Goudsche Courant, vrijdag 6 mei 1870

mm m Directeur de Heer J A VEKHEIJEN EERSTE GROOT TOGAAL EN INSTRÜfflENTAAL K ffi € 1 1 tt i ter met welwillende medewerking van HH Leden vun jiiuiKo JIA eu EII otof iu L der Grenadiers en Jagers O F ZOlsTJDJ a 8 HbwdlEI 1870 in de Sociëteit ONS OENOEGEN alhier HH LEDEN der Liedertafel hebben op vertoon van hun Diploma met ééne Dame of één hunner Kinderen vrijen toegang Meerdere Dames of Kinderen 25 ets de persoon HH LEDEN der Üocieteit Ons GuNoKihN 50 ets Dames en Kindereu 25 ets NIET LEDEN 0 00 Dames en Kinderen 25 ets Kinderen beneden de 12 jaren worden niet toegelaten BEWIJZEN VAN TOEGANG zijn verkrijgbaar Voor HH Leden der Liedertafel en der Sociëteit bij den Heer v d Vlist Voor Niet Ledeu bij den Heer Boekhandelaar P O Mvas Jr Tot het verkrijgen van het Lidmaatschap der Liedertafel contributie 2 sjaars kan men ch tot Zaterdag 7 Mei aanmelden bij het Bestuur Aanvang te 7 ure Na afloop BAL Hoogheemraadschap RIJNLAND Kennisgeving omtrent het Gaarderboek DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland lettende op het bepaalde in artikel 155 laatste alinea van het Reglement voor dit Hoogheemraadschap brengen ter keunisse van belanghebbenden dat het gaarderboek voor het loopende jaar van den 6 tot den 20 Mei aanstaande dagelijks de Zondagen uitgesloten van 10 tot 1 ure ter Secretarie van Rijnland te Leiaen ter inzage zal liggen benevens uittreksels daarvan op de Gemeente Seeretariën van de hoofdplaatsen der districten en voor zooveel den Haarlemmermeerpolder aangaat in de gebouwen van de stoomgema ilwerktuigen de Cruc uius de Lyndni en de Leeghwater en zulks ten einde de ingelanden in de gelegenheid te stellen hunne bedenkingen daartegen in te brengen wordende zjj daarbij tevens uitgenoodigd die bedenkingeq binnen acht dagen na de ter visie ligging en dus vóór den 27 Mei schriftelijk en met de noodige bewysstukken gestaafd aan de Vereenigde Vergadering in te zenden Lbiden den 3 Mei 1870 Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland H C J HOOG Dijkgraaf W G DB BRUIJN KOPS Secretaris WIJNHANDEL Van ALPHEN en LEÜEBOEK te ROTTERDAM Adïes A NORTIER Gouwe wijk C n 34 te GOUDA NIETS gemakkelijkrr om ceoe Verkoudhdd kwijt te raken duu het tiebniik der ulom bekende MALZBONBONS vm JOHAInN HOKF tf Beiliju l e e Gepalen teerde BONBONS ijn liunicn kortca tnd pevvordrn een probaat huismiddel onder nllr klussen under alle sUmden De kolossale coiisiimtie daarviin lu alle Innden is een oubetwistbimr bewys Toor de populiirileit die icli dit zoo eenvoudig middrl heeft verschiift Centrail 1Depot Sniiille Blofminarkl bij de Slilsteeg F 154 ie Amiterdam Mede echt Ie vckrijge i Ie flouda li i 3 V V Vbeuminken endi VVcil A Sciioitkn en e IFoertleH hg Hjmii J v d Eekc Aanvrige oin DépotS franco 75 5 JtL SCiJBoiWofJ Van af ZONDAG 8 MEI 1870 zal de van Gouda naar Amsterdam des avonds ten 7 ure vertrekken Bü BurgerUeden wordt GEVRAAGD voor Itemand die zijne bezigheden buitenshuis heeft KOST INWONING en vrije KAMER Opgaaf van pr s franco onder letter A bij den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Pastilles uit de zouten van de koningWil helmsbron nen de Ems weten aanbevolen tegen maag zuur oprispen slechte sjiijsvertee ri ng gebrekkige ademhalingen en graveel In voorraad in fcjildiiilu erdc doozeu met gcbriuksaanwijzing i