Goudsche Courant, woensdag 11 mei 1870

M men kan ijruruxt i W duf dit voorstel algenipcn mot jfdcdKi iinii i niitMinf cn al nioj c men dan ook luciwrauiltMi dut na ecu hall piiir wenacheiyk gewordon is wat voor een half jaar nog tot de onniogi l jkheden scheen te beUooren Minder is men eehter iiigeiiomeu met do verdere bepalingen un onwillekeurig ia de vraag gerezen zouden de voorstellen wel ernstig gemeend z jn In alle gevallen heelt de tweede kamer het recht van ainendenieiu eü hot is lo weuschen dat daarvan bij dit wetsontwerp gebruik zal gemaakt worden om eenige artikelen te doen vervallen Van den imnistei is te verwachten dat hij in het wegvallen dier fiscale bepalingen zal berusten en de miilorm Hirt door hem zal gehandhaafd worden Een wet op de schutterijen is reeds herhaaldelijk l ehBndeld zoodat de lust miss hien niet groot zal 74JU om dit onderwerp uitvoerig te bespreken Bovendien komt het vostingst lscl en de legerorgaiiisntie spoedig aan de orde üe specialiteiten kuuueu dan spoedig hun hart ruimschoots ophalen aan allerlei militaire praatjes tot nut OU stichting van het Ne lerlandsche volk Het is een noodzakelijk kwaad waaraan wjj ons nog eenigen tijd goed of kwaadschiks zullen moeten onderwerpen Lokale belangen zullen een ruime plaats in de discussie over de calamitnisepolders innemen een uitmuntend onderwerp voor specialiteit Mi dat z ker buiten Zeeland weinig belangstelling zal ondervinden Een treurig verschijnsel is het dat de kamer nog geen tijd schijnt gevonden te hebben om hoogst belangrijke wetsontwerpen door het ministerie ingediend te onderzoeken Wat de wetsontwerpen van rpchterh ken aard betreft dat zi n wg gewoon sedert hoelang is die zaak niet aan do orde zonder dat wjj iets verder gekomen zijn maar ook een wetsontwerj op liet hooger onderwijs behoort daar onder Het hooger onderwijs is hier te lande in een elleudigen toestand Verouderde bepalingen in andere landen reeds lang door andere vervangen een inrichting die geen daglicht mag zien heeft dringend verbetering noodig De regeering doet daartoe voorstellen de kamer heeft niet eens tgd tot onderzoeken Ook de bewaarscholen tot nu toe zonder wettiïlijke regeling hadden die dringend noodig de kamer vond ook geen tjjd tot het onderzoek van een wetsontwerp tot regeling van die zaak Een volgend jaar misschien als de verdediging des lands tegen een denkbeeldigen vijand niet den geheelen nationalen tijd in besl neemt Intusschen wij hopen Worden slechts enkele zaken hoeweinig dan ook in dit laatste gedeelte der zitting geregeld kunnen weder enkele onderwerpen van de agenda geschrapt worden dan behoort deze zitting der kamer in weerwil van de langgerekte discussiën in weerwil der langdurige recessen niet tot de minst vruchtbare mmT i i i ii i iij j i BUITENLAND ENGELAND Mr Jacob Bri lil broeder vmi ditn iniDiatcr voor koophandel luid ren uelsoiitvierp iiigedienil om lipt stemrecht tot vroiivM ii uit Ie bri idcii liet ontwerp is tot Ie tweede ienitf tüigcliitcii Ut plan m niet om alle vrouHm liet elcinrecht voor hel purletDcnt Ie gevin üo lrH crie vrouw gehuwd is wordt 7g er v in uitgcsluliii Allcun ucduwen en op zich zelve wonende viijalerii dic genoeg in de lielnsIliifT bdtiilen om volgens de kieiwet tot stemmen gerechtigd lu ijn uilen het genieten Het ontbrak niet 1111 iirgumenlen voor en tegeu voor het meoreiideel welbekend De plinilj vnn de vrouw 13 in hare hiiiiikamer bg haro kindereu de beBchaafde Ijigelsohe vrouw al het stemrecht niet eens begeeren geeft gg der vrouw het steinreuht Hlrak nlt gij hunr lu het parlimenl elf iieu en hoe ver i il d in de kniratu uit ou e discussifeu gebauneu gn I zrideu de tegenslnnilers De voürsliinderii weien er op dut Ie vrouw toch wiinrlgk niet oniler behoeft te doen voor den man dut hol onbillgk is huar bijna luiten u i ln p uujur haar gelijl voorrechien iif te stnnn als de man geniet dat het hier de luepissiiig gold v 111 ile kieswet elve die alle hoofden van hunge iiiiien naiir een heulen censin lint leininüii dat er toch wel eene vrouw oan het hoofd il r nilic stond cu