Goudsche Courant, woensdag 4 mei 1870

STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ vtss mBiSi ZOMERDIENÖT aanvangende 2 Mei 1870 ftdl i f r 5 j De dienst GOUDA op AMSTERDAM provisioneel geschorst F rijS 2 Mri 118 nfjitntio te Crcu nt is geheel gecuiiligil i lie uerk inmlicdcii worden als unur gewoonte ïoorlge ot Parijs 2 M i ilet gerucht dat RooMel genrrtiteerd zou rijn is onjuist De persoon die giit reii gevangen werd genomen is gebleken een l ranlcziunige te zijn in plaats vnn een samenzweerder Florence 2 Mei Men egt dat de ministor Qovone in beginsel rui aannemen de voorstrilen de comniisiie voor oorlogsznken volgens welke H millioen bezuinigd uordeu op hel budget vnn oorlog Bucharest S Mei Uet meuwe n iiiiistcrie is luns samengesteld president en minister vnn biiineol zaken de heer Kpureano juBtitie l ogov openbare werken Cantau7eue eerediensl Lnhovari oorlog Mano Gemengde Hcrichtcii Do TWverakncchts te Rottcrüara eischen ruim 50 pet ver hwpog nn ItiOD Te lirussül zal eeo atiutlbecld opgericht onlcu voor John CockeriUjde Lu teu lOU OUU fr uurdcQ gcdrugcu door eeb particulier deu heer Ilau Dirkje Veldhuizen is opgeuoracD iu htt opvocilingsgesticht te 2 ettea fag Wvgtningea I den nacht vao 27 op 2S npnl is een dnuuteksch kalf dtwdgevrorea ia eeaa Heide uudcr I cuLrsloot Tqr u IS oovc Iig door eeue rüuverbcude dic stralTcloos AlWrlei miBdadeo pleegt Jo Wurtcinberg ts □ uitzicht cene tntinsterieelL crisis Oe droogte 111 Syrie eu Paltstinu is wil verv mgni door zwa d regenbuien doch nu ferniitigen zuenneu viai sprinklUDVu het land Daitr dagon ia K de Boer U Staphorst na zevea maauden preventie vo geTangcnis op vrije lottcn gesteld Vrijdag jl zyn de etrufö nieuwe aardai pcli n vau den konden grood den koning aangeboden door J Krijger van Nuldwijk De beroemde spaansche kwiksilvermijncn der Almaden iju T ar een lang tydbverioop gepacht dour het hankiLiahuis Botbchild In Egjpte worden weder oorlogstoebereid Llen gemaakt De Itaïiaansche consul te Bucuoi Xjns is vermoord Plebiscit 13 een lattjnsch woord dat j ja wil yeggen verzekert de fransche maire Jordan de aanvoerder der Cnbaanschc inHurgiutcn ia naar St Thomas outkomcu en acht het gtluLkcn aii dtu opbtaiid rmnwgelijk T Creu7ut IS de opryier Ahsy gearrcsutid doch met zonder ernstig verzet der menigte De kweekschool voor de lecNaart te Grumngeu is opge heven met 1 mei De opening der staats spoorweglijn Groningiu Assen Meppel is in die cu uaburigu gemeeultn int t Furtcltjko feestvreugde gevierd Men bewondert algemeen hc vernuft der Fransch hewinda lieden die zoo juist tor snede aaat lagcn en Eamcuzweringeii eten uit te vinden Burgerlijko Stand Okbosen 29 April Pieter ouders N Daucna en C C Soufreu Christina Maria ouders G H Korte en J E van do Kasteelen 30 Arie Pavid ouders H an Willigen en 6 Sonsbeek Cornelia Mart ouders f Furrer eu A de Kuitei Christiua Anna Johanna onders H J Bensekarap en J C Gabuj Mana ouders I van Muijen en J van Heek 1 Mei Adnanus oudtrs A van Vliet tn S Laurier Paulina ouders M de Munnik en C S Pa ii se 2 Anton ouders T 1 Kruisheer en B yt van Kuilenburg OvERLkïiEN 28 April 11 ïygemou m 29 A H M Fraikin 2 j 30 J de Mul 10 j 1 Mei H Snikkenbnrg 64 j G Vetter 2 j Cm A H de Gecflt 10 M J Dentro 6 w ADVERTENTIEN 55 V ® 5 ü e S D bQ bQ xM JOHANNES VAN BURG Luitenant ter zee 1 klaSt e enAURfiLlE CORNELIA de VRIES UouDA 3 Ufii 1870 Algemeene Kenniiijenny Voorspof dig bevallen van een Meisje J C DEUSEKAMP Gabiiy Gouda 30 April 1870 ChU urgljii ü van LEEUWEN OPERATEUR VAN DB STEEN IS VERHUISD 1 Mei van den Houttuin hoek der Hoenderbrug naar den Oppert Wijk b n 220 nabij de groote Keïk ROTTJ lll AM Van Gouda Maandag Dingsdag AVoensdag eu Donderdag voorm tt u j en 10 10 ure nam ten 5 uie Vrjjdag voorm ten 4 en 10 10 ure ui nid ten 1 ure Zftturdiig voorm ten Ij j cu 10 10 ure nam ten 5 ure Zondags beginnende zondag 8 Mei aaust Vau Gouda voorm ten 7 nnm ten 5 ure ER WORDEN GEVRAAGD 2 Verwersknechts tegen goed loon Adres B de JONG Schilder te Gouda Op