Goudsche Courant, woensdag 11 mei 1870

sa rvjfe crrcüu heeft iiboden ea lm behoorlijlr h zul WHur l rrnusahi van D Londen de tdekvefw frtering sioudkundige siemmig pro na de slemhunne gezali u i i npn Ivier wel weer heeft t door lixi hij zicb iitle ran zgit 100 dan nog zijn brandende fcr worden als leren de Grambrrekt ook van Icker dat deze Tnkercentruns en tioh een lordeken ja kt men verÈu toeh t zou riiij uit de pedit laatste ilette Botther a jpost ontslagen 1 naar Vurijs zal el kivtuaet zal IsC cbiijli diploIi iinister wordt Jtt VVeenen gaan lans heeft op de l e heer Bon rió llijn opvolgen r ou naar Lon IJ D ïioten In de alparlement met lei in het oog niet elkander te tarieven werd al nieuwe banen otere toeneming steeds sterker g werd gemaakt on de Hawa f lliging Tan den van de zorgen buitenland zich rip werd ook de liode der welge or welker zegen iilscbe Tolk niet Drt de hoop dat ken Tan het lol lerland tot zegen Iz oh Teel gelsgea Inichten van an d beweerde onTan het zuiderlliuitschen bond pcb dan ook om lerheid te doen oot hertog Tan blstreVt niets Tan In line Terzekering jtr toonen dat hij king Tan Pruisen pisehe staata secre Oostenrijkschen Irn gegeven De Ie opmerking dat het bezoek van lericht nit Hessen Igcne werd gezegd destyds vandaar lan dit bezoek 11 hun antwoord Tilwigck miuisterJraoge zeggen wat ltcn dat de zaken tijd bijv binnen verkrijgen lijksdag zal op de leel crejict van iiüd tot guedma oorlogschepen heeft men het 7oovor g hr i il ilit nl bot vrroudord materieel thans kan onleu opgeruimd In het oorspronkelijk plan warcu onder anderen rüei kauoniieersloepeu en jollen opgenomen doch ten gevolge der nieuwere uitTindingeu iu bet zoewweu zullen deze nu niet aangesaliaft worden Bg e bondsurmue is ocne wijziging van bet naalclgcweer ingevoerd onder bepaling dat die verandering binnen den tijd Tab 3 jaren op l j nillioen stuks iroweren moet zyn toegepast liet Toornaamste vgurdcel der veranderde cuustruclie bestaat hierin dat eeu der drie handgrepen bij het Inden kan Tervalleii Waardoor dr snelheid Tan hel vuren 33 pet vermserUard zoodat er per minuut 8 a 9 schoten ktiniieii geilann worden Ër zal teven een nieuwe ooort van patronen wor len ingevoerd waardoor Tlugge geoefende schiitlera het tot SiO h 22 teboten per minuut zullen kunnen brenpetl Bovendien zijn deze patronen zoo licht dat lie mansohiippen een veel grooter aantal dan lot nu toe bet geval was bij zich kunnen hebben OOSTENRIJK Officieel wordt verzekerd dat de Pauselijke nuntius het antwoord heeft medegedeeld op de eerste Ooutenrijksohe nota gedagtcekend van 10 Februari Vxetreffende het concilie Op den weuseh des heeren TOB Beust is daarvan afschrift gegeven aan de Oostenrijksche regeering In dit antwoord handhaaft llome zijn standpunt onveranderd en er straalt een zekere Terbolgenheid in dour die aarschijnlijk veroorzaakt werd door de gevolgen welke de Oostenrv ksche nota van 10 Februari heeft na zich gesleept namelijk alle latere diplomatieke etappen der overige mogendheden Het officieele blad deelt de benoeming mede van den staatsraad Holzgethan tot ninister van financiën en de leden van den rijksdag Petriaa en Widman tot ministers van ilc departementen van landLioutr en van lamlsverdediging SPANJE KéB der leden van de cories heeft aangedrongen met den meesten spoed over te gaan lot het t zen van een koning er zijn twee kandidaten hertog de Montpensier en Kspartero T rim heeft gf mtwoord dat allen