Goudsche Courant, vrijdag 6 mei 1870

xl MPa 1870 VrlJ lag C Mei N 889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlcntieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 AüVERTENTIEN worden geplaatst Vin 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS Aiforden berekend naar plaatsruimte Aizouderlijke Nommera VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddugs op den dag der uitgave Afkondiging BLEGEMEESTER en WEÏHOUDEllS van Gouda gezien bet besluit van deu Heer Commis artB des Koniiiga iit de provincie Zuid Holland Tan den 23 April 187Ü A N = w j s Afd Ptov blad n lO belretleuda de bescbrijviiig vour de Mtsouele belasting dienstjuar IS doen te weten 1 Dat da ontvunger der directe belastingen aan de w niugeu der ingezetenen op deu 6 Mei tutDitaande en volgende dagen ter invulling zal doen bezorgen een beichrüvingibiljet inhoudende eene korte eohets van de grondslagen der voornoemdr be laating hetwelk aclit dagen nu de uitreiking uoor of van wege dien Ontvanger zal worden afgebuald terwijl zy welke by de beschrijving geen biljet Bullen bebbco ontvangen gehouden zijn om de vereiscbte behoorlyk ingevulde verklaringen vóór of viterlgk op deo Sl Mei in te dienen ten kantore dea Outvnugera alwaar de biljetten ter invulling leeds verkrijgbaar zullen zijn i Dat tot tegenscbatters zijn aangesteld de ileenen W VAN BEMMEL A VAN GENT P M ROOSENDAAL en G A OUDUK Wordende de belanghebbenden voorts in het byzonder aandachtig gemaakt op de wijzigingen welke bij do ret van 9 April 1869 Staatsblad n 59 iu de wet van 29 Maart 1833 Staatsblad n 4 zijn gebragt als a aan art 17 der wet van 1833 is toegevoegd dt volgende bepaling Wegens vrouwelyke dienstboden die op den hI Mei des jaars waarover de belasting loopt ouder dan 18 en jonger dan 21 jareu zijn bedringt le belasting ƒ 5 00 zonder t passing van het opklimi mend tarief i artt 19 lett ff en dier wet aangevuld by art 10 der wet van 1843 wordt gelezen als volgt Dienst en werkboden in gebouwen instellingen l gestichten of inrigtingen vermeld onder lilt eend van artt 5 5 2 voor zooveel zij geene belastbare diensten verrigten reglslreeks leu uehoeve van ben die aldaar in eenige betrekking of als leden weci zaant zyn De eenige vrouwelyke bediende overigens naar i de eerste derde of vierde klasse belastbaar in dienst v in den belastingpliglige welke geene andere bedienden houdt en vier of meer eigen of uange huwde kinderen kindskindereu of pupillen bij zich beefi inwonen die op den 1 Mei des jaars waarover de belasting loopt jonger dan 21 ji ren zijn c l e twee eerste paragraphcn van art 1 der wet van 1833 zijn gewyzigd als volgt § 1 Die na den 16 Mei een perecel in gebruik neemt is voor dit perceel de beliistine naar de vier eerste grondslagen voor den lijd des Jiensij iars die dan nog over is verschuldigd § 2 Aan deii belastingpliglige die in den loop des diensijaiir een perceel verlaul zonder daarin eenige roerende goc leren of iemand in ijue dienst achter te laten wurdi unlheffiug verleend van zijn aanslag naar de vier eersle grondslagen voor den tijd des dienstjaars die dan nog over is indien daarvan door hem binnen den tijd van eene maand volgende op die waarin hij het perceel verliet tegen bewijs schriftelijk aangifte is gedaan ten kantore des ontvangers op een aldaar kosteloos verkrijgbaar biljet De ontheffing wordt ook verleend over het drie maaodelyksch tijdvak waarin het perceel werd verrlaien indien de belastingpliglige daarna doch in l den loop van datzelfde tijdvak een ander perceel waarvoor hy belastingpligtig is in gebruik neemt Bij overlijden van den belastingpliglige treden zijne erfgenamen in dezelfde regten en verpligtingen De aangiften volgens het eerste en derde lid ingediend worden als gewone bezwaarschriften aan gemerkt en behandeld d Aan 5 1 n art 23 der bovengenoemde wet van 1833 zijn de navolgende bepalingen toegevoegd l Ten aanzien van den eersten grondslag kunnen i behaUe de jaarlijksohe onzuivere huurwaarde ook maand of weekhuren worden aangegeven Andere aau ifien worden aangemerkt als niet gi daüu Voor zoover de belaslingplinlige de aangegeven maand of weekhuren niet zelf tot jaarhuren heefi herleid wordt de eersle door vermenigvuldiging met tien en de laatste door vermenigvuldiging met drie en dertig tot jaarhuur herleid en alzoo ber Icid als de aangegeven jaarlyksche onzuiveve