een lang in werknig zijnde PAPIERFABRIEK in de omstreken van A r n h e m worden gevraagd 2 Scheppers en 1 Zakjesplaliltcr van goede getuigschriften voorzien en liefst gehuwd Salaris naar bekwaamheid Brieven Jrarieo letter J Hulppostkantoor Ilenkum BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Boskoop maken bekend dat geaurende 14 da5 en te rekenen van den 2 Mei a s de passage o er de Reijerskoopsche Brug onder Boskoop gesloten zal zijn en dat rij en voertuigen den weg naar Boskoop zullen moeten nemen langs den Waddinxveenschen zandweg Boskoop den 1 Mei 1870 Burgemeester on Wethouders voornoemd De Secretaris Do Burgemeester N J SCHÜOREL Mr J A VORST MAN Volgous de zamenstelliug van den Geheimen Hotraad en Professor in de medic nen Dr HARLESS vervaardigd ijn do STOLLWERCKsche BORSTBONBÜ S sedert 30 jaren als genezend en verzachtend bij hoesten heeschheid luchtpyp keelknobbel en clironischo longen ontsteking heilzaam bevonden Dezelven zijn in alle steden verkrijgbaar Ucer Dr J G Popp Fractie Tandmeester Weencu Zoo spoedig mogelijk selieve niijentezenden 30 legge dertij tleele Anatherm Mondwater en B doosjes zegge vijt doosjes Tmdpoeder Even als de vorije bezending verwacht ih het bestelv polgens dezelve wute uitgezonden Levens op dezelve poorwaarden Bij dezee heb ih de eer U te berigten det het Anatherin Mondwater met gunstig gevolg steed gebrucht is 200 clot ih niet twijfel of het debiet zoe voort durend zoe nemen Eene Neieuwe aitstue huurt en iet franijer vorm had ih gaameerbij meve en pahtgd Boehijes voor verspraiding extra erb j Afwachtend Hoogachtend Delfzyl U Weelveed Do dinar W Sisflnijh Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat ijt A 123 te Kotteidam liij l E v in Simten Kolll npoth eu A Sohippereijn C blaauwe porcclemwinkel te s 1 lage b J L F U hnabilie apotli te Lcyden bij h Noordijk te Utrecht bij F Alleiin polh te Amslerd mi bij F van Wuidheiai 8c f verkoophuis Ie Oudew itcr bij ï J van Vrcumingcn te Schoonhoven bij A Wolff f Van Leiden Zondag voorm ten 7 de overige dagen der week voorm ten 6 ure namid ten 1 30 en en 4 30 V ri df ZonI g 8 Iei ook des nam t 5 uro IDE IDIH BCTIE KlSSlNOEK Rakowi te Jfiksingen vau voor werking tegen traagheid der spijbvertee nugs organen be zwaiirlijke ontlasting bleekzucht bloedsgebrek h imorrlioiden en neiging tot jicht en scrophuleusheid De flesch Pastilles welke de zouten uit een liter Rakoczy kviit kost r 0 et Dèpóts te Gouda bij Apotheker J II BOERS te Eottei dam in alle Apotheken KON BEIER MINEE WATER VEEZENDING l röTPËiÏGRÊa D ALIOF Haar Extract Dit bovengenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in zijne zamenstelling geheel afwijknid van alle andere tot i og toe uitgevondene haarmiddclen Dit extract vereenigt alle voortreffelijkj cigenschnppen in zich welko tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbnur zijn het verfrisoht en verheldct daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelijke haren weder gezond zet da wortel vast zoozelfs dat de reeds verouderde en verflenste haren weder l ing7araerhand opklenren zonder dat het Extract cenige klanrstof bevat Do niet geringe eigenschap v it dit Haar Extract lii len alle andere hanrolie of pomade welke allyd met vet of olie verbenden zijn is dat hierin allr vetmengselen zorgvuldig vermeden zijn die wel voor het oogenblik eenigen glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vrtbaarheid tot aankleving vnn stof en vnil en het dus dubbel waardig is daarvan eeo proef te nemen Het IS met eene volledige gebruiksaaawijzir g a 40 ets per flacon verkrijgbaar bij Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH 1 H KELLER Rotterdam F A BORONIE Raderstooiiihoot l IJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s mi gens O uren de overige weikdagen s niorg V uren Zondag s morgens O j uur Van ROTTERDAM op gelijke dagon s nam 2 uren Zondag s avonds U uren Doijelijks Retonihmrtin Gouda i ruk m A Uuiikmnii Kil lii i i nils Il Ijl W J wrut él Ljl 0 I Til 61111 nmauLa