verlangen om uit den voorloopigeu toestand te geraken maar dat lot dusver alle aangewende pogingen vruchteloos zijn gebleven Ook bij achtte het noodzakelijk dat de juasstie opgelost zou orden voor bet eindigen der ïiltiug en luu zich tegen gein beslissing welke ook verzetten Ten slotte verklaarde bij dat de quasstie nog in deze zitting aan het oordeel der oortes zou onderworpen worden BINNENLAND Gouda 10 Mei Vrijdag avond is door de politie alhier aangebouden de sjouwerman Bart SteTen die reeds btrbaaldfllük leicoht stond wegene diefstal mishan iclHig enz en die don elfden dag Uit het huis van afrest te HoUerdwn was ontslagen De ongelukkige b d zioh onniddellijk tteder schuldig gemaakt aau h t wegnemen van een stuk kaaa nit deu winkel vnu P Van Oosten De Luxemburger Zeitiing bevat de troonrede waarmede Prins Hendrik der Nederlanden als stadhouder van den koning groothertog de zitting van het wetgevend ligchaam op den S dezer heeft geopend In bedoeld stuk wordt gezegd dat de toestand des lands meer dan ooit vertrouwen inboezemt Alom nemen handel en welvaart toe het spoorwegnet breidt zich uit en het verkeer op die wegen stijgt als het ware met den dag Voor het nieuwe dienstjaar zal men niet tot verbooging der belastingen behoeven over te gaan Met betrekking tot de pogingen tot regeling der geldelijke quaestie tussehon Luxemburg en Nederland in het werk gesteld zegt het gemelde stuk dat zij tot heden niet met gunstigcn uitslag zgn bekroond Bij de eerste kamer der staten generaal zijn aanhangig gebleven de volgende etsontwerpeii 1 op de grondbelasting 2 regeling van het onderwijs Tan rijkswege in de beeldende kunsten 3 aanvulling en verhooging van hoofdstuk V der staatsbegrooting voor 1870 haven te Harlingen 4 wijziging der wet van SJ8 uni 185 t fStaatsblad n 100 tot regeling van het armbestuur B verbooging van hoofdstuk Vi marine der staatsbegrooting voor IS O aanschnlTing van gebogen totenplateii liii O verbooging vau hoofdstuk Vlir oorlog der staalubogrooling voor 1870 buitengewone aanschalïiug van nieuwe vuurwupeucn Men verneemt dat deze wetsontwerpen voorloopig bij de eerste kamer aanhangig zullen blijven en zy daarvoor immers voor het oog enhlik niet opzettelgk zal worden bijeengeroepen maar dat zoodra de tweede kamer die heden hare werkzaamheden hervat ceoig gewichtig wets ontwerp zal hebben aangenomen de eerste kam i zal bgeenkomeu om ook de bovengemelde welsontwurpen af te doen Men verwacht dat dit nog vóór het einde dezer maand het geval zal kunnen zgn Bij de tweede kamer der taten generaal is ingekomeu eeu wets ontwerp tot bekrachtiging van u ul p o 11 ciipacbi oui J ei aui J Dronkcrs te Middelburg van duinen en vroomen enz lil het noorden van Walcheren Men schrijft uit het et land Voorne Met den dag begint ueu hier sterker naar ander weer te verlangen vooral voor het vee dat men nog ultgd op stal houdt door gebrek aan genoegzaam gras en voor bet gure weder Alle gewassen verlangen zeer naar vocht en warmte inzonderheid liet vroege lijnzaad dat zich andera tut dusver vrij goed heeft gehouden Overigens is bet land gezond en verwacht men wanneer hot weder omslaat een sterken groei Een Engelsch blad wenscht met het oog op de vervalsching van levensmiddelen dat iu eiken wiukel waar eet cf drinkwaren verkrggbanr zijn eeu strenge keuring van staatswege plaats hebbe u dat bet resultaat van die keuring t zg gunstig of ongunstig i i den winkel zelf voor ieder kooper worde zichtbaar