Goudsche Courant, woensdag 11 mei 1870

1870 Woensdag 11 Itlci N 891 GOUDSCHE COURANT INieiJWS en Adverlenüeblad voor ioiula en Omstreken De uitgave dezer f ouraait geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDEUDAG en ZATERDAG De prüs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iec ere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeouderlükc Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien lean gescliieden tot én uur des namiddags op den dag der uitgave SCIITJTTBK ICr Bekendmaking BUUGBMEKSTEll en WETHOUDERS vim Gouda gtiien de Wet op de schutteryen van deu 11 April 1827 Staatsblad n 17 alsmede de reglemeutaire bepalingen voorkomende in het Staatsblad vaa den 21 Maart 1828 a 6 In Minerking uemeode dat het tijdstip genaderd il waarop behoort t worden overgegaan tol het iusobr vea voor de schutterlgke dienst Hebben goedgevonden aan de Ingezetenen kennis te geven dat een ieder in de termen dor wet vallende verpligt if zich voor de dienstdoende tchuiterg te doen inschrgven Sat tot de intehrqviBg iHting ui worden gehouden in het raadhuis de er gtmeenie op Maandag den 23 Mei aanstaande van des voormiddags tien tot des namiddags cén ure Dat de bovengemelde wet ten aanzien der voorschreveue verpligting de navolgende bepalingen en voorscbriften behelst Art 1 Ieder ingeieten van het rgk die op den 1 Januari van elk jaar zgn 26st jaar zal zijn ingetreden en zijn 348te niet voleindigd zal hebben zal ingevolge de bepalingen dezer wet daartoe opgeroepen ignde verpligt wezen de schatterlijke dienst uit te oefenen Art 2 Als Ingezetenen worden met betrekking tot de toepassing dezer wet becchouwd a Alle Nederlanders binnen het rgk hun ge oon verblijf houdende Alle vreemdelingen binnen het rgk woonmbii welke hun voornemen om zich daar te vestigen zullen hebben aan den dng gelegd hetii 4o ccne nitdrukkelgke verklaring hetzg dqor hel werkelgk overbrengen van den zetel van bun vemagen en de hoofdmiddelen van bua bestaan De igdelgke uitoefening van een bedrgf of handwerk in eenige ondergeschikte betrekking gelgk die van leerling knecht enz kan op liohtelve niet beicbouwd worden als eea bewgs van het voonfiemen om zich io dit rgk te vestigen Art 6 Elk jaar voor den eersten Junij zullen de Ingezetenen welke op den eersten Januarij van bet jaar hun ÏSste jaar van ouderdom zullen zijn ingetreden zonder onderscheid of zg verineencn mogten al of niet tot de vrijgestelden of uitgeslüteiien te behuoren verpligt zgn zich bij het bestuur der gemeente in welke zg wonen voor de Schutlerij te doen inschrgven Art 7 Zij die in meer dan eene gemeente hun gewoon verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd zullen tot de inschrijving verpligt rijn binnen die gemeente alwaar eene dienstdoende scbutterg aanwezig is Bgaldicn in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen melende schutterijen bestnitn zullen zij zich doen inschrijven iii de gemeente alwaar zg voor de personele belasting zijn aangeslagen en de ambtenaren in die gemeente alwaar zg ambtshalve verpligt zgn hun verblgf te houden Art 8 Dip van huniion ouderdom geen voldoend bewijs geven zullen dour het pUatbclijk beslunr worden ingeschreven naar deszelfs oordcel onverminderd de bevoegdheid van den ingeschrevene om van zijnen juisten ouderdom nader te doen blgkeu Wordende dientengevolge alle ingezetenen welke in de termen vun gemelde artikelen vallen dut zijn zg welke den eersten Januarg II hnn 258le jaar zijn ingetreden of geboren werden in deu jarc 1845 mitsgaders de zoo lanigen tussclien de 21 en 35 jaren oud welke sedert de laatst gedane oproeping in dato 4 iMei IStiU zich alhier met der woon hebben gevestigd opgeroepen om zich op den hier bovengemeldcn dag op de uren en op de plaats ter insohrgving bepaald aan te melden zullende zij welke hieromtrent onverhoopt mogten nalatig zgn niet te min van wegen het pemeente besluur ambtshalve worden ingeschreven