TiO cents alleen oiivoi yiilst ht t rniida h H li El S ic llüllenlam ia alle Apotheken 1 K ADMINIHTHATIK v n dr UOTSIIHONNEN SCHROEPSTOOMBOOT voLi3 A i iDiisrca van Gouda en tusachenplaatsen naar Leiden v v Ter bevordering der Correspondentie op de spoorwegen te Leiden en Gouda wordt van af den 8 Mei e k het vertrek uur van Gouda zondags s morg in plaats van 7 uur op 6 uur van Leiden zondags namid in plaats van 5 uur op 4 30 en de overige dagen s morg in piuats van 6 uur op 5 80 gesteld Overigens blijft de zomerdienst regeling als op den 2 Mei is aangevangen De DIRECTIE Ik ondergetcekende attesteer bij deze dat de chocolade fabriek van FRANZ STOLLWERCK en ZONEN a d Rijn voor de zuiverheid van hare fabriekaten instaat en hare bewerking vrijwillig onder de controle van de geneeskundige poUtie gesteld heeft dat de tot de bereiding vereiachte grondstoffen en bestanddeelen zoow als de gereed zyude chocoladen worden geanalyseerd en daardoor jegens de Consumenten voor zuivere chocolade cacao ea suiker wordt ingestaan Keulen 1 September 1869 Dr HERM VOHL Bovengenoemde met rcgt aan te bevelen Chocoladen z n steeds verkrijgbaar gesteld bü J J VAN DER Sasdbn Banket en Koekbakker op de Oroote Markt te Gouda HiTvoirGiiiiBORN Apotheker en Fabriekant van CheraischTech nische Prreparaten te Emmerik o d Rijn Specialiteiten Zuiver Malz Eztract Moutstroop uit 7o o moutsuiker dextrine eiwitachtige stoffen en phosphor ure outen samengesteld wordt door prof voN LIEBIG Dr BOCK en alle geneeskundige autoriteiten als een licht te rerteereu en voedzaam middel zeer aanbevolen by hoest schorheid bontkwalen kinkhoest en Toornamelyk by scrophuleuse kinderziekten in plaats van den walgelijk smakendeH Levertraan De flesch van 3 ned oneen 7 5 Cents Staalwijn een aangenaam en licht in te nenien ijzerpraeparaat is van de gunstigste uitwerking bij bleekzucbt gebrek aan eetlust zenuwachtige hoofdpijn en vooral bg beginnende lona erlng De flesch ii l Universeel Zuiverings Zout bekend alt bet eenvoudigste en goedkoopste huiamidde tegen alle maagkwalen als maagpyn maagkramp slechte spijsvertering zuur enz in pakje van Vj kilo ü fiO V kilo a 33 en l s kilo a 18 Cents Wormpatronen tot verdrijving der wormen bij kinderen en volwassenen per stnk 6 Cents Haarbalsem eau de cologne philo COME zuivert het hoofd van de schilfers belet dadelijjc het uitvallen der haren en brengt in eeiien korten tyd eenen geheel nieuwen groei te voorschijn Groote flacons u 90 en kleine ii 45 Ct Idiaton droppels tegen kiespijn zon der iichiidelgke bestanddeelen bevrijden oogenblikkelgk van de hevigste kiespijn Het flescbje IS Gti Aromatisch Hondwater verwijdert den kwaden reuk uit den mond en zuivert de tanden Het sterkt het gebit en ziek tandvleesoh en houdt al de doelen van den mond gezond en frisch De flesch i 90 Cents Dr Romershausens Oogwater tot behoud herstel en versterking van het gezicht in groote flacons a f 1 eu in kleine I 5 flao n 30 Cfi Origineel ffesschen van Apotheker gbiss u 1 50 Te Gouda bij L WKLTEll en L SCHENK te Oiidewater bij ï lONKBR IDENBERG te i oWe dam bij v SANTEN K OLFF te Schoonhoven bij de wed V OLFF k U Ie iroerden bij D KUAAIJENBRINK Hij ieder flacon of pakje ie eene gebruiks aanwy ing Gottdo Druk van A Brinkman rfV m liiti l jmMifii Mk bH h é InpuUiffeteii aUii y nt èiiitiJUiawilpfèu Dit Int hij k i K C i