en verbetering van hun toestand vorderen Vereenigingen der werklieden maken zulke werkstakingen mogelijk Heeft men aanzienlijke soüimen bijeengebracht dan kan dat bij eengespaard worden om de werklieden eenigen tijd te onderhouden in de hoop dat de patronen gedurende dien tijd gedwongen zullen worden tot toegeven Kimnen zij in hun behoefte door werklieden van elders voorzien of wel vorderen de werkzaamheden geen spoed dan loopt de grève ten natleelo der werklieden uit In het tegenovergestelde gevid moeten de patroons toegeven de eischen der werklieden worden ingewilligd maar meestal met het voornemen om daarop zoo spoedig mogelijk terug te komen Gelukkig weet niju hier nog weinig van werkstakingen De geejt van vereeniging moge zich hier langzamerhand baan breken im werklieden met elkander vereenigingen vormen tut bevordering van onderling nut en genoegen dit is toch nog verre van algemeen de geest dier vereenigingen is hier te lande ook vn uhet grootste gedeelte vreclelie cn l iiieu moge zjjn toestand traehteii te verbelei eii men steil zich niet vjjalidig tegenoviT de werkgevers Moge dit zoo blijven en meer en meer zoowel bjj de patroons als bij de werklieden do overtuiging veld winnen dat zij elkander niet kunnen missen dat hr n belangen dezelfde zijn Werkstakingen ziju hoogst nadeelig zoowel voor de fabriekanten als oor de werklieden Oelieele takken van industrie kwijnen in Engeland door de strikes du abriekanten durven geen groote werken aannen en omdat zij niet zeker zijn van hun werklieden di ardoor misaou zij de voordeelen dier workzimmlitden en het werkvolk deelt in dat gemis door mindere verdiensten De gunstige toestaiil hier te lande in vergelijking met dien in andere landen behoort evenwel een spoorslag te zijn om alles uit den weg te nemen wat daarin verandering zoude kunnen brengen De toestand van den werkman moet verbeterd worden Hij heeft andere behoeften dan stemof kiesrecht waarover nu tot vervelens toe geschreven wordt hjj heeft goede woningen gezond voedsel noodig zijn loon moet zoo zyn dat het hem mogelijk is in zijn behoefte te voorzien niet alleen want op gezonde volgen niet zelden zieke dagen en op den mannelijkeu leeftijd volgt de ouderdom daarom moet hij genoeg verdienen om iets te kunnen overleggen Maar de fabriekant lde patroon kunnen het loon niet verhoogeii Ie concurrentie maakt het voor hen onmogelijk Vereenigingen goed geleid kunnen de bezwaren lan verliooging van loon verbonden opheifon als men eens overtuigd is dat die verhooging dringend noodzakelijk is gewonlen Vereenigen zich bijv allo timmermansbazen besluiten zij om de bonen te verhoogen en die verhoojjing door hun klanten te doen betalen dan kan de concurrentie geen verhindering zijn en al sluiten nu een paar bazen zich niet aan zü zullen toch gedwongen wordende verhooging aan hun werklieden te geven of zich met hen moeten behelpen die bij andere bazen geen werk kunnen krjjgen Do regeering kan tot oplossing dier ingewikkelde juicstie niets doen dan eenvoudig vrijheid t laten aan jiatroons en werklieden om de zaak met elkander te regelen en te beletten dut door een der partijen onwettige middelen gebnuKt worden AÜVERTENÏIEN worden geplaatst van 1 5 regels ü 50 Centen iedere regel meer 10 Geuten GROOTE LETTERS worden berekend naar plmvtsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Door goed onderwijs niet alleen op de lagere scholen maar ook op herhahngsscholeu burgerivvüudscliolen arabachtsscholen of hoe men die inrielitingen ook wil noemen moet gezorgd worden dat de werkman het loon op de nuttigste wijze voor hem en zijn gezin leert besteden want hooge loonen ziJn niet voldoende als do werkman dit meerdere loon niet goed besteedt dan is hot eer schadelijk dan voordeelig en lievordert slechts losbandigheid en verkwisting Zoolang de werkman z lf in het algemeen nog niet ontwikkeld genoeg is om voor zich zelf to zorgen is het de plicht der meer ontwikkelden om zich daarmede bozig te houden Boiiwvereenigingeii tot het erschaffen van gezonde woningen op billijke voorwaarden eergfc in huur naderhand in eigendom zijn noodig Spaarkassen spaarbanken ziekenfondsen kunnen nu meestal nog niet door den werkman bestuurd worden maar die tijd moet en zal komen nu moeten zjj nog geholpen worden Gezelsehaps en leeszalen voor den werkman moeten op iedere plaats verrjjzen Dikwfll zegt men dat de sterke drank een kanker is die aan ons volksbestaan knaagt maar wat wordt gedaan om dien vijand te bestrijden ¥ Traktaatjes en vergaderingen zijn daartoe volstrekt niet voldoende De uitspanningen ontbreken voor de tegenwoiirdigi plaatsen van uitspanning en niet zelden van enl ioving moet iets anders iets beters in de plaats gegeven worden Heeft men eenmaal een plaats van bijeenkomst dan kan dat de kern zijn waaruit velerlei nuttige onderneiningen ontstaan Langzamerhand zal de werkman leeren zich zelf te helpen zjjn toestand zal steeds beter worden ook zeer ten voordeele der fabriekanten en van werkstakingen zal geen sprake zijn bij den ontwikkelden werkman die door zijn arbeid in staat is om in de behoefte van zieh en de zjjnon te voorzien BUITENLAND ENGELAND Mr Cyrus Field do held iau den oiirlcrzoesciicii tclcgni ifkiibel tuasuheii Kuropii cii Amerikii liccft by Congres en Srmi it een iiiin opk ingerliend om ondi raleuning ni ijn pliui iiiü mi ook Am nln met na Ic verbinden Ili lelegriiiifkiibel lijerua vereibdit d rcne Imglc v iri i üt mijlen iiioülcu