en bovendien door den Schut tersRaad worden verwezen tol eene geldboete terwijl de zulken zonder luling bij de schutterij zullen worden ingelijfd indien het zal blijken dat er tijdens de verzuimde inschrijving geeue redenen tot uilsluiting of vrijslelliog ten hunnen aanzien bestonden Wordende eindelijk degenen welke aan de iiischrgving moeten voldoen verwittigd dat zij bg gemelde inschrgviug muelen overleggen hun bewgs van geboorte zullende zij voor zoo verre zij alhier geboren zijn zich te dien einde moeien vervoegen op de Secretarie dezer gemeente op Katurdjg den 14 Mei aanslaande van des voormiddags tien tot des namiddags óóa ure En zullen zij tevens verplipl zijn bij de inschrijving op te geven hun naam en voornaam de straat de wijk en hel niiminer van het huis hun beroep benevens dat hunner ouders nismede sedert wanneer zij ingezetenen dezer gemeente geweest zijn GotDA deu 3 Mei 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DHOOGLEKV KK V ORTUIJN van KEROEN I IZES DOOUN Het laatste Bedrijf Weder 7 a de tachtig beschreven vaderen in de zaal op het Binnenhof vergaderd om het laatste betlrijf van het stuk getiteld zittingjaar 1869 70 op te voeren De inhoud van het bedrijf is genoegzaam bekend Met het oog op de antecedenten weet het publiek wat het heeft te wachten Meermalen is reeds van verschillende zijden op het vermorsen van den nationalen tijd gewezen Wat men het ministerie moge ten laste leggen traagheid zeker niet Tal van wetsontwerpen helangrijko en minder belangrijke ernstige en minder ernstige zijn in dit zittiugjaar ingediend en wachten op afdoening De kamer heeft overvloed van werk maar de zomer komt de warmte zal uitnoodigen tot het bezoekcu van Sdicveningen bultenlandsche reizoii lumilie uangelegeuhedeu dringende ambts bezigheden kunnen de indiening van verslagen verhinderen en is eindelijk de tijd daar dat het scherm valt dan heeft men weder stapels misdruk meer die getuigenis afleggen tegen den gver en de voortvarendheid van de Nederlandsche volksvertegenwoordiging Verschillende hoogst belangrijke wetsontwerpen zijn m staat van wijzen en daarvan kan men do behandeling met een vry voltallige kamer te gemoet zien Goed uitgerust van den agrarischen veldtocht kan de kamer met nieuwen moed zich in suikerzoete discussiën verdiepen de suikercultuur regelen voor twintig jaar door dwangarbeid en voor eenigen tijd het politieke leven van den minister van koloniën bestendigen Het wetsontwerp tot afschaffing van de dood straf kan tot afwisseling het Nederlandsche volk getuige doen zijn van een zuiver theologisch debat en het eenige duizende jaren terug voereu tot het oog om oog en tand om tand der oude bedceling Vertrouwen wij dat de groote meerderheid niet zal vergeten dat w j in de negentiende eeuw leveu en het oude voor ons is voorbijgegaan Is die overtuiging echter niet in staat om een meerderheid voor dit wetsontwerp te verkrijgen dan moge die verkregen worden door de herinnering aan rechterlijke uitspraken die veler gemoederen onaangenaam hebben getroffen en maar al te zeer bewezen hebben dat men niet veel vertrouwen kan op rechterlijke onfeilbaarheid Bjj de discussiën en de stemming over het wetsontwerp tot instelling eener diplomatieke missie in China kan de kamer getuigenis afleggen van haar eigen feilbaarheid en op een besluit nog kort geleden niet ondoordacht maar na gehouden discussie genomen terugkomen Behalve deze kunnen waarsehünlijk nog andere wetsontwerpen van groot belang in discussie gebracht worden In de afdeehngen reeds onderzocht zijn of de verslagen reeds uitgebracht of kunnen zij toch zonder veel tegenspoed spoedig verwacht worden Daaronder behoort het wttsontwerp bepalingen behelzende betroileudo do brievenposterij de wet op de schutterijen en die regelende de voorwaarden waarop aan de calamiteuse polders in Zeeland tegemoetkoming kan worden verleend Uniform port is een nood nkolijke verbetering