enz Het p irlement iliit ten vorigen jire 11 111 de vrouw het stemrecht g if voor de burgerlijke gemeente kan nu rooeiclyk d it voor het huis ueigercu c tAiuHomut H van gevoelen dat er onmiskenbare teekenen gn waaruit men mag allciden datde h indel toeneemt Het geld daarentegen is enblyft vooralsnog duur Ken groot bedrag ligt opgehoopt lil de kelders der bank ten gevolge vande nieuwe wg e van belaslinghelfing door den heer Lowe ingevoerd De bauk heeft niet zoo veel haastals de particuliere bankiers om het in circulatie Iebnngtn liitusseheu voorspelt het blad dat debank thans buitengewoon rgk spoedig buitengewoon irni al wezen aangezien de staat veel meer te lielalen lau te ontvangen heeft Ontegenzeggelijk zalhet geld dan goedkooper worden te meer omdat ervele eontunten v i i elders in aantocht zgn en de geldmarkten op het vaste land voor het meerendeel eerruim voor ien gi Het lagerhuis in comitó vergaderd heeft tenlangen laatste de derde clausule vao de lerschelaiidbill goedgekeurd De e taak heeft dagen arbeidgekost De i ady News hoopt nu dat het werkwat beier zal vlotten En hiervoor bestaat gegronde riden aangerien de derde clausule eigenlgkde bill is Daarbg toch wordt de toekomstige verstandhouding tusschcn den lerschen landheer en denpachter geregeld voor zooverre zg niet door localegebruiken vastgesteld is De heer Bouvene heeft aangekondigd dat aU de Women s Dnahililies 13ill in comité zal worden behandelt hg eene molie tal doen om haar te doen verwern n In eene meeting heeft Flourens verklaard dathg nooit misbruik heeft gemaakt van het recht vanverbigf Hg beschouwde de geheele zaak van hetcomplot als een verzinsel van de IVausche politie is aaasoieafc s P R A N K K IJ K De liappd MarieUlaue Jvenir National Steele en He nd zgn vrgdug 111 beslag genomen wegens het openbaar waken van eene staalkundige geloufsbelgdenis van Prins JjOUis Bonaparte uit het jaar 1948 toen hij nnmelgk in Frankrgk terugkeerde Onnoodig te eggen dat dit stuk zoo republikc iisoh mogelgk is Het verscheen in dat jaar ia een Napoleontisch blad en werd te dier tgde door den Prins niet gedesavoueerd Maar thans wordt hel als een lage kunstgreep beschouwd om op de stemming invloed uit te oefenen Het Journal Officiel zegt uamelgk dat dit stuk verzonnen is en voegt er bg dat de Eegeering bet aan de cerlyke heden overlaat om over zulk een handelwgze vonnis te vellen Voor vier i vgf maanden is deze geloofsbelgdenia of proclamatie insgelijks in een Parijsch dagblad verschenen en door eenige organen in de provinciën overgenomen Toen beeft de Kegeering hel niet noodig geauhl ecnigeu maatregel tegen die bladen Ie nemen Van bovengenoemde bladen werd een groot aunlal exemplaren gedrukt om i e naar de deparieiuenlen te verzenden Geeo enksl daarvan heeft zgne bestemming bereikt De Marmllaüe en de Rappel werden Zaterdagweir lu beslag genomen Tal van bladen zoowelin dn pruvinoien als in de hoofdilad zjjn met processen bedreigd Het regent drukpersvervolgiiigen Ten overvloede zou de Rappel Jiondag niet versobgnen De bureaux van dat blad worden bewaakt doorpoliticagenten Uitgobreido voorzorgsraaalregelen zijn genomen met het oog op de ongeregeldheden die dezoogenaamde revolutionnaire pnrig zou kunnen veroor akeii In l arg en omstreken ijn op verschillende punten troepen geconsigneerd De heer Emile Ollivier wil dilimal uok eens d n man von energie uitliaiigeii lig sehgiit nieuwen moed geput te hebben Il den jungsteii ministerraad op de Tuileriengehouden waaraan ook de heeren Lebocuf Canroben en l ietri deelnamen Vie zou ich na helvorkeeren in ulk een gc ilschnp niet sterk als eenIcwiw gevoelen I De piefcct van de Seine de heer Chevroau beeft de twinlig inaires van Pargs bg zich ontboden en hun aanbevolen de stemming geregeld en behoorlgk te doen plaats hebben Dat voorbeeld zal waursclmulgk met v el navolgigig viuden Naar mon verzekert maakt d heer Cernusi hi van zgn vrijen tgd gebruik om 10 BniHel en Londen de noodige gegevens te doen betreffende de ontdekking van het oomplot Tegen zgne verwijdering uit Frankrgk heeft gisteren