gesteld Het verduisteren of schenden van een dergehjk plakkaat zou het blad met dwangarbeid willen zien gestraft Voorzeker zon deze maatre rel niet anders dan in het voordeel werken van zulke winkeliers dio t eeu plicht achten voor goed geld goede waar te leveren In de pas verschenen tweede aflevering van Diokens Myi eri of Kilioin Droodis als ailverteutie van eeu vervaardiger van kurkeiihoeden een staaltje vastgehecht van het materiaal w iarvan die hoeden gemaakt worden een blaadje kurk zoo dun als papier gesneden en even licht waarop eeu afdruk van Bet standbeeld van Peabody eo eeu prijscourant der hoeden Niet onjui t is het wat de Belgische correspouJenl van het Noorden naar aanleiding van eeulïelgisLb 8cli ii laal sehrgfl liet is waar ambtcLaren zijn een noodzakelijk kwa d Men kan hen niet geheel en at missen Maa men kan toch het kwaad temperen door hen zoo weinig mogel k in tweestryil te brengen tusschen traKtement en overtuiging Met ieileien president in Noord Amerika treden negentig duizend ambtenaren af Vergelijk daarmede de buigzaamheid van een secreteris gencr ial bij een Nejerlaudsch ministerie bijvoorbeeld dat van koloniën In 1862 schrijft hij een memorie van toelichting om da henrendiensten op Java te brandmerken in 1863 pleit hij hunne voorluopige haudhaviug en beveelt het geldeijk beheer van de kolonie door het parlement aan bij geeselt de gedwongen indigo cultuur hij wordt verontwaardigd als hij denkt aan rottingslagen iu 18U i schetst hij den Oosterling als een ptioneet wezen d it gaarne genegerd wordt bei hel batig slot als een recht betreurt de rotti iKslagin maar dringt toch op onderwijs in IStiS viiult hij liet batig slot oneerlijk en onzedeIgk en iD IStS stelt hij voor uit Indië meer dan het dubbel te nemen van wat eerlijk en zedelyk is Van onderwijs en bemoeiing der kamers met de Indische begrooting verwacht hij geen heil meer In de middeleeuwen droeg ieder de kleur van zijn meester of baas In Algerie verwisselt een Zoiiaaf die zijn roomsch geloof aflegt tegen het Muhammedaaosch tevens zijn ie pi of poliiiemuts tegen een tulband Als die gewoonte ook in Nederland bestond wat kakelbont geheel wat rommelzoo zou de kleerenkast van menig ambtenaar vormen I Zolf in Frankrijk toont men meet zelfgevoel Toen Piuard de overwinnaar zonder vijand in den tweeden slag bij Cliohy zijne ministcrieele loopbaan roemloos eindigde verliet ook do secretaris generaal de SaintPaul zijn kabinet Zoo gaat het daar altyd eveneens in Engeland De Külnische eitiiiij een uittreksel govcmlcvan de dezer dagen door den minister vau oorlogbij de twiede kamer ingediciulo veslingwet laatdaarop volgen Men ziet onze llollandschenaburen wapenen zich tot aan de tanden om hunnenationale onafhankelijkheid te verdedigen die totdusver vun gCen enkele zijde bedreigd wordt In het werk van dr Schotel llct üudllollandsc i huisgc iu leest ineii op pag 819 het volgende I Soms ging de schoonmaakswoede zoo ver dat uitgeiiuincn des Zondags dagelijks alle kamers die in gebruik waren werden uitgehaald en schoongemaakt en de vrouw zich nauwelijks den tijd gunde om te spijzen Iu sommige huisgezinnen werd tong in de week gekookt niet in de daartoe bestemde keuken maar in een stove en slechts dagelijks de spijs opgewarmd om den haard niet te bevuilen lü Noord Holland verliepen er maanden dat er gefen vuur op den haard werd aangelegd en men zich vergenoegde met wat vuur in een pot of test om het water aan hei koken