huur waurde aangemerkt GoüDA den 27 April 1870 Burgemeester en Wethouders voornoeind De Secretaris De Burgemeester DrOOfilEEVKIl KORTUUN van BERGEN UZEN DOOUN AFKONDIGING BUIWEMSESTEU en WETHOÜDEUS van Gouda gezien hel besluit van den Heer Commissaris dea Konings in de provincie Ziiid lloli iud van den 23 A iril 1870 A u y 3e fa Prov blad 11 42j betrelfende de beschrijving voor het Palentregt ove 1870 dut is van den 1 Mei 1870 tot den 30 April 1871 brengen ter kennis van de ingezetenen 1 Dut op den 2 Mei aanstaande een aanvang zal worden gemaakt n el de beschrijving der patmtpligüffen Tabel 14 n i 7 tot 40 zijnde de slijters tappers koflijhuis kroeghouders enz en met het rondbrengen aan de huizen van de dedaratuirm die na verloop van drie dagen van wege den ontvanger der Directe Belaaltiiffen weder zullen worden afgehaald waarbij gemelde vatetttpligtigen worden herinnerd aan de bepalingen van art 2 der wet van den 24 April 1843 StaatMad ifi IH dat zij hun beroep iiifiC mogen uitoefenen dan nadat zij de helft van hunnen aanslag over het dienstjaar 1870 hebben voldaan en nadat hef verschuldigde over het voorgaande jaar ten volle zal zijn aiiuge niverd waarvan zal moeten blijken alvorens de pateul aclen aan hen zullen kunnen worden afgegeven Dat zoo spoedig mogelijk hunne aanslagbiljetleii zullen worden be crgd de paUul aclen in gereedheid gebragt en het tijdstip bekend gemaakt waarop die zullen worden uitgeieikt 2 Dat met de beschrijving van de gewone patentjilii tif eu over den jure 1870 begonnen zal worden den ö Mei aamtaamle en dat de verklaringen uau de huizen der ingezetenen zullen rondgebragt wuriien terwijl de weder inzameling dier verklaringen p den achtsten dag nadat zij zgn uitgegeven be ort plaats te hebben op welke verklaring die Kooplieden of winkeliers welke buskruid willen verkoopen of vuurwerken maken zulks zullen moeten vermelden ten einde dit op hun patent uitgedrukt worde hen hierbij herinnerende aan art 21 der wet van den 26 Januari 1815 Staatihlad n 7 luidende Kooplieden of Winkeliers in steden plaatsen of leu platten lande welke buskruid willen verkuopeu of vuurwerken maken zullen deze nering niet vermogen te doen noch dit beroep uitoefenen zonder dat zulks iu bun patent worde uitgedrukt op de boete van ƒ 500 enz Ook znllen diegenen welke hunne goederen of waren tevens op de wjjzc der kramers verkoopen gehouden zijn op hunne verklaringen daarvan melding te maken en zich deswege aan te geven onverschillig of dit alleen in de gemeente hunner woning dau elders plaats heeft 3 Dat de registers der palentpligtigeo zulien worden gesloten den 31 Mei aanstaande wordende wijders de belanghebbenden verwezen naar de bepalingen van artt 18 en 37 der wet van den 21 Mei 1819 Staatsblad 11 34 handelende zoo va i de rerpligting van beu welke bij de algemcene beschrijving zijn overgeslagen als van de boeten tegen hel verzuim van en gebreken in aangifte zelve te verbeuren 4 Dat de eigenaars vrste huurders of andere vaste gebruikers van binnen vaarluigen zich ter bekoming van l atent zullen moeten aangeven op het raadhuis dezer gemeente leu bureele van H II zetters medebrengende bunnen mectbrief en hun patent van bet torige jaar en zulks vau den 1 tol den 15 Mei 1870 De Zon en feestdagen uitgezonderd 50 Dat de kramers alhier niet gedomicilieerde ondernemet s van vcrm kelljkheden en debitanten van loierijbriefjes die beroepen niet vermogen uit te oefenen alvorens hel ver cliuli igde p ilentregt te hebben voldaan zij zullen zich tot het doen hunner aangifte almede ten bureele van H II zetters moeien vervoegen wortleude de kermis en marktbezoekende pateotpligiig n herinnerd dat de marklmeester hen niet vermag toe te laten hclzy met of zonder loodsen tenten kramen of stallen wanneer zy niet vau patent acten voorzien zijn Gouda den 27 April 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DUOO 1I EE KU FOKTUIJN van UERGEN MZENDOORN BUITE NLAND ENGELAND Het lagerhuis heeft Dinsdag op voorstel van den beer Uladslone besloten tot de benoeming eener commissie tot onderzoek der wetten betreflende de kloosters en hunne inkomsten De jongste vcrkiezings try 1 in Southwark is den gevallen candid iten dunr Ie staan gekomen De heer Labouchere die zich tijdig terugtrok heeft £ 800 de heer Odger £ 1 700 en sir S 11 W iterlow £ 4 779 onkosten gemaakt Dat moet bard gold wezen