de staathuishoudkundige maatsch ippg waarvan hg lid was eenstemmig protest uitgebracht Het vesiint zich ilai dhdalgk ua n oiemming van den 8 Mei de minisiers hunne gezamenlijke demissie bg den kei er zullen indienen Hoogst waarschijnigk zal de heer Ollivier wel weer een plaatsje vinden in hel kabinet bg heeft t door zgn gver dubbel verdiend Misschien zal hij neb wel willen belasten met de portefeuille von zijn collega hevanciier de Valdrume hij zoo dan nog beter in de gelegenheid zgn om vnn g ii brandende aetiviteil bewg j te leveren Verder worden als tuckooistige ministerj genoemd de heeren de Grammont Brame en Uui ionniére Men spreekt ook van den raaikits d Andelarrei Vandaar zeker dat deze laatste de aai voerder van wglen het linkercentrum zoo opeens vin banier 19 veranderd en 7ich eeu voonlai der teefl verklaard van het woordeken ja Doch wat voor namen men ook noemt men vergeet er éciKu dien van Kouher En toch t zou wel eens kinnen gebeuren dat jnist hij uit de pebliseilaire stenitns opdook Wat dit laatste doel vermo den n het feit dat Jjavalette Kouher s rechtcrh ini verzocht heeft van zjjn post ontslagen te worden en den 16 Mei e k zioh naar Pargs zal begeven De veivorming van het kabinet zal gepaard gaan met een mutl tle in bet corps diplomatique Zoo de heer Lavalette geni minister wordt zou hg den hertog van Urammonl te Wecncn gaan vervangen die gelgk gezegd veel kans heeft op de portefeuille van buitenlanusche zaken De heer Bouric zou dan den heer Beneditti te Berlgn opvolgen en de prins de la Tour d Auvergne zou naar Londen gaan DUITSCHLAND Zaterdag is het tolparlement gesloten In de sluitingsrede werd erkend dat het tolparlement met nationalen zin de Duitsche belangen in het oog houdend de pirticiiliere belangen met elkander te verzoenen wist De hervorming der tarieven werd vervolgens in de troonrede gezegd zal nieuwe banen voor de productie openen eeu grootere toeneming van verkeer verzekeren en belooft steeds sterker ontwikkeling van welvaart Melding weid gemaakt van de handelsverdragen met Mexico en de Hewoieilanden welke strekken tot beveiliging van den Duitschen handel en een bewijs zijn van de zorgea van het moederland voor de in het buitenland zich ophoudende Duitschers In die rede werd ook de wet herdacht welke binnen do periode der wetgeving tot stand was gebracht en voor welker zegenrijke vruchten de dank van het Duitsche volk niet zou uitblgven De rede eindigde met de hoop dat ook in de toekomst de vergaderingen van hel tolparlement het gemeenschappslgk vaderland tot zegen zouden strekken üe Pruisische regeering laat zioh veel gelegenliggen aan de ia omloop zijnde geruchten van annexatieplannen vooral wat betreft de beweerde onderhandelingen over de aansluiting van het zuiderdeel van Hessen bg den Noord Duitschen bond De officieuse organen beijveren zich dan ook omdit illes tegen te spreken en inzonderheid te doenuitkomen dat de reis van den groot hertog vanHessen Darmstadt naar Berlijn volstrekt mets vandien aard ten doel had Naar hunne verrekeringwas het hem alleen te doen om te toonen dat hijIepen den bond of tegen den koning van Pruisengeeiie rancune heeft Ook de Pruibische staatssecre taris von Thile moet dit aan den Oostenrijkschengezaui te Berlijn hebben te kennen gegeven De Neue ïreie Preme maakt echter de opmerking d itdezelfde oHicieuse organen tgdens het bezoek vanden groothertog stoutweg elk bericht uit Hessen Darmstadt tegenspraken waarin datgene werd gezegd wal zij nu zelve verkloren Toen destgds vandaarwerd geschreven dat de politiek aan dit bezoekten eenenmalo vreemd wa kwam hun antwoordzelfs hierop neer de heer von Dalwigck ministerpresident van Hessen Darmstadt moge zeggen wathg wil hg zal met kunnen belellen dat de zakenin Duilschland binnen een zekeren tijd bgv binneneen jaar een geheel under aanzien verkrggen Bg den Noord Duitsehen rgksdag zal op dedienst van 187Ü een additioneel credict van 1 200 000 Ihaler worden aangevraagd tol goedmnking der kosten voor den aanbouw vnn oorlogschepen Met de uilbreuling der bondsinarinc heeft men het