te maken Men lieett vooiUeeli en dat er het geheele jaar door dagelijks 30 of 40 emmers water werden iu huis gedragen en dat schoonmaaksters en dienstboden niet anders deden dan schuren en boenen van bel aanbreken van deu morgen tot het Tallen van den avond CJeen wonder dat de woningen meest vochtig al de bewoners aan de gevolgen der vochtigheid lijdende waren geen wonder dat men het huis grdnri inle den sehoonmaakslijd de hel de boenater de u rgfiter de buiten en binnensohoonmaaksters de schuur en vluervrnu v en wie alzoo tot het personeel behoorde sntauniuneu noemde Doch hoe de schoonmaik bespot en tentoongesteld werd in puesie en op hel tooneel het bad geen invloed op de vrouwtjes zg blijven steeds door dien kwelduivel bezeien Iu de Nieuwe TieUche Courant komt het volgende voor Als pendant van het algemeen bekende vonnii der Uoessche rechtbank in zake der kinderen Dek outleenen we bet volgende aan een correspondentie van Vheodor Kirchoff in de Gartenlaube St Francisco 2 Maart 1S70 Terw l een melkboer een huis binnen gnat om zijne kalauteu te bedienen profiteert een aarikomend meisje van deze gelegenheid om een teug te nemen uit de groole kuu die op straat staat De eigenaar betrapt haar op de daad arresteert het arme kind en levert haar over aan een politie agent die haar voor den rechter brengt Deze ondervraagt haar doch het meisje beduidt hem dat z j hem niet verstaat Weldra hleek dat zg een Duitsche was en nu werd het verhoor door een tolk overgebracht Op de vraag wat zij tot hare verdediging beeft in te brengen antwoordt de beschuldigde onder snikken en schreien Och mijnheer ik had zoo n honger in dagen bad ik geen brood geproefd en ik had geen cent om iets te koopen en nu dacht ik zoo n teugje melk zou mij een beetje opkwikken en de goede God zou dan wel verder zjigeii Pas heeft de melkboer dit gehoord of hij gevoelt innig berouw over zijn aanklacht en wil ze weer intrekken Maar het feit v as eenmaal voor den rechter gebracht deze moest dus veroordeelen of vrijspreken Hij veroordeelde doch paste evenwel de geringste straf toe en legde de beklaagde eeM botte op van ten halven dollar die oumidddlgk dooi een der omstanders betaald en door den reeb ter in ontvang genomen werd Zie zoo zegt deze UU is justitie voldaan thans is de beurt aan de menscbelijkheid Meteen neemt hij zijn hoed werpt daar eeu dollar in en gaat bij de aanwezigen rond die elk om het zeerst hun beurs voor den dag halen In ee oogenblik waren twintig dollars gecollecteerd en aan de kleine uitgereikt met de woorden ieef dat aan uw ouders om brood te koopen en Uod moge dan verder voor u zorgen Wij deelen het bovenstaande mee zonder eenig oommenturie ook zelfs met op de Ooesaohe rechtbank maar vragen alleen Wie lal eensteen werpen op den Amerikaansohen rechter Laatste Berichten Parijs 9 Mei 1 1 uur 6 minuten na middernacht De rente werd gisteren avond ten 10 ure genoteerd 74 75 Kr is eene groot e menigte op de been maar er heersclit eene volmaakte kalmte 4 ure 10 roinnteii Het resnilaat der stemming te Parijs verkregen is bigktns officieele opgave lll 3 i ja l 6 377 neen liet ri siillaal iii het deparlcment der Seine 139 38 ja isri t 4 i neen Er heerst volmaakte rust 8 ure 11 minuten Kr is aangeplakt eene bekendmaking van den prefect van politie ten opzichten van de veronirualeiide geriiehleii welke verspreid werden dat er nainelgk nanonlelgklieiicn zouden uitbreken na bet opmaken van den uitslag der sleintniiig